Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Inleiding Privaatrecht

E-book Pdf met adobe beveiliging Nederlands 2022 9789001298937
Levering in overleg met klantenservice

Samenvatting

- Samenhangende en systematische behandeling van het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht
- gedegen voorbereiding op de juridische praktijk
- veel (online) oefenmogelijkheden voor studenten

'Inleiding Privaatrecht' behandelt op een volledige en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht, het faillissementsrecht en het burgerlijk procesrecht. Het boek bereidt studenten voor op juridische problemen waarmee zij later in de praktijk geconfronteerd worden.

In 'Inleiding Privaatrecht' staan de boeken 1 t/m 7A van het Burgerlijk Wetboek centraal. Het boek besteedt ruimschoots aandacht aan het arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht, ondernemingsrecht en verzekeringsrecht.

In de hoofdstukken zijn verduidelijkende afbeeldingen en schema’s opgenomen. Ieder hoofdstuk sluit af met een casus en oefenvragen. Hiermee kunnen studenten hun verworven kennis direct toetsen. Deze vijftiende editie is volledig geactualiseerd aan de hand van de huidige wet- en regelgeving.

Doelgroep
'Inleiding Privaatrecht' is geschikt voor opleidingen als Bedrijfskunde MER, Commercieel Management, Accountancy en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde en hbo-Rechten.

Digitaal
Op de bijbehorende website kunnen studenten extra oefenvragen vinden.

Bij dit boek kunnen docenten zelf toetsen samenstellen met behulp van www.toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten. Toetsen kunnen worden geëxporteerd naar diverse formats.

Specificaties

ISBN13:9789001298937
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:adobe
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:721
Uitgever:Noordhoff
Druk:15
Verschijningsdatum:18-1-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

1 Rechtshandeling en overeenkomst 15
1.1 De rechtshandeling 16
1.2 Tot stand komen van rechtshandelingen 19
1.3 De nietige en de vernietigbare rechtshandeling 29
1.4 De rechtshandeling en derden 35
1.5 De overeenkomst 37
1.6 Tot stand komen van overeenkomsten 39
1.7 Uitleg en rechtsgevolgen van overeenkomsten 51
1.8 Precontractuele verhoudingen 54
Vragen 57
Casus 58

2 Vertegenwoordiging 61
2.1 Middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging 62
2.2 Volmacht 64
2.3 Vertegenwoordiging en bijzondere overeenkomsten 70
Vragen 74
Casus 75

3 Overdracht 77
3.1 Goederen en overdracht 78
3.2 Vereisten voor een geldige overdracht 81
3.3 Derdenbescherming bij verkrijging van goederen 95
Vragen 102
Casus 103

4 Pand, hypotheek, voorrechten en retentierecht 105
4.1 Verhaalsrecht 106
4.2 Pand en hypotheek: algemeen 108
4.3 Pand 111
4.4 Hypotheek 123
4.5 Voorrechten 131
4.6 Retentierecht 134
4.7 Rangorde bij verhaal 138
Vragen 139
Casus 140

5 Eigendom 143
5.1 Wat is eigendom? 144
5.2 Beperkingen die aan het recht van eigendom kunnen worden gesteld 145
5.3 Kwalitatieve rechten 146
5.4 Kwalitatieve verplichtingen 147
Vragen 149
Casus 150

6 Beperkte rechten 153
6.1 Erfdienstbaarheid 154
6.2 Erfpacht 155
6.3 Opstal 157
6.4 Vruchtgebruik 158
Vragen 162
Casus 163

7 De verbintenis in het algemeen 165
7.1 De verbintenis 166
7.2 Natuurlijke verbintenissen 172
Vragen 174
Casus 175

8 Nakoming en niet-nakoming 177
8.1 Rechten van de schuldeiser: overzicht 178
8.2 Nakoming van verbintenissen 179
8.3 Opschorting van de nakoming 180
8.4 Recht op schadevergoeding 186
8.5 Niet-toerekenbaarheid van de tekortkoming 196
8.6 Recht op ontbinding 204
Vragen 212
Casus 213

9 Onrechtmatige daad 217
9.1 Aansprakelijkheid op grond van eigen onrechtmatige daad 218
9.2 Verhouding onrechtmatige daad en wanprestatie 228
9.3 Rechtsvorderingen op grond van onrechtmatige daad 228
9.4 Aansprakelijkheid voor personen en zaken 229
9.5 Productaansprakelijkheid 241
9.6 Schematische weergave onrechtmatige daad 249
Vragen 251
Casus 252

10 Schadevergoeding 255
10.1 Toepasselijkheid van afdeling 6.1.10 256
10.2 Soorten van schade 257
10.3 Vorm van de schadevergoeding 260
10.4 Causaal verband en toerekening naar redelijkheid 261
10.5 Eigen schuld en medeschuld 265
10.6 Voordeelstoerekening 267
10.7 Overlijdensschade 268
10.8 Rechterlijke matiging van de schadevergoeding 269
Vragen 271
Casus 272

11 Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en
ongerechtvaardigde verrijking 275
11.1 Zaakwaarneming 276
11.2 Onverschuldigde betaling 279
11.3 Ongerechtvaardigde verrijking 282
11.4 Ontstane verbintenissen 284
Vragen 285
Casus 286

12 Koop en ruil 289
12.1 Wettelijke regeling 290
12.2 Belangrijke begrippen 291
12.3 Onderscheid koop-consumentenkoop 294
12.4 Verplichtingen van de verkoper 298
12.5 Niet-nakoming door de verkoper 303
12.6 Verplichtingen van de (consument)koper 314
12.7 Niet-nakoming door de (consument)koper 314
12.8 Bijzondere beschermingsbepalingen voor de (consument)koper 316
Vragen 325
Casus 326

13 Huurovereenkomst 331
13.1 Kenmerken van de huurovereenkomst 332
13.2 Belang van de kwalificatie ‘huur’ 335
13.3 Huur en verhuur van woonruimte 343
13.4 Huur en verhuur van art. 7:290-bedrijfsruimte 353
13.5 Huur en verhuur van art. 7:230a-bedrijfsruimte 359
Vragen 361
Casus 362

14 Arbeidsovereenkomst 365
14.1 Arbeid in verschillende gedaanten 366
14.2 Elementen van de arbeidsovereenkomst 367
14.3 Bijzondere (arbeids)overeenkomsten 369
14.4 Tot stand komen van de arbeidsovereenkomst 371
14.5 Verplichtingen van de werkgever 375
14.6 Verplichtingen van de werknemer 383
14.7 Einde van de arbeidsovereenkomst 384
14.8 Gevolgen van werkloosheid voor de werknemer 397
Vragen 398
Casus 399

15 Verzekeringsrecht 403
15.1 De verzekeringsovereenkomst 404
15.2 Schadeverzekering 408
15.3 Levensverzekering 442
Vragen 444
Casus 445

16 Ondernemingsrecht 449
16.1 Soorten privaatrechtelijke rechtsvormen 450
16.2 Begripsbepaling 451
16.3 Handelsregister 454
16.4 Buitenlandse rechtsvormen 455
Vragen 456
Casus 457

17 Personenvennootschappen 459
17.1 Wat zijn personenvennootschappen? 460
17.2 Maatschap 461
17.3 Vennootschap onder firma 469
17.4 Commanditaire vennootschap 471
17.5 Samenvatting vertegenwoordiging en aansprakelijkheid 474
Vragen 476
Casus 477

18 Rechtspersonen 481
18.1 Wat zijn rechtspersonen? 482
18.2 Hoe functioneren rechtspersonen? 483
18.3 Besluiten van de rechtspersoon 485
18.4 Doel en doeloverschrijding 486
18.5 Jaarrekeningenrecht en boekhoudplicht 486
18.6 Omzetting van rechtspersonen 487
18.7 Juridische fusie en splitsing 488
18.8 Enquête 488
Vragen 489
Casus 490

19 Vereniging en stichting 493
19.1 Verenigingen 494
19.2 Stichtingen 498
Vragen 500
Casus 501

20 Naamloze vennootschap en besloten vennootschap 503
20.1 Begripsbepaling 504
20.2 Soorten naamloze en besloten vennootschappen 506
20.3 Kapitaal 508
20.4 Aandelen 511
20.5 Oprichting van de nv en de bv 513
20.6 Organen van de nv/bv 516
20.7 Vertegenwoordiging 519
20.8 Structuurvennootschap 520
20.9 Ontbinding en vereffening 522
20.10 Europese vennootschap 523
Vragen 525
Casus 526

21 Personen- en familierecht 529
21.1 Wat houdt personen- en familierecht in? 530
21.2 Persoon 530
21.3 Het recht op naam 531
21.4 Woonplaats 532
21.5 Burgerlijke stand 533
21.6 Afstamming 535
21.7 Adoptie 540
21.8 Minderjarigheid 542
21.9 Het gezag over minderjarigen 544
21.10 Omgangs- en informatierecht 547
21.11 Voogdij 548
21.12 Curatele 550
21.13 Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen 552
21.14 Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen 555
21.15 Huwelijk 556
21.16 Geregistreerd partnerschap 557
21.17 Huwelijksvermogensrecht 558
21.18 Echtscheiding 572
21.19 Scheiding van tafel en bed 574
21.20 Levensonderhoud 575
Vragen 577
Casus 578

22 Erfrecht 581
22.1 Wat is erfrecht? 582
22.2 Erfrecht bij versterf 582
22.3 Het testamentaire erfrecht 586
22.4 Erfstellingen en legaten 587
22.5 De legitieme portie 588
22.6 Aanvaarden en verwerpen van nalatenschappen 590
22.7 Ongehuwd samenwonenden 591
22.8 Boedelverdeling 592
Vragen 593
Casus 594

23 Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen 597
23.1 Faillissement 599
23.2 Gang van zaken bij de faillietverklaring 600
23.3 Omvang van de failliete boedel 602
23.4 Invloed van het faillissement op de rechtspositie van de schuldenaar 603
23.5 Actio pauliana 606
23.6 Invloed van het faillissement op de positie van de schuldeisers 607
23.7 Opheffing van het faillissement 610
23.8 Vereenvoudigde afwikkeling 610
23.9 Verificatie van de vorderingen 610
23.10 Het akkoord 611
23.11 De uitdeling 612
23.12 Surseance van betaling 612
23.13 Schuldsanering natuurlijke personen 614
23.14 De pre-pack 617
23.15 De Wet homologatie van een onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA) 619
23.16 De Europese Insolventieverordening 620
Vragen 622
Casus 623

24 Burgerlijk procesrecht 625
24.1 Burgerlijk procesrecht, een inleiding 626
24.2 Gang van zaken bij de gewone civiele procedure 636
24.3 Enkele bijzondere procedures 644
24.4 Executie- en beslagrecht 646
Vragen 654
Casus 655

Begrippenlijst 656
Antwoorden casus 681
Lijst van afkortingen 707
Register 709

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Inleiding Privaatrecht