Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Deelnemingsvrijstelling

Paperback Nederlands 2015 9789012391238
Niet leverbaar.

Samenvatting

De deelnemingsvrijstelling is een van de belangrijkste regelingen binnen de Wet VPB 1969. De regeling is vervat in een groot aantal bepalingen, te weten art. 13, 13a, 13aa, 23c, 13b, 13ba, 13d, 13e, 13h, 13i, 13j, 13k, 28b, 28c en 34c. Twee bepalingen inzake de toepassing van de deelnemingsvrijstelling zijn afgeschaft, maar kunnen op grond van overgangsrecht nog van toepassing zijn, namelijk art. 13c en art. 13ca.

Aan elk van de genoemde bepalingen wordt een hoofdstuk gewijd. Ieder hoofdstuk vermeldt het overgangsrecht (indien van toepassing) en de wetsgeschiedenis van de desbetreffende bepaling.

Aan de orde komen onderwerpen als: de vereisten voor de deelnemingsvrijstelling; het regime van de (niet-kwalificerende) beleggingsdeelneming dat per 1 januari 2010 is ingegaan (dit regime is de opvolger van het regime van de laagbelaste beleggingsdeelneming, dat in de jaren 2007 tot en met 2009 van kracht was; laatstgenoemd regime wordt in de bijlage behandeld); nabetalingen (earn-outregelingen, balansgaranties); aan- en verkoopkosten deelneming; valutaresultaten; compartimentering (reserve); liquidatieverliesregeling; Falcons-arrest (opties op deelnemingen); omzetting verliesgevende vaste inrichting in deelneming; omzetting, kwijtschelding en vervreemding van afgewaardeerde vorderingen; verlies op lening aan (of borgstelling ten behoeve van) deelneming.

Waar mogelijk worden de raakvlakken met het fiscale-eenheidsregime behandeld en de reorganisatiefaciliteiten (bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie). De uitgave is praktijkgericht en bevat een groot aantal uitgewerkte voorbeelden en casusposities.

Specificaties

ISBN13:9789012391238
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:527
Uitgever:Sdu
Druk:2
Verschijningsdatum:29-9-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Philippe Albert

Mr.dr. P.G.H. Albert (1961) is directeur Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs van Berk. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Gravenhage. Na zijn doctoraal examen fiscale economie (1985) trad hij in dienst van het Ministerie van Financiën, alwaar hij gedurende een periode van 12 jaar diverse functies heeft bekleed (inspecteur inkomsten- en vennootschapsbelasting, docent). In 1995 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, in 1997 behaalde hij het doctoraal examen fiscaal recht.

Andere boeken door Philippe Albert

Inhoudsopgave

Voorwoord / 15
1 Wettekst, wetsgeschiedenis en ratio van art. 13 Wet VPB 1969 / 17
1.1 Inleiding / 17
1.2 De op 1 januari 2015 geldende tekst van art. 13 Wet VPB 1969 / 17
1.3 Wetsgeschiedenis van art. 13 (vanaf 1 januari 2007) / 21
1.4 De tekst van art. 13 Wet VPB 1969 per 31 december 2006 / 23
1.5 Wetsgeschiedenis van art. 13 (tot 1 januari 2007) / 25
1.6 De essentie van de deelnemingsvrijstelling / 27
1.7 Ratio / 27
2 Het begrip deelneming / 29
2.1 Inleiding / 29
2.2 Aandeelhouder voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal in een vennootschap waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld / 29
2.2.1 In aandelen verdeeld kapitaal / 30
2.2.2 Aandelen van een bijzondere soort / 31
2.2.3 Gestort kapitaal / 32
2.2.4 Stemrechtcriterium / 34
2.2.5 Aandeelhouderschap / 35
2.2.6 Voorraadaandelen / 38
2.3 Aflopende deelneming / 39
2.4 Oneigenlijke deelneming in 2007 tot en met 2009 / 42
2.5 Belang < 5% vormt deelneming als verbonden lichaam deelneming heeft of als belastingplichtige met deelneming is verbonden (meetrekregeling van lid 5a) / 44
2.6 Opties op aandelen / 48
2.6.1 Inleiding / 48
2.6.2 Vier basisvarianten van optiecontracten / 48
2.6.3 De overwegingen van de Hoge Raad in het Falcons-arrest / 49
2.6.4 De fiscale positie van M, die een calloptie op aandelen D schrijft / 51
2.6.5 De fiscale positie van de koper van een calloptie op aandelen D / 51
2.6.6 De fiscale positie van M, die een putoptie op aandelen D koopt / 52
2.6.7 De fiscale positie van de schrijver van een putoptie op aandelen D / 52
2.6.8 Overdracht van call- en putoptie; cash settlement / 53
2.6.9 Optie op nieuw te emitteren aandelen / 54
2.6.10 Ongedekte opties / 56
2.6.11 Combinatie van aandelen en optierecht / 57
2.7 Fonds voor gemene rekening / 58
2.8 Lidmaatschap coöperatie / 58
2.9 Belang in open commanditaire vennootschap / 59
2.10 Winstbewijzen (meesleepregeling van lid 4a en meetrekregeling van lid 5c) / 61
2.11 Deelnemerschapslening (meesleepregeling van lid 4b en meetrekregeling van lid 5b) / 62
2.12 Kwalificatie geldverstrekking: eigen vermogen (deelneming) of vreemd vermogen? / 64
3 Deelnemingsvoordelen en -kosten / 71
3.1 Inleiding / 71
3.2 Voordelen uit hoofde van de deelneming / 72
3.2.1 Inleiding / 72
3.2.2 Deelnemingsvoordeel zonder deelneming / 72
3.2.3 Uit hoofde van / 73
3.2.4 Schadevergoeding in verband met een deelneming / 75
3.2.5 Voordelen in verband met een converteerbare obligatielening / 79
3.3 Verlies op lening aan (of borgstelling ten behoeve van) dochtermaatschappij / 81
3.3.1 Afwaarderingsverlies op lening aan dochtermaatschappij / 82
3.3.2 Verlies op borgstelling ten behoeve van een dochtermaatschappij / 84
3.4 Valutaresultaten / 87
3.4.1 Valutaresultaten op een deelneming / 87
3.4.2 Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen (art. 28b Wet VPB 1969) / 88
3.4.3 Valutaresultaten op leningen (en valutatermijntransacties) die verband houden met de deelneming / 92
3.5 Kosten in verband met de deelneming / 99
3.5.1 Kosten in verband met de deelneming (algemeen) / 99
3.5.2 Kosten ter zake van de verwerving van een deelneming / 100
3.5.3 Overgangsrecht kosten ter zake van de verwerving van een deelneming / 105
3.5.4 Kosten ter zake van de vervreemding van een deelneming / 108
3.6 Nabetalingen / 113
3.6.1 Nabetalingen (de wettelijke regeling van art. 13, lid 6) / 113
3.6.2 Casuïstiek (algemeen) / 116
3.6.3 Onzekerheid die verband houdt met een rentefactor / 120
3.6.4 Onzekerheid als gevolg van valutawijzigingen / 122
4 (Kwalificerende) beleggingsdeelneming / 125
4.1 Wettekst / 125
4.2 Wetsgeschiedenis / 127
4.3 Globale inhoud en ratio van het regime voor beleggingsdeelnemingen; vergelijking met het regime 2007 t/m 2009 / 127
4.4 Hoofdregel (lid 9): oogmerktoets / 129
4.5 De belastingplichtige is een houdstervennootschap / 132
4.5.1 Tophoudster / 132
4.5.2 Tussenhoudster / 133
4.5.3 Participatiemaatschappij / 133
4.6 Beleggingsdeelneming bij wetsfictie (lid 10) / 134
4.6.1 De beleggingsdeelneming van lid 10a (aandelenbelangen < 5%) / 134
4.6.2 De beleggingsdeelneming van lid 10b (actieve of passieve groepsfinanciering) / 136
4.7 De kwalificerende beleggingsdeelneming (lid 11) / 137
4.8 Onderworpenheidstoets / 138
4.8.1 Inleiding / 138
4.8.2 Winstbelasting / 139
4.8.3 Winstbelastingtarief: minimaal 10% / 140
4.8.4 Grondslag (algemeen) / 142
4.8.5 Grondslagafwijkingen / 145
4.8.5.1 Een te ruime deelnemingsvrijstelling / 145
4.8.5.2 Verschillen in renteaftrekbeperkingen / 147
4.8.5.3 Vermindering ter voorkoming van dubbele belasting over vi-winst / 148
4.8.5.4 Bronheffing / 151
4.8.5.5 Consolidatieregimes / 152
4.8.5.6 Kwalificatieverschil hybride samenwerkingsverband / 153
4.8.5.7 Goedkeuring Britse ‘dormant companies’ / 156
4.8.6 Toepassing onderworpenheidstoets bij een deelneming die verlies lijdt / 156
4.9 De bezittingentoets / 158
4.9.1 Algemeen (lid 11b) / 158
4.9.2 Vrije beleggingen (lid 12) / 160
4.9.2.1 Lid 12a / 160
4.9.2.2 Lid 12b / 162
4.9.2.3 Lid 12c / 164
4.9.3 Rotte appel-benadering (lid 11b) / 166
4.9.4 Wanneer zijn vrije beleggingen laagbelast? (lid 13) / 169
4.9.5 Aandelenbelangen kleiner dan 5% (lid 14) / 170
4.9.6 De antibalansverlengingsbepaling voor groepsvorderingen (lid 15) / 171
4.10 Verdeling van de bewijslast / 177
4.11 Zwaarte van de bewijslast / 178
4.12 Is de regeling van de kwalificerende beleggingsdeelneming in overeenstemming met het eu-recht? / 179
4.13 Twee voorbeelden ter demonstratie van de versoepeling per 1 januari 2010 van het regime voor beleggingsdeelnemingen / 179
4.13.1 Voorbeeld 1 / 179
4.13.2 Voorbeeld 2 / 183
5 Compartimentering / 185
5.1 Wettekst / 185
5.2 Wetsgeschiedenis / 187
5.3 Achtergrond van de Wet compartimenteringsreserve / 188
5.3.1 Wat is compartimentering? / 188
5.3.2 Feitencompartimentering / 189
5.3.3 Regelcompartimentering / 190
5.3.4 Compartimentering onder de Wet compartimenteringsreserve: onnodig complex / 192
5.3.5 Terugwerkende kracht: formeel tot 14 juni 2013, materieel tot 1 januari 2007 / 194
5.4 Compartimentering volgens art. 28c / 195
5.4.1 Inleiding / 195
5.4.2 Het vaststellen van de compartimenteringsclaim bij sfeerovergang (art. 28c, lid 1 en 2) / 195
5.4.3 Dividenduitkering na sfeerovergang (art. 28c, lid 3) / 201
5.4.4 Vervreemding na sfeerovergang (art. 28c, lid 4, eerste volzin) / 203
5.4.5 Fictieve vervreemding na sfeerovergang (art. 28c, lid 4, tweede en derde volzin) / 205
5.4.5.1 De overgang van vermogen onder algemene titel in het kader van een fusie van het lichaam waarin de belastingplichtige een belang heeft waarop de compartimenteringsreserve betrekking heeft (lid 4, tweede volzin, sub a) / 206
5.4.5.2 De overgang van vermogen onder algemene titel in het kader van een splitsing van het lichaam waarin de belastingplichtige een belang heeft waarop de compartimenteringsreserve betrekking heeft (lid 4, tweede volzin, sub a) / 206
5.4.5.3 De inbreng van aandelen in dat lichaam tegen uitreiking van aandelen dan wel een aandelenruil (lid 4, tweede volzin, sub a) / 207
5.4.5.4 Een fusie of splitsing waarbij de belastingplichtige ophoudt te bestaan (lid 4, tweede volzin, sub b) / 209
5.4.5.5 De ontbinding van de belastingplichtige en vereffening van het vermogen van de belastingplichtige (lid 4, tweede volzin, sub b) / 209
5.4.5.6 Het aangaan van een fiscale eenheid tussen de belastingplichtige en het lichaam waarop de compartimenteringsreserve betrekking heeft (lid 4, tweede volzin, sub c) / 209
5.4.6 Delegatiebepaling (art. 28c, lid 6) / 209
5.4.7 Compartimentering en liquidatieverliesregeling (art. 28c, lid 5) / 210
5.4.8 Compartimentering en fiscale eenheid / 211
5.4.9 Compartimentering en de samenloop met andere bepalingen uit de Wet VPB 1969 / 212
5.5 Het overgangsrecht van art. 34c / 212
6 Verplichte jaarlijkse herwaardering laagbelaste beleggingsdeelneming c.q. niet kwalificerende beleggingsdeelneming / 217
6.1 Wettekst / 217
6.2 Wetsgeschiedenis / 217
6.3 Jaarlijkse herwaardering (lid 1) / 219
6.4 Compartimentering (lid 2) / 219
6.5 Is art. 13a in strijd met eu-recht? / 220
7 Deelnemingsverrekening (art. 13aa en art. 23c) / 223
7.1 De wettekst / 223
7.2 De wetsgeschiedenis / 225
7.3 Forfaitaire verrekening / 227
7.4 Grenzen aan de forfaitaire verrekening / 230
7.5 Afwaarderingsverlies niet-kwalificerende beleggingsdeelneming; compartimentering en winstvermeerdering van art. 13aa, lid 6 / 231
7.6 Deelnemingsverrekening en fiscale eenheid, bedrijfsfusie, juridische fusie, zuivere splitsing of afsplitsing / 235
7.7 Is het systeem van deelnemingsverrekening in strijd met eu-recht? / 235
8 Art. 13b (overdracht afgewaardeerde vordering) / 241
8.1 Wettekst / 241
8.2 Wetsgeschiedenis van art. 13b / 242
8.3 Achtergrond van art. 13b / 243
8.4 De vereisten voor de sanctie / 244
8.5 Deelneming of middellijk belang (lid 5) / 245
8.6 (tijdstip) verbondenheid / 247
8.7 Afwaardering / 248
8.8 Verhoging van het opgeofferde bedrag / 252
8.9 Doorschuiving van de fiscale claim is niet mogelijk / 252
8.10 De besmette rechtshandelingen (lid 2 en lid 3) / 253
8.10.1 Inleiding / 253
8.10.2 Vervreemding vordering (lid 2) / 253
8.10.3 Vervreemding (deel) onderneming (art. 13b, lid 3) / 254
8.11 Samenloop art. 13b en fiscale eenheid / 259
8.12 Verbonden lichaam / 260
8.13 Verbonden natuurlijk persoon / 263
9 Art. 13ba (omzetting afgewaardeerde vordering) / 265
9.1 Wettekst / 265
9.2 Wetsgeschiedenis van art. 13ba / 268
9.3 Achtergrond van art. 13ba / 269
9.4 De inhoud van de sanctie: winstneming of vorming opwaarderingsreserve / 270
9.5 Het karakter van de opwaarderingsreserve / 271
9.6 De vereisten voor de sanctie / 272
9.7 Omzetting vordering die is afgewaardeerd door een niet-verbonden lichaam / 273
9.8 Deelneming / 275
9.9 De besmette rechtshandelingen / 277
9.9.1 Omzetting in aandelenkapitaal / 277
9.9.2 Omzetting in informeel kapitaal of agio / 277
9.9.3 Het prijsgeven van de schuldvordering (algemeen) / 278
9.9.4 Het prijsgeven van een vordering op een buitenlandse debiteur / 280
9.9.4.1 Is lid 4 in strijd met het Europese recht? / 281
9.9.4.2 Eist lid 4 normatieve of feitelijke buitenlandse onderworpenheid? / 281
9.9.4.3 Verdeling van de bewijslast / 283
9.10 Vervreemding afgewaardeerde vordering: soms geen art. 13b, maar 13ba (lid 13) / 285
9.11 Voorkoming dubbele heffing (lid 3); samenloop met art. 13b / 286
9.12 Geleidelijke vrijval opwaarderingsreserve (lid 5, eerste volzin) / 287
9.13 Gevolgen opwaarderingsreserve bij gedeeltelijke vervreemding deelneming en bij uitbreiding deelneming (lid 6) / 290
9.14 Vrijval opwaarderingsreserve bij nietvrijgestelde deelnemingsvoordelen (lid 7) / 291
9.15 Vrijval opwaarderingsreserve bij beëindiging van de deelnemingsrelatie (lid 5, tweede volzin, en lid 8 en 9) / 292
9.15.1 Overdracht buiten concern (lid 8, eerste volzin) / 292
9.15.2 Earn-outregeling of balansgarantie (lid 8, tweede volzin) / 293
9.15.3 Antimisbruikbepaling (lid 9) / 294
9.16 Vrijval opwaarderingsreserve ineens (lid 10) / 295
9.17 Verhoging opgeofferd bedrag / 299
9.18 Samenloop art. 13ba en fiscale eenheid / 300
9.18.1 Gevolgen opwaarderingsreserve bij opname schuldenaar van afgewaardeerde vordering in fiscale eenheid / 300
9.18.2 Toepassing art. 13ba gedurende het bestaan van een fiscale eenheid (schuldenaar van afgewaardeerde vordering maakt deel uit van fiscale eenheid) / 302
9.18.3 Toedeling opwaarderingsreserve bij de ontvoeging van een vennootschap die een afgewaardeerde vordering heeft omgezet / 304
9.19 Samenloop art. 13ba met bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie / 307
9.20 Omzetting afgewaardeerde vordering door natuurlijk persoon (terbeschikkingstellingsregeling) / 310
10 Art. 13c (omzetting vaste inrichting in deelneming) / 313
10.1 Inleiding / 313
10.2 Wettekst / 313
10.3 Wetsgeschiedenis van art. 13c / 316
10.4 Doel van art. 13c / 317
10.5 Hoofdregel van lid 1: toekomstige deelnemingsvoordelen zijn niet vrijgesteld / 318
10.6 Komt art. 13c in strijd met het EG-recht? / 318
10.7 De uitzondering van lid 2 en 3: onmiddellijke winstneming / 319
10.8 Overdracht verliesgevende vaste inrichting aan kleindochter (lid 4) / 320
10.9 Samenloop lid 1 en lid 4 (de anticumulatiebepaling van lid 5) / 323
10.10 De afrekenverplichting van lid 6 indien lid 4 niet langer van toepassing is / 324
10.11 Overgangsrecht voor voormalige vaste inrichtingen in kleindochters / 326
10.12 Ontvoeging dochtermaatschappij met verliesgevende vaste inrichting / 327
10.13 Samenloop art. 13c met bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie / 330
10.13.1 Art. 13c en bedrijfsfusie / 330
10.13.2 Art. 13c en splitsing / 330
10.13.3 Art. 13c en juridische fusie / 330
11 Art. 13ca (tijdelijk afwaarderingsverlies deelneming) / 333
11.1 Wettekst / 333
11.2 Wetsgeschiedenis / 336
11.3 Inhoud van art. 13ca / 337
11.4 Het terugnemen van het afwaarderingsverlies / 339
11.5 Samenloop art. 13ca en fiscale eenheid / 344
11.6 Samenloop art. 13ca met bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie / 348
11.6.1 Art. 13ca en bedrijfsfusie / 348
11.6.2 Art. 13ca en splitsing / 348
11.6.3 Art. 13ca en juridische fusie / 348
12 Art. 13d (liquidatieverliezen) / 351
12.1 Wettekst / 351
12.2 Wetsgeschiedenis / 353
12.3 Ratio inbreuk op deelnemingsvrijstelling (aftrekbaarheid liquidatieverlies) / 355
12.4 Liquidatie van een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming / 356
12.5 Omvang liquidatieverlies / 357
12.5.1 Opgeofferd bedrag (hoofdregel) / 357
12.5.2 Zit er in het bedrag dat voor de deelneming is betaald, een rente-element dat niet tot het opgeofferde bedrag behoort? / 358
12.5.3 De deelneming is niet van een onafhankelijke derde gekocht / 360
12.5.4 Gebeurtenissen die leiden tot een aanpassing van het opgeofferde bedrag / 362
12.5.5 De (fictieve) verhogingen van het opgeofferde bedrag van art. 13d, lid 2, en art. 28c, lid 5 / 363
12.5.6 Liquidatie-uitkering (dividendcorrectieregeling) / 365
12.6 Voorwaarden verrekening liquidatieverlies / 365
12.7 Liquidatie tussenhoudstermaatschappij / 368
12.8 Gevolgen van staking en voortzetting van de onderneming van de geliquideerde deelneming / 390
12.8.1 Inleiding / 390
12.8.2 Staking of gedeeltelijke voortzetting van de onderneming? houdsteractiviteiten; beleggingsactiviteiten / 392
12.8.3 Toetsingstijdstip voortzetting onderneming door verbonden lichaam / 394
12.9 Liquidatieverlies en fiscale eenheid / 395
12.10 Liquidatieverlies en juridische fusie, bedrijfsfusie of splitsing / 400
12.11 Liquidatieverlies en toepassing art. 20a (aandeelhouderswisseling) / 401
13 Art. 13e (doorschuiving liquidatieverlies bij voortzetting onderneming van de geliquideerde deelneming binnen concern) / 403
13.1 Wettekst / 403
13.2 Wetsgeschiedenis van art. 13e / 403
13.3 Inhoud van art. 13e / 404
14 Art. 13h (vervreemding belang dat géén deelneming vormt in het kader van aandelenfusie, splitsing of juridische fusie) / 407
14.1 Wettekst / 407
14.2 Wetsgeschiedenis / 407
14.3 Inhoud van art. 13h / 408
15 Art. 13i (vervreemding deelneming in het kader van aandelenfusie) / 411
15.1 Wettekst / 411
15.2 Wetsgeschiedenis van art. 13i / 411
15.3 Inhoud van art. 13i / 412
16 Art. 13j (vervreemding deelneming in het kader van splitsing) / 415
16.1 Wettekst / 415
16.2 Wetsgeschiedenis van art. 13j / 415
16.3 Inhoud van art. 13j / 416
17 Art. 13k (vervreemding deelneming in het kader van juridische fusie) / 419
17.1 Wettekst / 419
17.2 Wetsgeschiedenis van art. 13k / 420
17.3 Inhoud van art. 13k / 420
Bijlage: Laagbelaste beleggingsdeelneming (2007 t/m 2009) / 425
1 Wettekst / 425
2 Wetsgeschiedenis / 426
3 Globale inhoud en ratio / 426
4 Bezittingentoets / 428
4.1 Inleiding / 428
4.2 Bezittingentoets is continue toets / 428
4.3 Waarderingsmaatstaf / 429
4.4 Belang in tussenhoudstermaatschappij / 429
4.4.1 Algemeen (toerekening van bezittingen van kleindochter aan dochter/deelneming) / 429
4.4.2 Betekenis van het woordje ‘of’ in ‘onmiddellijk of middellijk’ / 431
4.5 Vrije beleggingen / 433
4.5.1 Vrije beleggingen (algemeen) / 433
4.5.2 Verhuurd onroerend goed / 435
4.5.3 Verhuurde bedrijfsmiddelen / 438
4.5.4 Vordering op groepsmaatschappij: vrije belegging? (lid 11) / 439
4.5.5 Een aandelenbelang kleiner dan 5% vormt altijd een belegging, maar niet noodzakelijkerwijs een vrije belegging (lid 12) / 454
4.5.6 Overnamekas, liquiditeiten en handelsvorderingen / 456
4.6 Kritiek op bezittingentoets / 457
5 Vastgoeddeelneming / 458
5.1 Inleiding / 458
5.2 Definitie vastgoeddeelneming / 458
5.3 Ratio / 459
5.4 Geen toerekeningsbalans, maar consolidatie / 460
5.5 Bezittingen / 461
5.6 Onroerende zaken / 461
5.7 90%-grens / 462
5.8 Voorbeeld (het belang van een juiste structurering) / 463
6 Onderworpenheidstoets / 464
6.1 Inleiding / 464
6.2 Feitelijke jaar-tot-jaartoets achteraf; gevolgen voor compartimentering? / 465
6.3 Is per definitie aan de onderworpenheidstoets voldaan in het jaar waarin de deelneming naar Nederlandse maatstaven verlies lijdt? / 467
6.4 Winstbelasting / 471
6.5 Naar Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst / 472
6.6 Invloed van verliesverrekening in het buitenland / 477
6.7 Invloed van consolidatie en verliesoverdracht in het buitenland en van hybride buitenlandse rechtsvormen / 478
6.8 Invloed van vermindering ter voorkoming van dubbele belasting in het buitenland / 482
6.9 Fiscale eenheid met feitelijk in het buitenland gevestigde dochtermaatschappij / 488
7 Verplichte jaarlijkse herwaardering laagbelaste beleggingsdeelneming / 490
8 Verdeling van de bewijslast / 490
8.1 Inleiding / 490
8.2 Wijze van bewijslevering bij de bezittingentoets / 493
8.3 Wijze van bewijslevering bij de onderworpenheidstoets / 495
9 Heeft de invoering van het regime van de niet-kwalificerende beleggingsdeelneming gevolgen voor de toepassing van het regime van de laagbelaste beleggingsdeelneming? / 498
10 Is de regeling van de laagbelaste beleggingsdeelneming in overeenstemming met het EG-recht? / 499
11 Samenloop fiscale eenheid en laagbelaste beleggingsdeelneming / 501
Jurisprudentieregister / 505
Geraadpleegde literatuur / 513
Trefwoordenregister / 523

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Deelnemingsvrijstelling