Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789012395076. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
e.a.

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht - Editie 2022

Paperback Nederlands 2022 9789012407717
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van de sociale dienstverlening afgestemde selectie van wet- en regelgeving en beleidsregels. Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor rechtshulpverleners en personen die werkzaam zijn in de sociale adviespraktijk, terwijl ook medewerkers van uitvoeringsinstellingen er hun voordeel mee kunnen doen.

Daarnaast is het gezien de steeds verdergaande eigen verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer op het gebied van de sociale zekerheid een onmisbare bron voor arbeidsrechtjuristen. Voorts is deze wettenverzameling uitstekend te gebruiken t.b.v. onderwijs socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen.

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar. De teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen. Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht maakt deel uit van de reeks Sdu Wettenverzamelingen. De kopijsluitingsdatum van deze bundel is 1 januari 2022.

Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht staat onder redactie van prof. dr. Gijsbert Vonk.

Specificaties

ISBN13:9789012407717
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1696
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:8-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
1 stem
0
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Gijsbert Vonk

Prof. Dr. G.J. Vonk is hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit. Hij is in 1991 gepromoveerd in Tilburg op een proefschrift over de coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap. Zijn specialismen liggen op het terrein van (internationaal) socialezekerheidsrecht, Europees recht en bestuursrecht.

Andere boeken door Gijsbert Vonk

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ten geleide
Algemene inhoudsopgave
Alfabetische inhoudsopgave
Afkortingenlijst

DEEL I
Burgerlijk wetboek
Burgerlijk Wetboek Boek 1 / 1
Burgerlijk Wetboek Boek 2 / 2
Burgerlijk Wetboek Boek 3 / 3
Burgerlijk Wetboek Boek 4 / 4
Burgerlijk Wetboek Boek 5 / 5
Burgerlijk Wetboek Boek 6 / 6
Burgerlijk Wetboek Boek 7 / 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7A / 8
Burgerlijk Wetboek Boek 8 (uittreksel) / 9
Burgerlijk Wetboek Boek 10 / 10
Overgangsrecht Burgerlijk Wetboek
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek / 11
Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte) / 12
Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (uittreksel) / 13
Wet beperking omvang gemeenschap (uittreksel) /14
Uitvoeringsregelingen Burgerlijk Wetboek
Besluit burgerlijke stand 1994 / 15
Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 / 16
Besluit gezagsregisters / 17
Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren / 18
Besluit boedelregister / 19
Besluit wettelijke rente / 20
Uitvoeringsbesluit pacht / 21
Aanverwante wetgeving Burgerlijk Wetboek
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding / 22
Tijdelijke wet COVID-10 Justitie en Veiligheid (uittreksel) / 23
Handelsregisterwet 2007 / 24
Handelsregisterbesluit 2008 / 25
Handelsnaamwet / 26
SER-Fusiegedragsregels 2015 / 27
Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen / 28
Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen / 29
Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden / 30
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen / 31
Kadasterwet / 32
Kadasterbesluit / 33
Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 / 34
Wet op het centraal testamentenregister / 35
Wet giraal effectenverkeer / 36
Uitvoeringswet grondkamers / 37
Pensioenwet / 38
Auteurswet (uittreksel) / 39
Wet op de naburige rechten (uittreksel) / 40
Overige wetgeving
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (niet-digitaal procederen) / 41
Wet griffierechten burgerlijke zaken / 42
Wet vorm van de eed / 43
Eedswet 1971 / 44
Wetboek van Koophandel (uittreksel)/ 45
Faillissementswet / 46
Wet op het notarisambt / 47
Algemene termijnenwet / 48
Wet basisregistratie personen / 49
Wet op de ondernemingsraden / 50
Wet op de Europese ondernemingsraden / 51
Wet toezicht effectenverkeer 1995 / 52
Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen / 53
Wet op kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken / 54
Wet op de lijkbezorging (uittreksel) / 55
Wet voorkeursrecht gemeenten / 56
Huisvestingswet 2014 (uittreksel) / 57
Leegstandwet / 58
Erfgoedwet / 59
Wet bodembescherming (uittreksel) / 60
Wet ruimtelijke ordening / 61
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / 62
Besluit omgevingsrecht / 63
Regeling omgevingsrecht / 64
Woningwet / 65
Wet inrichting landelijk gebied (uittreksel) / 66
Regeling inrichting landelijk gebied (uittreksel) / 67
Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen / 68
Wet op de kansspelen (uittreksel) / 69
Algemene nabestaandenwet / 70
Algemene Ouderdomswet (uittreksel) / 71
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 72
Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 73
Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 74
Participatiewet (uittreksel) / 75
Wet langdurige zorg (uittreksel) / 76
Besluit langdurige zorg (uittreksel) / 77
Verdragen en uitvoeringswetgeving
Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken, 's-Gravenhage, 14 maart 1978 / 78
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband, Luxemburg, 8 september 1967 / 79
Verordening 2201/2003/EG betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening 1347/2000/EG / 80
Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed, s-Gravenhage, 1 juni 1970 / 81
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, 's-Gravenhage, 14 maart 1978 / 82
Goedkeuringswet Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime / 83
Verordening (EU) 2016/1103 uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels / 84
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen / 85
Wet tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding / 86
Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts / 87
Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging, 's-Gravenhage , 14 maart 1978 / 88
Europese erfrechtverordening / 89
Uitvoeringswet verordening erfrecht / 90
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging, 's-Gravenhage , 1 augustus 1989 / 91
Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen, 's-Gravenhage ,
5 oktober 1961 (uittreksel) / 92
Uitvoeringswet Haags Testamentenverdrag / 93
Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, Bazel, 16 mei 1972 / 94
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Rome, 19 juni 1980 / 95
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980 / 96
Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten, 's-Gravenhage , 5 oktober 1961 / 97
Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten / 98

DEEL II
Algemene fiscale wetgeving
Algemene wet bestuursrecht / 99
Algemene wet inzake rijksbelastingen / 100
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 / 101
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 / 102
Invorderingswet 1990 / 103
Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 / 104
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 / 105
Wet waardering onroerende zaken / 106
Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken / 107
Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 108
Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 109
Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken / 110
Inkomstenbelasting
Wet inkomstenbelasting 2001 / 111
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 112
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 / 113
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting / 114
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (uittreksel) / 115
Vennootschapsbelasting
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 116
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 / 117
Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 / 118
Besluit beleggingsinstellingen / 119
Besluit fiscale eenheid 2003 / 120
Notariële belastingen
Successiewet 1956 / 121
Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / 122
Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting / 123
Natuurschoonwet 1928 / 124
Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 / 125
Wet op belastingen van rechtsverkeer / 126
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / 127
Registratiewet 1970 / 128
Uitvoeringsbesluit Registratiewet 1970 (vervallen) / 129
Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 / 130
Omzetbelasting
Wet op de omzetbelasting 1968 / 131
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 / 132
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 / 133
Regelingen van internationale aard
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 134

Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht - Editie 2022