Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug- en vooruitblik

Preadvies 2015

Paperback Nederlands 2015 9789012395441
Niet leverbaar.

Samenvatting

Bijna tien jaar geleden is ons zorgstelsel ingrijpend gewijzigd met het doel de zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de patiënt. Deze omslag ging gepaard met de invoering van een reeks wetten. Het naderende tienjarig jubileum van dit nieuwe zorgstelsel vormde voor het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht aanleiding terug te blikken op alle veranderingen en te kijken of de hieraan ten grondslag liggende doelstellingen zijn bereikt. De wijze waarop ons stelsel functioneert raakt immers aan elementaire gezondheidsrechtelijke thema's, zoals de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg, de rechten van de patiënt en de onderlinge solidariteit.

Steyger toetst het zorgstelsel aan het Europees recht, meer in het bijzonder aan de regels inzake het vrij verkeer van personen en diensten en het mededingingsrecht. Rijken gaat in op de vraag wie in dit stelsel de afnemer is van de zorg: de patiënt of de zorgverzekeraar. Vervolgens onderzoekt Vermaat de doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de wijze waarop een vraag om maatschappelijke ondersteuning wordt beoordeeld en de vraag of privacy hierbij is geborgd. Plomp staat stil bij de gevolgen en risico's van het toelaten van iekenhuizen met winstoogmerk, alsmede de publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden tot mitigeren van die gevaren.

Tot slot gaat Van den Ende in op het actuele thema fraude in de zorg. Deze vijf delen worden voorafgegaan door een inleiding waarin Sijmons de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen van afgelopen 10 jaar schetst.

Specificaties

ISBN13:9789012395441
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:214
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:29-4-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Woord vooraf 5

Afkortingenlijst 11

Inleiding 13
Prof. mr. J.G. Sijmons

Vooraf 13
1 Stelselwijziging 2006-2015 14
1.1 Stelsel en zorgwetgeving 14
1.2 Waarom ook al weer? 16
1.3 Herbezinning marktwerkingsoperatie halverwege 17
1.4 Nieuwe oplossing: bestuurlijke convenanten 18
1.5 Open vragen: ‘Van systemen naar mensen’ 19
2 De voorwaarden van het stelsel in ontwikkeling 20
2.1 Kwaliteitsregulering 20
2.2 Prijsregulering en kostenbeheersing 22
2.2.1 Prestatiebekostiging: afbouw FB naar vrije prijzen en ZZP-en 22
2.2.2 Nieuwe budgettering: aanneemsommen en honorariumbudgetten 23
2.2.3 Macrokortingen (macrobeheersingsinstrument) en beschikbaarheidsbijdragen 23
2.2.4 Inkomensbeleid en Wet normering topinkomens 24
2.3 Zorgverzekering en decentralisatie AWBZ 24
2.4 Informatie 25
2.5 Toezicht door de NZa, ACM en IGZ 27
3 Het stelsel op de proef gesteld 28
3.1 Zorgverzekeraars op de markt 28
3.2 Gemeenten met nieuwe taken 28
3.3 Winstuitkeringen in de zorg 28
3.4. Fraude in de zorg 29
3.5. Het zorgstelsel en ‘Europa’ 29
3.6 Tot slot 30

Deel 1 het zorgstelsel in Europeesrechtelijk perspectief 31
Prof. mr. E. Steyger

1 Inleiding 33
2 De interne markt en het Europees burgerschap 35
2.1 Grensoverschrijdend patiëntenverkeer 35
2.2 Verticale integratie 41
2.3 Onwillige verzekerden 44
2.4 Het ontmantelen van de Awbz en de voorzieningen in de Wmo 50
3 Tussenconclusie ten aanzien van het vrij verkeer 53
4 Mededinging 54
4.1 Zorg is anders: het Nederlandse stelsel en het EU-recht 56
5 Staatssteun: zorgaanbieders en zorgverzekeraars 61
6 De Unie en de nationale systemen 65
7 Slotopmerkingen 65

Deel 2 Concurrentie tussen zorgaanbieders: de klant is koning, maar wie is de klant? 67
Mr. drs. J.J. Rijken

1 Inleiding 69
2 Concurrentie en wetgeving 71
2.1 Concurrentie en verzekeringsmodellen 71
2.2 Ziekenfondswet 73
2.3 Zorgverzekeringswet 75
2.4 Regeerakkoord Rutte-II 78
2.5 Wetsvoorstel 33 362 78
2.6 Beschouwing 81
3 Stand van zaken zorgverzekering en zorginkoop 85
3.1 Inleiding 85
3.2 Zorgverzekeringsmarkt 85
3.3 Zorginkoopmarkten 86
3.4 Beschouwing 88
4 Concurrentie en de ACM 89
4.1 Inleiding 89
4.2 De Friesland-Achmea 91
4.3 November 2012-besluiten 92
4.4 West-Brabantse ziekenhuizen 94
4.5 Beschouwing 96
5 Evaluatie 100

Deel 3 Vertrouwen komt te voet. Over de ambities van de Wmo 2015 105
Mr. dr. M.F. Vermaat

1 Inleiding 107
2 Wat aan de Wmo 2015 vooraf ging 108
3 Wmo 2015 110
4 Omslag in benadering? 112
4.1 Van Kanteling naar melding en gesprek 113
4.2 De Kanteling en de wetenschap 115
4.3 De Kanteling: Het Keukentafelgesprek 117
4.4 Samenvattend 118
5 Punten van aandacht 118
6 Afrondend 127

Deel 4 De introductie van ziekenhuizen met winstoogmerk 129
Mr. dr. E. Plomp

1 Inleiding 131
2 Mogelijke toekomstige ontwikkelingen 132
2.1 Gevolgen van strategisch gedrag 132
2.2 Gevolgen voor de structuur van de curatieve zorg 135
3 Enkele observaties met betrekking tot de publiekrechtelijke wetgeving 137
3.1 Wet winstuitkering 138
3.2 Waarborgen tegen ongewenst strategisch gedrag 140
3.3 Waarborgen tegen ongewenste gevolgen voor de structuur van de curatieve zorg 142
4 Tussenbalans en nadere reflectie 147
5 De zorgonderneming vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief 151
5.1 Verhoudingen en belangen binnen de zorgonderneming 151
5.2 Vennootschappelijk belang 153
5.3 Redelijkheid en billijkheid 156
5.4 Behoorlijke taakvervulling 157
6 Civielrechtelijke zorgplichten van de zorgonderneming 162
7 Beschouwing en conclusie 165

Deel 5 Zorgfraude: van handhaving en hoe systemen hun eigen ongelukken genereren 169
Mr. T.A.M. van den Ende

1 Inleiding 171
2. WTG en fraude 174
2.1 Historie 174
2.2 Kern WTG 176
2.3 Rechtsgevolg in strijd handelen met de WTG (en WMG) 177
2.4 Toezicht en opsporing WTG 181
2.5 Declaratiegedrag in de zorgsector onder de WTG 184
3 De WMG en fraude 189
3.1 Historie 189
3.2 Kern WMG 191
3.3 Handhaving 192
3.4 Boete als middel 196
3.5 Handhaving in de praktijk 201
4 Fraude of een moeilijk systeem? 204
5 Balans opmaken 207

Lijst van beschikbare preadviezen 209

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug- en vooruitblik