Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789012395632. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, e.a.

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht - Editie 2022-2023

Paperback Nederlands 2022 9789012408240
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het gezondheidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving binnen de belangrijkste onderwerpen uit het gezondheidsrecht.

In Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht is de wet- en regelgeving opgenomen die in de rechtspraktijk onmisbaar is om de juridische vragen en problemen te behandelen die in de gezondheidszorg aan de orde zijn. Alle opgenomen teksten zijn bijgewerkt tot en met 15 juni 2022. Wetgeving waarvan op 15 juni 2022 bekend was dat deze voor of op 1 juli 2022 in werking zou treden, is eveneens verwerkt.

Bij de selectie van de opgenomen regelgeving heeft de redactie voor ogen gehad de gebruiker van deze verzameling een breed overzicht te geven. Het gezondheidsrecht omvat een groot aantal deelgebieden. De redactie heeft ernaar gestreefd met betrekking tot elk van deze terreinen de belangrijkste wettelijke regelingen in deze verzameling op te nemen, ingedeeld in de volgende categorieën:
- Algemeen
- Stelsel van zorg
- Specifieke voorzieningen
- Kwaliteit van zorg
- Patiëntenrechten - algemeen
- Patiëntenrechten - bijzondere situaties
- Overig
- Internationale regelingen
- Richtlijnen.

Deze keuze voor breedte heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is met betrekking tot
elke wet de daarbij behorende maatregelen van bestuur en/of andere uitvoeringsregelingen op te nemen. Om die reden is een selectie gemaakt en zijn alleen die uitvoeringsregelingen opgenomen die voor een goed begrip van de wet (of de toepassing daarvan) noodzakelijk zijn.

In de gezondheidszorg zijn ook algemene wettelijke regelingen van belang, die in alle
sectoren van de samenleving gelden. Een zeer beperkte selectie daarvan is in deze
bundel opgenomen: de Grondwet, de Wet open overheid, de Mededingingswet en een aantal bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Ook opgenomen zijn enkele voorbeelden van beleidsregels die formeel geen wettelijke status hebben maar die voor de rechtspraktijk wel belangrijk zijn. Voorbeelden zijn de Beleidsregels van de NZa over handhaving en de Vervolgingsrichtlijnen van het OM over levensbeëindigend handelen.

Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht staat onder redactie van mr. dr. W.R. Kastelein, adviseur gezondheidsrecht en prof. mr. J. Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van
Amsterdam.

Specificaties

ISBN13:9789012408240
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1352
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:8-9-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
1 stem
0
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over W.R. Kastelein

Mr. W.R. Kastelein is advocaat/partner bij Nysingh advocaten en notarissen in Utrecht.

Andere boeken door W.R. Kastelein

Over J. Legemaate

Prof. mr. J. Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Andere boeken door J. Legemaate

Inhoudsopgave

Voorwoord

Ten geleide

Algemene inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave

Afkortingenlijst

Algemeen
Grondwet (uittreksel) / 1
Gezondheidswet / 2
Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet / 3
Algemene wet bestuursrecht (uittreksel) / 4
Wet open overheid / 5
Uitvoeringswet AVG / 6
Mededingingswet / 7
Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen / 8
Wetboek van Strafrecht (uittreksel) / 9
Wetboek van Strafvordering (uittreksel) / 10
Aanwijzing feitenonderzoek/strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken / 11
Burgerlijk Wetboek Boek 6 (uittreksel) / 12
Beleidsregels bestuurlijke boete ministerie van VWS 2019 (uittreksel) / 13

Stelsel van zorg
Zorgverzekeringswet / 14
Besluit zorgverzekering / 15
Regeling zorgverzekering (uittreksel) / 16
Wet op de zorgtoeslag / 17
Wet marktordening gezondheidszorg / 18
Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG / 19
Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG / 20
Beleidsregel handhaving NZa (TH/BR-016) / 21
Regeling openbare jaarverantwoording WMG / 22
Wet toetreding zorgaanbieders / 23
Uitvoeringsbesluit Wtza / 24
Wet op bijzondere medische verrichtingen / 25
Regeling aanwijzing bijzondere medische verrichtingen / 26
Wet langdurige zorg / 27
Besluit langdurige zorg / 28
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 / 29
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector / 30
Beleidsregels toepassing WNT 2022 / 31

Specifieke voorzieningen
Wet ambulancezorgvoorzieningen / 32
Jeugdwet / 33
Leidraad Meldingen Jeugd / 34
Geneesmiddelenwet / 35
Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet / 36
Besluit Geneesmiddelenwet / 37
Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet / 38
Wet inzake bloedvoorziening / 39
Wet medische hulpmiddelen / 40
Besluit medische hulpmiddelen / 41
Wet publieke gezondheid / 42

Kwaliteit van zorg
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg / 43
Registratiebesluit BIG / 44
Besluit periodieke registratie Wet BIG / 45
Tuchtrechtbesluit BIG / 46
Besluit functionele zelfstandigheid / 47
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen / 48

Patiëntenrechten - algemeen
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (opdracht) / 49
Burgerlijk Wetboek Boek 7 (uittreksel) (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) / 50
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg / 51
Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders / 52
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg / 53
Uitvoeringsbesluit Wkkgz / 54
Uitvoeringsregeling Wkkgz / 55
Besluit taakuitoefening IGJ / 56

Patiëntenrechten - bijzondere situaties
Burgerlijk Wetboek Boek 1 (curatele) (uittreksel) / 57
Burgerlijk Wetboek Boek 1 (Wet mentorschap meerderjarigen) (uittreksel) / 58
Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren / 59
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg / 60
Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg / 61
Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg / 62
Wet zorg en dwang / 63
Besluit zorg en dwang / 64
Regeling zorg en dwang / 65
Wet forensische zorg / 66
Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi / 67
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen / 68
Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen / 69
Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 / 70
Wet op de orgaandonatie / 71
Wet op de medische keuringen / 72
Wet op het bevolkingsonderzoek / 73
Besluit bevolkingsonderzoek / 74

Overig
Wet afbreking zwangerschap / 75
Besluit afbreking zwangerschap / 76
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding / 77
Vaststellingsbesluit regels met betrekking tot commissies bedoeld in Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding / 78
Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding) / 79
Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen / 80
Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking / 81
Wet op de lijkbezorging / 82
Vaststellingsbesluit formulieren bedoeld in de Wet op de lijkbezorging betreffende overlijden ten gevolge van niet-natuurlijke oorzaak / 83
Embryowet / 84
Wet foetaal weefsel / 85
Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal / 86
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting / 87
Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting / 88
Wet veiligheidsregio's / 89
Opiumwet / 90
Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding / 91
Kernenergiewet / 92

Internationale regelingen
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 2009 (uittreksel) / 93
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie / 94
Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg / 95
Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) / 96
Verordening (EU) nr. 536/2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG / 97
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) / 98
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde: Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde / 99
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin Preamble / 100
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten / 101
Europees Sociaal Handvest (herzien) / 102
World Medical Association Declaration of Helsinki / 103
Verdrag inzake de rechten van het kind / 104
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap / 105
Het Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie / 106
De Internationale Gezondheidsregeling / 107

Richtlijnen
Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg 2022 (uittreksel) / 108
Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) 2010 / 109
Governancecode Zorg 2022 / 110

Alfabetisch trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht - Editie 2022-2023