Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

Handboek Wet werk en zekerheid

Paperback Nederlands 2015 9789012395755
Niet leverbaar.
46,20

Samenvatting

Met de Wet werk en zekerheid (WWZ), die op 1 januari en 1 juli 2015 in werking is getreden, is het bestaande arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Dit 'Handboek Wet werk en zekerheid' geeft een thematisch overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de WWZ. Aan de hand van diverse thema’s bespreekt dit boek de veranderingen die de WWZ in het arbeidsrecht teweegbrengt.

In dit boek komen de volgende thema’s aan bod:
-flexibele arbeid
-de transitievergoeding
-voorwaarden voor een rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
-opzegging (UWV en kantonrechter)
-rechtsmiddelen bij (weigering tot) beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Dit boek is zowel bedoeld voor juristen en niet-juristen die in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen met de WWZ als voor rechtenstudenten in de bachelorfase.

Specificaties

ISBN13:9789012395755
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:156
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:11-8-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ronald Beltzer

Mr. R.M. Beltzer studeerde aan de Universiteit van Amsterdam (Nederlands Recht en Vrij Doctoraal Recht) en aan The University of Kent at Canterbury (English Law). Hij is universitair hoofddocent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij redacteur van diverse juridische uitgaven en is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam en kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Utrecht.

Andere boeken door Ronald Beltzer

Inhoudsopgave

Voorwoord / 11

1. Flexibele arbeidsrelaties / 13
1.1 Inleiding / 13
1.2 Ketenregeling / 14
1.3 Aanzegtermijn / 22
1.4 Stilzwijgende verlenging / 23
1.5 Ragetlie-regel / 24
1.6 Discriminatieverbod / 24
1.7 De uitzendovereenkomst / 25
1.8 Proeftijdbeding en concurrentiebeding / 26
1.9 Geen arbeid, geen/toch loon – artikel 7:627 en artikel 7:628 lid 1 BW/ 30

2. De transitievergoeding / 33
2.1 Inleiding / 33
2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / 33
2.3 In welke gevallen? / 34
2.3.1 Initiatief vanuit de werkgever / 34
2.3.2 Initiatief vanuit de werknemer / 35
2.4 In welke gevallen niet? / 35
2.4.1 Jonge werknemer met arbeidsovereenkomst van kleine omvang / 36
2.4.2 Pensioenleeftijd / 36
2.4.3 Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer / 36
2.4.4 Faillissement of surséance van betaling / 37
2.4.5 Beëindiging met wederzijds goedvinden / 38
2.5 Afhankelijk van duur arbeidsovereenkomst / 38
2.5.1 Opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen / 39
2.5.2 Opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen opvolgende werkgevers / 39
2.5.3 Overgangsrecht m.b.t. de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst(en) / 40
2.5.4 Speciale regeling voor kleine werkgevers / 41
2.6 Hoogte van de transitievergoeding / 42
2.6.1 De hoofdregel / 42
2.6.2 Uitzondering voor oudere werknemers / 42
2.6.3 Kleine werkgevers en oudere werknemers / 44
2.6.4 Maximering van de transitievergoeding / 44
2.6.5 Betaling in termijnen / 45
2.7 Het loonbegrip voor de berekening van de transitievergoeding / 46
2.7.1 Het loonbegrip / 46
2.7.2 Het begrip “arbeidsduur” / 48
2.8 Kosten in mindering op de transitievergoeding / 49
2.8.1 Voorwaarden voor het inmindering brengen van beide soorten kosten / 51
2.8.2 Aanvullende voorwaarden m.b.t. inzetbaarheidskosten / 54
2.8.3 Inzetbaarheidskosten in verband met een opleiding / 56
2.9 Afwijken van de transitievergoeding bij cao / 56
2.10 Overgangsrecht / 57
2.10.1 Lopende collectieve afspraken met vakbonden / 59
2.10.2 Lopende afspraken met anderen dan de vakbond / 61
2.10.3 Samenloop / 63

3. Voorwaarden voor rechtsgeldige beëindiging / 65
3.1 Inleiding / 65
3.2 Voorwaarden artikel 7:669 BW/ 65
3.2.1 Redelijke grond voor opzegging / 66
3.2.2 Geen herplaatsing mogelijk / 66
3.3 Opzegging zonder tussenkomst UWV of kantonrechter / 69
3.3.1 Opzegging tijdens de proeftijd / 69
3.3.2 Opzegging op grond van dringende reden / 69
3.3.3 Opzegging huishoudelijk personeel / 70
3.3.4 Opzegging bestuurder rechtspersoon / 70
3.3.5 Opzegging werknemer die geestelijk ambt bekleedt / 71
3.3.6 Opzegging wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd / 71
3.3.7 Opzegging werknemer bijzonder onderwijs / 72
3.4 Opzegging met instemming en ontslag met wederzijds goedvinden / 72
3.4.1 Bedenktermijn / 73
3.4.2 Terugkeer van de formele ontbindingsprocedure? / 74
3.5 Opzegverboden / 76
3.5.1 Opzegverbod voor bepaalde groepen werknemers / 76
3.5.2 Uitzonderingen op de opzegverboden / 76
3.5.3 Opzegverbod tijdens ziekte / 78
3.5.4 Opzegverbod tijdens zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof / 79

4. Opzegging / 81
4.1 Inleiding / 81
4.2 Opzegging wegens bedrijfseconomische redenen / 82
4.2.1 Redelijke grond voor ontslag in geval van bedrijfseconomische redenen / 82
4.2.2 Regels met betrekking tot de ontslagvolgorde in geval van bedrijfseconomisch ontslag / 84
4.3 De ontslagcommissie ingesteld bij cao / 95
4.3.1 Eisen aan de cao / 95
4.3.2 Algemeen verbindend verklaring van de cao / 96
4.3.3 Eisen aan de ontslagcommissie / 96
4.3.4 Procedurele aspecten met betrekking tot de ontslagcommissie / 96
4.3.5 Afwijking van het afspiegelingsbeginsel alleen als er ook een ontslagcommissie is / 98
4.3.6 Binding van de werknemer aan de cao / 98
4.3.7 Duur van de cao / 99
4.3.8 Cao en overgang van onderneming / 100
4.4 Langdurige arbeidsongeschiktheid / 100
4.5 Procedure bij het UWV / 101
4.5.1 Awb van toepassing / 101
4.5.2 Ontslagadviescommissie (OAC) / 101
4.5.3 Termijnen / 102
4.5.4 Reden geven van de opzegging / 104
4.5.5 Opzegverbod en toestemming UWV / 104
4.6 Opzegtermijnen / 105
4.6.1 Verkorting opzegtermijn met proceduretijd / 105
4.6.2 Onregelmatige opzegging / 106
4.7 Collectief ontslag / 107
4.8 Overgangsrecht met betrekking tot toepasselijkheid BBA / 108

5. Ontbinding / 111
5.1 Inleiding / 111
5.2 Gronden voor ontbinding op verzoek van de werkgever / 112
5.2.1 Persoonsgebonden redenen (art. 7:669 lid 3 BW, onderdelen c tot en met h) / 113
5.2.2 Ontbinding naweigering toestemming tot opzegging doorUWVop grond van artikel 7:669 lid 3 BWonderdelen a en b / 116
5.2.3 Ontbinding bepaalde tijd contract zonder tussentijds opzegbeding op grond van artikel 7:669 lid 3 BWonderdelen a en b / 117
5.3 Opzegverboden in de ontbindingsprocedure / 118
5.3.1 Uitzondering op grond van artikel 7:671b lid 6 BW/ 119
5.3.2 Uitzondering op grond van artikel 7:671b lid 7 BW/ 121
5.4 Vergoeding / 121
5.4.1 Billijke vergoeding aan werknemer ex artikel 7:671b lid 8 sub c en lid 9 sub b BW/ 121
5.4.2 Vergoeding aan werknemer ex artikel 7:671b lid 9 sub b BW/ 123
5.4.3 Vergoeding aan werkgever ex artikel 7:671b lid 9 sub c BW/ 124
5.5 Ontbindingsdatum / 124
5.5.1 Ontbinding arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met opzegbeding / 124
5.5.2 Ontbinding arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding / 125
5.6 Wijze van indienen verzoek / 125
5.7 Ontbinding op verzoek van de werknemer / 126
5.7.1 Ontbindingsdatum / 127
5.7.2 Vergoeding / 127
5.8 Overgangsrecht / 127

6. Rechtsmiddelen / 129
6.1 Introductie / 129
6.1.1 Verzoekschriftprocedure / 130
6.1.2 Bewijsrecht / 131
6.1.3 Vervaltermijnen / 131
6.1.4 Voorlopige voorziening buiten spel? / 132
6.2 De vernietiging van de opzegging / 133
6.2.1 Vernietiging van de opzegging / 133
6.2.2 Vier redenen voor vernietiging / 133
6.2.3 Gevolgen van vernietiging / 136
6.4 Het herstel van de arbeidsovereenkomst / 136
6.4.1 Er bestaat toch geen redelijke grond voor ontslag / 137
6.4.2 Strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde / 138
6.4.3 Werknemer die huishoudelijke diensten verricht of werknemer in het bijzonder onderwijs / 138
6.4.4 Gevolgen van herstel / 138
6.5 De billijke vergoeding / 139
6.5.1 Billijke vergoeding zonder aantonen van ernstige verwijtbaarheid / 140
6.5.2 Billijke vergoeding waarbij ernstige verwijtbaarheid moet worden aangetoond / 140
6.5.3 Bestuurder en bekleder van geestelijk ambt / 142
6.5.4 Switch van vernietiging naar billijke vergoeding en andersom / 142
6.6 Hoger beroep / 142
6.6.1 Gronden voor instelling van hoger beroep en cassatie / 143
6.6.1.1 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever (art. 7:671b BW) / 143
6.6.1.2 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer (art. 7:671 c BW) / 143
6.6.1.3 Hoger beroep tegen voorwaardelijke ontbinding / 144
6.6.1.4 Vernietiging ex artikel 7:681 BW/ 144
6.6.1.5 Herstel van de arbeidsovereenkomst / 144
6.6.2 Termijnen instellen hoger beroep en cassatie / 145
6.6.3 Hoger beroep heeft geen schorsende werking / 145
6.6.4 Baijings naWWZ? / 146

7. Varia / 149
7.1 Inleiding / 149
7.2 De scholingsverplichting van de werkgever / 149
7.3 Het getuigschrift / 150
7.4 De risicoregeling bij overgang van onderneming / 150

Trefwoordenregister / 153

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Wet werk en zekerheid