Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789012395762. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, , , e.a.

Arbeidsrecht in de praktijk

10e editie

Paperback Nederlands 2016 9789012398244
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Niet leverbaar.
44,95

Samenvatting

Deze tiende druk van 'Arbeidsrecht in de praktijk' is grotendeels herzien naar de stand van zaken in de wet- en regelgeving per juni 2016.

Het arbeidsrecht is in 2015 ingrijpend gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de daarop gebaseerde besluiten. In de negende druk werden de nieuwe regelingen verwerkt, voor zover zij op 1 juni 2015 bekend waren. Inmiddels, één jaar later, kan een eerste tussenstand van de op die nieuwe regelingen gebaseerde praktijk worden opgemaakt. Deze tiende druk beschrijft niet alleen de nieuwe 'WWZ'-rechtspraak, maar ook de nieuwe wetgeving die in het afgelopen jaar van kracht geworden is: de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, wijzigingen in de Werkloosheidswet en andere belangrijke nieuwe regelingen zoals de Uitvoeringsbesluiten van het UWV.

'Arbeidsrecht in de praktijk' beschrijft de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht. De hoofdstukken volgen in grote lijnen de verschillende fasen van de arbeidsovereenkomst, vanaf het moment waarop het aanbieden van een arbeidsovereenkomst wordt overwogen, tot en met de afwikkeling van een inmiddels beëindigde arbeidsovereenkomst.

De verschillende leerstukken worden uiteengezet aan de hand van veel voorkomende praktijksituaties met veel verwijzingen naar relevante en recente rechtspraak en literatuur. Naast een uitvoerige behandeling van arbeidsrechtelijke vraagstukken wordt op praktische wijze aandacht besteed aan kwesties als pensioenaanspraken, sociale zekerheid en fiscale aspecten van ontslagvergoedingen.

Door deze opzet is het boek niet alleen geschikt voor juristen, maar ook voor niet-juristen die regelmatig met vragen over het arbeidsrecht te maken hebben, zoals HRM-adviseurs, bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en accountants.

'Arbeidsrecht in de praktijk' wordt veel gebruikt op hogescholen en universiteiten en voor andere praktijkgerichte opleidingen in het arbeidsrecht.

Specificaties

ISBN13:9789012398244
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:468
Uitgever:Sdu
Druk:10
Verschijningsdatum:15-9-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de eerste druk V
Afkortingenlijst VII
Inleiding XXI
1 De arbeidsovereenkomst 1
1.1 Inleiding 1
1.2 De arbeidsovereenkomst 1
1.2.1 Kenmerken van de arbeidsovereenkomst 1
1.2.2 Verplichting persoonlijk arbeid te verrichten 2
1.2.3 Tegen loon 3
1.2.4 Gezagsverhouding 4
1.3 Aanneming van werk 5
1.4 Overeenkomst van opdracht 6
1.5 Tussen arbeidsovereenkomst en opdracht 6
1.5.1 Rechtsvermoeden van de arbeidsovereenkomst, artikel 7:610a BW 7
1.5.2 Overeenkomsten met zzp’ers 7
1.5.3 Thuis- en telewerk, het ‘nieuwe werken’ 9
1.6 Flexibele arbeidsovereenkomsten 10
1.6.1 Inleiding 10
1.6.2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 10
1.6.3 Oproepcontracten 11
1.6.4 Uitzendovereenkomst 14
1.6.5 Payrolling 17
1.7 Enige bijzondere arbeidsverhoudingen 18
1.7.1 Statutair bestuurder 18
1.7.2 De grensoverschrijdende arbeidsovereenkomst 20
1.7.3 De arbeidsovereenkomst met de AOW-gerechtigde 23
1.7.4 Deeltijd huishoudelijk personeel 24
2 Wat bepaalt de inhoud van de arbeidsovereenkomst? 25
2.1 Inleiding 25
2.2 Internationaal en Europees arbeidsrecht 25
2.2.1 Internationale organisaties en hun instrumenten 25
2.2.2 Rechtstreekse en horizontale werking en doorwerking 27
2.3 Grondrechten 29
2.3.1 Inleiding 29
2.3.2 Verbod van discriminatie, gelijkebehandelingswetgeving 30
2.3.3 Recht op privacy 34
2.4 Nederlandse wetgeving 40
2.4.1 Overzicht wetgeving 40
2.4.2 Dwingend en regelend recht 40
2.5 Goedwerkgeverschap en goedwerknemerschap 41
2.5.1 Inleiding 41
2.5.2 Goedwerkgeverschap 42
2.5.3 Goedwerknemerschap 45
2.6 Collectieve regelingen 46
2.6.1 Inleiding 46
2.6.2 De cao 46
2.6.3 Algemeenverbindendverklaring van de cao 46
2.6.4 Interne bedrijfsregelingen 47
2.6.5 Overeenkomsten met de ondernemingsraad 47
3 De sollicitatiefase en totstandkoming van de arbeidsovereenkomst 49
3.1 Inleiding 49
3.2 Beginselen bij werving en selectie en bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst 49
3.2.1 Redelijkheid en billijkheid 49
3.2.2 Gelijkebehandelingswetgeving 50
3.2.3 Voorkeursbeleid 52
3.2.4 Rol van de ondernemingsraad 53
3.3 Sollicitatiefase 53
3.3.1 Werving 53
3.3.2 Selectie 54
3.4 Afronding van de sollicitatiefase 56
3.4.1 Antecedentenonderzoek 56
3.4.2 Psychologisch onderzoek en assessment 56
3.4.3 Referenties en internetsearch 57
3.4.4 Medische keuring 57
3.5 Afbreken van de onderhandelingen 58
3.6 Het aangaan van de arbeidsovereenkomst 59
3.6.1 Overeenstemming 59
3.6.2 Minderjarigen 59
3.6.3 Buitenlandse werknemers 60
3.6.4 Administratieve verplichtingen 62
3.7 Informatieplicht werkgever 62
3.8 Proeftijd 63
3.9 Checklist arbeidsvoorwaarden 65
4 De uitvoering van de arbeidsovereenkomst 73
4.1 Inleiding 73
4.2 Functie 73
4.3 Beloning 74
4.3.1 Verantwoordelijkheid voor de loonbetaling 74
4.3.2 Wettelijk toegestane loonvormen en vergoedingen 75
4.3.3 Gelijk loon, minimumloonbescherming en maximumbeloning 75
4.3.4 Beloning voor overwerk 78
4.3.5 Variabele beloning 78
4.3.6 Auto, ov-kaart en ict-voorzieningen 80
4.3.7 Aandelenopties 81
4.3.8 Dienstwoning 81
4.3.9 Vakantiebijslag 82
4.3.10 ‘Geen arbeid, geen loon’ en de werkgeversverhindering 83
4.3.11 Staking en het recht op loon 84
4.3.12 Tijdstip en wijze van uitbetaling en specificatie van het loon 85
4.3.13 Inhouding en verrekening 85
4.3.14 Niet-tijdige betaling, de wettelijke verhoging 86
4.3.15 Verjaring van de loonvordering 87
4.3.16 Matiging van loonvorderingen 87
4.3.17 Onkostenvergoedingen en de Werkkostenregeling 89
4.4 Vakantie en verlof 90
4.4.1 Loon tijdens vakantie 90
4.4.2 Opbouw van vakantiedagen 91
4.4.3 Het opnemen en wijzigen van vakantiedagen 92
4.4.4 Als vakantiedagen aan te merken dagen 94
4.4.5 Verval en verjaring van vakantiedagen 95
4.4.6 Adv-dagen 96
4.4.7 Verlof wegens zwangerschap en bevalling 97
4.4.8 Verlof bij adoptie en pleegzorg 97
4.4.9 Calamiteiten- en ander verlof 98
4.4.10 Zorgverlof 98
4.4.11 Ouderschapsverlof 99
4.5 Loondoorbetaling bij ziekte 101
4.5.1 Algemeen 101
4.5.2 Ziek of niet ziek 101
4.5.3 Hoogte van de aanspraak 105
4.5.4 Duur van de aanspraak 108
4.5.5 De loonbetalingsverplichting na 104 weken 111
4.5.6 Uitsluiting en opschorting van loondoorbetaling 112
4.5.7 Uitsluiting van loondoorbetaling 113
4.5.8 Opschorting van loondoorbetaling, controle 116
4.5.9 Verrekening van andere inkomsten 118
4.5.10 Zwangerschap en bevalling 119
4.5.11 Deskundigenoordeel. Geschillen over ziekte en re-integratie 120
4.6 Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer 124
4.6.1 Algemeen 124
4.6.2 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar 124
4.6.3 Omvang re-integratieverplichting werkgever 125
4.6.4 Omvang re-integratieverplichting werknemer 128
4.6.5 Sancties 130
4.7 Arbeidstijden en overwerk 134
4.7.1 Toepasselijkheid Arbeidstijdenwet 134
4.7.2 Systeem Arbeidstijdenwet 134
4.7.3 Verplichting tot het verrichten van overwerk 135
4.7.4 Schematisch overzicht Arbeidstijdenwet 136
4.8 Aansprakelijkheid voor ongevallen en beroepsziekten 137
4.8.1 Inleiding 137
4.8.2 De zorgplicht van de werkgever 138
4.8.3 Stelplicht en bewijslast 140
4.8.4 De stelplicht en bewijslast in drie situaties 142
4.8.5 ‘In de uitoefening van de werkzaamheden’ 144
4.8.6 Artikel 7:658 BW en de aanvullende zorgplicht op grond van artikel 7:611 BW 146
4.8.7 Opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer 149
4.8.8 Omvang en verdeling van de schade 150
4.8.9 Aansprakelijkheid voor ingeschakelde zzp’ers, uitzendkrachten, stagiaires, etc. 152
4.8.10 Verjaring 153
4.9 Schade door de werknemer veroorzaakt 154
4.10 Enkele bijzondere bedingen 157
4.10.1 Concurrentiebeding 157
4.10.2 Boetebeding 162
4.10.3 Geheimhoudingsbeding 163
4.10.4 Beding ter beperking van nevenwerkzaamheden 165
4.11 Pensioen 166
4.11.1 Pensioentoezegging 166
4.11.2 Pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst 167
4.11.3 Soorten pensioenovereenkomsten 168
4.11.4 Fiscale begrenzing 169
5 Wijziging van de arbeidsovereenkomst 171
5.1 Inleiding 171
5.2 Wijziging inhoud overeenkomst met wederzijds goedvinden 171
5.3 Wijziging van arbeidsvoorwaarden op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding 172
5.3.1 De regeling en het doel van het beding van eenzijdige wijziging 172
5.3.2 Rechtspraak over het beding van eenzijdige wijziging 173
5.3.3 Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden tegen de wil van de werknemer 174
5.3.4 Bedrijfseconomische noodzaak 174
5.4 Wijziging op grond van redelijkheid en billijkheid 175
5.4.1 De redelijkheidsnorm van artikel 7:611 BW 175
5.4.2 Het ‘onaanvaardbaarheidscriterium’ van artikel 6:248 lid 2 BW 176
5.4.3 Functiewijziging: disfunctioneren en reorganisatie 177
5.5 Onvoorziene omstandigheden 179
5.6 Wijziging arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats 179
5.6.1 Aanpassing arbeidsduur 180
5.6.2 Werktijdverkorting 181
5.6.3 Wijziging werktijden en arbeidsplaats 182
5.7 Wijziging van werkgever, overgang van onderneming 183
5.7.1 Wijziging werkgever met wederzijds goedvinden 183
5.7.2 Overgang van onderneming 184
6 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 195
6.1 Inleiding 195
6.2 Einde arbeidsovereenkomst door overlijden 195
6.3 Het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 196
6.3.1 Het verstrijken van de overeengekomen tijd 196
6.3.2 Leeftijds- en pensioenontslag 197
6.3.3 Opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 198
6.3.4 De aanzegging 199
6.3.5 Voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de ketenregeling 201
6.3.6 Onbepaalde tijd gevolgd door bepaalde tijd: de Ragetlieregel 206
6.3.7 De ontbindende voorwaarde 207
6.4 De beëindigingsovereenkomst 209
6.4.1 Buitengerechtelijke ontbinding 209
6.4.2 Wilsovereenstemming 210
6.4.3 Wilsgebreken 212
6.4.4 Inhoud en uitleg van de beëindigingsovereenkomst 213
6.4.5 Checklist beëindigingsovereenkomst 214
6.4.6 Nakoming van de beëindigingsovereenkomst 216
6.4.7 Pro forma-ontbinding 217
6.4.8 Pro forma-ontbinding en de ‘losse eindjes overeenkomst’ 218
6.5 Opzegging en ontbinding, het systeem. 219
6.5.1 Redelijke grond, herplaatsing niet mogelijk 219
6.5.2 De a-grond: opzegging wegens bedrijfseconomische redenen 222
6.5.2.1 Toetsing van de economische noodzaak 222
6.5.2.2 Ontslagvolgorde: eerst de ‘andere arbeidsrelaties’ 225
6.5.2.3 Ontslagvolgorde: het afspiegelingsbeginsel 226
6.5.2.4 Ontslagvolgorde: afwijking van het afspiegelingsbeginsel 229
6.5.2.5 Opzegging van een payrollovereenkomst 232
6.5.3 Opzegging wegens een andere dan een economische reden 233
6.5.3.1 b-grond, langdurige arbeidsongeschiktheid 233
6.5.3.2 c-grond, regelmatige arbeidsongeschiktheid 233
6.5.3.3 d-grond, disfunctioneren van de werknemer 234
6.5.3.4 e-grond: verwijtbaar handelen van de werknemer 235
6.5.3.5 f-grond: werkweigering wegens gewetensbezwaar 236
6.5.3.6 g-grond, verstoorde arbeidsverhouding 236
6.5.3.7 h-grond: voortduren van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever te vergen 237
6.5.3.8 Leeftijdsontslag 238
6.5.4 De opzegverboden 238
6.5.4.1 Opzegverboden niet van toepassing 240
6.5.5 Opzegging met instemming van de werknemer 242
6.5.6 Geen opzegging of instemming vereist 244
6.5.7 Opzegging met toestemming van het UWV (of een cao-ontslagcommissie) 245
6.5.7.1 De wederindiensttredingsvoorwaarde 245
6.5.7.2 Rechtsmiddelen na een beslissing van het UWV 246 (of de Ontslagcommissie) 246
6.5.8 Opzegging in strijd met de wet: herstel, vernietiging, billijke vergoeding 247
6.5.9 Opzegging van de arbeidsovereenkomst van een statutair bestuurder 248
6.5.10 Opzegging door de werknemer 251
6.5.11 De opzegtermijn 251
6.6 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst 253
6.6.1 Verzoek ontbinding door werkgever 254
6.6.2 Ontbindingsbeschikking, termijn ontbinding, vergoeding 256
6.6.3 Verzoek ontbinding door werknemer 257
6.6.4 Voorwaardelijke- en pro forma-ontbinding 258
6.6.5 Hoger beroep en cassatie ‘na’ een ontbindingsbeschikking 259
6.7 Ontslagvergoedingen 260
6.7.1 De transitievergoeding 260
6.7.1.1 Hoogte van de transitievergoeding 262
6.7.1.2 Tijdelijke transitievergoeding oudere werknemers 264
6.7.1.3 Met de transitievergoeding te verrekenen kosten 265
6.7.1.4 Gelijkwaardige voorziening, sociaal plan, wachtgeld 267
6.7.1.5 Overgangsrecht transitievergoedingen 268
6.7.1.6 Transitievergoeding na einde wachttijd WIA 268
6.7.1.7 De Wet normering topinkomens 270
6.7.2 Billijke vergoeding, ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever 271
6.7.3 Billijke vergoeding bij vernietiging opzegging of herstel dienstverband 273
6.7.4 Andere vorderingen bij of na beëindiging van het dienstverband? 274
6.8 Opzegging in de proeftijd 274
6.9 Ontslag op staande voet 277
6.9.1 Onverwijlde opzegging 277
6.9.2 Dringende reden 278
6.9.3 Voorbeelden van een dringende reden 282
6.9.4 Formulering en gelijktijdige mededeling van de dringende reden 286
6.9.5 Vorderingen na een ontslag op staande voet 288
6.10 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie 291
7 Rondom het einde van de arbeidsovereenkomst 293
7.1 Inleiding 293
7.2 De eindafrekening 293
7.2.1 Loon en vakantiebijslag 293
7.2.2 Niet-genoten vakantiedagen 294
7.2.3 Verrekening met vorderingen van de werkgever 296
7.2.4 Studiekosten 296
7.3 Vergoedingen bij het einde van het dienstverband 299
7.3.1 Fiscale aspecten 299
7.3.2 Beëindigingsvergoeding en WW 303
7.3.3 Verrekening met andere uitkeringen 304
7.4 Het concurrentiebeding 305
7.4.1 Inleiding 305
7.4.2 Beëindiging als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werkgever 306
7.4.3 Gehele of gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding door de rechter 306
7.4.4 Een vergoeding voor de werknemer 310
7.4.5 Onrechtmatige daad, onrechtmatige concurrentie 311
7.4.6 Procederen over een concurrentiebeding 312
7.5 Het getuigschrift 312
7.6 Pensioenrechten 313
7.6.1 Waardeoverdracht van pensioenrechten 314
7.6.2 Afkoop van pensioenrechten 314
7.6.3 Voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid of na einde dienstverband 315
7.6.4 Affinanciering bij einde dienstverband 315
8 De sociale zekerheid 317
8.1 Inleiding 317
8.2 Uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid 317
8.3 De kring van verzekerden bij de werknemersverzekeringen 318
8.4 De Werkloosheidswet 319
8.4.1 Inleiding 319
8.4.2 Aangifte 319
8.4.3 Werkloosheid 319
8.4.4 Referte-eis 323
8.4.5 Uitsluitingsgronden 324
8.4.6 Verwijtbare werkloosheid 325
8.4.7 Passende arbeid verkrijgen, behouden en aanvaarden 329
8.4.8 Boeten en maatregelen 331
8.4.9 Hoogte en duur van de uitkering 331
8.4.10 Betalingsonmacht van de werkgever 334
8.5 De Ziektewet 335
8.5.1 Ziektewetgerechtigden met en zonder werkgever 335
8.5.2 Arbeidsongeschikt in de zin van de Ziektewet 337
8.5.3 Verplichtingen en de benadelingshandeling 337
8.5.4 Hoogte en duur van de uitkering 339
8.5.5 Premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap 339
8.6 De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 341
8.6.1 Inleiding 341
8.6.2 Schatting 342
8.6.3 WGA of IVA 344
8.6.4 Hoogte en duur van de uitkering 345
8.6.5 Verplichtingen 349
8.6.6 Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen 350
8.7 De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 351
8.7.1 Inleiding 351
8.7.2 Hoogte en duur van de uitkering 351
8.8 De garantie van een minimuminkomen 352
8.8.1 Inleiding 352
8.8.2 De Toeslagenwet 352
8.8.3 De IOAW en de IOW 353
8.8.4 De Participatiewet 354
9 Medezeggenschap en de collectieve arbeidsovereenkomst 357
9.1 Inleiding 357
9.2 Medezeggenschap 357
9.2.1 Algemeen 357
9.2.2 Enkele begrippen 358
9.2.3 Ondernemingen met ten minste vijftig personen 359
9.2.4 Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraad 363
9.2.5 Bevoegdheden van de ondernemingsraad 367
9.2.6 Het adviesrecht (art. 25 WOR) 371
9.2.7 Het instemmingsrecht (art. 27 WOR) 377
9.2.8 Ondernemingen met tien tot vijftig personen 381
9.2.9 Ondernemingen met minder dan tien personen 383
9.2.10 Geschillenregelingen 383
9.2.11 Rechtspositie leden ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging 386
9.3 De collectieve arbeidsovereenkomst 388
9.3.1 Algemeen 388
9.3.2 Bijzonder rechtskarakter cao 388
9.3.3 Inhoud cao-bepalingen 390
9.3.4 Naleving en interpretatie van cao-bepalingen 392
9.3.5 Wie zijn aan de cao gebonden? 393
9.3.6 Totstandkoming cao 395
9.3.7 Werkingssfeer cao 397
9.3.8 Overgang van onderneming 398
9.3.9 Handhaving van cao-bepalingen 399
9.3.10 Algemeenverbindendverklaring 400
10 Procedures in het arbeidsrecht 405
10.1 Inleiding 405
10.2 Verval- en verjaringstermijnen 405
10.3 Bevoegdheid van de rechter 411
10.3.1 Taken sector kanton, sector civiel 414
10.4 Verzoekschriftprocedure 416
10.4.1 Algemeen 416
10.4.2 Wettelijke regeling 417
10.4.3 Het verloop van de verzoekschriftprocedure 418
10.4.4 Rechtsmiddelen tegen beschikkingen van de kantonrechter 424
10.5 Dagvaardingsprocedure 426
10.5.1 Algemeen 426
10.5.2 Wettelijke regeling 427
10.5.3 Het verloop van de dagvaardingsprocedure 427
10.5.4 Bewijs 430
10.5.5 Rechtsmiddelen 436
10.6 Voorlopige voorzieningen 437
10.6.1 De provisionele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening 437
10.6.2 Het kort geding 438
10.7 Procedure bij het UWV en de ontslagcommissie 440
10.7.1 Inleiding 440
10.7.2 Bevoegdheid 441
10.7.3 De procedure bij het UWV 441
10.7.4 Procedure bij de ontslagcommissie 444
10.7.5 Rechtsmiddelen na een beslissing van het UWV of de ontslagcommissie 445
10.8 Mediation, arbitrage en bindend advies 445
10.8.1 Mediation 446
10.8.2 Arbitrage 447
10.8.3 Bindend advies 448
10.9 Klachtenprocedures 449
10.9.1 Algemeen 449
10.9.2 Nationale ombudsman 449
10.9.3 Het College voor de rechten van de mens 450
10.10 Bestuursrechtelijke procedures 451
10.10.1 De procedure in bezwaar 451
10.10.2 De procedure in (hoger) beroep 453
10.11 Kosten 454
10.11.1 Kosten van de procedure 454
10.11.2 Kosten rechtsbijstandverlener 455
10.11.3 Proceskostenveroordeling 456
Register 459

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsrecht in de praktijk