Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Sdu Commentaar Strafvordering

Editie 2015-2016

Gebonden Nederlands 2015 9789012396516
Niet leverbaar.

Samenvatting

'Sdu Commentaar Strafvordering' is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar – in twee boekdelen – op de belangrijkste straf(proces-)rechtelijke wet- en regelgeving. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren.

'Sdu Commentaar Strafvordering' omvat praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op artikelen uit onder andere het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de economische delicten, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en andere bijzondere wetten.

'Sdu Commentaar Strafvordering' is tot stand gekomen met medewerking van verschillende auteurs, elk een deskundige op zijn of haar specifieke deelonderwerp en om die reden aangezocht het commentaar te schrijven. Dit commentaar is vooral bedoeld voor de rechtspraktijk. De wet- en regelgeving worden nader geduid en van commentaar voorzien. Op onderdelen wordt evenwel niet geschuwd een zekere sturing te geven aan het wetenschappelijke debat.

Waarom kiezen voor 'Sdu Commentaar Strafvordering'?
• Een combinatie van oriëntatie- en naslagwerk. Zo kunt u tijd en geld besparen.
• To-the-point en deskundig commentaar met logische en heldere opbouw.
• Snel tot de kern van het wetsartikel.
• Artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het straf(proces)recht.
• Actuele wetteksten en toelichting op de bijbehorende website.

Specificaties

ISBN13:9789012396516
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1748
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:15-1-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Myriam de Bruijn-Lückers

Mr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers is vice-president van het gerechtshof 's-Gravenhage en auteur van diverse handboeken en artikelen op het gebied van scheidingsrecht.

Andere boeken door Myriam de Bruijn-Lückers

Over Bert Knobbout

Mr. G. Knobbout is advocaat-generaal bij het Ressortsparket 's-Gravenhage.

Andere boeken door Bert Knobbout

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Redactie en auteurs

Ten geleide

Afkortingenlijst

INHOUD DEEL 1: Wetboek van Strafvordering

EERSTE BOEK. Algemeene bepalingen

Titel I. Strafvordering in het algemeen
Eerste afdeeling. Inleidende bepaling
Artikel 1 / 1
Tweede afdeeling. Relatieve bevoegdheid van de rechtbanken tot kennisneming van strafbare feiten
Artikelen 2-6 / 2-5
Derde afdeeling. Vervolging van strafbare feiten
Artikelen 7-10 / 6-8
Vierde afdeeling. Beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten
Artikelen 12-13a / 9-22
Vijfde afdeeling. Schorsing der vervolging
Artikelen 14-20 / 23-29
Zesde afdeeling. Behandeling door de raadkamer
Artikelen 21-25 / 30-34

Titel II. De verdachte
Artikelen 27-36 / 35-48

Titel III. De raadsman
Algemeene bepaling
Artikel 37 / 49
Eerste afdeeling. Keuze van een raadsman
Artikelen 38-39 / 50-51
Tweede afdeeling. Toevoeging van een raadsman
Artikelen 40-49 / 52-60
Derde afdeeling. Bevoegdheden van den raadsman betreffende het verkeer met den verdachte en de kennisneming van processtukken
Artikelen 50-51 / 61-62

Titel IIIA. Het slachtoffer
Eerste afdeling. Rechten van het slachtoffer
Artikelen 51a-51e / 63
Tweede afdeling. Schadevergoeding
Artikelen 51f-51h / 63

Titel IIIC. De deskundige
Artikelen 51i-51m / 64

Titel IV. Eenige bijzondere dwangmiddelen
Eerste afdeeling. Aanhouding en inverzekeringstelling
Artikelen 52-62a / 65-80
Tweede afdeeling. Voorloopige hechtenis
1. Bevelen tot voorloopige hechtenis
Artikelen 63-76 / 81-98
2. Het hooren van den in voorloopige hechtenis gestelden verdachte
Artikel 77 / 99
3. Inhoud der bevelen en hunne beteekening
Artikelen 78-79 / 100-101
4. Schorsing der voorloopige hechtenis
Artikelen 80-88 / 102-110
Tweede afdeling A. Schadevergoeding
Artikelen 89-93 / 111-114
Derde afdeeling. Inbeslagneming
1. Algemene bepalingen
Artikelen 94-94d / 115-119
2. Inbeslagneming door opsporingsambtenaren of bijzondere personen
Artikelen 95-102a / 120-128
2a. Inbeslagneming op grond van artikel 94a
Artikel 103 / 129
3. Inbeslagneming door den rechter-commissaris
Artikelen 104-114 / 130-135
4. Teruggave en bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen
Artikelen 116-119a / 136-141
Vierde afdeeling. Handhaving der orde ter gelegenheid van ambtsverrichtingen
Artikel 124 / 142
Vijfde afdeling. Maatregelen ter gelegenheid van een schouw of een doorzoeking
Artikel 125 / 143
Zevende afdeling. Doorzoeking ter vastlegging van gegevens
Artikelen 125i-125o / 144-151
Negende afdeling. strafrechtelijk financieel onderzoek
Artikelen 126-126fa / 152-157

Titel IVA. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing
Eerste afdeling. Stelselmatige observatie
Artikel 126g / 158
Tweede afdeling. Infiltratie
Artikel 126h / 159
Derde afdeling. Pseudo-koop of -dienstverlening
Artikel 126i / 160
Vierde afdeling. Stelselmatige inwinning van informatie
Artikel 126j / 161
Vijfde afdeling. Bevoegdheden in een besloten plaats
Artikel 126k / 162
Zesde afdeling. Opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel
Artikel 126l / 163
Zevende afdeling. Onderzoek van communicatie door middel van geautomatiseerde werken
Artikelen 126la-126nb / 164-169
Achtste afdeling. Vorderen van gegevens
Artikelen 126nc-126ni / 170-176

Titel V. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het beramen
of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband
Artikelen 126o-126ui / 177-194
Titel VA. Bijstand aan opsporing door burgers
Eerste afdeling. Verzoek informatie in te winnen
Artikel 126v / 195
Tweede afdeling. Burgerinfiltratie
Artikelen 126w-126x / 196
Derde afdeling. Burgerpseudo-koop of -dienstverlening
Artikelen 126ij-126z / 197

Titel VB. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven
Eerste afdeling. Algemene bepalingen
Artikelen 126za-126zc / 198-200
Tweede afdeling. Stelselmatige observatie, pseudo-koop of -dienstverlening, stelselmatige inwinning van informatie, bevoegdheden in een besloten plaats en infiltratie
Artikelen 126zd-126ze / 201-202
Derde afdeling. Opnemen en onderzoek communicatie
Artikelen 126zf-126zja / 203-209
Derde afdeling A. Vorderen van gegevens
Artikelen 126zk-126zp / 210-215
Vierde afdeling. Onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen en kleding
Artikelen 126zq-126zs / 216-218

Titel VC. Bijstand aan opsporing van terroristische misdrijven door burgers
Artikelen 126zt-126zu / 219-220

Titel VD. Algemene regels betreffende de bevoegdheden in de titels IVA tot en met VC
Eerste afdeling. Voeging bij de processtukken
Artikel 126aa / 221
Tweede afdeling. Kennisgeving aan betrokkene
Artikel 126bb / 222
Derde afdeling. De bewaring en de vernietiging van processen-verbaal en andere voorwerpen en het gebruik van gegevens voor een ander doel
Artikelen 126cc-126dd / 223-224
Vierde afdeling. Technische hulpmiddelen
Artikel 126ee / 225
Vijfde afdeling. Verbod op doorlaten
Artikel 126ff / 226

Titel VE. Verkennend onderzoek
Artikelen 126gg-126ii / 227-229

Titel VI. Beteekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen
Artikelen 127-138d / 230-251

TWEEDE BOEK. Strafvordering in eersten aanleg

Titel I. Het opsporingsonderzoek
Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen
Artikelen 140-147 / 252-258
Tweede afdeeling. De officieren van justitie
Artikelen 148-151i / 259-270
Derde afdeling. Verslaglegging door opsporingsambtenaren
Artikelen 152-159 / 271-274
Vierde afdeeling. Aangiften en klachten
Artikelen 160-166a / 275-279
Vijfde afdeeling. Beslissingen omtrent vervolging
Artikelen 167-167a / 280

Titel II. De rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken
Artikelen 170-180 / 281-292

Titel III. Onderzoek door de rechter-commissaris
Eerste afdeling. Aanleiding tot het verrichten van onderzoekshandelingen
Artikelen 181-184 / 293-296
Tweede afdeling. Het verrichten van onderzoekshandelingen door de rechter-commissaris
Artikelen 185-199 / 297-320
Derde afdeeling. Het verhoor van den verdachte
Artikelen 200-209 / 321-327
Vierde afdeeling. Het verhoor van den getuige
Artikelen 210-226 / 328-347
Vierde Afdeling A. Bedreigde getuigen
Artikelen 226a-226f / 348-353
Vierde afdeling B. Toezeggingen aan getuigen die tevens verdachte zijn
Artikelen 226g-226j / 354-357
Vierde afdeling C. Toezeggingen aan getuigen die reeds veroordeeld zijn
Artikel 226k / 358
Vierde afdeling D. Maatregelen tot bescherming van getuigen
Artikel 226l / 359
Vierde afdeling E. Afgeschermde getuigen
Artikelen 226m-226s / 360-366
Vijfde afdeeling. Deskundigen
Artikelen 227-236 / 367-368
Zesde afdeling. Beëindiging van het onderzoek
Artikelen 237-238 / 369
Zevende afdeling. Bevoegdheden van de raadsman
Artikel 241b / 370
Achtste afdeling. Geen beroep in cassatie voor het openbaar ministerie
Artikel 241c / 371

Titel IV. Beslissingen omtrent verdere vervolging
Artikelen 242-255a / 372-374
Slotbepalingen betreffende het voorbereidend onderzoek
Artikel 256 / 375

Titel IVa. Vervolging door een strafbeschikking
Eerste afdeling. De strafbeschikking
Artikel 257a / 376
Tweede afdeling. Oplegging door opsporingsambtenaren en lichamen of personen, met een
publieke taak belast
Artikelen 257b-257ba / 377-378
Derde afdeling. Waarborgen bij de oplegging
Artikel 257c / 379
Vierde afdeling. Uitreiken en toezenden van de strafbeschikking
Artikel 257d / 380
Vijfde afdeling. Het doen van verzet
Artikel 257e / 381
Zesde afdeling. De behandeling van het verzet
Artikel 257f / 382
Zevende afdeling. De tenuitvoerlegging
Artikel 257g / 383
Achtste afdeling. Openbaarheid
Artikel 257h / 384

Titel V. Aanhangig maken der zaak ter terechtzitting
Artikelen 258-267 / 385-394

Titel VI. Behandeling van de zaak door de rechtbank
Eerste afdeling. Onderzoek op de terechtzitting
Artikel 268-286 / 395-412 (zie verder in deel 2)

INHOUD DEEL 2: Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetten

TWEEDE BOEK. Strafvordering in eersten aanleg

Titel VI. Behandeling van de zaak door de rechtbank
Eerste afdeling. Onderzoek op de terechtzitting
Artikel 287-331 / 413-441
Tweede afdeeling. Onderzoek van de vordering van de benadeelde partij op de terechtzitting
Artikelen 332-335 / 442
Derde afdeeling. Bewijs
Artikelen 338-344a / 443-450
Vierde afdeeling. Beraadslaging en uitspraak
Artikelen 345-366a / 451-469

Titel VII. Bijzondere bepalingen voor het rechtsgeding voor de politierechter
Artikelen 367-381 / 470-482

Titel VIII. Bijzondere bepalingen voor het rechtsgeding voor de kantonrechter
Artikelen 382-398 / 484-497

DERDE BOEK. Rechtsmiddelen

A. Gewone rechtsmiddelen

Titel II. Hooger beroep van uitspraken
Artikelen 404-426 / 498-515

Titel III. Beroep in cassatie van uitspraken
Artikelen 427-444 / 516-526

Titel IV. Hooger beroep en beroep in cassatie van beschikkingen. Bezwaarschriften
Artikelen 445-448 / 527-529

Titel V. Aanwenden van gewone rechtsmiddelen
Artikelen 449-452 / 530-534

Titel VI. Intrekking en afstand van gewone rechtsmiddelen
Artikelen 453-455 / 535-537

B. Buitengewone rechtsmiddelen

Titel VII. Cassatie "in het belang der wet"
Artikel 456 / 538

Titel VIII. Herziening van arresten en vonnissen
Eerste Afdeling. Herziening ten voordele van de gewezen verdachte
Artikelen 457-482 / 539-558
Tweede Afdeling. Herziening ten nadele van de gewezen verdachte
Artikelen 482a-482i / 559

VIERDE BOEK. Eenige rechtsplegingen van bijzonderen aard

Titel I. Strafvordering ter zake van strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt
Artikelen 483-485 / 560-562

Titel II. Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen
Eerste afdeling. Algemene bepalingen
Artikelen 486-487 / 563-564
Tweede afdeling. Strafvordering in zaken betreffende personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt
Artikelen 488-505 / 565-584

Titel IIA. Berechting van verdachten bij wie een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens wordt vermoed
Artikelen 509a-509d / 585-588

Titel IIB. Rechtsplegingen in verband met de terbeschikkingstelling en de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis
Eerste afdeling. Inleidende bepalingen
Artikelen 509f-509i bis / 589
Tweede afdeling. Toepassing van de artikelen 38b, 38c, 38i, 38k of 38la, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht
Artikelen 509j-509n / 590
Derde afdeling. Verlenging van de terbeschikkingstelling
Artikelen 509o-509u bis / 591-592
Vierde afdeling. Beroep
Artikelen 509v-509x / 592

Titel IIC. Rechtsplegingen in verband met de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders
Artikelen 509y-509gg / 593

Titel IID. Gedragsaanwijzing ter beëindiging van ernstige overlast
Artikel 509hh / 594

Titel III. Vervolging en berechting van rechterlijke ambtenaren
Artikelen 510-511 / 595-596

Titel IIIb. Strafvordering ter zake van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
Artikelen 511b-511i / 597-604

Titel IV. Wraking en verschoning van rechters
Artikelen 512-518 / 605

Titel V. Geschillen over rechtsmacht
Artikelen 525-527 / 606-608

Titel VI. Vervolging en berechting van rechtspersonen
Artikelen 528-532 / 609-610

Titel VIA. Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank
Eerste afdeling. Algemeen
Artikelen 539a-539f / 611-612
Tweede afdeling. Toepassing van enige bijzondere dwangmiddelen
Artikelen 539g-539t / 612
Derde afdeling. Verplichtingen van de schipper
Artikelen 539u-539w / 612

Titel VII. Rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde
Artikelen 540-550 / 613

Titel VIII. Bijzondere bepalingen omtrent opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij het Wetboek van Strafrecht
Artikelen 551-552 / 614-616

Titel IX. Beklag
Artikelen 552a-552g / 617-621

Titel X. Internationale rechtshulp
Eerste afdeling. Algemene bepalingen
Artikelen 552h-552q / 622-634
Eerste afdeling A. Internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams
Artikelen 552qa-552qe / 635-639
Tweede afdeling. Feiten begaan aan boord van luchtvaartuigen
Artikelen 552r-552s / 640-641
Derde afdeling. Overdracht en overname van strafvervolging
1. Overdracht van strafvervolging door Onze Minister van Justitie
Artikelen 552t-552w / 642
1a. Overdracht van strafvervolging door de officier van justitie
Artikel 552wa / 643
2. Overname van strafvervolging door Onze Minister van Justitie
Artikelen 552x-552hh / 644
2a. Overname van strafvervolging door de officier van justitie
Artikel 552ii / 645
2b. Overname van strafvervolging van een internationaal gerecht
Artikelen 552iia-552iie / 647

Titel XI. Wederzijdse erkenning
Eerste afdeling. Bevriezingsbevel
1. Bevelen uitgevaardigd door een andere lidstaat van de Europese Unie
Artikelen 552jj-552qq / 648
2. Bevelen uitgevaardigd door Nederland
Artikelen 552rr-552vv / 648
Tweede afdeling. Europees bewijsverkrijgingsbevel
1. Europees bewijsverkrijgingsbevel uitgevaardigd door een andere lidstaat van de Europese Unie
Artikelen 552ww-552ccc / 649
2. Europees bewijsverkrijgingsbevel uitgevaardigd door Nederland
Artikelen 552ddd-552hhh / 649

VIJFDE BOEK. Internationale en Europese strafvorderlijke samenwerking

Titel 3. Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie
Eerste afdeling. Algemene bepalingen
Artikelen 5:3:1-5:3:4 / 650
Tweede afdeling. Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse toezichtbeslissingen in
Nederland
Artikelen 5:3:5-5:3:15 / 650
Derde afdeling. Erkenning en tenuitvoerlegging van Nederlandse bevelen tot schorsing van
de voorlopige hechtenis in het buitenland
Artikelen 5:3:16-5:3:20 / 650

Titel 4. Europees beschermingsbevel
Eerste afdeling. Algemene bepalingen
Artikelen 5:4:1-5:4:2 / 650
Tweede afdeling. Europees beschermingsbevel uitgevaardigd door de bevoegde autoriteit
van een andere lidstaat van de Europese Unie
Artikelen 5:4:3-5:4:9 / 650
Derde afdeling. Europees beschermingsbevel uitgevaardigd door de bevoegde autoriteit van
Nederland
Artikelen 5:4:10-5:4:17 / 650

ZESDE BOEK. Tenuitvoerlegging en kosten

Titel I. Tenuitvoerlegging
Eerste afdeeling. Algemeene bepalingen
Artikelen 553-556 / 651
Tweede afdeeling. Uitvoerbaarheid van beslissingen
Artikelen 557-563 / 651
Derde afdeeling. Tenuitvoerlegging van strafbeschikkingen, bevelen tot vrijheidsbeneming en veroordeelende vonnissen of arresten
Artikelen 564-578a / 651
Derde afdeling A. Gijzeling
Artikel 578b / 651
Vierde afdeeling. Rechtsgeding tot herkenning van veroordeelden of van andere gevonniste personen
Artikelen 579-584 / 651
Vijfde afdeeling. Wijze van kennisgeving van gerechtelijke mededelingen aan natuurlijke personen
Artikelen 585-590 / 652-657

Titel II. Kosten
Artikelen 591-592a / 658-661
Algemene bepaling
Artikel 593 / 662

BIJZONDERE WETTEN

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Artikel 5:20 / 663
Artikel 5:44 / 664

Algemene Wet inzake rijksbelastingen (AWR)
Artikel 74 / 665
Artikel 76 / 666
Artikelen 77, 78 / 667

Algemene wet op het binnentreden (Awob)
Artikelen 1-12 / 668-679

Besluit alcoholonderzoeken (BAo)
Artikel 6 / 680
Artikelen 8, 9 / 681
Artikelen 10, 10a / 682
Artikelen 12, 15 / 683
Artikel 16 / 684
Artikel 17 / 685
Artikel 21 / 686

Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken (Bbvs)
Artikelen 2, 3, 4, 4a, 5 / 687

Besluit inbeslaggenomen voorwerpen (B. inbesl.voorw.)
Artikelen 2, 6, 7 / 688
Artikel 10 / 689
Artikel 15 lid 2 / 690

Besluit OM-afdoening (B-OM)
Artikel 2.2 / 691

Besluit technische hulpmiddelen strafvordering (Bths)
Artikel 7 / 692
Artikel 11 / 693
Artikel 20 / 694

Europees Verdrag betreffende de overdracht van Strafvervolging (EVOS)
Artikelen 6, 7, 8, 13, 21 / 695

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Artikel 2 / 696
Artikel 3 / 697
Artikel 5 / 698
Artikel 6 / 699
Artikel 8 / 700
Artikel 13 / 701
Artikel 17 / 702
Artikel 34 / 703
Artikel 35 / 704
Artikel 46 / 705

Gewijzigd besluit videoconferentie (Bvc)
Artikelen 2, 3 / 706

Grondwet (Gw)
Artikel 10 / 707
Artikel 11 / 708
Artikel 12 / 709
Artikel 13 / 710

Mededingingswet (Mw)
Artikel 56 / 711

Opiumwet (Opw)
Artikelen 8j, 8k / 712
Artikel 9 / 713

Politiewet (Polw 2012)
Artikel 3 / 714
Artikel 7 lid 3 / 715

Regeling bloed- en urineonderzoek (RBUo 2005)
Artikel 9 / 716

Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden (Sbbob)
Artikel 2 / 717
Artikel 3 / 718
Artikel 5 / 719
Artikel 6 / 720

Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO)
Artikel 39 / 721
Artikel 40 / 722
Artikel 41 / 723
Artikel 42 / 724
Artikel 46 / 725

Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)
Artikel 159 / 726
Artikel 160 / 727
Artikel 163 / 728

Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wdov)
Artikel 2 / 729
Artikel 4 / 730
Artikel 6 / 731
Artikel 7 / 732

Wet internationale misdrijven (WIM)
Artikel 15 / 733

Wet op de economische delicten (WED)
Artikel 17 / 734
Artikel 18 / 735
Artikel 19 / 736
Artikel 20 / 737
Artikel 21 / 738
Artikel 23 / 739
Artikel 23a / 734
Artikel 24a / 740
Artikel 36 / 742
Artikelen 38, 39, 45, 47, 48, 52, 53, 54 / 743

Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO)
Artikel 45 / 745
Artikel 53 / 746
Artikel 60 / 745

Wet wapens en munitie (WWM)
Artikel 45 / 747
Artikel 49 / 748
Artikel 50 / 749
Artikel 51 / 750
Artikel 52 / 751

Wetboek van Strafrecht (Sr)
Artikel 68 / 752
Artikel 69 / 753
Artikel 70 / 754
Artikelen 71, 72, 73 / 755
Artikel 74 / 756
Artikel 74b / 758
Artikel 77 / 759
Artikel 77d / 760
Artikel 77f / 761
Artikel 78b / 762

Alfabetisch trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sdu Commentaar Strafvordering