Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Natuurbeschermingsrecht Editie 2017

Gebonden Nederlands 2017 9789012399395
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

De uitgave Natuurbeschermingsrecht is de leidraad voor de uitvoeringspraktijk en is tevens geschikt voor het (academisch) onderwijs. Het boek geeft niet alleen inzicht in de systematiek van de Wet natuurbescherming, maar gaat ook diepgaand in op de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de nationale rechtspraak.

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Daarmee is de lang verwachte herziening van het natuurbeschermingsrecht een feit. Het boek Natuurbeschermingsrecht geeft een volledig overzicht van de wet en de uitvoeringsregelgeving. Daarbij komen soortenbescherming, jacht en schadebestrijding, gebiedsbescherming (met uitgebreid aandacht voor de programmatische aanpak), en de bescherming van houtopstanden, uitvoerig aan de orde.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de algemene bepalingen, procedurele aspecten, financiële instrumenten, handhaving, en de relatie tot het internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht. Het boek geeft niet alleen inzicht in de systematiek van de Wet natuurbescherming, maar gaat ook diepgaand in op de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de nationale rechtspraak. Natuurbeschermingsrecht biedt dan ook een leidraad voor de uitvoeringspraktijk, maar is tevens geschikt voor (academisch) onderwijs.

Specificaties

ISBN13:9789012399395
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:389
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:29-8-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Chris Backes

CHRIS BACKES is Professor of Environmental and Planning Law at the Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University, the Netherlands. Notably, he has acted as President of the Dutch Society for Environmental Law, a member of the Netherlands Council for Nature Protection (Natuurbeschermingsraad) and a member of the Netherlands Council of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM-Raad). He specialises in sustainability law as well as environmental and planning law with a special focus on law for circular economy and biodiversity law.

Andere boeken door Chris Backes

Over Luuk Boerema

Luuk Boerema werkt voor Bestia et Lex, een adviesbureau voor praktisch dierenrecht.

Andere boeken door Luuk Boerema

Over Annelies Freriks

Prof.mr. A.A. Freriks is hoogleraar Dier en Recht aan de universiteit Utrecht en advocaat bij de vakgroep bestuursrecht van AKD Prinsen Van Wijmen NV te Breda.

Andere boeken door Annelies Freriks

Over Marieke Kaajan

Mr.drs. M.M. Kaajan is werzaam bij Stibbe te Amsterdam.

Andere boeken door Marieke Kaajan

Inhoudsopgave

Afkortingen / 17
1 Inleiding / 21
1.1 Ontwikkeling van het natuur- en landschapsbeleid / 21
1.2 Ontwikkeling van het internationale en Europese natuurbeschermingsrecht / 25
1.2.1 Het internationale natuurbeschermingsrecht / 25
1.2.2 Het Europese natuurbeschermingsrecht / 25
1.3 Ontwikkeling van de Nederlandse natuur- en landschapsregelgeving / 28
1.3.1 Gebiedsbescherming / 28
1.3.2 Soortenbescherming / 29
1.4 Leeswijzer / 30

2 Overzicht van internationaal, Europees en Beneluxnatuurbeschermingsrecht / 33
2.1 Inleiding / 33
2.2 Internationale verdragen / 34
2.2.1 Het Biodiversiteitsverdrag / 34
2.2.2 Het Verdrag van Bern / 36
2.2.3 Het Verdrag van Ramsar / 38
2.2.4 Verdrag van Bonn / 40
2.2.5 Verdrag van Parijs / 41
2.2.6 CITES / 41
2.2.7 Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout / 42
2.2.8 Betekenis van internationale verdragen in de rechtspraktijk / 43
2.3 Europese regelgeving / 44
2.3.1 CITES-verordening / 44
2.3.2 Invasieve soortenverordening / 46
2.3.3 EU-regelgeving met betrekking tot hout / 48
2.3.4 Overige Europese regelgeving / 50
2.4 Benelux-regelgeving / 54

3 Algemene bepalingen / 55
3.1 Inleiding / 55
3.2 De werkingssfeer van de Wnb / 55
3.3 Bevoegdheidsverdeling / 56
3.4 Dynamische verwijzingen / 57
3.5 Procedurele afstemming met andere wetten / 58
3.5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / 58
3.5.2 Overige wetten / 59
3.6 Natuurbeleid en monitoring / 59
3.6.1 Nationale natuurvisie / 60
3.6.2 Actualisatie natuurvisie / 63
3.6.3 Provinciale natuurvisie / 63
3.6.4 Verhouding met de nationale natuurvisie / 64
3.6.5 Monitoring en verantwoording / 65
3.7 Rapportages Planbureau voor de leefomgeving / 67
3.8 Algemene beschermingsmaatregelen / 67
3.8.1 Het doel van de wet / 67
3.8.2 De zorgplicht / 69
3.8.3 Maatregelen voor instandhouding / 70
3.8.4 Programmatische aanpak / 72
3.9 Gedragscodes / 72

4 Gebiedsbescherming / 73
4.1 Natura 2000-gebieden / 74
4.1.1 Aanwijzing / 74
4.1.1.1 De aanwijzingsbesluiten op grond van de Wnb / 74
4.1.1.2 De EU-rechtelijke randvoorwaarden voor aanwijzing / 77
4.1.1.3 Wijziging van een aanwijzing en praktische betekenis van art. 2.1 Wnb /81
4.1.1.4 Bescherming voorafgaande aan het van kracht worden van de aanwijzing/ 84
4.1.1.5 Rechtsbescherming tegen de aanwijzing of niet aanwijzing / 85
4.1.2 Rechtsgevolgen binnen Natura 2000-gebieden: Europeesrechtelijke randvoorwaarden / 87
4.1.2.1 Art. 6, eerste lid, Habitatrichtlijn / 87
4.1.2.2 Art. 6, tweede lid, Habitatrichtlijn / 88
4.1.2.3 Art. 6, derde en vierde lid, Habitatrichtlijn / 90
4.1.2.4 Art. 4 Vogelrichtlijn / 90
4.1.3 Instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen / 92
4.1.3.1 Vertrekpunt / 92
4.1.3.2 Uitzondering op grond van art. 2.10 Wnb / 92
4.1.3.3 Inhoud van art. 2.2 Wnb / 92
4.1.4 Beheerplannen / 95
4.1.4.1 Inleiding / 95
4.1.4.2 Bevoegdheid / 96
4.1.4.3 Inhoud beheerplan / 96
4.1.4.4 Regulering van bestaand gebruik en toekomstige activiteiten in het beheerplan / 98
4.1.4.5 Het beheerplan als onderdeel van een ander plan / 99
4.1.4.6 Eerste vaststelling en overgangsrecht / 100
4.1.4.7 Planprocedure en planperiode / 100
4.1.4.8 Rechtsbescherming / 101
4.1.5 De aanschrijvingsbevoegdheid, art. 2.4 Wnb / 102
4.1.6 Beperken toegang (art. 2.5 Wnb) / 105
4.1.7 Door de overheid te verrichten preventieve maatregelen of herstelmaatregelen (gedoogplicht) / 105
4.1.8 Vergunningplicht voor plannen, projecten en andere handelingen / 107
4.1.8.1 Plicht tot het beoordelen van plannen en vergunningplicht voor projecten en andere handelingen / 107
4.1.8.2 Uitzonderingen op de vergunningplicht / 116
4.1.8.3 Bestaand gebruik / 119
4.1.9 Wijziging van een vergunning / 121
4.1.10 De passende beoordeling / 121
4.1.10.1 Voortoets of passende beoordeling / 122
4.1.10.2 Referentiesituatie en schaal / 124
4.1.10.3 Passende beoordeling: centrale begrippen / 129
4.1.11 Toetsingscriteria voor plannen en projecten: aantasting natuurlijke kenmerken, alternatieven, dwingende redenen van openbaar belang, compensatie / 147
4.1.11.1 Geen alternatieve oplossingen / 148
4.1.11.2 Dwingende redenen van groot openbaar belang / 150
4.1.11.3 Compensatie / 153
4.1.12 Toetsingscriteria en afwijkende procedurele bepalingen voor andere handelingen / 157
4.2 Rechtsbescherming / 158
4.3 Overgangsrecht / 159
4.4 Overige gebieden / 159
4.4.1 Het Natuurnetwerk Nederland / 159
4.4.2 Bijzondere nationale natuurgebieden / 161
4.4.3 Nationaal park (art. 8.3) / 164
4.4.4 Bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen / 165

5 Programmatische aanpak / 167
5.1 Inleiding / 167
5.2 Art. 1.13: basis voor een programmatische aanpak / 168
5.2.1 Inleiding / 168
5.2.2 Doel van het programma / 169
5.2.3 Betrokken bestuursorganen; tijdvak; wijziging van het programma / 169
5.2.4 Verplichte inhoud van het programma / 170
5.2.5 Mogelijke regels ten aanzien van ontwikkelingsruimte / 170
5.2.6 Voorbereiding, totstandkoming en bekendmaking / 171
5.2.7 Programma op provinciaal niveau / 171
5.2.8 Programma als onderdeel van een ander programma / 172
5.2.9 Rechtsbescherming tegen een vastgesteld programma / 172
5.3 Achtergrond Programmatische Aanpak Stikstof / 172
5.4 Regels ten aanzien van het PAS / 178
5.4.1 Doelstellingen en tijdvak van het PAS; betrokken bestuursorganen / 178
5.4.2 Wijziging van het programma stikstof / 179
5.4.3 Bekendmaking van een vastgesteld programma stikstof of wijziging daarvan / 180
5.4.4 Inhoud van het programma stikstof / 180
5.4.4.1 Beschrijving nulsituatie, verwachte autonome ontwikkeling, doelstellingen / 180
5.4.4.2 Beschrijving van de te treffen maatregelen / 180
5.4.4.3 Uitgangspunten voor toedeling van ontwikkelingsruimte / 181
5.4.4.4 Ecologische beoordeling van het programma / 182
5.4.4.5 Monitoring en bijsturing / 182
5.4.5 Toedeling, reservering, wijziging en registratie van ontwikkelingsruimte / 183
5.4.5.1 Toestemmingsbesluiten waarbij ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld / 183
5.4.5.2 Ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten en andere handelingen (‘segment 1’) / 184
5.4.5.3 Ontwikkelingsruimte voor overige projecten en andere handelingen (‘segment 2’) / 187
5.4.5.4 Registratie van toegedeelde en beschikbare ontwikkelingsruimte / 187
5.4.6 Bepaling omvang stikstofdepositie, beschikbare en benodigde ontwikkelingsruimte / 187
5.4.6.1 Bepaling omvang stikstofdepositie met AERIUS Calculator / 188
5.4.6.2 Bepaling beschikbare ontwikkelingsruimte met AERIUS Register / 188
5.4.6.3 Afschrijving en registratie van toegedeelde of gereserveerde ontwikkelingsruimte / 189
5.4.6.4 Bepaling van toe te delen ontwikkelingsruimte / 189
5.4.7 Vrijstelling vergunningplicht i.v.m. grenswaarden en -afstanden / 192
5.4.7.1 Grensafstand voor aangewezen infrastructurele projecten en andere handelingen / 193
5.4.7.2 Grenswaarde van 1 mol/ha/jaar / 193
5.4.7.3 Van rechtswege verlaging grenswaarde naar 0,05 mol/ha/jaar / 195
5.4.7.4 Uitzonderingen op de van rechtswege verlaging van de grenswaarde naar 0,05 mol/ha/jaar / 197
5.4.7.5 Verhoging grenswaarde na van rechtswege verlaging / 198
5.4.8 Verbod op externe saldering bij vergunningverlening voor projecten en andere handelingen / 199
5.4.9 Uitzonderingen op het verbod op externe saldering / 200
5.4.10 Sturen op beschikbare depositieruimte (stikstofdepositiebank) / 203
5.4.11 Overgangsrecht PAS / 203

6 Soortenbescherming / 205
6.1 Inleiding / 205
6.2 Reikwijdte bescherming: individu versus populatie / 207
6.3 Opzetvereiste / 210
6.4 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn / 212
6.4.1 Verbodsbepalingen / 213
6.4.1.1 Opzettelijk doden of vangen / 213
6.4.1.2 Opzettelijk vernielen/beschadigen van nesten, rustplaatsen en (onder zich hebben van) eieren / 214
6.4.1.3 Opzettelijke verstoring / 217
6.4.1.4 Verkoop-, vervoers- en handelsverbod / 218
6.4.2 Vrijstelling en ontheffing / 220
6.4.2.1 Vrijstellings- en ontheffingsgronden / 220
6.4.2.2 Voorschriften en beperkingen / 226
6.4.2.3 Bevoegdheid / 227
6.4.2.4 Overgangsrecht / 227
6.4.3 Uitzonderingen op verboden / 227
6.4.4 Middelen / 229
6.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn / 231
6.5.1 Verbodsbepalingen / 233
6.5.1.1 Opzettelijk doden en vangen / 233
6.5.1.2 Opzettelijk verstoren / 234
6.5.1.3 Beschadigen/vernielen van rust- en voortplantingsplaatsen en opzettelijk vernielen/rapen van eieren / 235
6.5.1.4 Opzettelijk plukken enzovoorts van planten / 237
6.5.1.5 Handels- en verkoopverbod en exploitatie van strikt beschermde soorten / 237
6.5.2 Nadere regels Habitatrichtlijn- en Bern-soorten / 238
6.5.3 Vrijstelling en ontheffing / 238
6.5.3.1 Vrijstellings- en ontheffingsgronden / 238
6.5.3.2 Voorschriften en beperkingen / 243
6.5.3.3 Bevoegdheid / 243
6.5.3.4 Overgangsrecht / 243
6.5.4 Uitzondering op verboden / 244
6.5.5 Middelen / 244
6.6 Beschermingsregime andere soorten / 244
6.6.1 Verbodsbepalingen / 245
6.6.2 Vrijstelling en ontheffing / 245
6.6.2.1 Vrijstellings- en ontheffingsgronden / 245
6.6.2.2 Voorschriften en beperkingen / 246
6.6.2.3 Bevoegdheid / 247
6.6.2.4 Overgangsrecht / 247
6.6.3 Uitzonderingen op verboden / 247
6.6.4 Middelen / 247
6.7 Gedragscodes / 247
6.8 Tijdelijke natuur / 252
6.9 Overige onderwerpen / 253
6.9.1 Verbod op het uitzetten / 253
6.9.2 Walvisvangst / 254
6.10 Handel en bezit van dieren en planten / 255
6.10.1 Uitvoering bepalingen inzake handel en bezit / 255
6.10.2 Invasieve uitheemse soorten / 256
6.10.3 Vrijstelling en ontheffing / 256
6.10.3.1 Vrijstellings- en ontheffingsgronden / 256
6.10.3.2 Overgangsrecht / 256
6.10.4 Aanvullende regels / 256
6.10.4.1 Gefokte vogels / 257
6.10.4.2 Prepareren / 257
6.10.4.3 Dieren en planten van strikt beschermde soorten / 258
6.10.4.4 Andere soorten / 258
6.10.4.5 CITES-basisverordening / 259
6.10.4.6 Invasieve uitheemse soorten / 260
6.10.5 Bevoegdheid / 260
6.10.6 Wetenschappelijke autoriteit CITES / 261

7 Jacht, beheer, schade- en overlastbestrijding / 263
7.1 Inleiding / 263
7.2 Internationale uitgangspunten bij jacht en schadebestrijding / 264
7.2.1 ‘Verstandig gebruik’ in de Wet natuurbescherming / 267
7.3 Faunabeheereenheden, wildbeheereenheden en faunabeheerplannen / 270
7.3.1 Faunabeheereenheden / 270
7.3.2 Wildbeheereenheden / 271
7.3.3 Faunabeheerplannen / 272
7.3.4 Rechtsbescherming / 274
7.3.5 Overgangsrecht / 275
7.4 Aanwijzing schadesoorten (vrijstelling) / 275
7.4.1 Vrijstellingen algemeen / 275
7.4.2 De vrijstelling inhoudelijk / 276
7.4.3 De landelijke aanwijzing en vrijstelling / 279
7.4.4 De provinciale aanwijzing en vrijstelling / 281
7.5 Aanwijzing overlastsoorten (vrijstelling) / 282
7.5.1 Vrijstelling algemeen / 282
7.5.2 De vrijstelling inhoudelijk / 283
7.5.3 Rechtsbescherming tegen vrijstellingen / 285
7.5.4 Overgangsrecht / 286
7.6 De ontheffing voor populatiebeheer / 286
7.6.1 De ontheffing algemeen / 286
7.6.2 De ontheffing inhoudelijk / 287
7.6.3 Rechtsbescherming tegen ontheffingen / 289
7.6.4 Overgangsrecht / 290
7.7 De opdracht voor populatiebeheer / 290
7.7.1 De opdracht algemeen / 290
7.7.2 De opdracht inhoudelijk / 291
7.7.3 Rechtsbescherming tegen opdrachten / 293
7.7.4 Overgangsrecht / 293
7.8 Opdracht voor bestrijding van invasieve exoten / 293
7.9 De jacht / 294
7.9.1 Het jachtrecht / 294
7.9.2 Gastjacht / 296
7.9.3 De wildsoorten / 297
7.9.4 Opening en sluiting van de jacht / 297
7.9.5 Jachtmiddelen / 298
7.9.5.1 Geweren / 298
7.9.5.2 Honden, niet zijnde lange honden / 300
7.9.5.3 Jachtvogels / 301
7.9.5.4 Eendenkooien / 302
7.9.5.5 Overige middelen / 303
7.9.6 Andere tot de jager gerichte verboden / 303
7.9.7 De jachtakte / 304
7.9.7.1 Overgangsrecht / 306
7.9.8 Intrekking van de jachtakte of valkeniersakte / 306
7.9.9 Administratief beroep en rechtsbescherming tegen weigering/intrekking jachtakte / 308
7.9.10 Vang- of dodingsmiddelen / 308
7.9.11 Onder zich hebben en verhandelen van ‘wild’ in de zin van de Beneluxovereenkomst / 309

8 Houtopstanden / 311
8.1 Inleiding / 311
8.2 Bescherming van houtopstanden / 312
8.2.1 Toepassingsbereik par. 4.1 Wnb conform art. 4.1 Wnb / 312
8.2.1.1 Alleen buiten de bebouwde kom / 313
8.2.1.2 Uitgezonderde boomsoorten/situaties / 313
8.2.1.3 Houtopstanden / 314
8.2.1.4 Vellen / 315
8.2.2 Bevoegdheid minister van EZ / 315
8.2.3 Systematiek: vellen na melding, gevolgd door een herbeplantingsplicht / 316
8.2.4 Uitzondering op de herbeplantings- en meldplicht / 317
8.2.4.1 Uitzondering vanwege gebieds- en soortenbescherming (art. 4.4, eerste lid, sub a en b, Wnb) / 317
8.2.4.2 Overige uitzonderingen in art. 4.4 Wnb (brandgangen en in geval van een goedgekeurde gedragscode) / 319
8.2.4.3 Uitzonderingen op de meld- en herbeplantingsplicht via ontheffing van GS en verordening van PS / 320
8.2.5 Aanvullende regelgevende bevoegdheid provincies en gemeenten / 321
8.2.6 Overgangsrecht / 323
8.3 Invoer en op de markt brengen van hout(producten) / 323
8.3.1 Regeling in par. 4.2 Wnb / 324

9 Besluitvorming en rechtsbescherming / 327
9.1 Inleiding / 327
9.2 Algemene regels vergunning, ontheffing en vrijstelling (art. 5.1 t/m 5.3 Wnb) / 327
9.2.1 Beslistermijn; opschortingsmogelijkheden; consequenties bij overschrijding / 327
9.2.2 Voorschriften en beperkingen bij ontheffing en vrijstelling / 329
9.2.3 Verbod om te handelen in strijd met vergunning of ontheffing (en niet met gedragscodes) / 329
9.2.4 Aanhaken bij omgevingsvergunning (Wabo) / 330
9.3 Mogelijkheden voor intrekking/wijziging (art. 5.4) / 333
9.4 Nadere voorschriften bij programmatische aanpak (art. 5.5) / 334
9.5 Nadere voorschriften bij plan (art. 5.6 Wnb) / 334
9.6 Rechtsbescherming / 336
9.7 Overgangsrecht (besluitvormings)procedures / 338

10 Financiële aspecten / 341
10.1 Nadeelcompensatie en schadevergoeding / 341
10.1.1 Nadeelcompensatie op grond van art. 6.3 Wnb / 342
10.1.2 Schadevergoeding op grond van art. 6.1 Wnb / 345
10.1.3 Nadeelcompensatie op grond van het egalitébeginsel / 347
10.1.4 Nadeelcompensatie of schadevergoeding en staatssteun / 347
10.2 Subsidies en andere financiële tegemoetkomingen / 348
10.2.1 Financiële tegemoetkomingen op grond van de Natuurschoonwet 1928 / 348
10.2.2 Subsidieregelingen / 349
10.3 Retributies / 352

11 Handhaving / 353
11.1 Inleiding / 353
11.2 Bestuurlijk toezicht en opsporing / 353
11.3 Bestuursrechtelijke sancties / 356
11.3.1 Bestuursdwang en dwangsom / 356
11.3.2 Bevoegdheid / 357
11.3.3 Bestuurlijke boete / 358
11.3.4 Overige bestuursrechtelijke sancties / 359
11.3.5 Bestuursrechtelijke handhaving van de zorgplicht / 360
11.4 Strafrechtelijke sancties / 360
11.4.1 WED / 360
11.4.2 Besluit OM-afdoening / 362
11.4.3 Gegevensuitwisseling / 362
11.5 Handhaving in de EEZ / 363

Literatuur_ / 365

Trefwoordenregister / 373

Jurisprudentieregister / 379

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Natuurbeschermingsrecht Editie 2017