Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789012401135. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, , , , e.a.

Arbeidsrecht voor de overheid verklaard - Editie Rijk 2024/1

Inclusief Cao Rijk

Paperback Nederlands 2024 9789012409575
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Nog niet verschenen, verwacht op 27‑06‑2024

Samenvatting

Met deze handzame uitgave uit de reeks Arbeidsrecht voor de overheid verklaard, Rijk, heeft u de juiste en meest actuele interpretatie van het arbeidsrecht voor uw organisatie bij de hand. Daarnaast altijd de meest recente versie van de CAO Rijk. Verschijnt halfjaarlijks. Deze editie is bijgewerkt tot 17 mei 2023.

Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is er sinds 1 januari 2020 een geheel nieuw tijdperk aangetreden voor eenieder die met het ambtenarenrecht te maken heeft. Het grootste deel van de groep Nederlandse ambtenaren heeft immers zijn bijzondere status verloren en zijn positie is vanaf die datum gelijkgetrokken met die van werknemers in de marktsector. Ook met de achtste druk van dit boek helpen wij u graag verder op weg in het civiele arbeidsrecht. In deze editie zijn de gepubliceerde rechterlijke uitspraken over de genormaliseerde ambtenaar verwerkt, alsmede de laatste ontwikkelingen.

Het boek heeft een praktische insteek en is een handvat voor de dagelijkse praktijk. Met name geschikt voor HR-professionals en leidinggevenden werkzaam in de publieke sector die te maken hebben met de overheidswerknemer.

De opbouw is als volgt. Deel 1 beschrijft het algemene arbeidsrecht; deel 2 bevat hoofdstukken over arbeidsongeschiktheid; deel 3 behandelt het einde van de arbeidsovereenkomst en tot slot is in deel 4 informatie te vinden over arbeidsvoorwaardelijke regelingen. In de bijlagen vindt u praktische tools* en relevante regelgeving waaronder Titel 10 van Boek 7 BW en de Cao Rijk. Zo heeft u niet alleen altijd de juiste (wets)artikelen bij de hand, maar wordt u tevens geholpen bij de interpretatie en toepassing ervan.

Deze uitgave verschijnt halfjaarlijks. Zo bent u altijd gegarandeerd van actuele informatie op gebied van wet- en regelgeving inclusief de Cao-mutaties. Deze editie is bijgewerkt tot 17 mei 2023.

Specificaties

ISBN13:9789012409575
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Uitgever:Sdu
Verschijningsdatum:27-6-2024
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Over Steven Jellinghaus

Dr.mr. Steven Jellinghaus (1969) is advocaat-partner en register-mediator verbonden aan De Voort Advocaten & Mediators te Tilburg. Aldaar richt zijn praktijk zich op de collectieve aspecten van het arbeidsrecht en het sportrecht. Tevens is hij als universitair docent verbonden aan het departement sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg. In 2003 is hij daar gepromoveerd op het onderwerp harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na fusie en overname. Hij heeft vele publicaties op zijn naam en verzorgt regelmatig post-academisch onderwijs.

Andere boeken door Steven Jellinghaus

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 17

DEEL 1 ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSVERHOUDINGEN
1. De structuur van de arbeidsrelatie van de overheidswerknemer / 21
1.1 De ambtenaar en zijn overheidswerkgever / 21
1.1.1 Vereist: arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht / 22
1.1.2 Vereist: arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever / 22
1.2 De overgangssituatie / 23
1.3 De Ambtenarenwet 2017 in een notendop / 24
1.3.1 Integriteitsbeleid / 24
1.3.2 Beperking van grondrechten / 25
1.4 Kroonbenoeming / 26

2. Arbeidsverhoudingen / 27
2.1 De vakbond / 27
2.1.1 Het recht op staking en andere collectieve acties / 27
2.1.2 Het overleg met de vakbonden / 29
2.2 De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) / 30
2.2.1 Algemeen verbindend verklaring van cao’s / 32
2.2.2 De cao en overgang van onderneming / 33
2.3 De ondernemingsraad / 34
2.3.1 Het adviesrecht van de OR / 34
2.3.2 Het instemmingsrecht van de OR / 35

3. Overgangsregelingen Ambtenarenwet 2017 / 37
3.1 Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst / 37
3.2 Van rechtspositieregeling naar cao / 39
3.2.1 Rechtspositieregeling blijft gelden als ware zij een cao totdat er een cao is / 39
3.2.2 Aandachtspunt: doorwerking van de cao / 40
3.3 Het toepasselijke recht / 40

4. De arbeidsovereenkomst / 43
4.1 De arbeidsovereenkomst: elementen / 43
4.1.1 Arbeid verrichten, gedurende zekere tijd / 43
4.1.2 Loon / 44
4.1.3 Gezag / 44
4.1.4 Het rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst / 44
4.1.5 Overzicht verschillende overeenkomsten / 45
4.1.6 De verschillende soorten arbeidsovereenkomsten / 45
4.2 De (eerste) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 46
4.2.1 Automatisch einde / 46
4.2.2 Tussentijdse opzegging / 47
4.2.3 De inhoud van de arbeidsovereenkomst / 48
4.3 De ketenregeling en conversie / 48
4.3.1 Ketenregeling – conversie / 49
4.4 De oproepovereenkomst / 50
4.4.1 De voorovereenkomst / 50
4.4.2 De overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht / 50
4.5 De uitzendovereenkomst / 52
4.5.1 Geregistreerde uitzendonderneming / 52
4.5.2 Bijzondere regelingen over uitzendovereenkomsten / 53
4.6 De payrollovereenkomst / 53
4.6.1 Bijzondere regelingen over payrollovereenkomsten / 54
4.7 Detachering / 55
4.8 De expat/de buitenlandse arbeidskracht/grensoverschrijdende arbeid / 56
4.8.1 Toepasselijk recht en ambtenaarschap / 56
4.8.2 Bevoegde rechter / 57
4.8.3 Buitenlandse arbeidskracht werkend in Nederland / 57
4.8.4 Nederlandse werknemer in het buitenland / 58

5. Bijzondere bedingen / 61
5.1 Het proeftijdbeding / 61
5.1.1 Schriftelijkheidsvereiste / 61
5.1.2 Duur en aanvang proeftijd / 61
5.1.3 IJzeren proeftijd / 62
5.1.4 Opvolgende arbeidsovereenkomsten en opvolgende werkgevers / 63
5.1.5 Proeftijdontslag / 63
5.2 Het concurrentie- en relatiebeding / 65
5.2.1 Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / 66
5.2.2 Schriftelijkheid / 67
5.2.3 Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / 67
5.2.4 Uitleg concurrentiebeding / 68
5.2.5 ‘Zwaarder drukken-criterium’ / 69
5.2.6 Verval van rechtswege / 69
5.2.7 Vernietiging / 70
5.2.8 Acties partijen / 71
5.3 Het incorporatiebeding / 72
5.3.1 Binding cao / 72
5.3.2 Het overeengekomen beding / 73
5.3.3 Handhaving, nawerking en overgang van onderneming / 74
5.4 Het eenzijdig wijzigingsbeding / 75
5.4.1 De arbeidsvoorwaarde / 76
5.4.2 Het schriftelijkheidsvereiste / 77
5.4.3 Toetsingscriteria / 78
5.4.4 De weigerende werknemer / 79
5.4.5 Het wijzigingsbeding en gedeeltelijke ontbinding / 80
5.5 Het geheimhoudingsbeding / 80
5.5.1 Het bedrijfsgeheim / 81
5.5.2 Het overeengekomen geheimhoudingsbeding / 82
5.5.3 Handhaven / 82
5.5.4 Melding misstanden / 84
5.6 Het boetebeding / 85
5.6.1 Het arbeidsrechtelijke boetebeding / 85
5.6.2 Beroep op het boetebeding / 87
5.6.3 Matiging van de boete / 88

6. Privacy / 89
6.1 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) / 89
6.1.1 Persoonsgegevens en verwerking / 90
6.1.2 Beginselen inzake verwerking / 90
6.1.3 Verwerkingsgrondslagen / 90
6.1.4 Rechten medewerkers / 92
6.1.5 Verantwoordingsplicht / 92
6.1.6 Schending privacy en bewijsrecht / 93
6.2 E-mail- en internetgebruik / 94
6.2.1 Gedragsregels en gevolgen / 94
6.2.2 Controle / 94
6.3 Cameratoezicht / 95
6.4 Alcohol- en drugstesten / 96
6.5 Gedragingen in de privésfeer / 97
6.6 Zieke werknemer / 99
6.6.1 Rol bedrijfsarts / 100
6.7 Privacy en corona / 101

7. Werkgeversaansprakelijkheid / 103
7.1 Zorgplicht werkgever / 103
7.1.1 Arbeidsomstandigheden / 103
7.1.2 Opzet of bewuste roekeloosheid werknemer / 105
7.2 Schadevergoeding / 105
7.2.1 Verjaringstermijn / 106
7.3 Voorzieningen bij schade in Cao Rijk / 106
7.3.1 Beroepsincident, dienstongeval en beroepsziekte / 106
7.3.2 Financiële gevolgen / 107
7.4 Hybride werken / 108
7.4.1 Afspraken in Cao Rijk 2021 en 2022-2024 / 109

8. Overgang van onderneming / 113
8.1 Criteria overgang van onderneming / 113
8.1.1 Economische eenheid / 113
8.1.2 Overgang als gevolg van een overeenkomst, fusie of splitsing / 114
8.1.3 Behoud van identiteit / 114
8.2 Gevolgen overgang van onderneming / 115
8.2.1 Overgang van medewerkers en arbeidsvoorwaarden / 115
8.2.2 Informatieplicht van de werkgever / 116
8.2.3 Hoofdelijke verbondenheid vervreemder / 116
8.2.4 Overgang van onderneming en ontslag / 116

9. Wet arbeid en zorg / 117
9.1 Zwangerschaps- en bevallingsverlof / 117
9.2 Adoptie- en pleegzorgverlof / 119
9.3 Calamiteiten- en kortdurend verzuimverlof / 119
9.4 Kraamverlof / 121
9.5 Mededelingsverplichting calamiteiten-, kortdurend verzuim- en kraamverlof / 121
9.6 Kortdurend en langdurig zorgverlof / 122
9.6.1 Kortdurend zorgverlof / 122
9.6.2 Langdurig zorgverlof / 123
9.7 Ouderschapsverlof / 123
9.8 Levensloopregeling / 126

10. Integriteit en disciplinaire maatregelen (de goede ambtenaar) / 127
10.1 Integriteit / 127
10.2 Disciplinaire maatregelen / 129
10.2.1 Schorsing / 129
10.2.2 Waarschuwing / 131
10.2.3 Boete / 132
10.2.4 Straffen in de Cao Rijk / 132
10.2.5 Kenbaarheid / 132
10.3 Klokkenluiders / 134
10.3.1 Wet bescherming klokkenluiders / 134
10.3.2 Wijzigingen / 134
10.3.3 Gedeeltelijke inwerkingtreding / 135

11. Geschillenbeslechting / 137
11.1 Geschillenbeslechting in de Cao Rijk / 137
11.1.1 RABA / 137
11.1.2 de Geschillencommissie Rijk / 137
11.2 Procederen: de bevoegde instantie / 138
11.3 De procedure in eerste aanleg / 139
11.3.1 Dagvaarding of verzoekschrift / 139
11.3.2 Vernietiging of herstel / 140
11.3.3 Procesvertegenwoordiging / 140
11.3.4 Vervaltermijnen / 141
11.4 Procederen: hoger beroep en cassatie / 142
11.5 Mediation / 142
11.5.1 Wanneer mediation inzetten? / 144

DEEL 2 ARBEIDSONGESCHIKTHEID
12. Ziekte en re-integratie / 147
12.1 Wat is arbeidsongeschiktheid? / 147
12.2 Rechtsgevolgen arbeidsongeschiktheid / 148
12.2.1 Loondoorbetaling bij ziekte – duur / 148
12.2.2 Loondoorbetaling bij ziekte – hoogte / 150
12.2.3 Loondoorbetaling bij ziekte – beroepsziekte, dienstongeval,beroepsincident / 150
12.2.4 Re-integratieverplichtingen werkgever / 151
12.2.5 Re-integratieverplichtingen werknemer / 155
12.2.6 Stappenplan re-integratie / 156
12.2.7 Niet nakomen verplichtingen werknemer / 156
12.2.8 Passende arbeid wordt bedongen arbeid / 159
12.2.9 Opzegverbod / 160

13. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / 161
13.1 WIA-uitkeringen / 161
13.2 Recht op een uitkering / 161
13.2.1 Kring van verzekerden / 162
13.2.2 Minstens 35% arbeidsongeschikt / 162
13.2.3 Wachttijd / 163
13.2.4 Re-integratieverplichtingen en loonsanctie / 164
13.2.5 Uitsluitingsgronden / 166
13.3 De IVA-uitkering / 167
13.3.1 Ingangsdatum IVA-uitkering / 168
13.3.2 Hoogte uitkering / 169
13.3.3 Einde uitkering / 169
13.4 De WGA-uitkering / 169
13.4.1 Loongerelateerde uitkering / 170
13.4.2 Loonaanvullings- of vervolguitkering / 170
13.4.3 Ingangsdatum WGA-uitkering / 171
13.4.4 Einde uitkering / 171
13.5 Re-integratie en de WIA / 172
13.6 Aanvullende uitkering bij dienstongeval, beroepsziekte en beroepsincident / 172

14. Arbeidsongeschiktheidspensioen / 173
14.1 Het recht op AAOP / 173
14.2 Hoogte van de uitkering / 173
14.2.1 Pensioenopbouw / 174
14.3 Overlijdensuitkering na overlijden AAOP-gerechtigde / 174

DEEL 3 EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
15. Ontslaggronden (individueel ontslagrecht) / 177
15.1 Preventieve ontslagtoets / 177
15.2 Opzegging of ontbinding / 177
15.2.1 UWV of kantonrechter? / 177
15.3 De ontslaggronden / 178
15.3.1 Bedrijfseconomische redenen (a-grond) / 178
15.3.2 Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) / 180
15.3.3 Frequent verzuim (c-grond) / 183
15.3.4 Disfunctioneren (d-grond) / 184
15.3.5 Verwijtbaar handelen en nalaten (e-grond) / 188
15.3.6 Werkweigering wegens gewetensbezwaar (f-grond) / 194
15.3.7 Verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) / 195
15.3.8 Restcategorie (h-grond) / 197
15.3.9 Cumulatiegrond (i-grond) / 198
15.4 Herplaatsing / 199
15.5 Opzegtermijn / 200
15.6 Opzegverboden / 200

16. Reorganiseren, de UWV-procedure en de ontslagcommissie / 203
16.1 Reorganiseren algemeen / 203
16.2 Het Van-werk-naar-werk-beleid (Hoofdstuk 14 Cao Rijk) / 203
16.2 VWNW-begeleiding / 204
16.2.1 VWNW-onderzoek / 204
16.2.2 VWNW-advies / 205
16.2.3 VWNW-plan / 205
16.2.4 VWNW-begeleidingstraject / 205
16.3 Voorzieningen / 206
16.4 Stimuleringspremie / 208
16.5 Overleg met de vakbonden en medezeggenschap / 209
16.6 Geschillen / 209

17. Ontslag op staande voet / 211
17.1 Voorwaarden voor ontslag op staande voet / 211
17.2 Dringende reden / 211
17.3 Onverwijlde opzegging / 216
17.4 Onverwijlde mededeling / 216
17.5 Gevolgen van het ontslag op staande voet / 217
17.5.1 Gevolgen van het ontslag op staande voet voor de werknemer / 217
17.5.2 (Processuele) keuzemogelijkheden voor de werknemer / 218
17.6 Gevolgen voor de werkgever / 218

18. Vergoedingen / 219
18.1 De transitievergoeding / 219
18.1.1 Wanneer bestaat recht op de transitievergoeding? / 219
18.1.2 Hoogte van de transitievergoeding / 220
18.1.3 Wanneer geen recht op de transitievergoeding? / 221
18.1.4 Kosten in mindering brengen op de transitievergoeding / 221
18.1.5 Collectieve afspraken / 222
18.1.6 Compensatieregeling en ‘slapende dienstverbanden’ / 223
18.2 De cumulatievergoeding / 225
18.3 De billijke vergoeding / 225
18.3.1 Verschillende soorten billijke vergoedingen / 226
18.3.2 Hoogte billijke vergoeding / 226
18.4 Vergoeding wegens onregelmatige opzegging/gefixeerde schadevergoeding / 228
18.5 Overige vergoedingen / 229
18.5.1 Cumulatie tussen beëindigingsvergoeding en de bijzondere beloningsregels uit de WNT / 229
18.5.2 De overeengekomen vergoeding, ‘golden parachute’ / 230
18.5.3 RVU-heffing / 231
18.6 Instellen vordering: termijnen / 231

19. De beëindigingsovereenkomst / 233
19.1 Inhoud van de beëindigingsovereenkomst / 233
19.2 Het schriftelijkheidsvereiste / 234
19.3 De bedenktermijn / 235
19.4 Verschil tussen opzegging en instemming / 236

20. WW- en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering / 239
20.1 WW-uitkering / 239
20.2 Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering / 239
20.2.1 Verhoogde uitkering / 240
20.2.2 Aanvullingsuitkering / 241
20.2.3 Overbruggingsuitkering / 241

DEEL 4 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN
21. Salaris, salaristoelagen en vergoedingen / 245
21.1 Vaste beloning / 245
21.1.1 Rijksschoonmaakorganisatie / 246
21.1.2 Jubileumuitkering / 246
21.2 Variabele beloning / 247
21.2.1 Toelage onregelmatige dienst / 247
21.2.2 Vaste toelage onregelmatige dienst / 248
21.2.3 Aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst / 248
21.2.4 Aflopende toelage onregelmatige dienst / 248
21.2.5 Toelage werktijdverschuiving / 249
21.2.6 Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst / 249
21.2.7 Toelage bezwarende omstandigheden / 250
21.2.8 Toelage waarnemen hogere functie / 251
21.2.9 Toelage of eenmalige uitkering om andere reden / 251
21.2.10 Overwerkvergoeding / 251
21.3 Overige vergoedingen / 252
21.3.1 Maaltijdvergoeding bij overwerk / 252
21.3.2 Thuiswerkvergoeding en voorzieningen thuiswerkplek / 253
21.3.3 Representatiekosten / 253
21.3.4 BHV-vergoeding / 253
21.3.5 Vergoedingen voor tijdelijke andere woonruimte en verhuizing / 254
21.3.6 Vergoeding beeldschermbril / 254
21.3.7 Vergoeding voor juridische ondersteuning / 254
21.4 Individueel keuzebudget / 255
21.4.1 IKB-budget / 255
21.4.2 IKB-uren / 255
21.4.3 Betaald meer uren werken (met gelijkblijvende arbeidsduur) / 256

22. Arbeidsduur en werktijden / 257
22.1 Arbeidsduur / 257
22.1.1 Wijziging arbeidsduur op verzoek werknemer / 258
22.1.2 Wijziging arbeidsduur – lidmaatschap ondernemingsraad / 259
22.2 Werktijden / 260
22.2.1 Arbeidspatroon en werk- en rusttijden / 260
22.2.2 Verzoek wijziging werktijden / 261
22.2.3 Onbetaald meer uren werken (compensatie-uren) / 263
22.2.4 Betaald meer uren werken / 263
22.2.5 Overwerk / 264
22.2.6 Onregelmatige diensten / 265

23. Vakantie(verlof) en verlof / 269
23.1 Vakantie(verlof) / 269
23.1.1 Opbouw vakantie-uren / 270
23.1.2 Opname vakantie / 270
23.1.3 Hoogte loondoorbetaling / 272
23.1.4 Verkoop vakantie-uren / 272
23.1.5 Verval vakantie-uren / 273
23.1.6 Samenloop ziekte en vakantie / 273
23.1.7 Negatief verlofsaldo / 274
23.2 Verlof / 275
23.2.1 Feestdagen / 275
23.2.2 Politiek verlof / 275
23.2.3 Vakbondsverlof / 276
23.2.4 Internationaal verlof / 277
23.2.5 Verlof voor vrijwillige politie / 278
23.2.6 Verlof voor reservisten / 278
23.2.7 Verlof voor huwelijk, geregistreerd partnerschap of een
samenlevingscontract / 279
23.2.8 Zwangerschaps- en bevallingsverlof / 279
23.2.9 Ouderschapsverlof / 279
23.2.10 Adoptie- en pleegverlof / 279
23.2.11 Kort verzuimverlof en geboorteverlof / 279
23.2.12 Kort- en langdurend zorgverlof / 279

24. Duurzame inzetbaarheid / 281
24.1 Monitoren van het functioneren van de werknemer / 281
24.2 Scholing / 282
24.2.1 Scholing en ontslag / 283
24.2.2 Studiekostenbeding / 283
24.2.3 Aftrek scholingskosten op de transitievergoeding / 284
24.2.4 Gevolgen van EU-richtlijn / 284
24.3 Bepalingen over functioneren en ontwikkelen in Cao Rijk / 285
24.3.1 Functioneren / 285
24.3.2 Scholing en andere studiefaciliteiten / 286

25. Rechten en plichten / 289
25.1 Instructierecht werkgever / 289
25.2 Voorgeschreven kleding / 289
25.3 Besmettelijke ziekte / 290
25.4 Gebruik motorrijtuigen / 291
25.5 Schorsing / 292
25.6 Geschilbeslechting / 294
25.6.1 Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) / 294
25.6.2 Geschillencommissie / 295
25.6.3 Juridische ondersteuning werknemers / 296
25.7 EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden / 296

26. De rol van de ondernemingsraad / 299
26.1 Overheid onder de Wet op de ondernemingsraden / 299
26.2 Instelling ondernemingsraad / 299
26.3 Begrippenkader / 300
26.4 Overleg en informatie / 301
26.5 Adviesrecht / 301
26.6 Politiek primaat / 304
26.7 Instemmingsrecht / 305
26.8 Adviesrecht benoeming of ontslag WOR-bestuurder / 307
26.9 Andere bevoegdheden van de ondernemingsraad / 307
26.10 Primaat van de Cao Rijk / 308
26.11 Geschillen over naleving WOR / 308
26.12 Ontslagbescherming / 309

27. De rol van de vakbonden bij de overheid als werkgever / 311
27.1 De collectieve arbeidsovereenkomst / 311
27.2 Totstandkoming van een cao / 311
27.3 De bindende kracht van cao-bepalingen / 312
27.4 Horizontale, diagonale en obligatoire cao-bepalingen / 313
27.5 Gebondenheid aan de cao / 313
27.5.1 Lid van een cao-partij / 313
27.5.2 Algemeenverbindendverklaring (AVV) / 314
27.5.3 Incorporatie / 315
27.5.4 Nawerking / 315
27.6 De uitleg van cao-bepalingen / 315

27.7 Het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid / 316

Bijlage 1 Tools / 319
Bijlage 2 Cao Rijk 2022-2024 / 341
Bijlage 3 Wet- en regelgeving / 659

Trefwoordenregister / 727

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsrecht voor de overheid verklaard - Editie Rijk 2024/1