Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen

Paperback Nederlands 2019 9789012404723
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen staat de laatste jaren in een toenemende belangstelling. Sinds het verschijnen van de vorige druk van dit boek is er de nodige jurisprudentie verschenen, zijn er nieuwe beleidsbesluiten verschenen en bestaande beleidsbesluiten herzien. Ook heeft de Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen invloed gehad op de fiscale behandeling van stichtingen en (in mindere mate) verenigingen.

In deze geheel herziene druk worden de wettelijke bepalingen rond de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor stichtingen en verenigingen tegen het licht gehouden. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de wijze waarop wordt beoordeeld of een stichting of vereniging aan de vennootschapsbelasting is onderworpen; de diverse subjectieve vrijstellingen komen ook aan de orde.

Ook wordt uitgebreid ingegaan op de regelingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 die specifiek voor stichtingen en verenigingen zijn bedoeld. Deze regelingen beogen te bereiken dat een belastingplichtige de stichting of vereniging minder of geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Veel aandacht wordt besteed aan de fiscale positie van charitatieve instellingen en instellingen die charitatieve instellingen financieel ondersteunen. Kort wordt ingegaan op de specifieke bepalingen voor stichtingen en verenigingen rondom fusies, splitsingen en rechtsvormwijzingen. De theorie wordt verduidelijkt aan de hand van praktijksituaties en de jurisprudentie.

Dit boek biedt de bestuurder, de fiscaal adviseur, maar ook de belastingambtenaar een uitgebreid naslagwerk bij het zoeken naar het antwoord op de vraag of een stichting of vereniging aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, of een beroep op één der vrijstellingen kan worden gedaan, en hoe een aantal specifiek voor de stichtingen en verenigingen bedoelde regelingen dient te worden uitgelegd.

Sinds 2016 is de subjectieve belastingplicht voor de publieke sector ingrijpend gewijzigd en vindt de beoordeling of sprake is van belastingplicht plaats op overeenkomstige wijze als bij stichtingen en verenigingen het geval is; dit boek is daarom tevens voor bestuurders en ambtenaren in de publieke sector een handig hulpmiddel.

Een handig hulpmiddel is het achter in het boek opgenomen schema. Tevens zijn in dit boek alle relevante beleidsbesluiten en uitgebreide jurisprudentieregisters opgenomen.

Specificaties

ISBN13:9789012404723
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:304
Uitgever:Sdu
Druk:3
Verschijningsdatum:29-5-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord / 13
Over de auteurs / 15
Afkortingenlijst / 17
Inleiding / 19
1 De verantwoordelijkheid van ouders bij scheiding / 21
1.1 De rechter als procesbegeleider / 22
1.2 De advocatuur: van conflictmodel naar overlegmodel / 26
1.3 Het ouderschapsplan / 29
1.3.1 Het ouderschapsplan bij echtscheiding / 30
1.3.1.1 Formele vereisten / 30
1.3.1.2 De inhoud van het ouderschapsplan / 32
1.3.1.3 Ouderschapsplan en beschikking / 33
1.3.2 Ouderschapsplan bij einde geregistreerd partnerschap / 33
1.3.3 Ouderschapsplan bij verbreking niet-huwelijkse relatie / 33
1.3.4 Eerste evaluatie ouderschapsplan / 35
1.3.5 Conflictscheidingen / 36
1.3.6 Hulpverlening bij scheiding / 41
1A De herziene jeugdwetgeving per 1 januari 2015 / 45
1A.1 Transitie en transformatie van jeugdzorg / 45
1A.2 De herziening van de maatregelen van kinderbescherming per 1 januari 2015
/ 46
1A.3 Het belang van de nieuwe jeugdwetgeving / 47
1A.4 Evaluatie van de nieuwe Jeugdwet / 48
2 Voorlopige voorzieningen / 51
2.1 Inleiding / 51
2.2 Welke voorzieningen kunnen worden getroffen? / 52
2.2.1 De voorzieningen tussen echtgenoten / 53
2.2.2 De voorzieningen betreffende minderjarigen / 53
2.2.3 De ondertoezichtstelling van het kind / 58
5
2.3 Enkele procedureregels / 60
2.3.1 Het verzoekschrift / 61
2.3.2 Tijdstip indiening verzoekschrift / 62
2.3.3 De behandeling van het verzoek / 63
2.3.4 De Raad voor de Kinderbescherming / 63
2.4 Tijdstip aanvang voorlopige voorzieningen / 65
2.5 Geen beroepsmogelijkheden / 66
2.6 Wel wijziging of intrekking mogelijk / 67
2.7 Inzage en afschrift van bescheiden / 68
2.8 Geldigheidsduur van voorlopige voorzieningen / 69
2.8.1 De algemene regels / 70
2.8.2 De kindervoorzieningen / 71
2.8.3 Enkele kanttekeningen bij deze regeling / 72
2.8.4 Afwijkende regeling ondertoezichtstelling / 73
2.9 De rechtspositie van het kind / 74
2.9.1 Geen rechtsingang / 74
2.9.2 Geen hoorrecht / 75
2.9.3 Recht op inzage en afschrift / 75
2.9.4 Het onder toezicht gestelde kind / 76
3 Gezag bij scheiding / 77
3.1 Inleiding / 77
3.1.1 Huwelijk / 77
3.1.2 ‘Homohuwelijk’ / 78
3.1.3 Geregistreerd partnerschap / 79
3.1.4 Ongehuwd samenwonen / 79
3.2 Gezamenlijk ouderlijk gezag / 79
3.2.1 Hoofdregel: gezamenlijk ouderlijk gezag loopt van rechtswege door / 79
3.2.2 De woonplaats van het kind / 84
3.2.3 Geschillenregeling / 85
3.2.4 Beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag / 90
3.3 Gezag bij een van de ouders / 92
3.3.1 Een ouder verzoekt eenhoofdig ouderlijk gezag / 92
3.3.2 Ouders verzoeken ieder voor zich eenhoofdig ouderlijk gezag / 94
3.3.3 Aanvang eenhoofdig ouderlijk gezag / 96
3.3.4 Wijziging van eenhoofdig ouderlijk gezag / 96
3.3.4.1 De andere ouder verzoekt eenhoofdig ouderlijk gezag / 96
3.3.4.2 Wijziging van eenhoofdig ouderlijk gezag in gezamenlijk ouderlijk gezag
/ 97
3.4 Buitenlandse gezagsbeslissing / 97
3.4.1 Wijziging / 97
3.4.2 Aanvulling / 98
INHOUDSOPGAVE
6
3.5 Hertrouwen / 99
3.6 Bewind en vertegenwoordiging / 100
3.6.1 Bewind / 100
3.6.2 Vertegenwoordiging / 100
3.7 Ouderlijk vruchtgenot / 101
3.8 Ouderlijk gezag bij scheiding van tafel en bed en daaropvolgende
huwelijksontbinding / 102
3.9 Gezag na ‘homohuwelijk’ / 102
3.10 Gezag bij beëindiging geregistreerd partnerschap / 104
3.11 Ouderlijk gezag bij verbreking van de niet-huwelijkse relatie / 105
3.11.1 Ouderlijk gezag tijdens de niet-huwelijkse relatie / 105
3.11.2 Ouderlijk gezag na beëindiging van de niet-huwelijkse relatie / 106
3.12 Gezag na partnerdoding / 107
3.13 De rechtspositie van het kind / 108
3.13.1 Het horen van het kind / 108
3.13.2 Informele rechtsingang minderjarige / 110
4 Contact en omgang met het kind / 113
4.1 Inleiding / 113
4.2 Recht op omgang van ouder en kind / 114
4.3 Vaststellen van de regeling van omgang tussen ouder en kind / 116
4.3.1 Omgang en eenhoofdig ouderlijk gezag / 116
4.3.2 Contact met het kind en gezamenlijk ouderlijk gezag / 119
4.3.3 Contact en omgang tussen ouder en kind bij scheiding van tafel en bed en
daaropvolgende ontbinding van het huwelijk / 120
4.3.4 Contact en omgang tussen ouder en kind na ‘homohuwelijk’ en beëindiging
geregistreerd partnerschap / 121
4.3.5 Contact en omgang tussen ouder en kind na verbreking niet-huwelijkse
relatie / 121
4.3.6 Omgang of contact na partnerdoding / 122
4.3.7 Omgang en statusvoorlichting / 124
4.4 Ontzegging van recht op omgang van het kind en de niet met gezag belaste
ouder / 124
4.4.1 Ontzegging van omgang of contact na partnerdoding / 128
4.5 Omgang tussen kind en niet-ouder / 129
4.5.1 Bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed en daaropvolgende
huwelijksontbinding / 129
4.5.2 Bij einde ‘homohuwelijk’, geregistreerd partnerschap of verbreking van de
niet-huwelijkse relatie / 131
4.5.2.1 Bij einde ‘homohuwelijk’ en geregistreerd partnerschap / 131
4.5.2.2 Bij verbreking van de niet-huwelijkse relatie / 132
INHOUDSOPGAVE
7
4.5.3 Afwijzingsgronden / 133
4.5.4 Informele rechtsingang van de minderjarige / 134
4.6 Bevoegde rechter / 134
4.7 Aanvang van de uitoefening van de omgang / 134
4.8 Wijziging van een omgangsbeschikking of door ouders getroffen
omgangsregeling / 135
4.9 Bemiddeling en ouderschapsonderzoek bij omgang / 137
4.9.1 Verwijzing naar omgangsbemiddeling / 138
4.9.2 Ouderschapsonderzoek bij omgang / 140
4.10 Begeleiding bij omgang / 140
4.11 Nakoming van de omgangsregeling / 143
4.11.1 Dwangsom / 143
4.11.2 Gezagswijziging / 145
4.11.3 Ondertoezichtstelling / 146
4.11.4 Lijfsdwang / 148
4.11.5 Afgifte met de sterke arm / 149
4.11.6 Omgang en alimentatie / 150
4.11.7 Strafrechtelijke sancties / 151
4.11.8 Niet-naleving omgang door niet-gezagsouder / 151
4.12 Ondertoezichtstelling en omgang / 152
4.12.1 Beperking van de omgang / 152
4.12.2 Wijziging van de omgang met de niet-gezagsouder / 152
4.13 Omgangsregeling en vreemdelingenrecht / 153
4.14 De rechtspositie van het kind / 156
4.14.1 Het horen van het kind / 156
4.14.2 Bijzondere curator / 157
4.14.3 Informele rechtsingang / 161
5 Informatie- en consultatieplicht / 163
5.1 Plicht van gezagsouder jegens de andere ouder / 163
5.1.1 Bij eenhoofdig gezag / 163
5.1.2 Bij gezamenlijk gezag / 164
5.2 Vaststelling van regeling door de rechter / 165
5.2.1 Bij eenhoofdig gezag / 165
5.2.2 Bij gezamenlijk gezag / 166
5.3 Geen vaststelling van informatie- en/of consultatieregeling / 166
5.4 Informatieverstrekking door derden / 168
5.4.1 Een informatieplicht van derden / 168
5.4.2 Een rechterlijke regeling van informatieverstrekking door derden / 170
INHOUDSOPGAVE
8
5.5 Nakoming informatie- en consultatieplicht / 170
5.6 Informatieverstrekking en consultatie na beëindiging geregistreerd
partnerschap of niet-huwelijkse relatie / 171
5.7 De rechtspositie van het kind / 171
5.7.1 Horen van het kind / 171
5.7.2 Informele rechtsingang / 172
5.7.3 Recht op informatie van het kind zelf / 172
6 Onderzoek en advies / 173
6.1 Adviestaak Raad voor de Kinderbescherming / 173
6.2 Het raadsonderzoek / 176
6.3 Nadere informatieverzameling en advisering door de Raad / 177
6.4 Vereisten rapportage door de Raad / 177
6.5 Extern deskundigenonderzoek / 178
6.6 Contra-expertise / 180
6.7 Recht op inzage en afschrift / 181
6.8 Klachtrecht / 182
7 Het overlijden van een ouder die het ouderlijk gezag uitoefent / 185
7.1 Inleiding / 185
7.2 Het overlijden van een ouder bij gezamenlijk ouderlijk gezag / 185
7.2.1 De hoofdregel / 185
7.2.2 Een ouder overlijdt tijdens een procedure tot beëindiging van het gezamenlijk
gezag / 186
7.2.3 Het gezag van de overlevende ouder was geschorst / 189
7.3 Het overlijden van de ouder die alleen met het gezag was belast / 190
7.3.1 Gezagsvoorziening door de rechter / 191
7.3.2 De overlevende ouder verzoekt om het gezag / 192
7.3.3 Testamentaire voogdij en aantekening in het Centraal gezagsregister / 194
7.3.4 De overlevende ouder verzoekt om het gezag nadat een voogd is benoemd
/ 197
7.3.5 De overlevende ouder verzoekt om het gezag nadat de testamentaire voogd
is opgetreden / 199
7.3.6 Aantekening gezag na overlijden / 201
7.3.7 De competente rechter / 202
7.4 Het overlijden van een ouder bij een afgesplitst bewind / 202
7.5 Het overlijden van de ouder die samen met een partner het gezag uitoefende
/ 204
7.6 De positie van de overlevende ouder, wiens kinderen onder voogdij staan
/ 206
7.7 De rechtspositie van het kind / 208
7.7.1 Het hoorrecht van het kind / 208
INHOUDSOPGAVE
9
7.7.2 In appèl met een bijzondere curator / 209
7.7.3 De informele rechtsingang / 210
8 Nieuwe partners, nieuwe verhoudingen / 211
8.1 Inleiding / 211
8.2 De wijziging van de geslachtsnaam van het kind in die van de partner / 212
8.2.1 Voorwaarden voor naamswijziging / 214
8.2.2 Gronden voor afwijzing van het verzoek / 215
8.2.3 Naamswijziging op verzoek van een meerderjarig kind / 215
8.2.4 De procedure tot naamswijziging / 216
8.3 Het gezamenlijk gezag van een ouder en diens partner / 217
8.3.1 Algemene voorwaarden voor het gezamenlijk gezag / 219
8.3.2 Bijkomende voorwaarden ingeval er een tweede juridische ouder is / 221
8.3.3 De afwijzingsgronden / 222
8.3.4 Naamswijziging / 223
8.3.5 Inhoud en omvang van het gezamenlijk gezag / 224
8.3.6 Wijzen van beëindiging van het gezamenlijk gezag / 226
8.3.7 Begin en einde van het gezamenlijk gezag / 230
8.3.8 De onderhoudsplicht van de partner / 231
8.3.9 Overige rechtsgevolgen van het gezamenlijk gezag / 232
8.3.10 Gevolgen van het gezamenlijk gezag voor de andere ouder / 233
8.4 Partneradoptie / 234
8.4.1 Voorwaarden voor partneradoptie / 235
8.4.2 Het vetorecht van de tweede juridische ouder / 236
8.4.3 De rechtsgevolgen van de partneradoptie / 239
8.5 De rechtspositie van het kind / 241
8.5.1 Geslachtsnaamswijziging / 241
8.5.2 Het medegezag / 242
8.5.3 Partneradoptie / 242
8.5.4 De verkrijging van het Nederlanderschap / 243
9 Kinderalimentatie / 245
9.1 De ouderlijke onderhoudsplicht / 247
9.1.1 Behoeften en draagkracht / 248
9.1.2 De behoeften van het kind / 250
9.1.3 De draagkracht van de ouders / 251
9.1.4 Onderhoud in geld of natura / 253
9.1.5 Matiging van de onderhoudsverplichting / 254
9.1.6 Einde ouderlijke onderhoudsplicht / 255
9.2 Kinderalimentatie bij voorlopige voorziening / 256
9.3 Vaststelling van de kinderalimentatie / 257
9.3.1 Vaststelling bij overeenkomst / 257
9.3.2 Vaststelling door de rechter / 258
9.3.3 De vaststelling in concreto / 260
9.3.4 Ingangsdatum / 274
9.3.5 Een periodieke uitkering of een som ineens / 275
9.4 Indexering van de kinderalimentatie / 275
9.5 De rechthebbenden op kinderalimentatie / 277
9.6 De tussenkomst van het LBIO / 278
9.6.1 Het verzoek tot invordering / 278
9.6.2 De kosten van de invordering / 279
9.6.3 Invordering en executie / 280
9.6.4 De beëindiging van de invordering / 281
9.7 Wijziging van de kinderalimentatie / 281
9.7.1 Wijziging van omstandigheden / 282
9.7.2 Onjuiste of onvolledige gegevens / 284
9.7.3 Grove miskenning van de wettelijke maatstaven / 284
9.8 De onderhoudsplicht van de stiefouder / 285
9.8.1 De wettelijke regeling / 286
9.8.2 De onderhoudsplicht nader bekeken / 287
9.8.3 De verlengde onderhoudsplicht / 288
9.9 Een meervoud aan onderhoudsplichtigen / 288
9.10 Samenloop van onderhoudsverplichtingen / 290
9.10.1 Samenloop van kinderalimentatie met alimentatie voor een ex-partner / 290
9.10.2 Samenloop van kinderalimentatie met verplichtingen jegens nieuwe partner
/ 291
9.10.3 Samenloop van kinderalimentaties / 292
9.11 De voortgezette onderhoudsplicht jegens jongmeerderjarige kinderen / 294
9.11.1 Kosten van levensonderhoud en studie / 295
9.11.2 Conversie van rechtswege / 296
9.11.3 Toepasselijke bepalingen / 296
9.12 De onderhoudsplicht jegens kinderen van 21 jaar en ouder / 297
9.13 De rechtspositie van onderhoudsgerechtigde kinderen / 298
9.13.1 Minderjarige kinderen / 298
9.13.2 Jongmeerderjarigen / 299
10 Internationale kinderontvoering / 301
10.1 Inleiding / 301
10.2 Drie instrumenten / 304
10.3 Het Europees Verdrag / 308
10.3.1 Doelstelling en aard / 308
10.3.2 Systeem en opbouw / 308
10.3.3 Het begrip ‘ontvoering’ / 309
10.3.4 Toepassingsgebied / 309
INHOUDSOPGAVE
11
10.3.5 De Centrale Autoriteiten / 310
10.3.6 Het verzoek om teruggeleiding / 311
10.3.7 De voorbereiding van de terugkeer / 312
10.3.8 Onmiddellijke teruggeleiding / 313
10.3.9 Weigeringsgronden / 314
10.4 Het Haagse Verdrag / 316
10.4.1 Doelstelling en aard / 316
10.4.2 Systeem en opbouw / 318
10.4.3 Toepassingsgebied / 318
10.4.4 Enkele kernbegrippen / 319
10.4.5 De Centrale Autoriteiten / 321
10.4.6 Het verzoek om terugkeer / 323
10.4.7 Vrijwillige terugkeer / 324
10.4.8 Onmiddellijke terugkeer / 325
10.4.9 Weigeringsgronden / 327
10.5 De Uitvoeringswet internationale kinderontvoering / 331
10.5.1 Systeem en opbouw / 331
10.5.2 Doelstelling en toepassingsgebied / 332
10.5.3 Taak en bevoegdheden van de CA / 332
10.5.4 De rechtspleging / 334
10.5.5 Cijfers / 339
10.6 Omgangsrecht / 339
10.6.1 De Uitvoeringswet / 339
10.6.2 Het Europese Verdrag / 340
10.6.3 Het Haagse Verdrag / 341
10.7 De rechtspositie van de minderjarige / 342
10.7.1 Het Europese Verdrag / 342
10.7.2 Het Haagse Verdrag / 343
10.7.3 De Uitvoeringswet / 343
10.8 Brussel II bis Verordening / 345
10.9 Preventie / 346
10.10 Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering / 348

Literatuurlijst / 351
Trefwoordenregister / 361
Jurisprudentieregister / 367
Artikelsgewijs register / 381

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen