Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Verzameling Wetgeving Notariaat. Editie 2023

Civiel en Fiscaal Recht

Paperback Nederlands 2023 9789012408554
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het notariële vakgebied omvat verscheidene rechtsgebieden, waardoor de notariële jurist met diverse regelgevingen te maken heeft. Deze 2023-editie van de Verzameling Wetgeving Notariaat geeft een overzicht van de voor het notariaat belangrijke civiele en fiscale wetteksten, verdragen en overige regelgeving. Deze wettenbundel is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse praktijk van de notariële jurist, terwijl ook de buiten het notariaat werkzame estate planner er zijn voordeel mee kan doen. Daarnaast is deze bundel uitstekend inzetbaar in het civiel- en fiscaalrechtelijke onderwijs aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen.

De kern van de Verzameling Wetgeving Notariaat betreft het in Nederland geldend recht. Behalve wet- en regelgeving zijn ook incidenteel standaardvoorwaarden en andere pseudoregelgeving opgenomen. Daarnaast is het toekomstige recht opgenomen dat de redactie van belang acht voor de rechtspraktijk: wet- en regelgeving die op de kopijsluitingsdatum van 1 januari 2023 voor Nederland nog niet in werking zijn getreden. Aan de hand hiervan kan tijdens de studie of in de (anticiperende) adviespraktijk ook een perspectief op toekomstige bepalingen worden verkregen. Toekomstige wetgeving wordt herkenbaar aangegeven met een vette lijn in de marge. Ook in de kopregel wordt vermeld dat het om toekomstig recht gaat.

De Verzameling Wetgeving Notariaat is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar. De teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen.

De kopijsluitingsdatum van deze bundel is 1 januari 2023. Dat betekent dat het opgenomen geldende recht is bijgewerkt tot en met 1 januari 2023. Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie.

Specificaties

ISBN13:9789012408554
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:2752
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:1-3-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Notarieel recht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over W.J.J.G. Speetjens

Mr. W.J.J.G. Speetjens is docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Andere boeken door W.J.J.G. Speetjens

Over A.H.N. Stollenwerck

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck is notaris bij AKD Prinsen Van Wijmen en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Andere boeken door A.H.N. Stollenwerck

Inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave
A
Algemene nabestaandenwet / 68
Algemene Ouderdomswet (uittreksel) / 69
Algemene termijnenwet / 46
Algemene wet bestuursrecht / 97
Algemene wet inzake rijksbelastingen / 98
Auteurswet (uittreksel) / 37
B
Besluit beleggingsinstellingen / 117
Besluit boedelregister / 17
Besluit burgerlijke stand 1994 / 13
Besluit fiscale eenheid 2003 / 118
Besluit gezagsregisters / 15
Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 / 14
Besluit langdurige zorg (uittreksel) / 75
Besluit omgevingsrecht / 61
Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren,
bewindvoerders en mentoren / 16
Besluit vaststelling wettelijke rente / 18
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 132
Burgerlijk Wetboek Boek 1 / 1
Burgerlijk Wetboek Boek 10 / 10
Burgerlijk Wetboek Boek 2 / 2
Burgerlijk Wetboek Boek 3 / 3
Burgerlijk Wetboek Boek 4 / 4
Burgerlijk Wetboek Boek 5 / 5
Burgerlijk Wetboek Boek 6 / 6
Burgerlijk Wetboek Boek 7 / 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7A / 8
Burgerlijk Wetboek Boek 8 (uittreksel) / 9
E
Eedswet 1971 / 42
Erfgoedwet / 57
Europese erfrechtverordening 650/2012 / 87
F Faillissementswet /
44
G
Goedkeuringswet Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het
huwelijksvermogensregime / 81
H Handelsnaamwet /
24
Handelsregisterbesluit 2008 / 23
Handelsregisterwet 2007 / 22
Huisvestingswet 2014 (uittreksel) / 55
I
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en
toelichting / 112
Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte) / 12
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (uittreksel) / 113
Invorderingswet 1990 / 101
XII
K Kadasterbesluit /
31
Kadasterwet / 30
L
Leegstandwet / 56
N
Natuurschoonwet 1928 / 122
O
Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, Bazel, 16
mei 1972 / 92
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek / 11
P Participatiewet ( uittreksel) / 73
Pensioenwet (uittreksel) / 36
RR
angschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 / 123
Regeling inrichting landelijk gebied (uittreksel) / 65
Regeling omgevingsrecht / 62
Registratiewet 1970 / 126
Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen / 26
Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen / 51
S
SER-Fusiegedragsregels 2015 / 25
Successiewet 1956 / 119
T Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (
uittreksel) /
21
U
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 / 131
Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 / 116
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 / 99
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / 125
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 110
Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 / 102
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 / 130
Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende
zaken / 106
Uitvoeringsbesluit pacht / 19
Uitvoeringsbesluit Registratiewet 1970 / 127
Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / 120
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 / 115
Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken / 105
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 / 71
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 / 100
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 / 111
Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 107
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 / 103
Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 / 32
Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 / 128
Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting / 121
Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken / 108
Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 72
Uitvoeringswet grondkamers / 35
Uitvoeringswet Haags Testamentenverdrag / 91
Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten / 96
Uitvoeringswet verordening erfrecht / 88
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke
gevolgen geregistreerde partnerschappen / 83
Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
/ 28
V
Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging, ’s-Gravenhage, 14 maart
1978 / 86
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken, Wenen, 11 april 1980 / 94
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband, Luxemburg, 8
september 1967 / 77
Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed,
’s-Gravenhage, 1 juni 1970 / 79
Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken, ’s-Gravenhage,
14 maart 1978 / 76
Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen,
's-Gravenhage , 5 oktober 1961 (uittreksel) / 90
Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts / 85
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging, ’s-Gravenhage, 1 augustus 1989
/ 89
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, ’s-Gravenhage,
14 maart 1978 / 80
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Rome, 19
juni 1980 / 93
Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten,
’s-Gravenhage, 5 oktober 1961 / 95
Verordening (EU) 2016/1103 uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de
bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen
op het gebied van huwelijksvermogensstelsels / 82
Verordening 2201/2003/EG betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging
van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot
intrekking van Verordening 1347/2000/EG / 78
W
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / 60
Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen / 66
Wet basisregistratie personen / 47
Wet bodembescherming (uittreksel) / 58
Wet giraal effectenverkeer / 34
Wet griffierechten burgerlijke zaken / 40
Wet inkomstenbelasting 2001 / 109
Wet inrichting landelijk gebied (uittreksel) / 64
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken / 52
Wet langdurige zorg (uittreksel) / 74
Wet op belastingen van rechtsverkeer / 124
Wet op de Europese ondernemingsraden / 49
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen / 29
Wet op de kansspelen (uittreksel) / 67
Wet op de lijkbezorging (uittreksel) / 53
Wet op de naburige rechten (uittreksel) / 38
Wet op de omzetbelasting 1968 / 129
Wet op de ondernemingsraden / 48
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 114
Wet op het centraal testamentenregister / 33
Wet op het notarisambt / 45
Wet ruimtelijke ordening / 59
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 70
Wet toezicht effectenverkeer 1995 / 50
Wet tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij
scheiding / 84
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding / 20
Wet voorkeursrecht gemeenten / 54
Wet vorm van de eed / 41
Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen / 27
Wet waardering onroerende zaken / 104
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (niet-digitaal procederen) / 39
Wetboek van Koophandel (uittreksel) / 43
Woningwet (uittreksel) / 63

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Verzameling Wetgeving Notariaat. Editie 2023