Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Procesrecht in belastingzaken

Paperback Nederlands 2015 9789013106916
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het fiscale procesrecht is onmiskenbaar in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer belastingplichtigen dienen bezwaarschriften in, waardoor rechterlijke colleges zich frequenter moeten bezighouden met de beslechting van fiscale geschillen. Maar hoe verloopt de procesgang bij de rechtbank in eerste aanleg, het hoger beroep bij het gerechtshof en het cassatieberoep bij de Hoge Raad? En wat gebeurt er nu eigenlijk precies in de bezwaarfase die aan de gerechtelijke procedure voorafgaat?

De drie auteurs van deze publicatie Charles Langereis, Iris de Roos en Martin Lambregts beschrijven hierin eveneens de procedures bij de burgerlijke rechter, het Hof van Justitie in Luxemburg en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, al worden deze in beknoptere vorm behandeld. Hetzelfde geldt voor buitengerechtelijke procedures. Extra aandacht is er voor het belang van artikel 1 EVRM voor de toepassing voor het belastingrecht.

In deze tweede druk van 'Procesrecht in belastingzaken' is de wetgeving, jurisprudentie en literatuur verwerkt die verschenen is voor de datum van 1 april 2015. Op incidentele basis zijn wetgeving, jurisprudentie en literatuur van latere datum verwerkt.

'Procesrecht in belastingzaken' is primair bedoeld als studieboek voor gevorderde studenten fiscaal recht en Nederlands recht, maar biedt daarnaast ook duidelijk guidance voor belastingadviseurs, advocaten, rechters (in opleiding) en belastingambtenaren die in de praktijk met het fiscale procesrecht in aanraking komen.

Specificaties

ISBN13:9789013106916
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:408
Druk:2
Verschijningsdatum:29-9-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Iris de Roos

Mw. Mr I. de Roos is als advocaat-belastingkundige werkzaam bij Stibbe, advocaten en notarissen te Amsterdam.

Andere boeken door Iris de Roos

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XVII
Literatuurlijst / XXI

Hoofdstuk 1
De rechtspraak in belastingzaken als onderdeel van de Nederlandse rechtsorde / 1
1.1 Algemeen / 1
1.2 Enkele historische notities / 1
1.3 Toegang tot een onafhankelijke rechter / 3
1.3.1 Supranationale regelingen / 3
1.3.2 De grondwettelijke regeling / 7
1.4 Een gesloten systeem van rechtsmiddelen / 8
1.5 Bronnen van het fiscale procesrecht / 9
1.6 Aard van het fiscale procesrecht / 10

Hoofdstuk 2
Voorwerp van belastinggeschillen / 15
2.1 Inleiding / 15
2.2 Aanslag- en aangiftebelastingen / 16
2.2.1 Aanslagbelastingen / 16
2.2.2 Aangiftebelastingen / 17
2.3 Aangifte / 18
2.4 Navordering en naheffing / 18
2.4.1 Navorderingsaanslag algemeen / 18
2.4.2 Navorderingstermijn / 21
2.4.3 Naheffingsaanslag / 24
2.4.4 Boeten / 24

Hoofdstuk 3
Bezwaar / 25
3.1 Inleiding / 25
3.1.1 Overslaan bezwaarfase / 26
3.2 In welke gevallen? / 26
3.2.1 Aanslagbelastingen / 26
3.2.2 Aangiftebelastingen / 28
3.2.3 Voor bezwaar vatbare beschikkingen / 29
3.3 Wie kan bezwaar (of beroep) instellen? / 30
3.4 Bij welke instantie? / 34
3.5 Binnen welke termijn? / 35
3.5.1 Inleiding / 35
3.5.2 Aanvang van de bezwaar- en beroepstermijn / 36
3.5.3 Voortijdig ingediend bezwaar en beroep / 39
3.5.4 Einde van de bezwaar- en beroepstermijn / 39
3.5.5 Bezwaar en beroep bij een fictieve weigering / 41
3.5.6 Termijnoverschrijding / 42
3.5.6.1 Algemeen / 42
3.5.6.2 Eigen omstandigheden / 42
3.5.6.3 Omstandigheden van de gemachtigde/belastingadviseur / 43
3.5.6.4 Onjuiste voorlichting door de overheid c.q. de rechter / 44
3.5.6.5 Zo spoedig mogelijk alsnog in bezwaar of beroep komen / 45
3.5.6.6 Nieuwe feiten ontdekt na verstrijken bezwaar/beroepstermijn / 46
3.5.6.7 Onjuiste adressering aanslag of beschikking / 47
3.5.6.8 Termijnoverschrijding door ontbreken hoorzitting / 48
3.5.6.9 Termijnoverschrijding en boeten / 48
3.6 Op welke manier? / 49
3.6.1 Pro forma bezwaarschrift / 50
3.6.2 Indienen langs elektronische weg / 50
3.6.3 Wat geldt als bezwaarschrift / 51
3.6.4 Bevoegde persoon / 52
3.6.5 Tegen één beslissing? / 53
3.6.6 Verdere inhoud; tijdige motivering / 53
3.6.7 Een tweede bezwaarschrift? / 55
3.7 De behandeling van het bezwaarschrift / 56
3.7.1 Interne compensatie / 56
3.7.2 Inlichtingenplicht in de bezwaarfase / 58
3.7.3 De behandelend ambtenaar / 59
3.8 Het horen; inzagerecht in belastingdossier / 59
3.9 De uitspraak op bezwaarschrift / 63
3.9.1 Binnen welke termijn? / 63
3.9.2 Op welke wijze? / 64
3.10 De consequenties van een aanhangig bezwaar voor de invordering / 66
3.11 Kostenvergoeding in de bezwaarfase / 66

Hoofdstuk 4
De rechter in belastingzaken / 69
4.1 Inleiding / 69
4.2 De rechtsmacht van de bestuursrechter / 69
4.3 Historisch overzicht / 71
4.3.1 Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties / 72
4.4 De rechtbank en het gerechtshof nader bezien / 73
4.4.1 Rechtbank: sector bestuursrecht / 73
4.4.2 Relatieve competentie rechtbank / 74
4.4.3 Gerechtshof: belastingkamer / 75
4.4.4 Welk gerechtshof is bevoegd? / 76
4.4.5 Mediation naast rechtspraak / 76
4.4.6 Rechters en raadsheren / 78
4.4.7 De enkelvoudige en meervoudige kamers / 78
4.4.8 De rechter-commissaris / 79
4.4.9 De griffie / 80

Hoofdstuk 5
Procespartijen en vertegenwoordiging / 81
5.1 Belanghebbende / 81
5.2 Vertegenwoordiging / 82
5.2.1 Inleiding / 82
5.2.2 Vertegenwoordiging krachtens volmacht / 83
5.2.3 Wie kan gemachtigde zijn? / 85
5.2.4 Uitsluiting van vertegenwoordiging door de inspecteur / 85
5.2.5 Weigering van een vertegenwoordiger / 85
5.2.6 Einde vertegenwoordiging / 86
5.2.7 Bijstand ter zitting / 87
5.2.8 Verzending van stukken / 87
5.3 De inspecteur / 89

Hoofdstuk 6
Beroep in eerste aanleg bij de rechtbank / 91
6.1 Inleiding / 91
6.2 Waartegen is beroep mogelijk? / 91
6.2.1 Gelimiteerde beroepsmogelijkheden / 92
6.2.2 Geen beroep mogelijk in bepaalde gevallen / 93
6.2.2.1 Voorbereidende beslissingen / 93
6.2.2.2 Ambtshalve genomen beslissingen / 95
6.2.2.3 Departementale beslissingen / 95
6.2.2.4 Overige gevallen / 97
6.2.2.5 Andere rechter / 97
6.2.2.6 Afstand van beroep en berusting / 97
6.2.3 Uitblijven van een uitspraak op bezwaarschrift: inspecteur doetuitspraak niet tijdig / 98
6.3 Op welke manier wordt een beroepschrift ingediend? / 99
6.3.1 Conclusie / 100
6.3.2 Met redenen omkleed / 101
6.3.3 Overleggen van de aangevallen beslissing / 102
6.3.4 Beroepsgerechtigden / 102
6.3.5 Ondertekend / 104
6.3.6 Nederlandse taal / 104
6.3.7 Tegen één beslissing? / 104
6.3.8 Domiciliekeuze / 105
6.3.9 Beroepstermijn / 105
6.3.9.1 Algemeen / 105
6.3.9.2 Niet-ontvankelijk beroep / 107
6.3.9.3 Pro forma beroepschrift / 108
6.4 Griffierecht / 108
6.5 Griffierecht in strijd met art. 6 EVRM? / 111
6.5.1 Vergoeding van griffierecht / 112
6.6 Inhoud beroepschrift / 113
6.6.1 Feiten / 113
6.6.2 Subsidiaire klachten / 114
6.6.3 Behandeling door de enkelvoudige of meervoudige kamer? / 114
6.6.4 Afzien van mondelinge behandeling / 115
6.6.5 Overige aspecten / 115
6.7 Het verweerschrift / 116
6.7.1 De op de zaak betrekking hebbende stukken / 118
6.8 Repliek en dupliek / 119
6.9 De uitspraak / 120
6.9.1 Inleiding / 120
6.9.2 Devolutieve werking van het beroep in eerste aanleg / 121
6.9.3 Termijn waarbinnen de uitspraak moet worden gedaan / 122
6.10 Schriftelijke uitspraak / 123
6.10.1 Opbouw en motivering / 123
6.10.2 Motiveringseis / 124
6.10.3 Dictum / 126
6.10.3.1 Onbevoegdverklaring van de rechtbank / 126
6.10.3.2 Niet-ontvankelijkheid / 127
6.10.3.3 Gegrondverklaring van het beroep / 127
6.10.3.4 Ongegrondverklaring van het beroep / 128
6.10.3.5 Indien toewijzing van een beroep niet tot een voor belanghebbende gunstiger resultaat kan leiden / 129
6.10.3.6 Proceskostenveroordeling / 130
6.10.3.7 Is het BPB in strijd met het gemeenschapsrecht? / 133
6.10.3.8 Schadevergoeding / 136
6.10.4 Ondertekening en verzending / 137
6.11 Mondelinge uitspraak / 138
6.12 Vervangen van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke uitspraak / 140
6.13 Herziening / 141
6.14 Bevoegdheden inspecteur tijdens de beroepsfase / 143

Hoofdstuk 7
Hoger beroep bij het gerechtshof / 145
7.1 Inleiding / 145
7.2 In welke bepalingen is het hoger beroep geregeld? / 145
7.3 Waartegen is hoger beroep mogelijk? / 145
7.4 Geen prorogatie / 146
7.5 De functie van het hoger beroep / 147
7.6 Berusting / 148
7.7 Beroepsgerechtigden / 149
7.8 Het beroepschrift / 149
7.8.1 Met redenen omkleed / 150
7.8.2 Overleggen van de aangevallen beslissing / 150
7.8.3 Ondertekend / 150
7.8.4 Nederlandse taal / 151
7.8.5 Tegen één uitspraak? / 151
7.8.6 Domiciliekeuze / 152
7.9 Beroepstermijn / 152
7.9.1 Algemeen / 152
7.9.2 Niet-ontvankelijk beroep / 153
7.9.3 Pro forma beroepschrift / 153
7.10 Griffierecht / 154
7.10.1 Vergoeding van griffierecht door de staat aan belanghebbende / 156
7.11 Behandeling door de enkelvoudige of meervoudige kamer? / 156
7.12 Afzien van mondelinge behandeling / 156
7.13 Relatieve competentie / 157
7.14 Verdere schriftelijke behandeling / 157
7.15 Incidenteel hoger beroep / 158
7.15.1 Algemeen / 158
7.15.2 Instellen incidenteel hoger beroep / 160
7.15.3 Verweer tegen het incidenteel hoger beroep / 160
7.16 De uitspraak / 160
7.16.1 Devolutieve werking van het hoger beroep / 160
7.16.2 Termijn waarbinnen de uitspraak moet worden gedaan / 161
7.16.3 Schriftelijke uitspraak / 161
7.16.3.1 Opbouw en motivering / 161
7.16.3.2 Motiveringseis / 161
7.16.3.3 Dictum / 162
7.16.3.4 Proceskostenveroordeling / 163
7.16.4 Ondertekening en verzending / 164
7.16.5 Mondelinge uitspraak / 165
7.17 Herziening / 165

Hoofdstuk 8
Voorlopige voorziening; versnelde en vereenvoudigde behandeling / 167
8.1 Inleiding / 167
8.2 Voorlopige voorziening: een fiscaal kort geding? / 167
8.2.1 Connexiteitseis / 168
8.2.2 Spoedeisend belang / 170
8.2.3 Lichtvaardig opgelegde aanslag of onrechtmatig genomen besluit / 173
8.2.4 Procedurele aspecten / 173
8.2.5 Kortsluiting / 174
8.3 Versnelde behandeling / 174
8.4 Uitspraak zonder voorafgaande mondelinge behandeling / 176
8.5 Vereenvoudigde behandeling van het beroep / 177
8.6 Verzet / 178
8.7 Wraking en verschoning van rechters / 179

Hoofdstuk 9
Zitting / 181
9.1 Inleiding / 181
9.2 Kennisgeving van de zitting / 181
9.2.1 Verhinderdata en uitstel / 183
9.3 Pleidooi / 185
9.4 Pleitnota / 185
9.5 Verlenen van akte / 186
9.6 Nieuwe feiten, grieven, stukken en rechtsgronden ter zitting / 187
9.7 Nadere zitting / 188
9.8 Inlichtingen van derden / 190
9.9 Getuigen, deskundigen en tolken / 191
9.9.1 Tolken / 191
9.9.2 Getuigen / 191
9.9.3 Verschoning / 194
9.9.4 Deskundigen / 196
9.10 Proces-verbaal van de zitting / 197
9.11 Met gesloten deuren of openbaar / 199

Hoofdstuk 10
Taak van de rechter / 201
10.1 Algemeen / 201
10.2 Geen rechtspleging zonder beroep / 202
10.3 Geen verslechtering van de positie van belanghebbende / 202
10.4 De omvang van de rechtsstrijd / 203
10.5 Openbare orde / 205
10.6 Aanvulling van rechtsgronden / 206
10.7 Onderzoek van alle stellingen / 207

Hoofdstuk 11
Stelplicht en bewijs / 209
11.1 Stelplicht / 209
11.2 Informatieplicht tijdens de beroepsprocedure / 209
11.3 Bewijs: wettelijke bepalingen / 210
11.4 De rol van de rechter bij de bewijsvoering / 211
11.5 Verdeling van de bewijslast / 211
11.5.1 Bewijslast bij een beroep op uitzonderingsbepalingen / 213
11.5.2 Ervaringsregels / 213
11.5.3 Verrekenprijzen / 213
11.5.4 Vragen van rechtskundige aard / 214
11.6 Keuze en waardering van het bewijs / 214
11.6.1 Zwaarte van de bewijslast: blijken en aannemelijk maken / 215
11.6.2 Boekhouding als bewijsstuk / 216
11.7 Bewijsaanbod / 217
11.7.1 Deugdelijke motivering voor passeren bewijsaanbod / 218
11.7.2 Partijgetuigen / 219
11.7.3 Tijdstip bewijsaanbod / 220
11.8 Wettelijke toedeling (‘omkering’) van de bewijslast / 221
11.8.1 Wanneer wordt de omkering van de bewijslast toegepast? / 222
11.8.2 Omkering van bewijslast en boeten / 225
11.8.3 Omkering van bewijslast in strijd met EU-recht? / 226
11.8.4 Omkering van bewijslast een strafsanctie in de zin van art. 6 EVRM? / 226
11.8.5 Betreft de omkering van bewijslast de gehele aanslag? / 226
11.9 Onrechtmatig verkregen bewijs / 228

Hoofdstuk 12
Toepasselijke rechtsregels / 229
12.1 Algemeen / 229
12.2 Toetsing van algemeen verbindend wettelijk voorschriften / 230
12.2.1 Toetsing aan het Europese recht / 232
12.3 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur / 235
12.3.1 Inleiding / 235
12.3.2 Ministerieel beleid en ministeriële resoluties / 237
12.3.3 Inlichtingen, toezeggingen, standpunten en rulings / 239
12.3.3.1 Inlichtingen en mededelingen / 240
12.3.3.2 Toezeggingen / 240
12.3.3.3 Standpuntbepalingen / 240
12.3.3.4 Advance rulings / 241
12.3.3.5 Standpuntbepalingen door de fiscus / 241
12.3.3.6 Boekenonderzoeken / 242
12.3.3.7 Bevoegde inspecteur / 242
12.3.4 Fiscale vaststellingsovereenkomst (fiscaal compromis) / 243
12.3.4.1 Mediation / 245
12.3.4.2 APA’s en ATR’s / 245
12.4 Rechterlijke toetsing van bestuurlijke boeten / 246
12.4.1 Openbaarheid / 249
12.4.2 Vermoeden van onschuld / 250
12.4.3 Een kosteloze raadsman in geval van onvermogen / 252
12.4.4 Advisering door deskundige en opzet of grove schuld / 252
12.4.5 Behandeling binnen redelijke termijn / 253
12.4.5.1 Wat is een redelijke termijn / 253
12.4.5.2 Gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn / 254
12.4.5.3 Wanneer begint de redelijke termijn te lopen / 255
12.4.5.4 Ambtshalve toetsing van de redelijke termijn / 255
12.4.6 Gronden boete moeten worden medegedeeld / 256
12.4.7 Fiscale boete en zwijgrecht / 257
12.4.8 Andere procesrechtelijke aspecten van de boeteoplegging / 259

Hoofdstuk 13
Het cassatieberoep bij de Hoge Raad / 263
13.1 Inleiding / 263
13.2 Betekenis van de Hoge Raad / 265
13.3 Tegen welke beslissingen staat cassatieberoep open? / 266
13.3.1 Sprongcassatie / 268
13.3.2 Herziening / 269
13.4 Taak van de cassatierechter / 270
13.4.1 Algemeen / 270
13.4.2 Motiveringsklacht / 271
13.4.3 Andere vormverzuimen / 273
13.4.4 Schending van het recht / 274
13.4.4.1 Algemeen / 274
13.4.4.2 Internationaal recht / 275
13.4.4.3 Schending van algemene rechtsbeginselen / 277
13.4.5 Beleidsregels vormen recht in de zin van art. 79 RO / 278
13.4.6 Feiten of rechtsregels / 281
13.5 Wie kunnen cassatieberoep instellen? / 282
13.6 Op welke manier moet het beroep worden ingesteld? / 283
13.6.1 Inleiding / 283
13.6.2 Termijn van cassatieberoep / 284
13.6.3 Splitsing, aanvulling en herstel van vormverzuim / 285
13.6.4 Het bij cassatie verschuldigde griffierecht / 286
13.7 Verweerschrift in cassatie en incidenteel beroep / 287
13.8 Pleidooi / 288
13.9 Conclusie Openbaar Ministerie / 291
13.10 Cassatie in het belang der wet / 292

Hoofdstuk 14
Het arrest / 295
14.1 Inleiding / 295
14.2 Verloop van de cassatieprocedure / 296
14.2.1 Duur van de cassatieprocedure / 296
14.3 Het dictum / 297
14.3.1 Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in cassatie / 297
14.3.1.1 Inachtneming formaliteiten en niet-ontvankelijkheid / 298
14.3.1.2 Niet-ontvankelijkheid; afdoening op grond van art. 80a RO / 298
14.3.2 Ongegrondverklaring van het beroep / 299
14.3.3 Gegrondverklaring van het beroep / 299
14.3.3.1 Verwijzing naar een feitenrechter / 300
14.3.3.2 Beslissing ten principale / 301
14.3.4 Nevenbeslissingen / 301
14.4 Behandeling na verwijzing / 302
14.5 Vanaf welk tijdstip werkt een arrest? / 303
14.5.1 Het vertrouwensbeginsel / 304
14.6 Het stellen van een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad / 304

Hoofdstuk 15
Beroep op andere rechters / 307
15.1 Inleiding / 307
15.2 De burgerlijke rechter / 307
15.2.1 De burgerlijke rechter optredend in heffingsgeschillen met de burger als eiser / 307
15.2.2 De burgerlijke rechter optredend in heffingsgeschillen met de staat als eiser / 310
15.2.3 De burgerlijke rechter optredend in invorderingsgeschillen / 312
15.2.3.1 Verzet / 312
15.2.3.2 Verzet bij derdenbeslag / 316
15.2.3.3 Verzet bij bodemrecht / 316
15.3 Het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg / 317
15.4 Europese Hof voor de Rechten van de Mens / 320
15.5 Procedures invoerrechten en accijnzen / 322
15.6 Procedures over toeslagen / 322
15.7 De belastingrechter optredend in invorderingszaken / 323
15.7.1 Kostenwet / 323
15.7.2 Wet Rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (art. 62a Invorderingswet 1990) / 324

Hoofdstuk 16
Buitengerechtelijke procedures / 325
16.1 Verzoek toepassing ‘ambtshalve’ vermindering / 325
16.2 Hardheidsclausule / 326
16.3 Administratief beroep in invorderingszaken / 328
16.3.1 Verzoek om uitstel/beëindiging van uitstel van betaling / 328
16.3.2 Verzoek om kwijtschelding / 330
16.3.3 Administratief beroep tegen de deurwaarderskosten van een dwangbevel / 330
16.3.4 Andere gevallen van administratief beroep / 330
16.4 Extern klachtenrecht; Nationale ombudsman / 331
16.5 Recht van petitie / 336

Jurisprudentieregister / 339
Trefwoordenregister / 363

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Procesrecht in belastingzaken