Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Landinrichting

Gebonden Nederlands 2018 9789013122084
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Het klimaat verandert. De maatschappij verandert. Wetgeving verandert. De juridische stand van zaken omtrent landinrichting staat daarbij niet stil. Dit boek verkent de laatste ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving, maar ook de klimatologische en bestuurskundige grondslagen ervan.
Van de intensieve veehouderij tot buitengebieden vol windturbines. Het zijn typische voorbeelden van een landinrichtingsproces waar uiteenlopende belangen de degens kruisen. Landinrichting is juridisch een complex thema dat zich bevindt op het snijvlak van klimaat, volksgezondheid en economie.

In Landinrichting vindt u een juridische beschouwing op de stand van zaken binnen dit dynamische onderwerp. Het brengt broodnodig inzicht in een onderwerp dat steeds meer aan maatschappelijke en klimatologische veranderingen onderhevig is.

Dit complete overzicht is bestemd voor juridisch specialisten zoals advocaten, notarissen en rechters. Ook voor bestuursmedewerkers en adviseurs op het gebied van landbouw en de agrarische sector is het een waardevolle bron van informatie.

Landinrichting wetgeving
De uitgave schenkt aandacht aan diverse recente veranderingen op het gebied van landinrichting.
Zo gold tussen 2002 en 2014 een speciale wet die landinrichting combineerde met planologie. Dit met het oog op het inperken van ziekte-uitbraken bij veehouderijen. Inmiddels is deze wet ingetrokken en resteert de algemene landinrichtingswet: de Wet inrichting landelijk gebied. Om de noodzaak van wetswijzigingen te verminderen, worden diverse deelonderwerpen geregeld middels AMvB en een ministeriële regeling.

De uitgave biedt een compleet overzicht, inclusief bepalingen die zijdelings raken aan landinrichting. Denk hierbij aan onteigening en planschade/nadeelcompensatie. Hoe voltrekken deze maatregelen zich in de praktijk?

Specificaties

ISBN13:9789013122084
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:400
Druk:2
Verschijningsdatum:9-2-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK
VOORWOORD BIJ DE EERSTE DRUK (GEACTUALISEERD)
LIJST VAN AFKORTINGEN

1 INLEIDING
1.1 Betekenis Nederlandse landbouw
1.1.1 Export (cijfers CBS 20 januari 2017)
1.2 Enkele feiten en cijfers
1.2.1Omvang en frequentie landinrichting
1.3Wetsgeschiedenis
1.3.1 Ruilverkavelingswet 1938
1.3.1.1 Aanvraag en besluit
1.3.1.2 De inbreng
1.3.1.3 Plan van toedeling
1.3.1.4 Akte van toedeling; rechtsvernieuwing
1.3.1.5 Kosten en kostenverdeling; ‘ruilverkavelingsrente’
1.3.1.6 Vergelijking en conclusie
1.3.2 De ontwikkeling versneld
1.3.2.1 Oorlog en natuurramp; de wet van 1954
1.3.3 Verbreding van het doel
1.3.3.1 Evaluatie, rapporten en voorstellen
1.3.4 Nieuwe wetgeving
1.3.4.1 Van specifiek naar algemeen
1.3.4.2 De algemene wet; 1985
1.3.5 Contemporaine geschiedenis
1.4 Overgangsrecht
1.5 Wijze van behandeling
1.5.1 Jurisprudentie van blijvende waarde
1.5.2 Bestaand en voorafgaand recht
1.5.3 Taal en tijd
1.5.4 Andere inconsequenties
1.5.4.1 Stand van oude wetgeving
1.5.5 Opzettelijke herhaling
1.6 Belangenafweging; een analyse van ons vak
1.6.1 De rechter en de partijen
1.6.2 Feit en fictie
1.6.3 De realiteit en de jurist
1.6.4 Jurist, taal en terminologie

2 TERMINOLOGIE, DOEL EN APPARAAT LANDINRICHTING
2.1 Terminologie, vervolg
2.1.1 Eigendom als verzamelbegrip
2.1.1.1 Rechthebbenden
2.1.2 Specifieke Wilg-begrippen; investeringsbudget
2.1.2.1 Uit Besluit en Regeling inrichting landelijk gebied
2.1.3 Terminologie in de reconstructie van concentratiegebieden
2.2 Doel landinrichtingsvarianten
2.2.1 Doel klassieke ruilverkaveling
2.2.2 Doel reconstructie Midden-Delfland
2.2.3 Doel herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse veenkoloniën
2.2.4 Doel landinrichting (Liwet)
2.2.5 Doel reconstructie concentratiegebieden
2.2.6 Doel landinrichting (Wilg)
2.3 Apparaat
2.3.1 Oude ruilverkaveling (Rlvkw)
2.3.2 Midden-Delfland, Oost-Groningen en de veenkoloniën, landinrichting (Liwet)
2.3.3 De concentratiegebieden
2.3.4 Landinrichting (Wilg)
2.4 Landinrichtingsvormen
2.4.1 Administratieve ruilverkaveling
2.4.2 Herverkaveling en herinrichting
2.4.3 Ruilverkaveling
2.4.4 Aanpassingsinrichting
2.4.5 Ruilverkaveling bij overeenkomst
2.4.6 Reconstructie oude glastuinbouwgebieden
2.5 Verhouding landinrichting tot ruimtelijke ordening
2.5.1 De verhouding in de landinrichting (Liwet)
2.5.2 Reconstructieplan en bestemmingsplan in de concentratiegebieden
2.5.3 Gebiedsgericht beleid (Wilg)

3 RAPPORTEN, PROGRAMMERING, UITGANGSPUNTEN
3.1 Wetsgeschiedenis
3.1.1 Ruilverkaveling; het rapport (art. 34 Rlvkw)
3.1.1.1 Inhoud rapport
3.1.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën; reconstructie- en herinrichtingsprogramma
3.1.2.1 Vaststelling programma
3.1.2.2 Betekenis programma
3.1.3 Landinrichting (Liwet)
3.1.3.1 Structuurschema landinrichting; regeringsbeleid
3.1.3.2 Verzoek tot landinrichting; voorbereidingsschema
3.1.3.3 Zienswijze minister; andere stukken
3.1.3.4 Voorbereidingsschema
3.1.3.5 Instelling landinrichtingscommissie
3.1.3.6 Landinrichtingsprogramma
3.1.3.7 Procedure landinrichtingsprogramma
3.1.3.8 Delegatie aan GS
3.1.4 Concentratiegebieden (Recw)
3.1.4.1 Beleidsprioriteiten en Rijksuitgangspunten
3.1.4.2 Rijksuitgangspunten
3.1.5 Landelijk gebied (Wilg); inmiddels vervallen
3.1.5.1 Rijksmeerjarenprogramma
3.1.5.2 Provinciaal meerjarenprogramma
3.1.5.3 Investeringsbudget
3.1.5.4 Verdeling budget; sancties
3.1.5.5 Intrekking of wijziging budget
3.1.5.6 Alsnog voorwaarden
3.1.5.7 Bestuursovereenkomst
3.1.5.8 Verstrekking budget; mutaties
3.1.5.9 Wijziging bestuursovereenkomst en budget
3.1.5.10 Bevoegdheden GS tot aangaan verplichtingen
3.1.5.11 Provinciale verordening; Europees geld
3.1.5.12 Verslag voortgang uitvoering en besteding
3.1.5.13 Aanvraag en vaststelling budget
3.1.5.14 Verzuim GS
3.1.5.15 Nadere regeling inzake subsidies
3.2 Geldend recht
3.2.1 Alle landinrichting thans (Wilg na wetswijziging)
3.2.1.1 Uitkering aan de provincies
3.2.1.2 Eisen aan de verslaggeving door de provincies

4 HET BESLUIT TOT LANDINRICHTING
4.1 Wetsgeschiedenis
4.1.1 Besluit bij wijze van stemming (Rlvkw)
4.1.1.1 Voorafgaand aan de stemming
4.1.1.2 De stemming
4.1.1.3 Ministerieel besluit
4.1.2 Besluit bij wijze van stemming (Liwet)
4.1.2.1 Registratie eigenaren en pachters
4.1.2.2 Pachters
4.1.2.3 De stemming
4.1.2.4 Ten minste één van twee meerderheden
4.1.2.5 Na de stemming
4.1.2.6 Besluit tot herinrichting
4.1.2.7 Vereenvoudigde voorbereiding besluit tot herinrichting of ruilverkaveling
4.1.2.8 Besluit tot herinrichting
4.1.2.9 Besluit tot ruilverkaveling
4.1.3 Concentratiegebieden (Recw)
4.2 Geldend recht
4.2.1 Landinrichting in het algemeen thans (Wilg)

5 DE VOORBEREIDING VAN DE LANDINRICHTING
5.1 Gedoogplichten en schadevergoeding
5.1.1 Wetsgeschiedenis
5.1.2 In het landelijk gebied; schadevergoeding
5.2 Geëerbiedigde objecten
5.2.1 Wetsgeschiedenis
5.2.2 In het landelijk gebied
5.3 Plan van wegen en waterlopen en landschapsplan; wetsgeschiedenis
5.3.1 Oude ruilverkaveling
5.3.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën; plan van voorzieningen
5.3.2.1 Procedure
5.3.2.2 Globaal herinrichtingsplan; uitwerking/uitbreiding
5.3.2.3 Plan van wegen en waterlopen en landschapsplan
5.3.3 Landinrichtingsplan en begrenzingenplan (Liwet)
5.3.3.1 Procedure landinrichtingsplan
5.3.3.2 Globaal landinrichtingsplan
5.3.3.3 Begrenzingenplan
5.4 Concentratiegebieden; reconstructieplan (Recw)
5.4.1 Reconstructieplan als voorbereidingsbesluit of omgevingsvergunning
5.4.2 Procedure
5.4.2.1 Terinzagelegging; zienswijzen belanghebbenden
5.4.2.2 Vaststelling reconstructieplan
5.4.2.3 Ministeriële goedkeuring
5.4.3 Globaal reconstructieplan
5.4.4 Duur en eventuele wijziging reconstructieplan
5.4.5 Wijziging reconstructieplan
5.4.6 Bekendmakingen; beroep bij bestuursrechter
5.4.6.1 Beroep niet tegen alle onderdelen plan
5.4.7 Reconstructieplanschade
5.4.7.1 Vergoeding in concreto
5.4.7.2 Nog geldend recht; overgangsbepaling
5.5 Inrichtingsplan (Wilg)
5.5.1 Procedure
5.5.1.1 Terinzagelegging; zienswijzen belanghebbenden
5.6 Aanpassingsinrichting
5.6.1 Voor het eerst onder de Liwet
5.6.1.1 Procedure
5.6.1.2 Inhoud aanpassingsplan
5.6.1.3 Besluit tot aanpassingsinrichting
5.6.1.4 Wijziging aanpassingsplan
5.6.1.5 Globaal aanpassingsplan
5.6.2 Landinrichting in verband met infrastructurele voorzieningen (Wilg)
5.6.2.1 Aanleg infrastructurele voorziening van nationaal of regionaal belang

6 AANLEG WEGEN, WATERLOPEN EN ANDERE VOORZIENINGEN
6.1 Aanvang en uitvoering werken
6.1.1 Wetsgeschiedenis
6.1.1.1 Oude ruilverkaveling
6.1.1.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
6.1.1.3 Landinrichting (Liwet)
6.1.2 Concentratiegebieden (Recw)
6.1.2.1 Coördinatie besluitvorming
6.1.2.2 Voorbereiding besluiten
6.1.2.3 Doorwerking reconstructieplan in besluiten
6.1.3 Landinrichting (Wilg)
6.2 Werkzaamheden
6.2.1 Wetsgeschiedenis
6.2.1.1 Oude ruilverkaveling
6.2.1.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
6.2.1.3 Landinrichting (Liwet)
6.2.1.4 Concentratiegebieden (Recw)
6.2.2 Geldend recht
6.3 Gedoogplicht; schadevergoeding
6.3.1 Wetsgeschiedenis
6.3.1.1 Oude ruilverkaveling
6.3.1.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
6.3.1.3 Landinrichting (Liwet)
6.3.2 Geldend recht
6.4 Verboden handelingen; vergoedingen
6.4.1 Wetsgeschiedenis
6.4.1.1 Oude ruilverkaveling
6.4.1.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
6.4.1.3 Landinrichting (Liwet)
6.4.2 Concentratiegebieden (Recw)
6.4.2.1 Gebruiksverboden en ontheffingen daarvan
6.4.3 Landinrichting (Wilg)
6.5 Tijdelijk gebruik
6.5.1 Wetsgeschiedenis
6.5.1.1 Oude ruilverkaveling
6.5.1.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
6.5.1.3 Landinrichting (Liwet)
6.5.1.4 Concentratiegebieden
6.5.2 Geldend recht; landinrichting (Wilg)
6.5.2.1 Voorbereiding besluit tot tijdelijke ingebruikgeving
6.5.2.2 Beroep tegen besluit
6.5.2.3 Interferentie tijdelijk gebruik en pachtrecht

7 WEGEN, WATERLOPEN, NATUUR EN LANDSCHAP
7.1 Eigendom, beheer en onderhoud tijdens uitvoering
7.1.1 Oude ruilverkaveling
7.1.1.1 Tijdens de uitvoering
7.1.1.2 Toewijzing aan publiekrechtelijke lichamen; regelingen
7.1.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
7.1.2.1 Toewijzingen en regelingen
7.1.2.2 Overgang eigendom, beheer en onderhoud
7.1.3 Landinrichting (Liwet)
7.1.3.1 Toewijzingen en regelingen
7.1.3.2 Overgang beheer en onderhoud
7.1.3.3 Overgang eigendom wegen, waterlopen, natuurgebieden/ elementen
7.1.3a Concentratiegebieden
7.1.4 Landinrichting (Wilg)
7.1.4.1 Toewijzingen en regelingen
7.1.4.2 Overgang beheer en onderhoud
7.1.4.3 Wegen en waterlopen, onttrekking en toewijzing aan Rijk
7.1.4.4 Toewijzing eigendom buiten een blok
7.2 Openbaarheid wegen
7.2.1 Oude ruilverkaveling
7.2.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
7.2.3 Landinrichting (Liwet)
7.2.3a Concentratiegebieden
7.2.4 Landinrichting (Wilg)

8 INBRENG IN DE HERVERKAVELING
8.1 Inleiding
8.1.1 Besluiten GS; c.q. ook andere provincies
8.1.2 Wijziging blokgrenzen
8.2 Inbreng door eigenaar; lijst van rechthebbenden
8.2.1 Wetsgeschiedenis
8.2.2 Geldend recht (Wilg)
8.2.2.1 Lijst van rechthebbenden
8.2.2.2 Kadaster en openbare registers
8.2.2.3 Verzamelbegrip eigendom
8.2.2.4 Andere zakelijke rechten dan eigendom
8.2.2.5 Oude zakelijke rechten
8.2.2.6 Rechthebbenden
8.2.2.7 Lijst van rechthebbenden en posterieure civiele procedure
8.2.2a Verkrijging door bureau beheer landbouwgronden, geldend tot januari 2016
8.3 Waarde of prijs zaak
8.3.1 Schattingen
8.3.1.1 Oude ruilverkaveling; Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
8.3.1.2 Schatting in de landinrichting (Liwet)
8.3.1.2a Schattingstechniek onder de Landinrichtingswet
8.3.1.3 Geldend recht; schatting op basis van statistieken
8.3.1.4 Schatting in concreto
8.3.1.5 Schattingsrechtspraak
8.4 Rechtsbescherming tegen lijst en register; procedure
8.4.1 Oude ruilverkaveling
8.4.2 Landinrichting (Liwet), Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
8.4.2.1 Bezwaren tegen lijst en register
8.4.2.2 Rechter-commissaris
8.4.2.3 Rechtbank
8.4.2.4 Cassatie
8.4.2.5 Sluiting lijst
8.4.2.6 Schattingen; rechtbank
8.4.2.7 Cassatie in het belang der wet
8.4.2.8 Sluiting register
8.5 Definitieve lijst en register
8.5.1 Wetsgeschiedenis
8.5.1.1 Oude ruilverkaveling
8.5.1.2 Landinrichting (Liwet), Midden-Delfland, Oost-Groningen en de veenkoloniën
8.6 Alle landinrichting thans (Wilg)

9 TOEDELING IN DE HERVERKAVELING
9.1 Plan van toedeling
9.1.1 Inhoud plan van toedeling; wetsgeschiedenis
9.1.1.1 Oude ruilverkaveling
9.1.1.2 Landinrichting (Liwet), Midden-Delfland, Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.1.2 Inhoud plan van toedeling thans (Wilg)
9.1.3 Uitruilbaarheid
9.1.3.1 Uitruilbare gronden
9.1.3.2 Niet uitruilbare gronden
9.2 Aanspraken eigenaar en pachter
9.2.1 Oude ruilverkaveling
9.2.1.1 Toedeling evenredig inbreng
9.2.1.2 Kwaliteit en structuur
9.2.1.3 Algehele vergoeding in geld
9.2.2 Landinrichting (Liwet), Midden-Delfland, Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.2.2.1 Grondafstand; onteigening en toewijzing
9.2.2.2 Toedeling evenredig inbreng
9.2.2.3 Verrekening in geld
9.2.2.4 Algehele vergoeding in geld
9.2.2.5 Kwaliteit en structuur
9.2.2.6 Pachter op gelijke voet met eigenaar
9.2.3 Alle landinrichting thans (Wilg)
9.2.3.1 Grondafstand; onteigening en toewijzing
9.2.3.2 Toedeling evenredig inbreng
9.2.3.3 Algehele vergoeding in geld
9.2.3.4 Kwaliteit
9.2.3.5 Ontsluiting
9.2.3.6 Pachter op gelijke voet met eigenaar
9.3 Pachtverhouding
9.3.1 Oude ruilverkaveling
9.3.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.3.3 Alle landinrichting thans (Wilg)
9.4 Pachtregistratie
9.4.1 Oude ruilverkaveling
9.4.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.4.3 Alle landinrichting thans (Wilg)
9.4.3.1 Sanctie en commentaar daarop
9.5 Regeling of opheffing andere rechten; afkoop allerlei landinrichtingsrenten; overgang hypotheken en beslagen
9.5.1 Oude ruilverkaveling
9.5.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.5.3 Alle landinrichting thans (Wilg)
9.5.3.1 Vestiging beperkte rechten
9.5.3.2 Hypotheken en beslagen
9.6 Procedure plan van toedeling
9.6.1 Oude ruilverkaveling
9.6.1.1 Terinzagelegging plan en bezwarenbehandeling
9.6.1.2 Rechtbank; c.q. Hoge Raad
9.6.1.3 Na afloop
9.6.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.6.2.1 Ministeriële regels (Liwet)
9.6.2.2 Einde centrale commissie en wetswijziging
9.6.2.3 Rechter en richtlijnen/ministeriële regels
9.6.2.4 Wenszittingen
9.6.2.5 Terinzagelegging plan
9.6.2.6 Bezwarenbehandeling
9.6.2.7 Rechter-commissaris
9.6.2.8 Rechtbank
9.6.2.9 Na afloop
9.7 Alle landinrichting thans (Wilg)
9.7.1 Wenszittingen
9.7.2 Wijze van toedeling
9.7.2.1 Grondafstand
9.7.2.2 Handhaving zakelijke rechten
9.7.2.3 Structuur
9.7.2.4 Gelijke hoedanigheid en gebruiksbestemming
9.7.2.5 Grensaanpassing
9.7.3 Ontwerpproces
9.7.4 Terinzagelegging
9.7.5Beroep tegen besluit tot vaststelling ruilplan
9.7.5.1 De relevante Awb-bepalingen
9.7.5.2 Psychologie indiener verzoekschrift
9.7.5.3 Na instelling beroep
9.7.5.4 Opschorting besluit
9.7.5.5 Behandeling en beslissing
9.7.5.6 Eventuele wijziging besluit
9.7.5.7 Nadat ruilplan definitief
9.8 Toedelingsjurisprudentie
9.8.1 Procesrecht
9.8.1.1 Ontvankelijkheid
9.8.1.2 Veroordeling in de kosten
9.8.1.3 Betekenis en gevolg uitspraak
9.8.1.4 Taken en verplichtingen commissie; thans GS
9.8.1.5 Positie rechter-commissaris
9.8.1.6 Betekenis peildatum
9.8.2 Toedeling en bestemmingsplan
9.8.2.1 Ongeautoriseerde wijziging van bestemming
9.8.3 Toedeling en begrenzingenplan/landschapsplan
9.8.3.1 Inrichtingsplan domineert plan van toedeling
9.8.3.2 Wegen, gemeenten en particuliere belangen
9.8.3.3 Erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen
9.8.3.4 Dominantie natuur- en landschapswaarden
9.8.4 Toedeling en richtlijnen centrale commissie/ministeriële regelingen
9.8.5 Toedeling, wenszittingen en toezeggingen
9.8.5.1 Toedeling en plan van toedeling
9.8.6 Belangenafweging
9.8.6.1 Integrale vergelijking belangen; resultaten
9.8.6.2 Voltijd tegen deeltijd
9.8.6.3 Boerderijverplaatsing; belang nieuwbouwer
9.8.6.4 Belang bij toedeling ingebrachte kavel
9.8.6.5 Belang bij behoud kavel in voorlopig of tijdelijk gebruik
9.8.6.6 Belang bij behoud of vergroting (semi)huiskavel
9.8.6.7 Belang bij toedeling kavel van gelijke hoedanigheid en gebruiksbestemming
9.8.6.8 Bodemkwaliteit
9.8.6.9 Externe productieomstandigheden
9.8.6.10 Landinrichtings/ruilverkavelingsbelang
9.8.6.11 Landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische belangen
9.8.6.12 Over- en onderbedeling
9.8.6.13 Diverse specifieke particuliere belangen
9.8.6.14 Diverse specifieke algemene belangen
9.8.6.15 Erfdienstbaarheden
9.8.6.16 Oude zakelijke rechten
9.8.6.17 Financiële aspecten
9.8.6.18 Pacht en toedeling
9.8.6.19 Wijziging plan van toedeling
9.9 Vernieuwde en nieuwe pachtovereenkomsten
9.9.1 Gehandhaafde pachtverhouding en overeenkomst
9.9.1.1 Oude ruilverkaveling
9.9.1.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.9.1.3 Alle landinrichting thans (Wilg)
9.9.2 Nieuwe pachtverhouding en overeenkomst
9.9.2.1 Oude ruilverkaveling
9.9.2.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.9.2.3 Alle landinrichting thans (Wilg)
9.10 Akte van toedeling; ruilakte
9.10.1 Wetsgeschiedenis
9.10.1.1 Oude ruilverkaveling
9.10.1.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën; concentratiegebieden
9.10.2 Huidig recht
9.11 Inhoud akte van toedeling/ruilakte
9.11.1 Wetsgeschiedenis
9.11.1.1 Oude ruilverkaveling
9.11.1.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.11.2 Huidig recht; alle landinrichting (Wilg)
9.12 Verwerking akte in openbare registers
9.12.1 Wetsgeschiedenis
9.12.1.1 Oude ruilverkaveling
9.12.1.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.12.2 Huidig recht; alle landinrichting (Wilg)
9.13 Betekenis akte van toedeling/ruilakte; gevolgen inschrijving
9.13.1 Wetsgeschiedenis
9.13.1.1 Oude ruilverkaveling
9.13.1.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.13.2 Huidig recht
9.13.2.1 Alle landinrichting
9.14 Rechtsvernieuwing
9.14.1 Wetsgeschiedenis
9.14.1.1 Oude ruilverkaveling
9.14.1.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.14.2 Huidig recht
9.14.2.1 Alle landinrichting thans (Wilg)
9.15 Inmachtstelling zaak
9.15.1 Wetsgeschiedenis
9.15.1.1 Oude ruilverkaveling
9.15.1.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
9.15.2 Huidig recht
9.15.2.1 Alle landinrichting thans; ingebruikneming

10 TWEEDE SCHATTING EN GELDELIJKE REGELINGEN
10.1 Tweede schatting
10.1.1 Wetsgeschiedenis
10.1.1.1 Oude ruilverkaveling
10.1.1.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
10.1.1.3 Landinrichting in het algemeen (Liwet)
10.1.1.4 Schatters en toenmalige aanwijzingen centrale commissie
10.1.2 Geldend recht; alle landinrichting thans (Wilg)
10.2 Lijst der geldelijke regelingen
10.2.1 Wetsgeschiedenis
10.2.1.1 Oude ruilverkaveling
10.2.1.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën
10.2.1.3 Landinrichting (Liwet)
10.2.2 Huidig recht; alle landinrichting (Wilg)
10.2.2.1 Uitgangspunten
10.3 Procedure
10.3.1 Wetsgeschiedenis
10.3.1.1 Oude ruilverkaveling
10.3.1.2 Landinrichting (Liwet); Midden-Delfland; Oost-Groningen en de veenkoloniën
10.3.1.3 Synchronisatie opmaking en terinzagelegging plan van toedeling en lijst der geldelijke regelingen
10.4 Huidige procedure (Wilg)
10.4.1 Terinzagelegging
10.4.1.1 Synchronisatie terinzagelegging plan en lijst
10.4.2 Beroep bij bestuursrechter
10.4.2.1 Niet-ontvankelijkheid; wat niet aan de orde kan komen
10.4.2.2 Ontvankelijkheid; wat aan de orde kan komen
10.4.2.3 Ander procesrecht
10.4.2.4 Ongegronde bezwaren
10.4.3 Behandeling en beslissing
10.4.4 Beroep in cassatie
10.5 Rechtspraak tweede schatting en lijst geldelijke regelingen
10.5.1 Taak (indertijd) landinrichtingscommissie
10.5.2 Vaststaande gegevens
10.5.3 Peildatum
10.5.4 Werking van normen; proces-verbaal van aanwijzingen
10.5.5 Niet-agrarische waarde
10.5.6 Waardevermeerdering en nut
10.5.7 Waardevermindering; schade
10.5.7.1 Bepaling hoegrootheid waardevermindering
10.5.7.2 Geen waardevermindering
10.5.8 Ontsluiting en kapitaalvernietiging
10.5.9 Over- en onderbedeling
10.5.10 Verrekenposten en vergoedingen
10.5.10.1 Kabels, leidingen en hoogspanningsmasten
10.5.11 Economische-, landschappelijke- en belevingswaarde
10.5.12 Voorziening, aangebracht door gebruiker
10.5.13 Vergoeding verlies melkquotum
10.6 Betekenis lijst geldelijke regelingen

11 DE RUILVERKAVELINGSOVEREENKOMST
11.1 Inleiding
11.1.1 Ruilverkavelingovereenkomst
11.2 Wetsgeschiedenis
11.2.1 Oude ruilverkaveling
11.2.2 Landinrichting in het algemeen (Liwet)
11.3 Alle landinrichting thans (Wilg)
11.3.1 Aan kavels gestelde eisen
11.3.2 Kadastrale eigenaar niet altijd de werkelijke eigenaar
11.3.3 Wilg-artikelen van overeenkomstige toepassing; ministeriële regeling
11.3.3.1 De opsomming in de Regeling
11.3.4 Handboek Kavelruil
11.3.4.1 Rol notaris
11.3.4.2 Betekenis en subsidies

12 KOSTEN, KOSTENVERDELING EN FINANCIERING
12.1 Wetsgeschiedenis
12.1.1 Oude ruilverkaveling
12.1.1.1 Kosten voor rekening eigenaren
12.1.1.2 Ruilverkavelingsrente
12.1.1.3 Kosten voor rekening pachters; doorberekening in pachtprijs
12.1.2 Midden-Delfland en Oost-Groningen en de veenkoloniën; concentratiegebieden
12.1.2.1 Reconstructie/herinrichtingsrente
12.1.2.2 Kosten voor rekening pachters; doorberekening in pachtprijs
12.1.2.3 Concentratiegebieden
12.1.3 Landinrichting in het algemeen (Liwet)
12.1.3.1 Kosten ten laste van openbare lichamen
12.1.3.2 Kosten ten laste van eigenaren
12.1.3.3 Landinrichtingsrente
12.1.3.4 Kadastrale registratie ‘rente’; perceelsplitsing en -vereniging
12.1.3.5 Heffing en invordering ‘rente’
12.1.3.6 Afkoop rente
12.1.3.7 Verhoging pachtprijs
12.2 Thans geldend recht
12.2.1 Ten dele publieke financiering
12.2.2 Ten laste van de gezamenlijke en individuele eigenaren
12.2.3 Heffing en invordering omgeslagen kosten

13 ONTEIGENING, PLANSCHADE; NADEELCOMPENSATIE
13.1 In het belang van de landinrichting
13.1.1 Eerst poging tot minnelijke verkrijging
13.1.2 Administratieve procedure
13.1.2.1 Noodzaak in de landinrichting
13.1.2.2 Omvang te onteigenen gebied
13.1.2.3 Zelfrealisatie
13.1.2.4 Kroon en rechter
13.2 Gerechtelijke procedure
13.2.1 Procesrecht
13.2.1.1 Rechter en deskundigen
13.2.2 Titelzuivering, rechtsvernieuwing
13.3 Schadeloosstelling; werkelijke waarde landbouwgrond
13.3.1 Redelijk handelende partijen
13.3.2 Factoren, posten en methoden
13.3.2.1 Peildatum
13.3.2.2 Waardevermindering overblijvende
13.3.2.3 Verrekeningen
13.3.2.4 Gefrustreerde voornemens
13.3.2.5 Subjectieve factoren
13.3.2.6 Huiskavel
13.3.2.7 Waarderingsmethoden voor complexwaarde
13.3.2.8 Het werk waarvoor onteigend wordt; eliminatie
13.3.2.9 Bestemming
13.3.2.10 Bodemstoffen en bijzondere geschiktheid
13.3.2.11 Schadebeperkende maatregelen
13.3.2.12 Pachtdruk
13.3.2.13 Correctie ‘nieuw voor oud’
13.3.2.14 Positie economische eigenaar
13.3.2.15 Diversen
13.4 De schadeloosstelling van de pachter
13.4.1 Feiten na terinzagelegging onteigeningsplannen
13.4.2 Inkomens- en bedrijfsschade
13.4.2.1 Onteigening deel pachtobject; waardevermindering overblijvende
13.4.2.2 Voortzetting of liquidatie
13.4.2.3 Pachter kan elders pachten
13.4.2.4 Pachter wordt elders eigenaar
13.4.3 Bepaling inkomensschade
13.4.4 Bepaling vermogensschade en andere schade
13.4.5 Pachter tevens mede-eigenaar
13.5 Gemeentelijk voorkeursrecht
13.5.1 Relevantie Wvg in de landinrichting
13.5.1.1 Concentratiegebieden, inmiddels rechtsgeschiedenis
13.5.2 Aanwijzing gronden
13.5.3 Verplichtingen vervreemder en gemeente
13.5.3.1 Eventuele onderhandelingen; rechter en deskundigen
13.5. 4 Vervreemding aan derden
13.5.5 Vergoeding schade vervreemder door gemeente
13.5.6 Nietigheid ontduikende rechtshandelingen
13.5.6.1 Vernietigbare rechtshandelingen
13.5.7 Waardebepaling
13.5.8 Verhouding tussen pachter, verpachter en gemeente
13.5.8.1 Verpachter en pachter versus gemeente
13.5.9 Zelfrealisatie
13.6 Vergoeding en nadeelcompensatie
13.6.1 Reconstructieplanschadevergoeding
13.6.2 Planschade in het algemeen
13.6.2.1 Nadeelcompensatie
13.6.3 Relativiteit/Schutznorm
13.6.4 Vergelijking planologische regimes
13.6.4.1 Causaliteit
13.6.5 Mate van waarschijnlijkheid vermindering mogelijkheden
13.6.6 Voorzienbaarheid; risicoaanvaarding
13.6.6.1 Casuïstiek
13.6.7 Normaal maatschappelijk risico
13.6.7.1 Risico in concreto
13.6.8 Nadelen en voordelen; saldo 13.6.8.1 Nadeelcompensatie bij wijze van toezegging
13.6.8.2 Verjaring aanvraag nadeelcompensatie
13.6.9 Schade veroorzaakt in de nabijheid
13.7 Schadevergoedingsregelingen natuur
13.7.1 Vogelrichtlijn; vogelschade
13.7.2 Habitatrichtlijn; faunaschade
13.7.3 Andere soorten
13.7.4 Jacht op wild; eendenkooien
13.8 Vergoeding schade door werken aan grote rivieren
13.9 Nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu
13.9.1 Bandbreedte vergoeding; risicoaanvaarding
13.9.2 Vergoeding; posten; voorschot
13.10 Nadeelcompensatie spoorwerken
13.10.1 Nederlandse Spoorwegen
13.10.2 Betuweroute
13.11 Ontgrondingsschade
13.12 Gedoogschadevergoeding in de landinrichting
13.13 Belemmeringenwet privaatrecht
13.14 Waterberging

14 DIVERSEN
14.1 Toezicht
14.1.1 Voormalig Comité van Toezicht ILG
14.2 Overgangsrecht
14.2.1 Overgang verplichtingen
14.2.2 Subsidies; overneming verplichtingen door GS
14.2.3 Voorwaarden en wijzigingen
14.2.4 Nog blijvende werking Liwet en OG-wet
14.2.4.1 Uit de Regeling inrichting landelijk gebied
14.2.5 Reconstructie concentratiegebieden; overgangsbepalingen

SAMENVATTING
Trefwoordenregister
Jurisprudentieregister
Personenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Landinrichting