Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013122640. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, ,

Verbintenissenrecht algemeen

Gebonden Nederlands 2022 9789013165852
10
Voormalig top 10Totaal 1 dag
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit studieboek biedt een volwaardige introductie tot het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht. Je maakt onder meer kennis met verschillende verbintenissen, de nakoming ervan, de gevolgen van niet-nakoming en de overgang van vorderingen en schulden. Uiteraard zijn de laatste ontwikkelingen in regelgeving, jurisprudentie en literatuur in deze 6e druk verwerkt.

Welke vormen van verbintenissen komen er in het burgerlijk recht voor? Wat zijn de gevolgen van het niet-nakomen van verbintenissen? En hoe gaan de overgang van vorderingen en schulden en het einde van de verbintenis in hun werk? Vragen zoals deze vereisen een goed begrip van het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht.

Deze 6e druk van Verbintenissenrecht algemeen biedt studenten een toegankelijk geschreven en complete introductie van het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht. Deze behandeling van de stof maakt de titel uitermate geschikt als studieboek, maar ook praktijkjuristen doen er volop hun voordeel mee. De inhoud is geheel geactualiseerd naar de regelgeving, jurisprudentie en literatuur van de afgelopen jaren.

Je maakt in dit studieboek kennis met verschillende onderwerpen en vraagstukken die van belang zijn bij verbintenissen in het algemeen. Het eerste hoofdstuk is onder meer gewijd aan de inhoud van verbintenissen, de natuurlijke verbintenis, pluraliteit, tijdsbepaling en voorwaarden. Daarna komen de volgende thema’s aan de orde:
- Nakoming en rechtsvorderingen (waarbij onder meer ook wordt stilgestaan bij geldschulden en verrekening)
- Niet-nakoming van verbintenissen (vereisten voor schadevergoeding, verzuim en ingebrekestelling, opschorting, ontbinding)
- Overgang van vorderingen en schulden en het einde van de verbintenis (waarbij met name aandacht wordt besteed aan verjaring)

Kortom: deze 6e druk vormt de ideale en meest actuele introductie tot het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht voor studie en praktijk.

Specificaties

ISBN13:9789013165852
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:392
Druk:6
Verschijningsdatum:2-9-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Grietje de Jong

G.T. de Jong studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij promoveerde 1988 op een proefschrift getiteld 'Registers, risico en goede trouw' en is thans universitair hoofddocent aan de RUG bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht. Zij publiceert onder meer op het gebied van de niet-nakoming van verbintenissen en is over dat onderwerp coauteur van het deel Verbintenissenrecht Algemeen van de Studiereeks Burgerlijk Recht.

Andere boeken door Grietje de Jong

Over Bart Krans

Bart Krans was hoogleraar privaatrecht in het bijzonder burgerlijk procesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds medio augustus 2016 als hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht verbonden aan Leiden Law School.

Andere boeken door Bart Krans

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Verkort aangehaalde literatuur / XXI

1. DE VERBINTENIS IN HET ALGEMEEN / 1
1.1 Inleiding / 1
1. Verbintenissenrecht en goederenrecht / 1
2. De codifi catie van het verbintenissenrecht / 1
3. Het verbintenissenrecht in de Nederlandse codifi catie / 3
3a. Invloed Europese Unie / 3
3b. Invloed EVRM / 5
3c. Internationale studies en een voorstel voor een Europees kooprecht / 5
4. Inhoud van dit boek / 6
1.2 Het begrip verbintenis / 7
5. Wat is een verbintenis? / 7
6. De verbintenis in het spraakgebruik / 7
7. Een vermogensrechtelijke prestatie / 7
8. Op geld waardeerbaar? / 8
9. Rechtens afdwingbaar / 8
10. Verbintenissen en andere rechtsplichten / 9
11. Rechtsplichten van partijen die niet verbintenissen zijn / 10
1.3 Natuurlijke verbintenissen / 11
12. Niet-afdwingbare verbintenissen / 11
13. Soorten natuurlijke verbintenissen / 11
14. Zijn natuurlijke verbintenissen wel verbintenissen? / 12
15. Natuurlijke verbintenissen nader beschouwd / 14
16. Natuurlijke verbintenis en schenking / 16
17. Vervallen / 16
18. De natuurlijke verbintenis en de fi scus / 16
19. Natuurlijke verbintenis en nietigheid / 17
20. Rechtsgevolgen van natuurlijke verbintenissen / 17
21. Versterking van de natuurlijke verbintenis / 18
22. Omzetting van een natuurlijke verbintenis / 18
1.4 Bronnen van verbintenis / 19
23. De wet als enige bron van verbintenissen / 19
24. Toch een open systeem van verbintenissen / 20
25. Verbintenissen die uit de wet voortvloeien / 20
1.5 De inhoud van de verbintenis / 22
26. Uitleg en inhoud van de verbintenis / 22
27. De zogenaamde ‘normatieve uitleg van rechtshandelingen’ / 24
28. Redelijkheid en billijkheid als grondnorm / 25
29. Aanvulling van de verbintenis / 26
30. Beperkende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid / 28
31. De geschiedenis van artikel 6:2 lid 2 en van artikel 6:248 lid 2 / 28
32. Verschil met de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid / 29
33. Toepassingen van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid / 30
1.6 Verbintenissen met meer dan twee partijen / 31
34. Pluraliteit / 31
1.6.1 Pluraliteit van schuldenaren / 32
35. Gedeeltelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor het geheel? / 32
36. Deelbare en ondeelbare schulden / 32
37. Dezelfde schuld / 33
38. Hoofdelijke aansprakelijkheid / 33
39. Bronnen van hoofdelijkheid / 33
40. Gedeeltelijke aansprakelijkheid is uitzondering / 34
41. Wettelijke uitbreiding van hoofdelijke aansprakelijkheid / 34
42. Hoofdelijkheid na overgang van de schuld / 35
43. Gevolgen van hoofdelijke aansprakelijkheid / 36
44. De verhouding tot de schuldeiser / 36
45. De onderlinge verhouding van hoofdelijke schuldenaren / 37
46. Onderling regres bij meer hoofdelijke schuldenaren / 38
47. Verweermiddelen tegen bijdrageplicht / 39
48. Subrogatie / 40
49. Verhaal bij insolventie / 41
1.6.2 Pluraliteit van schuldeisers / 41
50. Uitgangspunt / 41
51. Gemeenschap tussen schuldeisers / 41
52. Bescherming schuldenaar / 42
53. Het vorderingsrecht valt in een gemeenschap; gevolgen / 43
54. Vordering valt niet in gemeenschap / 43
1.7 Onderscheiding van verbintenissen naar de inhoud / 44
55. Geven, doen of niet doen / 44
56. Inspanningsverbintenissen en resultaatsverbintenissen / 44
57. Garantieverbintenissen / 45
58. Alternatieve verbintenissen / 47
59. Facultatieve verbintenissen / 48
60. Generieke en specifi eke verbintenissen / 50
61. Beperkt belang / 51
1.8 Tijdsbepaling en voorwaarde / 51
62. Inleiding / 51
63. De verbintenis onder tijdsbepaling / 51
64. De voorwaardelijke verbintenis / 52
65. Bij overeenkomst bedongen / 52
66. Onzekere toekomstige gebeurtenis / 54
67. De noodzakelijke en de onmogelijke voorwaarde / 54
68. Beïnvloeding van de vervulling van de voorwaarde / 55
69. Opschortende of ontbindende voorwaarde / 55
70. Ongeoorloofde voorwaarde / 57
71. Potestatieve voorwaarde / 58
72. Onzuivere potestatieve voorwaarde / 58
73. Stilzwijgend bedongen voorwaarde / 58

2. NAKOMING EN RECHTSVORDERINGEN / 61
2.1 Nakoming / 61
74. Nakoming, betaling, voldoening / 61
75. Gevolg van nakoming: tenietgaan van de verbintenis / 62
76. Wettelijke regeling van de nakoming / 62
77. Is nakoming een rechtshandeling? / 62
78. Vervallen / 64
79. Regelend recht / 64
80. Algemene uitgangspunten / 64
81. Nakoming van verbintenissen om te geven / 66
82. Toerekening van de prestatie op een bepaalde schuld / 67
83. Nakoming door middel van waardepapier / 68
84. Kosten van de nakoming en kwitantie / 69
85. Opvolgende kwitanties / 70
86. Wettelijke verplichtingen tot het stellen van zekerheid / 70
87. Voldoening van de schuld aan de schuldeiser / 71
88. Nakoming door voldoening aan een onbekwame schuldeiser / 71
89. Voldoening van de schuld aan een ander dan de schuldeiser / 72
90. De onbevoegde schuldeiser / 73
91. Bijzondere bescherming van de schuldenaar / 73
92. Vereiste voor bescherming / 74
93. Gelijke bescherming voor de derde die nakomt / 76
94. Twijfel aan wie te betalen / 77
94a. Nakoming van geldschulden / 77
2.2 Veroordeling tot nakoming en executie / 78
95. Vordering tot nakoming / 78
96. Vervallen / 79
97. Reële executie / 79
98. Indirecte reële executie / 81
2.3 Geldschulden / 82
99. Wettelijke regeling / 82
100. Geld als ruilmiddel (chartaal geld) / 82
101. Giraal geld / 83
102. Geld als rekeneenheid / 83
103. Nominaliteitsbeginsel / 84
104. Uitzonderingen op het nominaliteitsbeginsel / 85
105. Betaling in chartaal of giraal geld / 86
106. Uitsluiting van girale betaling / 87
107. Plaats van betaling / 88
108. Schadevergoeding bij verzuim / 88
109. Wettelijke rente / 89
109a. Wettelijke rente bij handelsovereenkomsten / 91
110. Buitenlands geld (nakoming) / 92
111. Buitenlands geld (koersschade bij verzuim) / 93
111a. Betaling door incasso / 93
2.4 Verrekening / 94
112. Begrip verrekening / 94
113. Wettelijke regeling / 94
114. Maatschappelijke betekenis van de verrekening / 95
115. Verrekening alleen door verklaring / 96
116. De verklaring / 96
117. Vereisten voor de bevoegdheid tot verrekening / 97
118. Terugwerkende kracht van de verrekeningsverklaring / 99
119. Ontnemen van werking aan de verrekeningsverklaring / 100
120. Verschillende plaatsen van betaling / 100
121. Verrekening na verjaring en verleend uitstel / 101
122. Verrekening en overgang van het vorderingsrecht / 102
123. Verrekening na beslag of de vestiging van een beperkt recht / 102
124. Verrekening en borgtocht / 103
125. Verrekening van rechtswege bij rekening-courant / 104
126. Bijzondere bepalingen omtrent verrekening in rekening-courant / 104
127. Kwitantie / 105

3. NIET-NAKOMING / 107
3.1 Inleiding / 107
128. Overzicht van de mogelijkheden van de schuldeiser in geval van niet-nakoming / 107
129. Wettelijke regelingen / 108
130. Soms is de niet-nakoming toe te rekenen aan de schuldeiser / 108
3.2 Terminologie / 109
131. Verzuim, niet-nakomen en tekortkoming / 109
132. Wanprestatie en overmacht / 111
3.3 Onmogelijkheid van de prestatie / 111
133. Algemeen / 111
134. Wanprestatie of overmacht / 112
135. Blijvende onmogelijkheid / 112
136. Tijdelijke onmogelijkheid / 116
3.4 Opschorting / 117
3.4.1 Algemeen / 117
137. Algemene regeling / 117
138. Bijzondere regelingen / 117
139. Retentierecht en de algemene regeling van de opschortingsbevoegdheid / 118
140. Rechtsgrond / 119
141. Functies van opschorting / 120
142. Contractuele uitbreiding en beperking van opschorting / 120
143. Plan van behandeling: algemene regeling en exceptio non adimpleti contractus / 121
3.4.2 Vereisten / 122
144. Opeisbare vordering / 122
145. Tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt / 123
146. Connexiteit. Algemeen / 123
147. Connexiteit. Voldoende samenhang / 124
148. Connexiteit. Tegenover elkaar staande verplichtingen / 125
149. Connexiteit bij leverantiecontracten / 126
150. Proportionaliteit: gedeeltelijk of verkeerd presteren / 127
151. Uitbreidingen / 130
152. Beperkingen / 133
153. Verhouding algemene regeling - exceptio non adimpleti contractus / 134
3.4.3 Een beroep op een opschortingsrecht / 135
154. Redelijkheid en billijkheid / 135
155. Nakoming, schadevergoeding, ontbinding en schuldeisersverzuim / 136
156. Opschorting op onjuiste gronden / 138
3.5 Schuldeisersverzuim / 138
3.5.1 Algemeen / 138
157. Wat is schuldeisersverzuim / 138
158. Gevallen, waarin schuldeisersverzuim vaak zal voorkomen / 141
159. Schuldeisersovermacht / 141
160. Schuldeisersverzuim is geen wanprestatie / 142
3.5.2 Gevolgen voor schuldeiser en schuldenaar / 143
161. Schuldeisersverzuim en schuldenaarsverzuim sluiten elkaar uit / 143
162. Nakoming, schadevergoeding, ontbinding en opschorting / 144
163. De andere verbintenis / 145
164. De positie van de schuldenaar wordt versterkt / 146
165. Bewaring / 149
166. Bevrijding van de verbintenis / 151
3.5.3 Gevolgen voor ‘derden’ / 152
167. Hoofdelijke verbondenheid / 152
168. Meerdere schuldeisers / 152
169. Aanbod door een derde / 152
3.5.4 Einde van het schuldeisersverzuim / 153
170. In welke gevallen eindigt het schuldeisersverzuim? / 153
3.6 Schadevergoeding / 154
3.6.1 Wanprestatie en overmacht / 154
171. Algemeen / 154
172. Samenhang tussen overmacht en onmogelijkheid / 154
173. Toerekening krachtens schuld, wet, rechtshandeling, de in het verkeer geldende opvattingen of andere factoren / 155
174. Hulppersonen / 157
175. Hulppersoon al dan niet tevens ondergeschikte / 159
176. Hulpzaken / 160
177. Verkeersopvattingen / 162
178. Overige categorieën / 164
179. Garanderen en vrijtekenen / 165
180. Garanderen - Algemeen / 166
181. Garanderen - Uitleg / 168
182. Garanderen - Gevolgen / 169
183. Vrijtekenen - Algemeen / 170
184. Vrijtekenen - Geldigheid / 171
185. Vrijtekenen - Uitleg / 173
186. Vrijtekenen - Redelijkheid en billijkheid / 174
3.6.2 Is wel of niet een ingebrekestelling vereist? / 175
187. Vertragingsschade, gevolgschade, vervangingsschade / 175
188. Verzuim of blijvende onmogelijkheid / 177
3.6.3 De verzuimregeling / 178
189. Wanneer is er sprake van verzuim? / 178
190. Gevolgen van verzuim / 179
191. Verzuim na een ingebrekestelling met aanmaning / 180
192. De inhoud van de ingebrekestelling met aanmaning / 182
193. Verzuim na een ingebrekestelling zonder aanmaning / 184
194. Verzuim zonder ingebrekestelling. De in de wet genoemde gevallen / 185
195. Verzuim zonder ingebrekestelling. Niet in de wet genoemde gevallen / 188
196. Verspringen van het risico / 190
197. Vertragingsschade / 191
198. Vergoeding van vervangingsschade na omzetting van de verbintenis / 191
199. Zuivering van het verzuim / 193
200. Einde van het verzuim / 194
3.6.4 De prestatie is blijvend onmogelijk / 195
201. Algemeen / 195
202. Van rechtswege vervangingsschade / 195
3.6.5 Gevolgschade / 196
203. Meteen opeisbaar / 196
3.6.6 Stellen en bewijzen / 197
204. Algemeen / 197
205. De schuldenaar moet overmacht aantonen / 198
3.6.7 Soms schadevergoeding bij overmacht / 199
206. Drie vereisten / 199
207. Voldoening door cessie / 200
3.6.8 Factoren buiten afd. 6.1.9 / 201
208. Algemene regeling inzake de verplichting tot schadevergoeding / 201
209. Samenloop met andere leerstukken / 201
3.7 Enkele andere gevolgen van niet-nakoming / 203
3.7.1 Twee wettelijke gevallen van rechtsverwerking / 203
210. Algemeen / 203
211. Termijnstelling door de schuldenaar / 203
212. Termijnstelling bij betwisting van ondeugdelijkheid van de prestatie / 205
213. De klachtplicht: de schuldeiser moet tijdig protesteren / 205
3.7.2 Andere gevolgen van niet-nakoming / 209
214. Verkoop van een zaak waarvan bewaring bezwaarlijk is / 209
215. Soms executie of verrekening bij overmacht / 209
3.8 Boetebeding / 210
216. Algemeen / 210
217. Accessoir met uitzonderingen / 212
218. Uitleg / 212
219. Matiging / 213
220. Aanvulling / 216
3.9 Mogelijkheden vóór opeisbaarheid / 217
221. Drie gevallen / 217
222. Gevolgen / 218
223. Bijzondere bepalingen bij koop en faillissement / 220
3.10 Ontbinding / 220
3.10.1 In welke gevallen ontbinding mogelijk is / 220
224. Wederkerige overeenkomst / 220
225. Uitbreiding en beperking / 221
226. Grondslag / 223
227. Geen ontbinding bij schuldeisersverzuim / 223
228. Verjaring / 224
3.10.2 Verzuim dan wel blijvende of tijdelijke onmogelijkheid / 225
229. Algemeen / 225
230. Verzuim / 225
231. Fatale termijn / 226
232. Blijvende en tijdelijke onmogelijkheid / 227
233. Leidt gevolgschade tot ontbindingsbevoegdheid? / 227
3.10.3 Twee manieren van ontbinding / 228
234. Schriftelijke of langs elektronische weg uitgebrachte verklaring / 228
235. Declaratoire uitspraak van de rechter / 229
236. Constitutieve uitspraak van de rechter / 230
237. Een andere ontbinding dan aanvankelijk beoogd? / 230
3.10.4 Gevolgen / 231
238. Bevrijding van de daardoor getroffen verbintenissen / 231
239. Verbintenissen tot ongedaanmaking / 232
240. Geen terugwerkende kracht / 232
241. Recht van reclame / 234
242. Tijdstip van ontbinding / 235
243. Niet-nakoming van ongedaanmakingsverbintenissen / 236
244. Toevallige onmogelijkheid van teruggave / 237
245. De ontvanger heeft een zorgplicht / 238
246. De aard van de prestatie sluit ongedaanmaking uit / 239
247. De ontvanger is te kwader trouw / 240
248. Afgifte van vruchten en vergoeding van kosten en schade / 241
249. Handelingsonbekwame ontvanger / 241
250. Schadevergoeding / 242
251. Wijziging waardeverhouding / 243
3.10.5 Gedeeltelijke ontbinding / 244
252. Algemeen / 244
253. Keuzevrijheid schuldeiser? / 245
254. Evenredige vermindering / 246
3.10.6 De ontbinding moet gerechtvaardigd zijn / 246
255. Algemeen / 246
256. Bewijslast / 248
3.10.7 Ontbinding en de mogelijkheid tot zuivering / 249
257. Zuivering vóór ontbinding / 249
258. Zuivering en de vordering tot ontbinding / 249
259. Zuivering en ontbinding door een schriftelijke verklaring / 250
3.10.8 Actieve houding vereist voor de bevrijding van de eigen verplichting / 251
260. Ontbinding moet gevorderd worden / 251
261. Eventueel schadevergoeding plus verrekening en opschorting / 251
3.10.9 Meerpartijenovereenkomst / 252
262. Algemeen / 252
263. Ontbinding / 253
264. Opschorting / 254

4. OVERGANG VAN VORDERINGEN EN SCHULDEN / 255
264a. Inleiding / 255
4.1 Overgang van vorderingen / 256
265. Overgang van vorderingen / 256
266. Wat overgaat op de nieuwe schuldeiser / 257
267. Bevoegdheden die niet nevenrechten zijn / 258
268. Samenwerking van de vorige en de nieuwe schuldeiser / 259
269. Gevolgen van overgang voor de schuldenaar / 259
270. Overdracht van order- en toondervorderingen / 260
271. Vernietiging of ontbinding door de schuldenaar / 260
272. Overgang bij wijze van subrogatie / 261
273. De in artikel 6:150 geregelde gevallen / 262
274. Gevolgen van subrogatie ex art. 6:150 / 263
275. Benadeling van de gesubrogeerde / 264
4.2 Schuld- en contractsoverneming / 265
276. Schuldoverneming / 265
277. Toestemming bij voorbaat / 266
278. Nevenrechten / 267
279. Abstracte rechtshandeling. Ongeldigheid en ontbinding van de
rechtsverhouding tussen de oude en de nieuwe schuldenaar / 267
280. Contractsoverneming / 268
281. Wat overgaat / 269
281a Verandering van hoedanigheid / 270
282. Toepasselijke wetsbepalingen / 270

5. HET EINDE VAN DE VERBINTENIS; VERJARING / 273
5.1 Algemeen / 273
283. Wijzen van tenietgaan van een verbintenis / 273
5.2 Afstand / 274
284. Afstand / 274
285. Afstand is een overeenkomst / 275
286. Afstand en schenking / 276
287. Totstandkoming van de afstand / 276
288. Afstand en schuldvernieuwing / 277
5.3 Rechtsverwerking / 278
289. Betekenis van rechtsverwerking in de praktijk / 278
290. Rechtsverwerking en afstand van recht / 278
291. Rechtsverwerking en stilzwijgende afstand van recht / 279
292. Verschil in rechtsgevolg? / 280
293-295. (Vervallen.) / 281
293. Vermenging / 281
296. Algemeen / 281
297. Hetzelfde vermogen / 282
298. Uitzonderingen / 282
299. Rechtsgevolg van vermenging jegens derden / 283
5.5 Verjaring en verval / 283
300. Vorderingsrecht en tijdsverloop / 283
301. Werking van verjaring en verval / 284
302. Wettelijke regeling van verjaring en verval; invloed EVRM en EU-recht / 285
303. Verjaringstermijn of vervaltermijn? / 287
304. Ratio / 289
305. Verjaringsvragen / 290
306. Overzicht van de verjaringstermijnen / 291
307. (1) Tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of doen (art. 3:307) / 292
308. (2) Tot nakoming van verbintenissen tot periodieke betaling (art. 3:308) / 293
309. (3) Uit onverschuldigde betaling (art. 3:309) / 293
310. (4) Tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete (art. 3:310) / 294
311. Milieuschade; gevaarlijke stoffen; bodembeweging / 294
312. Slachtoffers van misdrijven / 295
313. Schade door letsel of overlijden / 296
314. (5) Overige rechten bij tekortkoming in de nakoming (art. 3:311) / 297
315. De coördinatiebepaling van artikel 3:312 / 298
316. (6) Tot opeising van een cultuurgoed (art. 3:310a-3:310c) / 299
316a. (7) Tot bescherming van bedrijfsgeheimen / 300
317. (8) Verspreide termijnen / 300
318. (9) De algemene termijn van twintig jaar / 303
319. (10) Aanvangsbepalingen; revindicatie e.a. / 303
320. Aanvang, lengte en einde van verjaringstermijnen / 305
321. Dubbele verjaringstermijnen. Redelijkheid en billijkheid / 306
322. Stuiting van de verjaring / 311
323. Gevolg van stuiting / 315
324. Verlenging van de verjaring / 316
325. Contractuele verjaringstermijnen / 317
326. Afstand van verjaring / 317
327. Verjaring van vorderingen waarvoor persoonlijke of zakelijke zekerheid is gegeven / 319
328. Verjaring van de executie van uitspraken / 320
329. Analogische toepassing buiten het vermogensrecht / 321

Jurisprudentieregister / 323
Wetsartikelenregister / 343
Trefwoordenregister / 353

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Verbintenissenrecht algemeen