Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Bestuursrechtelijke geldschulden

Paperback Nederlands 2015 9789013125030
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

'Bestuursrechtelijke geldschulden' bespreekt de geldschuldenregeling in de Awb (titel 4.4). Sinds de invoering van deze titel in de Awb is sprake van een fundamenteel andere benadering dan in het voor 1 juli 2009 geldende recht. Sinds de vorige druk (die is verschenen kort na de invoering van de geldschuldenregeling) is de nodige jurisprudentie verschenen. Hoewel een groot deel van die rechtspraak betrekking heeft op de invordering van dwangsommen, hebben zich ook op andere terreinen ontwikkelingen voorgedaan. Daarnaast is de geldschuldenregeling inmiddels geëvalueerd, wat ook de nodige inzichten in de werking van de regeling heeft opgeleverd. Al deze ontwikkelingen zijn in de nieuwe druk verwerkt naast nieuwe literatuur over het onderwerp.

De opzet van de monografie is niet veranderd, er worden daarin dus dezelfde onderwerpen behandeld als in de oude druk. Aan de orde komen het nut en noodzaak van een regeling in de Awb, betaling en verrekening, verzuim en wettelijke rente, verjaring, invordering en rechtsbescherming.

Specificaties

ISBN13:9789013125030
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:228
Druk:2
Verschijningsdatum:17-9-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1
Introductie / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Verhouding tussen publiek- en privaatrecht / 2
1.3 De noodzaak van een regeling in de Awb / 3
1.4 Open of gesloten systeem / 10
1.5 Toepasselijkheid regels uit het BW (algemeen) / 13
1.6 De reikwijdte van de geldschuldenregeling in de Awb / 14
1.6.1 Algemeen / 14
1.6.2 Geldschulden die voortvloeien uit de wet (art. 4:85 lid 1 sub a Awb) / 16
1.6.3 Geldschulden die voortvloeien uit een beschikking (art. 4:85 lid 1
sub b Awb) / 18
1.6.4 Geldschulden aan en van de overheid die niet vallen onder de regeling / 20
1.6.5 Voorbeelden van de reikwijdte van de regeling / 23
1.7 Toerekening van de vermogensrechtelijke gevolgen van
(publiekrechtelijke) rechtshandelingen / 24
1.8 Gevolgen van de geldschuldenregeling in de Awb voor andere
wetgeving / 28
1.8.1 Aanpassingswetgeving / 28
1.8.2 Invordering van belastingen / 29
1.8.3 Sociale zekerheid / 30
1.8.4 Onderwijs / 32
1.8.5 Uniformeringsdoel maar ten dele bereikt / 33

HOOFDSTUK 2
Ontstaan en nakoming van een bestuursrechtelijke geldschuld / 35
2.1 Inleiding / 35
2.2 Ontstaan en vaststelling van een bestuursrechtelijke geldschuld / 35
2.3 De inhoud van de beschikking waaruit een publiekrechtelijke geldschuld
voortvloeit / 37
2.4 Betalingsverplichtingen die rechtstreeks uit de wet voortvloeien / 39
2.5 Het toekennen van voorschotten / 41
V2.6 Wijze van betaling / 45
2.6.1 Hoofdregel girale betaling / 45
2.6.2 Betaling op andere wijze / 51
2.7 Verrekening / 55
2.7.1 De geldschuldenregeling in de Awb / 55
2.7.2 Bijzondere wetten / 62
2.8 Imputatie van betalingen / 66
2.9 Kosten van betaling / 68
2.10 Cessie, beslag en verpanding van publiekrechtelijke geldvorderingen / 70
2.10.1 Cessie / 70
2.10.2 Verpanding / 73
2.10.3 Beslag / 74

HOOFDSTUK 3
Verzuim en wettelijke rente / 79
3.1 Inleiding / 79
3.2 Betalingstermijn / 79
3.3 Uitstel van betaling / 81
3.4 Kwijtschelding / 85
3.5 Verzuim / 85
3.6 Wettelijke rente / 89
3.6.1 Algemeen / 89
3.6.2 Zuivere terugvorderingsbesluiten / 93
3.6.3 Verstrekken onjuiste of onvolledige informatie / 94
3.6.4 De hoogte en vaststelling van de wettelijke rente / 95
3.7 Afwijking bij wettelijke regeling / 99

HOOFDSTUK 4
Verjaring / 103
4.1 Inleiding / 103
4.2 Kunnen bestuursrechtelijke geldschulden verjaren? / 103
4.3 De verjaringsregeling in de Awb / 105
4.3.1 Algemeen / 105
4.3.2 Art. 4:104 Awb / 109
4.3.3 Bijzondere regels naast de geldschuldenregeling in de Awb / 112
4.4 Verjaring en verrekening / 118
4.5 Stuiting en verlenging van de verjaring / 119
4.5.1 Stuiting / 119
4.5.2 Verlenging / 126
4.5.3 Bepalingen buiten de geldschuldenregeling en in andere wetten / 128

HOOFDSTUK 5
Invordering / 131
5.1 Inleiding / 131
5.2 Algemeen / 131
5.2.1 Vordering bij de burgerlijke rechter / 131
5.2.2 Mogelijkheden buiten de (burgerlijke) rechter om / 132
5.2.3 Invordering in internationaal verband / 133
5.3 De aanmaning / 134
5.4 Het dwangbevel / 137
5.4.1 Algemeen / 137
5.4.2 Vormvereisten / 138
5.4.3 Executoriale titel / 139
5.4.4 Het ontstaan van de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een
dwangbevel / 141
5.4.5 De bekendmaking van een dwangbevel / 142
5.4.6 Wat kan met het dwangbevel worden ingevorderd? / 142
5.4.7 De tenuitvoerlegging van het dwangbevel / 144
5.4.8 De kosten van tenuitvoerlegging van het dwangbevel / 145
5.5 Kosten van bestuursdwang / 146
5.6 Dwangsommen / 147
5.7 Belastingrecht / 154
5.7.1 Algemeen / 154
5.7.2 Dwangbevel / 154
5.8 Schematisch overzicht van de invordering / 157
5.8.1 Schema / 157
5.8.2 Toelichting / 158
5.8.3 Geldschulden die voortvloeien uit een beschikking / 158
5.8.4 Geldschulden die rechtstreeks uit de wet voortvloeien / 159
5.8.5 Dwangsommen / 160

HOOFDSTUK 6
Rechtsbescherming / 161
6.1 Inleiding / 161
6.2 Rechtsbescherming tegen besluiten waarbij een betalingsverplichting
wordt vastgesteld / 162
6.2.1 Betalingsverplichtingen die uit een beschikking voortvloeien / 162
6.2.2 Betalingsverplichtingen die rechtstreeks uit de wet voortvloeien / 163
6.3 Rechtsbescherming bij uitstel van betaling, wettelijke rente, aanmaning,
verrekening en kwijtschelding / 165
6.4 Concentratie van bezwaar en beroep / 167
6.4.1 De regeling van art. 4:125 Awb / 167
6.4.2 De eis van betwisting van de bijkomende beschikking / 169
6.4.3 Derdebelanghebbenden / 172
6.4.4 Bezwaar tegen wijziging of intrekking van een bijkomende
beschikking / 172
6.4.5 Uitzondering op de formele rechtskracht / 173
6.4.6 Meerdere bijkomende beschikkingen / 175
6.4.7 Art. 4:125 Awb niet van toepassing / 175
6.5 Dwangbevel / 176
6.5.1 Algemeen / 176
6.5.2 Executiegeschil / 177
6.6 Dwangsommen / 184
6.6.1 Algemeen en invorderingsbeschikking / 184
6.6.2 Wat kan aan de orde komen in geschil over invorderingsbeschikking? / 189
6.6.3 Coördinatiebepaling / 190
6.7 Belastingrecht / 193
6.7.1 Algemeen / 193
6.7.2 Dwangbevel / 194
6.8 Overgangsrecht / 195

Jurisprudentieregister / 199
Trefwoordenregister / 211

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bestuursrechtelijke geldschulden