Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013128031. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
,

Pensioenwetgeving 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166897
Voormalig top 100Totaal 17 dagen
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze publicatie biedt dé verzameling van pensioenregelgeving. Het werk verzamelt, ordent en ontsluit de wet- en regelgeving omtrent pensioenen naar de stand van 1 januari 2022. Zo krijg je houvast in de actuele wet- en regelgeving op het gebied van pensioen. Een uitstekend naslagwerk voor zowel studie als praktijk.

De 2022-editie van Pensioenwetgeving levert een compleet overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen naar de stand van 1 januari 2022. Doordat de regels over pensioenen zijn verspreid over tal van bronnen, is het niet altijd gemakkelijk de actuele stand van zaken te overzien. Op het gebied van pensioen wordt volop gedebatteerd en nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd, met als recent voorbeeld het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen. Deze bundel brengt overzicht in deze uiteenlopende informatiebronnen en biedt hiermee een noodzakelijk houvast voor iedereen die voor studie of in de beroepspraktijk met het pensioenrecht in aanraking komt.

De kern van Pensioenwetgeving bestaat uit de centrale pensioenwetten, met name de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Uiteraard zijn ook de belangrijkste uitvoeringsbesluiten op basis van deze wetten opgenomen. Nieuw opgenomen in deze druk is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen.

Pensioenwetgeving gaat verder dan de centrale pensioenwetten. Zo staat de uitgave ook stil bij civiele wetgeving die bepalingen bevatten die voor pensioen relevant zijn. Deze vinden hun oorsprong in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de ondernemingsraden, in het gelijkebehandelingsrecht, in de socialezekerheidswetgeving, in het Europees recht en - uiteraard - het fiscale recht, alsook in een aantal beleidsregels van de toezichthouders AFM en DNB. Tenslotte is een overzicht van alle fiscale wetsbepalingen waarin pensioenen worden behandeld in een apart deel aan het slot opgenomen.

Deze vernieuwde editie van Pensioenwetgeving geeft de op 1 januari 2022 weer geldende wetgeving. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, vind je daarnaast teksten van de belangrijkste wetsvoorstellen, daar waar deze voor een goed begrip van de wetgeving van belang worden geacht. In dit kader is de conceptversie van de Wet toekomst pensioenen in de bundel opgenomen. Zo is de uitgave ook in de loop van het jaar zo actueel mogelijk.

Specificaties

ISBN13:9789013166897
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1232
Druk:1
Verschijningsdatum:8-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Erik Lutjens

Prof.mr. Erik Lutjens is hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij werkzaam als adviseur bij DLA Piper Advocaten Amsterdam bij de praktijkgroep Arbeidsrecht, Pensioenen en Benefits. Tevens is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Pensioen & Praktijk en schrijft hij artikelen voor het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken.

Andere boeken door Erik Lutjens

Inhoudsopgave

PENSIOENJURIDISCH

1 Pensioenwet / 1
1a Besluit tot inwerkingtreding van de Pensioenwet en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet / 70
1b Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet / 71
1c Besluituitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling / 82
1d Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen / 114
1e Besluit aanwijzing toezichthouders DNB / 128
1f Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling / 129
1g Code Pensioenfondsen 2018 / 147
1h Code Rechtstreeks verzekerde regelingen / 162
1i Beleidsregel geschiktheid 2012 / 164
1j Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling / 170
1k Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties / 172
1l Beleidsregel Informatieverstrekking / 172
1m Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten / 191
1n AFM: Leidraad Wet verbeterde premieregeling / 192
1o Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht / 196
1p Besluit bestuurlijke boetes financiële sector / 202
1q Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen / 230
1A Wet toekomst pensioenen (consultatieversie) / 237

2 Pensioen- en spaarfondsenwet / 278
2a Regelen verzekeringsovereenkomsten PSW / 300
2b Besluit pensioentoezegging / 306
2c Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 / 307
2d Toeslagen volgens de PSW. Gelijke behandeling van slapers en gepensioneerden / 309
2e Circulaires 2000: Toezicht op rechtstreeks verzekerde regelingen / 310

3 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 / 313
3a Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 / 320
3b Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000 / 329
3c Besluit bemiddelaar Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 / 329
3d Regeling gemoedsbezwaarden Wet Bpf 2000 / 331
3e Beleidsregels toetsingskader Wet Bpf 2000 / 332
3f Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet Bpf 2000 / 345

4 Wet verplichte beroepspensioenregeling / 348
4a Regeling verplichtstelling beroepspensioenregeling / 412

5 Wet privatisering ABP / 416

6 Burgerlijk Wetboek / 424
6a Besluit fondsen en spaarregelingen / 462

7 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding / 467
7a Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995 / 471
7b Regeling voor berekening in geval van waardeoverdracht / 472
7c Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981 / 473
7d Voorstel van wet, houdende regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2022 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022) (Kamerstukken 35287, nr. 12 van 06-07-2020) / 474

8 Wet op de medische keuringen / 483

9 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst / 486

10 Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten / 488

11 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs / 490
11a Adequate pensioenregeling payrollwerknemers / 493

12 Wet op de ondernemingsraden / 495

13 Faillissementswet / 501

14 Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming / 504

TOEZICHT

15 Wet op het financieel toezicht / 515

SOCIALE ZEKERHEID

16 Wet financiering sociale verzekeringen / 551

17 Algemene Ouderdomswet / 581
17a Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 / 598
17b Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten / 606

18 Algemene nabestaandenwet / 619

19 Werkloosheidswet / 641

20 Ziektewet / 644

21 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen / 645

GELIJKE BEHANDELING

22 Algemene wet gelijke behandeling / 683
22a Besluit gelijke behandeling / 686

23 Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen / 688

24 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte / 692

25 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid / 695

EUROPEES

26 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie / 699
26a Verordening (EG) Nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels / 706
26b Verordening (EU) Nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie / 734
26c Protocol ad artikel 141 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap / 738
26d Richtlijn 2008/94/EG betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever / 738
26e Richtlijn gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (Richtlijn nr. 2006/54/EG) / 743
26f Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen (Richtlijn nr. 98/49/EG) / 755
26g Richtlijn raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (Richtlijn nr. 1999/70/EG) / 758
26h Richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (Richtlijn nr. 2000/78/EG) / 763
26i Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (herschikking) (Richtlijn nr. 2016/2341/EU) / 769
26j Richtlijn houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en de levering van goederen en diensten (Richtlijn nr. 2004/113/EG) / 802
26k Richtlijn nr. 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten / 807
26l Richtlijn 2014/50/EU minimumvereisten voor vergroting mobiliteit werknemers tussen lidstaten door verbeteren verwerving en behoud aanvullende pensioenrechten / 813
26m Gewijzigd voorstel richtlijn betreffende de vergroting van de mobiliteit door verbetering van de verwerving en behoud van aanvullende pensioenrechten (waardeoverdracht) / 818

27 Verordening (EG) Nr. 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) / 822

28 Verordening (EU) Nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekering en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie / 832

29 Verordening (EU) 2016/679 bescherming natuurlijke personen i.v.m. verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG / 875

30 Verordening (EU) 2019/1238 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) / 914

FISCAAL

31 Wet inkomstenbelasting 2001 / 941
31a Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 1055
31b Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 / 1058

32 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 1061

33 Wet op de loonbelasting 1964 / 1079
33a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 / 1115
33b Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 / 1120
33c Besluit pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen / 1122
33d Staffelbesluit pensioenen / 1145

34 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 1161
34a Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 / 1180
34b Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 / 1180

35 Successiewet 1956 / 1184
35a Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / 1202

36 Algemene wet inzake rijksbelastingen / 1208

37 Invorderingswet 1990 / 1212
37a Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 / 1220
37b Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 / 1220
37c Leidraad invordering 2008 / 1222

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Pensioenwetgeving 2022