Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Klagen over politie en justitie

Paperback Nederlands 2015 9789013128611
Niet leverbaar.

Samenvatting

Deze publicatie gaat nader in op het klachtrecht op het terrein van politie en justitie. De klager heeft sinds de inwerkingtreding van hoofdstuk 9 Awb op 1 juli 1999 recht op een behoorlijke klachtbehandeling door het bestuursorgaan zelf, het zogenoemde intern klachtrecht.
Daarnaast wordt ook het externe klachtrecht besproken. De klager heeft namelijk recht op een onafhankelijke, externe behandeling van zijn klacht, het zogenoemde extern klachtrecht. Op het terrein van politie en justitie fungeert daartoe sinds 1982 de Nationale ombudsman.

Op het werkterrein van politie en justitie zijn veel verschillende organisaties werkzaam, die ook veelal een eigen klachtenregeling kennen. In Klagen over politie en justitie hebben we geprobeerd hier zo veel mogelijk recht aan te doen: van het klagen over de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Rijksrecherche tot het klagen over het ministerie van Veiligheid en Justitie en de rechterlijke macht.

Specificaties

ISBN13:9789013128611
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:122
Druk:1
Verschijningsdatum:12-1-2015
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

87 Klagen over politie en justitie / 1
87.0 Ten geleide / 1
87.1 Inleiding / 7
87.1.1 Diverse klachtenprocedures / 7
87.1.2 Wet extern klachtrecht / 7
87.2 Algemene vereisten van behoorlijke klachtbehandeling / 9
87.3 Klachtbehandeling door het bestuursorgaan / 11
87.3.1 Inleiding / 11
87.3.1.a Informele en eenvoudige klachtbehandeling staat voorop / 11
87.3.1.b Het betreft een dwingend-rechtelijke regeling / 11
87.3.1.c Klachtbehandeling in relatie tot bezwaar en beroep / 12
87.3.2 Wie heeft recht om een klacht in te dienen? Bijstand en
vertegenwoordiging / 13
87.3.3 Over wie kan worden geklaagd? / 13
87.3.4 Wie is verantwoordelijk voor de klachtbehandeling? / 14
87.3.5 Aan welke vereisten dient het klaagschrift te voldoen? / 15
87.3.5.a Doorzendverplichting / 16
87.3.5.b Herstel van verzuim / 16
87.3.6 Wat zijn de mogelijkheden voor informele afdoening? / 16
87.3.7 Wanneer is het bestuursorgaan niet verplicht de klacht te behandelen? / 17
87.3.8 Hoe worden klager en aangeklaagde bij de klachtbehandeling
betrokken? / 20
87.3.9 Staan er bijzondere onderzoeksbevoegdheden ter beschikking? / 20
87.3.10 Hoever strekt de plicht tot hoor en wederhoor? / 20
87.3.10.a Hoorplicht / 20
87.3.10.b Mag het horen afhankelijk worden gemaakt van het initiatief van
de klager? / 22
87.3.10.c Telefonisch horen / 22
87.3.10.d Wederhoorplicht / 22
87.3.11 Hoever strekt de plicht tot verslaglegging van het verhoor? / 23
VII
87.3.12 Welke bijzondere procedurele bepalingen zijn van toepassing bij het volgen
van een klachtadviesprocedure? / 23
87.3.12.a Bestuursorgaan blijft eindverantwoordelijk / 24
87.3.12.b Mediation / 25
87.3.13 Binnen welke termijn dient de klacht te zijn behandeld? / 25
87.3.14 Hoe wordt de klager over het resultaat van de klachtafhandeling
geïnformeerd? / 26
87.3.14.a Registratie en publicatie / 26
87.3.15 Wat is de status van de klachtafdoening? / 27
87.3.16 Kan tegen de afdoening van de klacht beroep worden ingesteld? / 27
87.4 Klagen over de politie / 29
87.4.1 Inleiding / 29
87.4.2 Verplichte vaststelling van regionale klachtenregelingen / 30
87.4.3 Bij wie moet de klacht worden ingediend? / 31
87.4.4 Wie is belast met het onderzoek naar de klacht? / 31
87.4.5 Wie is belast met de behandeling van de klacht? / 31
87.4.5.a Informele klachtbehandeling staat voorop / 32
87.4.5.b Behandeling door de klachtenadviescommissie / 32
87.4.6 In hoeverre zijn de burgemeester en de Hoofdofficier van Justitie bij de
klachtbehandeling betrokken? / 33
87.4.7 Door wie wordt op de klacht beslist? / 33
87.4.8 Binnen welke maximumtermijn moet de klacht zijn afgehandeld? / 33
87.4.9 Hoe verhoudt de klachtprocedure zich tot een eventueel disciplinair
onderzoek? / 33
87.4.10 Hoe verhoudt de klachtprocedure zich tot een eventuele strafvervolging
tegen de aangeklaagde politieambtenaar? / 34
87.4.11 Zijn er voor de klager risico's verbonden aan het indienen van een
klacht? / 35
87.4.12 Wie is de instantie voor externe klachtbehandeling? / 36
87.5 Gereserveerd / 36
87.6 Klagen over de Koninklijke Marechaussee / 37
87.6.1 Inleiding / 37
87.6.2 Bij wie moet de klacht worden ingediend? / 37
87.6.3 Hoe verloopt de klachtprocedure? / 37
87.6.4 Wie is de instantie voor externe klachtbehandeling? / 37
87.7 Klagen over de Rijksrecherche / 39
87.7.1 Inleiding / 39
87.7.2 Bij wie moet de klacht worden ingediend? / 39
87.7.3 Hoe verloopt de klachtprocedure? / 39
87.7.3.a Nadere uitwerking klachtbehandeling / 39
87.7.3.b Informele klachtbehandeling staat voorop / 40
VIII
Inhoud
87.7.3.c Behandeling door de klachtencommissie / 40
87.7.4 Wie is de instantie voor externe klachtbehandeling? / 40
87.8 Klagen over bijzondere opsporingsdiensten / 41
87.8.1 Inleiding / 41
87.8.2 Over wie kan een klacht worden ingediend? / 41
87.8.3 Wie is het bestuursorgaan van de FIOD-ECD? / 41
87.8.4 Wie is het bestuursorgaan van de Sociale inlichtingen- en
opsporingsdienst (SIOD)? / 42
87.8.5 Wie is het bestuursorgaan van de Inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD)
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu? / 42
87.8.6 Wie is het bestuursorgaan van de Algemene Inspectiedienst,
Dienstonderdeel Opsporing (AID)? / 42
87.8.7 Klachtenprocedure / 42
87.8.8 Wie is de instantie voor externe klachtbehandeling? / 43
87.9 Klagen over buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) / 45
87.9.1 Inleiding / 45
87.9.2 Waaruit bestaat het systeem van (direct) toezicht? / 45
87.9.3 Wie zijn als (direct) toezichthouder aangewezen? / 45
87.9.4 Wat is de rol van de (direct) toezichthouder bij de klachtbehandeling? / 46
87.9.5 Wie is de instantie voor externe klachtbehandeling? / 47
87.10 Klagen over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten / 49
87.10.1 Inleiding / 49
87.10.1.a Controle en toezicht / 49
87.10.2 Bij wie moet de klacht worden ingediend? / 50
87.10.3 Hoe verloopt de klachtbehandeling? / 50
87.10.4 Welke afwijkende bepalingen gelden ten aanzien van de Nationale
ombudsman? / 50
87.10.5 Hoe wordt de klager over de afdoening door de Nationale ombudsman
geïnformeerd? / 51
87.10.6 Hoe wordt het oordeel van de Nationale ombudsman gepubliceerd? / 52
87.11 Klagen over het Ministerie van Veiligheid en Justitie / 53
87.11.1 Inleiding / 53
87.11.2 Klagen over het Openbaar Ministerie / 53
87.11.2.a Over welke gedragingen kan worden geklaagd? / 53
87.11.2.b Wie is de instantie voor externe klachtbehandeling? / 54
87.11.3 Klagen over particuliere beveiligingsorganisaties op een
luchtvaartterrein / 54
87.11.3.a Bij wie moet de klacht worden ingediend? / 54
87.11.3.b Door wie wordt de klacht intern onderzocht en afgedaan? / 55
87.11.3.c Door wie wordt de klacht extern onderzocht en afgedaan? / 55
IX
Inhoud
87.12 Klagen over zelfstandige bestuursorganen in de sfeer van justitie / 57
87.12.1 Klagen over de Commissie tot beheer van het schadefonds geweldsmisdrijven
/ 57
87.12.2 Klagen over het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) / 57
87.12.3 Klagen over de Nederlandse Orde van Advocaten / 58
87.13 Klagen over rechtbank of hof bij het bestuur van het gerecht / 59
87.13.1 Inleiding / 59
87.13.1.a Waarover kan niet geklaagd worden? / 59
87.13.1.b Behandeling van de klacht / 59
87.13.1.c Klagen over rechters bij de president van het gerecht / 59
87.13.2 Wie heeft het recht een klacht in te dienen? / 60
87.13.3 Over wie kan worden geklaagd? / 60
87.13.4 Aan welke vormvereisten dient de klacht te voldoen? / 61
87.13.5 Wanneer is het bestuur verplicht de klacht in behandeling te nemen? / 61
87.13.6 Hoe vindt de klachtbehandeling plaats? / 62
87.13.7 Binnen welke termijn moet de klacht worden afgedaan? / 62
87.14 Extern klachtrecht rechterlijke macht / 63
87.14.1 Klagen over gedragingen van rechters / 63
87.14.1.a Voorgeschiedenis / 63
87.14.1.b Huidige regeling / 63
87.14.1.c Onderzoek door de procureur-generaal / 64
87.14.1.d Onderzoek door de Hoge Raad / 64
87.14.2 Klagen over gedragingen van niet-rechterlijk personeel van de
gerechten / 64
87.14.3 Overige bepalingen / 65
87.15 Gereserveerd / 65
87.16 Klagen over particuliere beveiligingsorganisaties of recherchebureaus / 67
87.17 Klachtbehandeling door de Nationale ombudsman / 69
87.17.1 Inleiding / 69
87.17.2 Wie heeft het recht een verzoekschrift in te dienen? / 71
87.17.3 Intern klachtrecht prevaleert (kenbaarheidsvereiste) / 71
87.17.4 Binnen welke termijn moet het verzoekschrift zijn ingediend? / 72
87.17.5 In hoeverre kan de Nationale ombudsman het verzoek afdoen via de zgn.
interventiemethode? / 72
87.17.6 Over wie kan een verzoekschrift worden ingediend? / 73
87.17.7 Aan welke vereisten dient het verzoekschrift te voldoen? / 74
87.17.8 In hoeverre is de Nationale ombudsman verplicht tot onderzoek? / 76
87.17.9 In welke gevallen is de Nationale ombudsman niet bevoegd tot
onderzoek? / 78
X
Inhoud
87.17.10 Mag de Nationale ombudsman zich begeven op het terrein van de
rechter? / 78
87.17.11 Welk systeem hanteert de Nationale ombudsman met betrekking
tot de waarheidsvinding? / 82
87.17.12 Over welke onderzoeksbevoegdheden beschikt de Nationale
ombudsman? / 82
87.17.13 Welke beoordelingscriteria hanteert de Nationale ombudsman? / 84
87.17.14 Hoe verloopt het onderzoek door de Nationale ombudsman? / 85
87.17.15 Hoe wordt de verzoeker over het resultaat van de klachtbehandeling
geïnformeerd? / 86
87.17.16 Staat er tegen het oordeel van de Nationale ombudsman beroep open? / 88
87.17.17 Kan over klachtbehandeling van de Nationale ombudsman worden
geklaagd? / 88
87.17.18 Wie controleert de Nationale ombudsman? / 89
87.18 Klagen bij de Commissies voor de Verzoekschriften van de Eerste en de
Tweede Kamer / 91
87.18.1 Inleiding / 91
87.18.2 Over welke aangelegenheden stelt de Commissie een onderzoek in? / 91
87.18.3 Hoe wordt op het verzoekschrift beslist? / 92
XI
Inhoud

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Klagen over politie en justitie