Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De nieuwe jaarverslaggeving

Paperback Nederlands 2015 9789013129823
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De regelgeving rondom de externe financiële verslaggeving van ondernemingen is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en is nog steeds in beweging. 'De nieuwe jaarverslaggeving' bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalingen met betrekking tot iedere post in de jaarrekening. Het gaat dan met name om de voorschriften opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ‘De jaarrekening en het bestuursverslag’.

Bij de behandeling van de wettelijke bepalingen is rekening gehouden met recente wijzigingen die moeten worden toegepast op jaarrekeningen en bestuursverslagen die worden opgesteld over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Daarnaast komen in het boek de algemene uitgangspunten en grondslagen van waardering en resultaatbepaling aan de orde en is er aandacht voor de inhoud van het bestuursverslag, de publicatie van de jaarstukken, de concernverhoudingen, de consolidatieproblematiek, de rechtspraak, het toezicht op de financiële verslaggeving en de accountantscontrole.

Bij de bespreking van de wettelijke bepalingen worden soms ‘uitstapjes’ gemaakt naar de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de IFRS. De toepassing van verslaggevingsvoorschriften wordt geïllustreerd aan de hand van casussen – in de vorm van een vraag met bijbehorend antwoord – die zijn ontleend aan de praktijk.

'De nieuwe jaarverslaggeving' is nuttig voor allen die met jaarverslaggeving te maken hebben, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan financiële directeuren, bedrijfsjuristen, controllers, administrateurs, accountants en fiscalisten. Ook is het boek geschikt om studenten aan met name de economische, bedrijfskundige en juridische faculteiten van universiteiten en hogescholen vertrouwd te maken met het systeem en de werking van de wetgeving op het gebied van de externe financiële verslaggeving.

Specificaties

ISBN13:9789013129823
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:260
Druk:11
Verschijningsdatum:15-12-2015
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ruud Vergoossen

Prof. dr. Ruud Vergoossen RA is participant bij BDO CampsObers Accountants & Adivseurs en is daar hoofd van het Bureau Vaktechniek. Hij is als hoogleraar op het gebied van de externe financiële verslaggeving verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en Universiteit Maastricht.

Andere boeken door Ruud Vergoossen

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XI

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1.1 Verschijningsvormen en doel externe financiële verslaggeving / 1
1.2 De nieuwe jaarverslaggeving / 2
1.2.1 Introductie International Financial Reporting Standards / 2
1.2.2 Jaarrekening kleine rechtspersonen op basis van fiscale grondslagen / 4
1.2.3 International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities / 4
1.2.4 Nieuwe Europese Richtlijn Jaarrekening / 5
1.3 Scope van dit boek / 7

HOOFDSTUK 2
Het wettelijke kader in Nederland / 9
2.1 Titel 9 BW 2: De jaarrekening en het bestuursverslag / 10
2.2 De jaarrekening: enkelvoudige versus geconsolideerde jaarrekening / 11
2.3 Vrijwillige toepassing IFRS / 12
2.4 Vrijwillige toepassing IFRS en verplichte toepassing Titel 9 BW 2 / 14
2.5 Vier groottecategorieën: micro, klein, middelgroot en groot / 14
2.6 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / 18
2.7 Rechtspraak en toezicht op externe financiële verslaggeving / 19

HOOFDSTUK 3
Uitgangspunten en grondslagen voor waardering en resultaatbepaling / 21
3.1 Algemene uitgangspunten / 21
3.2 Stelselwijzigingen / 24
3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling / 26
3.4 Historische kosten en actuele waarden / 29
3.5 Waardering tegen bedrijfswaarde / 32

HOOFDSTUK 4
De balans en de toelichting daarop / 33
4.1 Algemeen / 33
4.2 In de balans of in de toelichting? Hoofdindeling van de balans / 34
4.3 Vaste activa / 35
4.4 Immateriële vaste activa / 36
4.4.1 Algemeen / 36
4.4.2 Kosten die verband houden met de oprichting en de uitgifte van aandelen / 37
4.4.3 Kosten van ontwikkeling / 37
4.4.4 Kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom / 39
4.4.5 Kosten van goodwill die van derden is verkregen / 40
4.4.6 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa / 40
4.4.7 Overzicht mutaties immateriële vaste activa / 41
4.5 Materiële vaste activa / 41
4.5.1 Algemeen / 41
4.5.2 Presentatie van materiële vaste activa / 43
4.5.3 Waardering van materiële vaste activa / 45
4.6 Financiële vaste activa / 47
4.6.1 Algemeen / 47
4.6.2 Definities deelneming, groepsmaatschappij en dochtermaatschappij / 48
4.6.3 Presentatie van gegevens over financiële vaste activa in het algemeen / 51
4.6.4 Presentatie van gegevens over deelnemingen, groepsmaatschappijen en dochtermaatschappijen / 52
4.6.5 Waardering van deelnemingen / 53
4.6.6 Goodwill / 56
4.6.7 Negatieve goodwill / 57
4.6.8 De wettelijke reserve deelnemingen / 58
4.6.9 De waardering van overige financiële vaste activa / 60
4.7 Vlottende activa / 61
4.8 Voorraden / 62
4.8.1 Algemeen / 62
4.8.2 Waardering van grond- en hulpstoffen, gereed product en handelsgoederen / 62
4.8.3 Waardering en presentatie van onderhanden werk / 63
4.9 Vorderingen / 65
4.10 Effecten / 66
4.11 Liquide middelen / 67
4.12 Overlopende activa / 68
4.13 Passiva. Algemeen / 68
4.14 Eigen vermogen / 69
4.14.1 Het geplaatste kapitaal / 70
4.14.2 De herwaarderingsreserve / 73
4.14.3 De wettelijke reserves / 74
4.15 Voorzieningen / 76
4.16 Schulden / 80
4.17 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en regelingen / 82

HOOFDSTUK 5
Winst-en-verliesrekening en de toelichting daarop / 85
5.1 Algemeen / 85
5.2 De categoriale kostensplitsing / 87
5.3 De functionele kostensplitsing / 88
5.4 De netto-omzet / 89
5.5 Belastingen / 90
5.6 Resultaten uit verhoudingen met groepsmaatschappijen / 92

HOOFDSTUK 6
Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting / 93
6.1 Algemeen / 93
6.2 Gesegmenteerde informatieverschaffing / 94
6.3 Gebeurtenissen na balansdatum en resultaatbestemming / 95
6.4 Transacties met verbonden partijen / 97
6.5 Financiële instrumenten / 99
6.6 Het aantal werknemers / 99
6.7 Accountantshonoraria / 100
6.8 Bezoldiging van en leningen aan bestuurders en commissarissen / 101
6.8.1 Niet-open N.V.’s / 101
6.8.2 Open N.V.’s / 102

HOOFDSTUK 7
Het bestuursverslag en de overige gegevens / 105
7.1 Het bestuursverslag / 105
7.2 Overige gegevens / 108
7.3 Verslag over betalingen aan overheden / 110

HOOFDSTUK 8
Publicatie van jaarstukken / 111
8.1 Algemeen / 111
8.2 Termijnen / 112
8.3 Publicatie op andere wijze / 114
8.4 Omvang rechtspersoon en publicatieplicht / 114
8.5 Publicatieplicht van groepsmaatschappijen / 115
8.6 Publicatievoorschriften beursgenoteerde ondernemingen / 116

HOOFDSTUK 9
Concernverhoudingen en consolidatie / 119
9.1 Algemeen / 119
9.2 Consolidatiekring / 120
9.3 Integrale versus proportionele consolidatie / 122
9.4 Vrijstellingen voor groepsmaatschappijen / 125
9.5 Vrijstelling voor de moedermaatschappij / 128
9.6 Informatieverstrekking over groepsmaatschappijen / 129

HOOFDSTUK 10
Rechtspraak en toezicht op financiële verslaggeving / 131
10.1 Rechtspleging ondernemingskamer / 131
10.1.1 Belanghebbenden / 131
10.1.2 De procedure bij de ondernemingskamer / 132
10.1.3 Het arrest van de ondernemingskamer / 133
10.1.4 De rol van de RJ-richtlijnen in de jurisprudentie / 134
10.2 Toezicht op financiële verslaggeving / 134
10.2.1 Reikwijdte toezichtwet / 135
10.2.2 Bevoegdheden Autoriteit Financiële Markten / 136

HOOFDSTUK 11
De accountantscontrole / 139

BIJLAGE 1
Tekst van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek / 143
BIJLAGE 2
Andere relevante bepalingen uit Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek / 205
BIJLAGE 3
Relevante bepalingen uit Wet op de ondernemingsraden / 213
BIJLAGE 4
Relevante bepalingen uit Wet toezicht financiële verslaggeving / 215
BIJLAGE 5
Relevante bepalingen uit Wet op het financieel toezicht / 221
BIJLAGE 6
Besluit modellen jaarrekening / 237
BIJLAGE 7
Besluit actuele waarde / 255
BIJLAGE 8
Besluit fiscale waarderingsgrondslagen / 259

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De nieuwe jaarverslaggeving