Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013130348. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
e.a.

Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie

Gebonden Nederlands 2020 9789013157505
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Externe en/of interne factoren nopen soms tot een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten ofwel een reorganisatie. Het betreft dan een pakket maatregelen dat noodzakelijk is om de economische werkelijkheid het hoofd te bieden of een gewijzigde strategie door te voeren. Doorgaans gaat het om gedwongen afvloeiing van werknemers, maar ook andere zaken als een bedrijfsovername en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden kunnen aan de orde zijn. In dit boek worden door ervaren auteurs de medezeggenschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie geanalyseerd en becommentarieerd.

Literatuur en jurisprudentie worden besproken vanuit een praktijkgerichte benadering. Allereerst komt de raadpleging van ondernemingsraad en vakorganisaties aan bod. Het tweede hoofdstuk behandelt de criteria die sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 gelden in ontslagprocedures. In het derde hoofdstuk staat de Wet melding collectief ontslag centraal.

Vervolgens wordt ingegaan op de vraag hoe de wet- en regelgeving bij ontslag omgaat met het thema van de afvloeiingsvergoeding. Daarbij wordt aandacht besteed aan de betekenis van een sociaal plan. Afzonderlijke hoofdstukken behandelen de overgang van onderneming en de wijziging van arbeidsvoorwaarden. Het laatste hoofdstuk verschaft een overzicht van de rechten en verplichtingen van werknemers bij surseance van betaling en faillissement en besteedt aandacht aan de ontwikkelingen rond de doorstart uit faillissement.

Specificaties

ISBN13:9789013157505
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:260
Druk:5
Verschijningsdatum:29-1-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Woord vooraf / V
Lijst van afkortingen / XIII
Inleiding / 1
L.G. Verburg

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties / 5
L.G. Verburg
1.1 Inleiding / 5
1.2 De raadpleging van de ondernemingsraad / 6
1.2.1 Regelgeving / 6
1.2.2 Een ‘belangrijk’ besluit als bedoeld in art. 25 WOR / 8
1.2.3 De motivering van de adviesaanvrage aan de ondernemingsraad / 11
1.2.4 De informatieverschaffing aan de ondernemingsraad tijdens het adviestraject / 28
1.2.5 Geheimhouding: de daarop inspelende aanpak van de aankondiging van het voorgenomen reorganisatiebesluit en het ‘knelpunt’ rondom het tijdstip van de adviesaanvraag / 30
1.2.6 De redelijke termijn: gefaseerde besluitvorming en tijdelijke maatregelen / 32
1.2.7 Verwachtingen en toezeggingen / 35
1.3 De raadpleging van de werknemers indien geen ondernemingsraad is ingesteld / 36
1.4 De raadpleging van de vakorganisaties / 37
1.4.1 Regelgeving / 37
1.4.2 De rolverdeling tussen de vakorganisaties en de ondernemingsraad omtrent een af te sluiten sociaal plan / 39

HOOFDSTUK 2 Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen / 43
L.C.J. Sprengers
2.1 Inleiding / 43
2.2 Bedrijfseconomisch ontslag / 46
2.2.1 Inleiding / 46
2.2.2 Bereik / 47
2.2.3 De redelijke grond / 49
2.2.4 De a-grond: bedrijfseconomisch ontslag / 53
2.2.5 Afwijking van afspiegelingsbeginsel / 64
2.2.6 Wederindiensttredingsvoorwaarde / 68
2.2.7 Payrollwerknemer / 69
2.3 Instemming en de beëindigingsovereenkomst / 71
2.3.1 Inleiding / 71
2.3.2 Instemming met de opzegging / 71
2.3.3 Beëindigingsovereenkomst / 72
2.3.4 Praktijk sinds invoering Wwz / 74
2.4 Procedure bij het UWV / 74
2.4.1 Tijdsduur / 74
2.4.2 Regeling UWV ontslagprocedure / 75
2.5 Opzegtermijn en opzegverboden / 76
2.5.1 Opzegtermijnen / 76
2.5.2 Opzegverboden / 77
2.6 Hoger beroep en cassatie / 79
2.6.1 Inleiding / 79
2.6.2 Afschaffing buitengerechtelijke verklaring / 80
2.6.3 Werknemer / 80
2.6.4 Werkgever / 81
2.7 Slot / 82

HOOFDSTUK 3 Wet melding collectief ontslag / 83
I. Zaal
3.1 Inleiding / 83
3.2 De Richtlijn en de Wet melding collectief ontslag / 84
3.3 Wat is een collectief ontslag? / 85
3.3.1 Het begrip ontslag / 85
3.3.2 Kwalitatieve criterium: welke arbeidsovereenkomsten? / 85
3.3.3 Temporele criterium / 87
3.3.4 Het kwantitatieve criterium: 20 of meer werknemers / 87
3.3.5 Het geografische criterium: de plaatseenheid / 88
3.4 Personele reikwijdte / 88
3.4.1 Het werkgeversbegrip / 88
3.4.2 Het werknemersbegrip / 89
3.5 De raadpleging van werknemersvertegenwoordigers / 90
3.5.1 Welke werknemersvertegenwoordigers? / 90
3.5.2 Raadpleging vakbonden / 91
3.5.3 Informatieverstrekking aan vakbonden / 92
3.5.4 Raadpleging op grond van de cao / 93
3.5.5 Adviesrecht OR / 93
3.6 Het tijdstip van raadpleging / 94
3.6.1 Inleiding / 94
3.6.2 Tijdstip van raadpleging in concernverhoudingen / 95
3.6.3 Verhouding tot andere medezeggenschapstrajecten / 96
3.7 De rol van het UWV / 97
3.7.1 De melding aan het UWV / 97
3.7.2 Het moment van melding / 97
3.7.3 De informatieverstrekking aan het UWV / 97
3.7.4 De maand wachttijd / 98
3.8 Dispensatie van de raadpleging / 99
3.9 De sancties / 99
3.9.1 Vernietigbaarheid / 99
3.9.2 Overige sancties / 101
3.10 WMCO en faillissement / 101

HOOFDSTUK 4 Vergoedingen / 103
D.J. Buijs
4.1 Inleiding / 103
4.2 Transitievergoeding / 104
4.2.1 Inleiding / 104
4.2.2 Recht op transitievergoeding / 105
4.2.3 Berekening van de transitievergoeding / 106
4.2.4 Aftrek transitie- en inzetbaarheidskosten / 108
4.2.5 Geen transitievergoeding bij pensioenontslag / 109
4.2.6 Uitzonderingen / 110
4.2.7 Alternatieven / 110
4.2.8 Overgangsregelingen / 112
4.3 Andere vergoedingen / 116
4.3.1 Algemeen / 116
4.3.2 De billijke vergoeding bij verwijtbaar gedrag algemeen / 116
4.3.3 Overige vergoedingen / 118
4.4 Reorganisaties met sociaal plan / 121
4.4.1 Sociaal plan een cao? / 122
4.4.2 Leeftijdsdiscriminatie in sociale plannen / 123
4.4.3 Sociaal plan een vaststellingsovereenkomst? / 124

HOOFDSTUK 5 Overgang van onderneming / 127
E.M. Hoogeveen
5.1 Inleiding / 127
5.2 Juridisch kader / 128
5.3 Het ondernemingsbegrip / 129
5.4 Overgang ‘krachtens overeenkomst’ / 142
5.5 De personele werkingssfeer – het werknemersbegrip / 145
5.6 Ontslagbescherming / 150
5.7 Informatie: art. 7:665a BW / 153

HOOFDSTUK 6 Wijziging van arbeidsvoorwaarden / 155
B. Degelink
6.1 Inleiding / 155
6.2 Wijziging met instemming van de werknemer / 155
6.2.1 Inleiding / 155
6.2.2 Welbewuste instemming / 156
6.2.3 Bereik van de verkregen instemming / 158
6.2.4 Verhouding met cao / 159
6.3 Wijziging van een cao / 161
6.4 Wijziging door middel van een eenzijdig wijzigingsbeding / 161
6.4.1 Inleiding / 161
6.4.2 Formele vereisten / 162
6.4.3 Materiële vereisten / 162
6.4.4 Rol van de OR / 163
6.4.5 Draagvlakbenadering: een meerderheid van het personeel stemt in / 165
6.4.6 Wijziging van een geïncorporeerde cao is geen eenzijdige wijziging / 167
6.5 Wijziging na een redelijk voorstel / 169
6.6 Wijziging door de rechter met een beroep op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) / 174
6.7 Wijziging door een overeenkomst met de ondernemingsraad / 176
6.8 Harmonisatie van individuele arbeidsvoorwaarden / 178
6.8.1 Inleiding / 178
6.8.2 Nadelige wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden / 178
6.9 Harmonisatie van collectieve arbeidsvoorwaarden / 181
6.9.1 Inleiding / 181
6.9.2 Cao en overgang van onderneming – de Hoge Raad / 181
6.9.3 Cao en overgang van onderneming – het Hof van Justitie / 184
6.9.4 De ongebonden werknemer / 187
6.10 Pensioenen / 190
6.10.1 Inleiding / 190
6.10.2 Historie / 190
6.10.3 Wat gaat over? / 191
6.10.4 Vijf pensioensituaties bij overgang van onderneming / 191
6.10.5 Situatie 1. De vervreemder heeft een pensioenregeling, maar de verkrijger niet / 192
6.10.6 Situatie 2. De vervreemder heeft geen pensioenregeling, maar de verkrijger wel / 193
6.10.7 Situatie 3. De vervreemder en de verkrijger hebben beide een pensioenregeling / 194
6.10.8 Situatie 4. Noch de vervreemder noch de verkrijger heeft een pensioenregeling / 197
6.10.9 Situatie 5. De vervreemder en/of de verkrijger valt onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds / 197
6.10.10 Vrijstelling van de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds / 198
6.10.11 De gevolgen voor de uitvoering van de pensioenregeling / 200

HOOFDSTUK 7 De rechtspositie van werknemers bij surseance en faillissement / 205
J. van der Pijl
7.1 Inleiding / 205
7.2 Loonbetaling tijdens insolventie / 207
7.2.1 Loongarantieregeling / 207
7.2.2 Boedelschulden / 210
7.3 Het einde van de arbeidsovereenkomst / 211
7.3.1 Opzegverboden / 212
7.3.2 Opzegtermijnen / 215
7.3.3 Overeengekomen afvloeiingsregelingen / 220
7.3.4 Concurrentiebeding / 221
7.4 Doorstart en opvolgend werkgeverschap / 224
7.4.1 Doorstart en opvolgend werkgeverschap / 224
7.4.2 Doorstart en overgang van onderneming, pre-pack / 227
7.5 Misbruik van faillissementsrecht / 229
7.5.1 Wanneer is sprake van misbruik van faillissement? / 229
7.5.2 De gevolgen van vernietiging van het faillissement / 233
7.6 Medezeggenschap / 235
7.7 De rol van de vakbonden / 237
7.7.1 De gebondenheid aan cao’s / 237
7.7.2 Wet melding collectief ontslag / 238
7.7.3 SER-fusiecode / 238

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie