Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013130775. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, , , e.a.

Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ

Paperback Nederlands 2022 9789013165647
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ is het enige hand- en studieboek waarin op overzichtelijke wijze de gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ worden behandeld. Aan de hand van de Gemeentewet en de Wet WOZ wordt de stof op een toegankelijke en systematische wijze benaderd en via jurisprudentie verduidelijkt.

Per belasting worden de vereiste onderdelen op dezelfde volgorde uitgewerkt en de Wet WOZ aan de hand van de hoofdstukkenindeling van die wet. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de objectafbakening, de waardebepaling en waardevaststelling. Ook het gegevensbeheer (de Basisregistratie WOZ) en de gegevensverstrekking komen aan bod. Daarnaast is een hoofdstuk gewijd aan de formeelrechtelijke aspecten, zoals bezwaar- en beroepsprocedures, gegevensverstrekking, inlichtingenplicht en proceskost­envergoeding.

In Compendium gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ worden ook de niet op de Gemeentewet gebaseerde belastingen overzichtelijk behandeld, zoals:
- de afvalstoffenheffing, die is gebaseerd op de Wet milieubeheer
- de BIZ-bijdrage die is gebaseerd op de Wet op de bedrijveninvesteringszones
- de op de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustachius en Saba (FinBES) gebaseerde lokale belastingen BESeilanden

Deze uitgave is bijgewerkt tot medio september 2021. Met nadien voorgedane wijzigingen of ontwikkelingen is slechts beperkt rekening gehouden.

Compendium gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ is met name bedoeld voor studenten op universitair en hbo-niveau, alsmede voor (beleids)ambtenaren en adviseurs die (mede) werkzaam zijn in de praktijk van de gemeentelijke belastingheffing en de uitvoering van de Wet WOZ.

Specificaties

ISBN13:9789013165647
Trefwoorden:belasting, gemeente, WOZ
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:828
Druk:12
Verschijningsdatum:21-1-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over M.P. van der Burg

Mr. M.P. van der Burg is partner bij advies- en detacheringsbureau Groenewegen & Van der Burg BV en tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Utrecht.

Andere boeken door M.P. van der Burg

Over Gino Groenwegen

Gino Groenewegen is docent/onderzoeker lokale belastingen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, tevens vennoot bij advies-, opleidings- en detacheringsbureau Groenewegen & Van der Burg BV te Rotterdam en docent bij de WOZ Repetitoren Rotterdam.

Andere boeken door Gino Groenwegen

Over F.J.H.L. Makkinga

Mr. F.J.H.L. Makkinga is werkzaam als belastingadviseur bij Ernst & Young; daarnaast is hij verbonden aan de capaciteitsgroep fiscaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Leeuwarden.

Andere boeken door F.J.H.L. Makkinga

Inhoudsopgave

Woord vooraf bij de eerste druk / V
Lijst van gebruikte afkortingen / VII

1 Algemene bepalingen / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Wetsgeschiedenis; nieuwe wetgeving / 1
1.3 Invoering, wijziging, afschaffing gemeentelijke belastingen / 5
1.4 Inhoud belastingverordening / 7
1.4.1 Inleiding / 7
1.4.2 Belastingplichtige / 8
1.4.3 Voorwerp van belasting / 9
1.4.4 Belastbaar feit / 9
1.4.5 Heffingsmaatstaf / 9
1.4.6 Tarief / 10
1.4.7 Tijdstip ingang heffing / 10
1.4.8 Tijdstip beëindiging heffing / 12
1.4.9 Hetgeen overigens voor de heffing en de invordering van belang is / 12
1.5 Toetsing belastingverordeningen door de rechter; onverbindendheid / 12
1.6 Belastingen die de wet noemt / 14
1.6.1 Inleiding / 14
1.6.2 Onroerendezaakbelastingen (art. 220-220h Gemeentewet) / 15
1.6.3 Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (art. 221 Gemeentewet) / 15
1.6.4 Baatbelasting (art. 222 Gemeentewet) / 16
1.6.5 Forensenbelastingen (art. 223 Gemeentewet) / 16
1.6.6 Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet) / 17
1.6.7 Parkeerbelastingen (art. 225 Gemeentewet) / 18
1.6.8 Hondenbelasting (art. 226 Gemeentewet) / 18
1.6.9 Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet) / 18
1.6.10 Precariobelasting (art. 228 Gemeentewet) / 19
1.6.11 Rioolheffing(en) (art. 228a Gemeentewet) / 19
1.6.12 Rechten (art. 229 Gemeentewet) / 20
1.6.13 Afvalstoffenheffing (art. 15.33 Wet milieubeheer) / 21
1.6.14 BIZ-bijdrage (Wet op de bedrijveninvesteringszones) / 21
1.6.15 Lokale belastingen en rechten BES-eilanden (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) / 22
1.7 Heffingsmaatstaven, nieuwe vrijheid, verbod op heffing naar draagkracht / 22
1.7.1 Inleiding / 22
1.7.2 Algemeen / 22
1.7.3 Nieuwe vrijheid / 24
1.7.4 Verbod van heffing naar draagkracht / 27

2 De Wet waardering onroerende zaken / 29
2.1 Inleiding / 29
2.2 Wet WOZ in hoofdlijnen / 31
2.2.1 Algemeen / 31
2.2.2 Wet WOZ en fiscaal gebruik / 33
2.2.3 Wet WOZ en niet-fiscaal gebruik / 35
2.2.4 Nadere regelgeving / 36
2.2.5 Waarderingskamer / 37
2.2.6 Waarderingsinstructies / 37
2.2.7 Breder gebruik WOZ-waarden bij belastingheffing / 38
2.2.7.1 Algemeen / 38
2.2.7.2 Wet werken aan winst / 39
2.2.7.3 Wet op de bedrijveninvesteringszones / 40
2.2.7.4 Box 3 Wet IB 2001 / 40
2.2.7.5 Successiewet 1956 / 42
2.2.8 Openbaarstelling WOZ-waarden / 43
2.2.9 Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) / 44
2.2.10 Belangrijkste wetsontwikkelingen na 1997 / 45
2.3 (On)roerende zaken / 46
2.3.1 Algemeen / 46
2.3.2 Op zichzelf onroerend: uitwerking en jurisprudentie / 48
2.4 Objectafbakening / 57
2.4.1 Inleiding / 57
2.4.2 Algemeen / 58
2.4.3 Van onroerende zaak naar WOZ-object / 58
2.4.3.1 Inleiding / 58
2.4.3.2 Algemeen / 59
2.4.3.3 Gebouwde en ongebouwde eigendommen / 61
2.4.3.4 Gedeelten van (on)gebouwde eigendommen / 63
2.4.3.5 Samenstel / 67
2.4.3.6 Afbakening van recreatieterreinen / 71
2.4.3.7 Binnen de gemeente gelegen deel / 72
2.4.3.8 Objectafbakening op een rij / 72
2.4.4 Nadere objectafbakening en Waterschapswet / 73
2.4.5 Gevolgen van wijziging objectafbakening / 76
2.4.6 Gevolgen van verkeerde objectafbakening / 76
2.5 Waardebepaling / 78
2.5.1 Inleiding / 78
2.5.2 Waarde in het economische verkeer / 80
2.5.3 Wettelijke ficties in de waarderingsvoorschriften / 86
2.5.4 Waarderingsmethodieken waarde in het economische verkeer / 100
2.5.5 De gecorrigeerde vervangingswaarde / 113
2.5.5.1 Inleiding / 113
2.5.5.2 Beknopte geschiedenis gecorrigeerde vervangingswaarde / 114
2.5.5.3 Uitwerking gecorrigeerde vervangingswaarde / 115
2.5.5.4 Bedrijfswaarde en benuttingswaarde / 134
2.5.5.5 De gecorrigeerde vervangingswaarde in verhouding tot de waarde in het economische verkeer / 143
2.5.6 Peildatum en mutaties / 146
2.5.6.1 Waardepeildatum / 146
2.5.6.2 Mutaties tussen de waardepeildatum en begin van het WOZkalenderjaar / 146
2.5.7 Waardebepaling bij bodemverontreiniging / 153
2.5.7.1 Inleiding / 153
2.5.7.2 Saneringskosten en aansprakelijkheid / 154
2.5.7.3 Varia / 156
2.5.8 De invloed van enige andere feitelijke omstandigheden op de waardebepaling / 159
2.5.9 De invloed van omzetbelasting op de waardebepaling / 170
2.5.9.1 Algemeen / 170
2.5.9.2 Waarde in het economische verkeer en BTW / 171
2.5.9.3 Gecorrigeerde vervangingswaarde en BTW / 174
2.5.10 Waardebepaling van objecten in aanbouw / 177
2.5.11 Waardebepaling van woningen op landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928 / 179
2.5.12 Waardebepaling bij gedeeltelijk binnen de gemeente gelegen onroerende zaken / 181
2.5.13 Waardebepaling van recreatieterreinen / 181
2.6 Waarderingsuitzonderingen / 183
2.6.1 Inleiding / 183
2.6.2 Wetsgeschiedenis / 183
2.6.3 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ / 184
2.6.3.1 Inleiding / 184
2.6.3.2 Waarderingsuitzondering cultuurgrond / 185
2.6.3.3 Waarderingsuitzondering Natuurschoonwetlandgoederen / 191
2.6.3.4 Waarderingsuitzondering natuurterreinen / 193
2.6.3.5 Waarderingsuitzondering openbare land- en vaarwegen en banen voor openbaar vervoer per rail een en ander met inbegrip van kunstwerken / 194
2.6.3.6 Waarderingsuitzondering werktuigen / 199
2.6.3.6.1 Inleiding / 199
2.6.3.6.2 Geschiedenis waarderingsuitzondering werktuigen / 199
2.6.3.6.3 Vereisten waarderingsuitzondering werktuigen / 201
2.6.3.7 Waarderingsuitzondering waterverdedigings- en waterbeheersingswerken / 215
2.6.3.8 Waarderingsuitzondering kerken / 217
2.6.3.9 Waarderingsuitzondering afvalwaterzuiveringsinstallaties / 222
2.7 Waardevaststelling / 224
2.7.1 Inleiding / 224
2.7.2 WOZ-beschikkingsgerechtigden / 226
2.7.2.1 Algemeen / 226
2.7.2.2 Gebruik al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht / 228
2.7.2.3 Meerdere gebruikers / 234
2.7.2.3.1 Algemeen / 234
2.7.2.3.2 Gebruik door de leden van een huishouden / 235
2.7.2.3.3 Gebruik door degene die een deel van de onroerende zaak in gebruik heeft gegeven / 235
2.7.2.3.4 Volgtijdig gebruik / 237
2.7.2.4 Genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht / 239
2.7.2.4.1 Krachtens eigendom, bezit of beperkt recht / 239
2.7.2.4.2 Genot krachtens economisch eigendom? / 242
2.7.2.4.3 Genot / 243
2.7.2.4.4 Afwezigheid van genot / 244
2.7.3 WOZ-beschikkingen / 245
2.7.3.1 Inleiding / 245
2.7.3.2 Beschikking aan het begin van het WOZ-kalenderjaar (primaire of initiële beschikking) / 246
2.7.3.3 Beschikking op verzoek van een nieuwe belanghebbende in de loop van het WOZ-kalenderjaar / 247
2.7.3.4 Herzieningsbeschikking / 249
2.7.3.5 Beschikking op verzoek van een medebelanghebbende / 251
2.7.3.6 Achteraf gewijzigde WOZ-waarde / 252
2.7.3.7 Ambtshalve verminderingsbeschikking / 253
2.7.3.8 Gelijkheidsbeginsel / 254
2.8 WOZ-waarderingsproces en toezicht Waarderingskamer / 256
2.8.1 Algemeen en stappenplannen / 256
2.8.2 Gebruik externe makelaars/taxateurs / 258
2.9 Gegevensbeheer (Basisregistratie WOZ) / 259
2.9.1 Inleiding / 259
2.9.2 Basisregistratie WOZ / 259
2.9.2.1 Algemeen / 259
2.9.2.2 Inhoud regeling / 260
2.10 Gegevensverstrekking / 264
2.10.1 Inleiding / 264
2.10.1.1 Gegevensverstrekking door gemeenten aan niet-belanghebbenden / 265
2.10.1.2 Gegevensverstrekking door gemeenten aan belanghebbenden / 267

3 De onroerendezaakbelastingen / 271
3.1 Inleiding / 271
3.2 Wetsgeschiedenis / 272
3.2.1 Inleiding / 272
3.2.2 Gemeentewet van 1970 / 272
3.2.3 Belangrijkste wetsontwikkelingen 1970 en 1995 / 273
3.2.4 Enige andere ijkpunten / 274
3.2.5 Belangrijkste wetsontwikkelingen 1995-heden / 275
3.2.5.1 Wet materiële belastingbepalingen / 275
3.2.5.2 Wet waardering onroerende zaken / 280
3.2.5.3 Wet Wijziging van de Wet WOZ en enige andere wetten / 282
3.2.5.4 Wet afschaffing gebruikersbelasting op woningen / 282
3.2.5.5 Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek / 282
3.2.5.6 Tariefdifferentiatie sportaccommodaties, dorpshuizen, SBBI’s en ANBI’s / 283
3.2.5.7 Toekomst OZB / 284
3.3 Rechtsgrond en karakter / 284
3.4 Belastingplicht / 287
3.4.1 Inleiding / 287
3.4.2 Algemeen / 287
3.4.3 Gebruik al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht / 288
3.4.4 Meerdere gebruikers / 293
3.4.4.1 Algemeen / 293
3.4.4.2 Gebruik door degene die een deel van de onroerende zaak in gebruik heeft gegeven / 294
3.4.4.3 Volgtijdig gebruik / 295
3.4.5 Genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht / 296
3.4.5.1 Algemeen / 296
3.4.5.2 Genot krachtens economisch eigendom? / 300
3.4.5.3 Afwezigheid van genot / 300
3.5 Voorwerp van belasting / 301
3.5.1 Onderscheid woning / niet-woning / 301
3.6 Belastbaar feit / 303
3.7 Heffingsmaatstaf / 304
3.7.1 Algemeen / 304
3.7.2 Ontbreken WOZ-beschikking: waardebepaling door de gemeenteambtenaar / 305
3.8 Heffingsuitzonderingen / 306
3.8.1 Inleiding / 306
3.8.2 Verplichte heffingsuitzondering in de Gemeentewet; kassen, ondergrond van kassen en substraatteelt / 306
3.8.3 Heffingsuitzondering, gebruikersbelasting OZB op woondelen in een niet-woning / 308
3.8.4 Diplomatieke en internationale vrijstellingen / 314
3.8.5 Facultatieve heffingsuitzonderingen / 316
3.9 Tarief / 319
3.9.1 Wet grootstedelijke problematiek / 321
3.10 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 321
3.11 Heffingssysteem / 321
3.12 Fiscale gevolgen herziening WOZ-waarde / 322
3.13 Fiscale gevolgen onjuiste objectafbakening / 323

4 Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten / 327
4.1 Inleiding / 327
4.2 Wetsgeschiedenis / 327
4.3 Rechtsgrond en karakter / 329
4.4 Belastingplicht / 330
4.5 Voorwerp van de belasting / 332
4.5.1 Inleiding / 332
4.5.2 Roerende woon- en bedrijfsruimten / 333
4.5.3 Dienen tot permanente bewoning of permanent gebruik / 334
4.5.4 Duurzaam aan een plaats gebonden / 335
4.6 Belastbaar feit / 336
4.7 Heffingsmaatstaf / 336
4.8 Waarderings-en heffingsuitzonderingen / 339
4.9 Tarief / 339
4.10 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 339
4.11 Heffingssysteem, inning / 339

5 Baatbelasting / 341
5.1 Inleiding / 341
5.2 Wetsgeschiedenis / 341
5.3 Rechtsgrond en karakter / 343
5.4 Belastingplicht / 343
5.5 Voorwerp van belasting / 345
5.6 Belastbaar feit / 346
5.6.1 Inleiding / 346
5.6.2 Voorzieningen / 347
5.6.2.1 Onderhoud of verbetering? / 348
5.6.2.2 Kosten van de voorzieningen / 351
5.6.3 Kostentoerekening bij bovenwijkse voorzieningen / 352
5.6.4 Gebate onroerende zaken / 353
5.6.5 Baat bij complex van voorzieningen / 357
5.6.6 Tijdstip beoordeling baat / 358
5.7 Heffingsmaatstaf / 359
5.8 Vrijstellingen / 362
5.9 Tarief en kostenverhaal / 363
5.9.1 Inleiding / 363
5.9.2 Algemeen / 363
5.9.3 Tariefdifferentiatie / 364
5.10 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 365
5.11 Heffingssysteem / 366
5.12 Bekostigingsbesluit / 366
5.12.1 Algemeen / 366
5.12.2 Aanduiding van het gebate gebied / 367
5.12.3 Mate van het kostenverhaal / 368
5.12.4 Relatie bekostigingsbesluit en verordening baatbelasting / 370
5.12.5 Publicatie van het bekostigingsbesluit / 370
5.13 Andere wijzen van kostenverhaal / 370
5.14 Overgangsrecht / 372
5.15 De toepassing van de baatbelasting onder de Wro en de Wet BIZ / 373

6 Bijdrage bedrijveninvesteringszones (BIZ-bijdrage) / 377
6.1 Inleiding / 377
6.2 Wetsgeschiedenis / 378
6.3 Rechtsgrond en karakter / 380
6.4 Belastingplicht / 382
6.5 Voorwerp van de belasting / 383
6.6 Belastbaar feit / 383
6.7 Heffingsmaatstaf / 384
6.8 Tarief en kostenverhaal / 384
6.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 385
6.10 Heffingssysteem / 385
6.11 Invoeringstraject / 386
6.11.1 Algemeen / 386
6.11.2 Informele fase / 386
6.11.3 Formele fase (art. 5, 6 en 7 Wet BIZ) / 386
6.11.4 Uitvoerende fase / 390
6.12 Voorzieningen / 391

7 Forensenbelastingen / 393
7.1 Inleiding / 393
7.2 Wetsgeschiedenis / 393
7.3 Rechtsgrond / 395
7.4 Belastingplicht / 396
7.4.1 Slaapforensenbelasting / 396
7.4.2 Woonforensenbelasting / 396
7.4.3 Natuurlijke personen / 397
7.4.4 Hoofdverblijf / 398
7.4.5 Hun gezin / 400
7.5 Voorwerp van belasting / 400
7.6 Belastbaar feit / 405
7.6.1 Slaapforensenbelasting / 405
7.6.2 Woonforensenbelasting / 406
7.7 Heffingsmaatstaf / 412
7.7.1 Slaapforensenbelasting / 412
7.7.2 Woonforensenbelasting / 412
7.8 Tarief / 413
7.9 Vrijstellingen / 415
7.10 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 416

8 Toeristenbelasting / 417
8.1 Inleiding / 417
8.2 Wetsgeschiedenis / 417
8.3 Rechtsgrond en karakter / 420
8.4 Belastingplicht / 421
8.4.1 Inleiding / 421
8.4.2 Natuurlijke personen / 421
8.4.3 Personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven / 421
8.4.4 Degene die gelegenheid tot verblijf biedt / 423
8.5 Voorwerp van belasting / 427
8.6 Belastbaar feit / 428
8.6.1 Inleiding / 428
8.6.2 Verblijf houden / 429
8.6.3 Binnen de gemeente of een gedeelte van de gemeente; inrichting tot het geven van een vermakelijkheid / 431
8.7 Heffingsmaatstaf / 432
8.8 Tarief; vrijstellingen / 434
8.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 436
8.10 Heffing en invordering / 436
8.11 Wet toeristische verhuur van woonruimte / 438
8.12 Omzetbelasting / 439

9 Parkeerbelastingen / 441
9.1 Inleiding / 441
9.2 Wetsgeschiedenis / 442
9.3 Rechtsgrond en karakter / 443
9.4 Belastingplicht / 447
9.4.1 Inleiding / 447
9.4.2 Houder / 448
9.5 Voorwerp van belasting / 449
9.5.1 Inleiding / 449
9.5.2 Voertuig / 449
9.5.3 Vergunning / 449
9.6 Belastbaar feit / 450
9.6.1 Inleiding / 450
9.6.2 Parkeren / 450
9.6.3 Voertuig / 453
9.6.4 Voor openbaar verkeer openstaande terreinen / 453
9.6.5 Voorwaarden gemeente; geen verbod / 453
9.6.6 Defecte meter / 455
9.6.7 Vergunningparkeren / 455
9.7 Heffingsmaatstaf / 456
9.8 Tarief / 457
9.8.1 Differentiatiemogelijkheden / 457
9.8.2 Kostenelement bij naheffing / 459
9.8.3 Kostenelement bij toepassing wielklem / 460
9.8.4 Kostenelement bij overbrenging en in bewaring stellen / 461
9.8.5 Vrijstellingen / 461
9.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 462
9.10 Heffing en invordering / 462
9.10.1 Inleiding / 462
9.10.2 Voldoening op aangifte / 463
9.10.3 Voldoening op aangifte: oordeel rechter / 464
9.10.4 Naheffing / 465
9.10.5 Naheffing terecht? Jurisprudentie / 467
9.10.6 Heffing op andere wijze / 474
9.10.7 Wielklem / 474
9.10.8 Overbrengen en in bewaring stellen / 475

10 Hondenbelasting / 477
10.1 Inleiding / 477
10.2 Wetsgeschiedenis / 477
10.3 Rechtsgrond en karakter / 479
10.4 Belastingplicht / 482
10.4.1 Inleiding / 482
10.4.2 Houder; lid van het huishouden / 484
10.5 Voorwerp van belasting / 485
10.6 Belastbaar feit / 486
10.7 Heffingsmaatstaf / 486
10.8 Tarief / 487
10.8.1 Algemeen / 487
10.8.2 Vrijstellingen / 488
10.9 Tijdstip van ingang van de heffing, ontheffing en belastingtijdvak / 489
10.10 Heffing en invordering / 491

11 Reclamebelasting / 495
11.1 Inleiding / 495
11.2 Wetsgeschiedenis / 495
11.3 Rechtsgrond en karakter / 496
11.4 Belastingplicht / 499
11.5 Voorwerp van belasting / 501
11.6 Belastbaar feit / 502
11.6.1 Inleiding / 502
11.6.2 Het begrip ‘openbare aankondiging’ / 502
11.6.3 Het begrip ‘openbare weg’ / 505
11.7 Heffingsmaatstaf / 506
11.8 Tarief / 508
11.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 510
11.10 Heffing en invordering / 511
11.11 Samenloop met precariobelasting / 511

12 Precariobelasting / 513
12.1 Inleiding / 513
12.2 Wetsgeschiedenis / 513
12.3 Rechtsgrond en karakter / 514
12.4 Belastingplicht / 516
12.5 Voorwerp van belasting / 519
12.6 Belastbaar feit / 519
12.6.1 Inleiding / 519
12.6.2 Het hebben van voorwerpen / 520
12.6.3 Onder, op of boven de gemeentegrond / 523
12.6.4 Voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond / 524
12.6.5 Gedoogplicht / 526
12.7 Heffingsmaatstaf / 533
12.8 Tarief en vrijstellingen / 534
12.9 Tijdstip van ingang van de heffing / 538
12.10 Heffing en invordering / 538
12.11 Samenloop met reclamebelasting / 539

13 Rechten / 541
13.1 Inleiding / 541
13.2 Wetsgeschiedenis / 541
13.3 Rechtsgrond en karakter / 543
13.3.1 Inleiding / 543
13.3.2 Dienstverlening/wederprestatie / 543
13.3.3 Publiek- of privaatrechtelijk kostenverhaal / 547
13.3.4 Profijtgedachte / 549
13.4 Belastingplicht / 550
13.5 Voorwerp van belasting / 551
13.6 Belastbaar feit / 551
13.7 Heffingsmaatstaf / 551
13.8 Tarief / 555
13.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 555
13.10 Heffing en invordering / 556
13.11 Kostenverhaal / 556
13.12 Soorten rechten ingevolge art. 229 lid 1 Gemeentewet / 562
13.12.1 Inleiding / 562
13.12.2 Gebruiksrechten / 562
13.12.2.1 Inleiding / 562
13.12.2.2 Gebruik van gemeentebezittingen, -werken of -inrichtingen / 563
13.12.2.3 Gebruik overeenkomstig de bestemming / 563
13.12.2.4 Bestemd voor de openbare dienst / 563
13.12.2.5 Of bij de heffende gemeente in beheer of onderhoud / 564
13.12.3 Genotsrechten / 564
13.12.4 Vermakelijkhedenrechten / 566
13.12.4.1 Inleiding / 566
13.12.4.2 Wetsgeschiedenis / 566
13.12.4.3 Rechtsgrond en karakter / 566
13.12.4.4 Belastingplicht / 567
13.12.4.5 Voorwerp van belasting / 568
13.12.4.6 Belastbaar feit / 569
13.12.4.7 Heffingsmaatstaf / 570
13.12.4.8 Tarief / 570
13.12.4.9 Tijdstip van ingang van heffing, belastingtijdvak / 570
13.12.4.10 Heffing en invordering / 571
13.12.4.11 Omzetbelasting / 571
13.12.4.12 Algemene beginselen / 571
13.13 Leges / 572
13.13.1 Inleiding / 572
13.13.2 Rechtsgrond en karakter / 573
13.13.3 Belastingplicht / 574
13.13.4 Voorwerp van belasting / 575
13.13.5 Belastbaar feit / 575
13.13.6 Heffingsmaatstaf / 577
13.13.7 Tarief / 580
13.13.8 Tijdstip van ingang van heffing, belastingtijdvak / 581
13.13.9 Heffing en invordering / 581
13.14 Reinigingsrechten / 582
13.14.1 Inleiding / 582
13.14.2 Rechtsgrond en karakter / 582
13.14.3 Belastingplicht / 583
13.14.4 Voorwerp van belasting / 584
13.14.5 Belastbaar feit / 585
13.14.6 Heffingsmaatstaf / 586
13.14.7 Tarief / 587
13.14.8 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 587
13.14.9 Heffing en invordering / 588
13.15 Rioolrechten / 588
13.15.1 Inleiding / 588
13.15.2 Rechtsgrond en karakter / 588
13.15.3 Belastingplicht / 590
13.15.4 Voorwerp van belasting / 591
13.15.5 Belastbaar feit / 593
13.15.6 Heffingsmaatstaf / 594
13.15.7 Tarief / 598
13.15.8 Tijdstip van ingang van heffing, belastingtijdvak / 599
13.15.9 Heffing en invordering / 599
13.16 Scheepvaartrechten / 600
13.17 Lijkbezorgingsrechten / 603
13.18 Weg-, straat-, brug-, tol- en veergelden / 604
13.19 Marktgelden / 605
13.20 Brandweerrechten / 605

14 Gemeentelijke afvalstoffenheffing / 607
14.1 Inleiding / 607
14.2 Wetsgeschiedenis / 607
14.3 Rechtsgrond en karakter / 608
14.4 Belastingplicht / 612
14.5 Voorwerp van belasting / 614
14.5.1 Inleiding / 614
14.5.2 Het begrip ‘perceel’ / 615
14.5.3 Het begrip ‘nakoming inzamelplicht’ / 617
14.5.4 Het begrip ‘huishoudelijke afvalstoffen’ / 619
14.6 Belastbaar feit / 620
14.7 Heffingsmaatstaf / 621
14.8 Tarief / 621
14.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 623
14.10 Heffing en invordering / 624

15 Rioolbestemmingsheffingen / 625
15.1 Inleiding / 625
15.2 Wetsgeschiedenis / 626
15.3 Rechtsgrond / 627
15.3.1 Algemeen / 627
15.3.2 Kostenverhaal / 629
15.4 Belastingplicht / 632
15.5 Voorwerp van de belasting / 633
15.6 Belastbaar feit / 634
15.7 Heffingsmaatstaf / 635
15.8 Tarief en vrijstellingen / 637

16 Lokale belastingen BES-eilanden / 639
16.1 Inleiding / 639
16.2 Wetsgeschiedenis / 639
16.3 Welke lokale BES-belastingen zijn er? / 640
16.3.1 Algemene bepalingen lokale BES-belastingen / 640
16.3.2 Bepalingen inzake de grondbelasting en opcenten op de vastgoedbelasting / 640
16.3.3 Bepalingen inzake overige lokale BES-belastingen / 642
16.3.4 Heffing en invordering / 643

17 Formeelrechtelijke bepalingen / 645
17.1 Inleiding / 645
17.2 Wijze van heffing / 647
17.2.1 Inleiding / 647
17.2.2 Heffing bij wege van aanslag / 648
17.2.3 Heffing bij wege van voldoening op aangifte / 651
17.2.4 Heffing op andere wijze / 652
17.3 Bezwaar en beroep / 653
17.4 Diverse onderwerpen op het terrein van de heffing / 671
17.4.1 Belastingaanslag ten name van een van de belastingplichtigen; indienen bezwaar door medebelastingplichtige(n) / 671
17.4.2 Belastingrente / 672
17.4.3 Administratieve verplichtingen / 672
17.4.4 Hardheidsclausule / 675
17.4.5 Ambtshalve vermindering, ontheffing naar tijdgelang e.d. / 675
17.4.6 Immateriële schadevergoeding / 677
17.5 Diverse onderwerpen op het terrein van de invordering / 677
17.5.1 Wijzen van tenietgaan van de belastingschuld / 677
17.5.2 Betaling / 678
17.5.3 Verrekening van belastingvorderingen en belastingschulden / 679
17.5.4 Kwijtschelding / 679
17.5.5 Verjaring / 682
17.5.6 Invorderingsrente / 682
17.5.7 Invorderingstermijnen / 683
17.5.8 Dwanginvordering / 683
17.5.9 Administratieve verplichtingen / 684

Jurisprudentieregister / 685
Trefwoordenregister / 795

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ