Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013132014. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, ,

Bouwen en ontwikkelen met de Wabo 2018

Paperback Nederlands 2018 9789013150315
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Houdt u zich in het dagelijks leven bezig met het omgevingsrecht? Dan is kennis van de systematiek en werking van de Wabo en de uitvoeringsregelingen essentieel. Deze uitgave helpt u daarbij. Op overzichtelijke wijze beschrijft en analyseert deze vierde druk de Wabo, het Bor en de Mor. Voor professional en student.

Bouwen en ontwikkelen met de Wabo biedt een grondige kennismaking met de actuele stand van zaken in het omgevingsrecht. Binnen het omgevingsrecht staan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) centraal. Deze titel biedt inzicht in de systematiek en werking van de Wabo en bijbehorende uitvoeringsregelingen, met het accent op bouwen en gebiedsontwikkeling. Het gebruik van levendige voorbeelden maakt de uitgave zeer geschikt als inleiding op de Wabo. En door de geïntegreerde bespreking van rechtspraak is de titel zich ook bijzonder waardevol voor de meer ervaren beoefenaars van de (rechts)praktijk.

In deze vierde editie van Bouwen en ontwikkelen met de Wabo zijn alle wijzigingen in de wet- en regelgeving die plaatsvonden na de derde druk (2015) verwerkt - denk bijvoorbeeld aan de inwerkingtreding van de Erfgoedwet en de Wet natuurbescherming. Ook alle recentelijk verschenen jurisprudentie is in deze nieuwe editie verwerkt. Bovendien blikt de titel op meerdere plaatsen vooruit naar de Omgevingswet.

Kortom: een essentiële uitgave voor eenieder die zich bezighoudt met het omgevingsrecht en daarbij in aanraking komt met de omgevingsvergunning, procedures en rechtsbescherming. En vanwege de toegankelijke opbouw en het gebruik van levendige voorbeelden ook zeer geschikt voor het onderwijs.

Specificaties

ISBN13:9789013150315
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:228
Druk:4
Verschijningsdatum:6-9-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over A.G.A. Nijmeijer

Mr. A.G.A. Nijmeijer is hoogleraar Omgevingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Andere boeken door A.G.A. Nijmeijer

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de vierde druk / V
Lijst van afkortingen / XIII

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1.1 Algemeen / 1
1.2 Doelstelling van de Wabo / 2
1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4
1.4 Toekomst van het omgevingsrecht: de Omgevingswet / 8
1.5 Opbouw van het boek / 9

HOOFDSTUK 2
Vergunningplicht / 11
2.1 Algemeen / 11
2.2 Grondslagen voor de omgevingsvergunningplicht / 11
2.2.1 Artikel 2.1 Wabo / 11
2.2.2 Artikel 2.2 Wabo / 12
2.2.3 Aanhakende toestemmingen / 13
2.3 Bijzondere typen omgevingsvergunningen / 14
2.3.1 Deelvergunning / 14
2.3.2 Gefaseerde verlening van een omgevingsvergunning / 18
2.4 Omgevingsvergunning voor bouwen / 19
2.4.1 Algemeen / 19
2.4.2 Vergunningvrij bouwen / 20
2.5 Omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik / 27
2.5.1 Algemeen / 27
2.5.2 Strijd met een bestemmingsplan / 28
2.5.3 Strijd met een beheersverordening / 29
2.5.4 Strijd met een exploitatieplan / 29
2.5.5 Strijd met algemene regels van Rijk en provincie / 30
2.5.6 Strijd met een voorbereidingsbesluit / 30
2.5.7 Gebruik van gronden of bouwwerken / 31
2.6 Andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 Wabo / 31
2.6.1 Algemeen / 31
2.6.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden geen bouwwerken zijnde (voorheen: aanlegvergunning) / 32
2.6.3 Gebruik van panden met het oog op brandveiligheid (voorheen: gebruiksvergunning) / 32
2.6.4 Oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk / 32
2.6.5 Veranderingen aan een rijksmonument / 34
2.6.6 Slopen van bouwwerken / 35
2.6.7 Omgevingsvergunning met beperkte milieutoets / 35
2.6.8 Natura 2000-activiteit en Flora- en fauna-activiteit (bij aanhaken) / 36
2.7 Omgevingsvergunning op grond van artikel 2.2 Wabo in samenhang met lokale verordeningen / 37
2.7.1 Algemeen / 37
2.7.2 Aanleggen van een weg / 37
2.7.3 Vellen van houtopstand / 38
2.8 Omgevingsvergunning in de Omgevingswet / 38

HOOFDSTUK 3
Bevoegd gezag / 41
3.1 Algemeen / 41
3.2 Hoofdregel / 41
3.3 Uitzonderingen op de hoofdregel / 42
3.3.1 Projecten van provinciaal en nationaal belang / 42
3.3.2 Algemeen belang / 45
3.3.3 Volgtijdelijke omgevingsvergunning voor dezelfde locatie / 45
3.4 Betrokkenheid andere bestuursorganen bij de beslissing op de aanvraag / 46
3.4.1 Algemeen / 46
3.4.2 Advisering / 47
3.4.3 Verklaring van geen bedenkingen / 48
3.5 Bevoegd gezag in de Omgevingswet / 52
3.5.1 Aanvraag omgevingsvergunning / 52
3.5.2 Betrokkenheid andere bestuursorganen / 53

HOOFDSTUK 4
Aanvraag en indieningsvereisten / 55
4.1 Algemeen / 55
4.2 De aanvraag / 55
4.2.1 Loket / 55
4.2.2 Ontvangst / 56
4.2.3 Dienstenwet / 57
4.3 Indieningsvereisten / 58
4.3.1 Algemeen / 58
4.3.2 Bouwactiviteiten / 65
4.3.3 Uitvoeren van werken of werkzaamheden en gebruiksactiviteiten / 67
4.3.4 Oprichten of veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk / 68
4.3.5 Indieningsvereisten bij incidentele integratie (aanhaken) / 70
4.3.6 Vergunningplichtige activiteit krachtens verordening / 71
4.4 Gevolgen niet voldoen aan indieningsvereisten? / 71
4.5 Aanvraag en indieningsvereisten in de Omgevingswet / 73

HOOFDSTUK 5
Beoordeling van de aanvraag: toetsingsgronden / 75
5.1 Algemeen / 75
5.2 Activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 Wabo / 75
5.2.1 Bouwen en gebruiken in strijd met het planologische regime / 76
5.2.2 Uitvoeren van werken of werkzaamheden geen bouwwerken zijnde / 80
5.2.3 Gebruik van bouwwerken in verband met brandveiligheid / 80
5.2.4 Oprichten, veranderen en in werking hebben van een inrichting / 81
5.2.5 Verstoren van rijksmonumenten / 85
5.2.6 Slopen van bouwwerken / 86
5.2.7 Wet Bibob / 86
5.3 Activiteiten als bedoeld in artikel 2.2 Wabo / 87
5.4 Aanhakende toestemmingen / 88
5.5 Gedeeltelijke verlening van de vergunning op verzoek van de aanvrager / 89
5.6 Toetsingsgronden in de Omgevingswet / 92

HOOFDSTUK 6
Voorbereidingsprocedures / 93
6.1 Algemeen / 93
6.2 Reguliere voorbereidingsprocedure / 93
6.3 De uitgebreide voorbereidingsprocedure / 99
6.3.1 Toepassingsbereik / 99
6.3.2 Procedure / 102
6.4 Aanhouding van de beslissing op de aanvraag / 109
6.5 Procedures voor wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning / 115
6.6 Coördinatie met de Waterwet / 117
6.7 Enkele bijzondere procedurele aandachtspunten / 118
6.7.1 Verklaring van geen bedenkingen / 118
6.7.2 Gefaseerde vergunningverlening / 120
6.8 Voorbereidingsprocedures in de Omgevingswet / 123

HOOFDSTUK 7
Inhoud van de omgevingsvergunning en voorschriften / 125
7.1 Algemeen / 125
7.2 Inhoud van de omgevingsvergunning / 125
7.3 Voorschriften / 129
7.4 Inhoud en vergunningvoorschriften in de Omgevingswet / 133

HOOFDSTUK 8
Inwerkingtreding van besluiten en rechtsbescherming / 135
8.1 Algemeen / 135
8.2 Inwerkingtreding van besluiten / 135
8.3 Rechtsbescherming / 140
8.3.1 Algemeen / 140
8.3.2 Regeling Awb van toepassing / 141
8.4 Bijzonderheden rechtsbescherming Wabo / 146
8.4.1 Verklaring van geen bedenkingen / 146
8.4.2 Samenloop watervergunning en omgevingsvergunning / 149
8.4.3 Rechtsbescherming tegen een van rechtswege verleende omgevingsvergunning / 151
8.4.4 Gefaseerde verlening omgevingsvergunning / 152
8.4.5 Deelvergunning / 154
8.4.6 Rompvergunning / 154
8.5 De tussenuitspraak / 155
8.6 Inwerkingtreding en rechtsbescherming in de Omgevingswet / 159

HOOFDSTUK 9
Toezicht en handhaving / 161
9.1 Algemeen / 161
9.2 Bestuurlijk toezicht / 163
9.2.1 Kwaliteitsbevordering en samenwerking / 163
9.2.2 Aanwijzing ambtenaren met toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden / 166
9.3 Bestuurlijke sancties algemeen / 167
9.3.1 Algemeen / 167
9.3.2 Bevoegd gezag / 167
9.3.3 Overtreding en bestuurlijke sanctie / 169
9.4 Last onder bestuursdwang / 171
9.4.1 Algemeen / 171
9.4.2 Overtreder / 173
9.4.3 Kostenverhaal / 176
9.5 Last onder dwangsom / 177
9.5.1 Algemeen / 177
9.5.2 Invordering verbeurde dwangsommen / 178
9.6 Bestuurlijke boete / 180
9.7 Intrekking van de omgevingsvergunning / 180
9.8 Wanneer handhaven? / 181
9.9 Verzoek om handhaving door bestuursorganen en de vorderingsbevoegdheid / 185
9.10 Bijzonderheden inwerkingtreding en rechtsbescherming / 185
9.11 Handhaving in de Omgevingswet / 187

HOOFDSTUK 10
Overgangsrecht / 189
10.1 Algemeen / 189
10.2 Wabo / 189
10.3 Invoeringswet Wabo / 190
10.3.1 Algemeen / 190
10.3.2 Hoofdregel: onherroepelijke besluiten gelijkgesteld met omgevingsvergunning / 190
10.4 Enkele bijzondere aandachtspunten / 191
10.4.1 Algemeen / 191
10.4.2 Gefaseerde besluitvorming ex artikel 1.5a en 1.5b Invoeringswet Wabo / 192
10.4.3 Rechtsmachtverdeling en overgangsrecht / 193
10.4.4 Bestuursrechtelijke handhaving en concreet zicht op legalisatie / 194
10.5 Overgangsrecht in de Omgevingswet / 195

Literatuuroverzicht / 199
Jurisprudentieregister / 203
Trefwoordenregister / 209

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bouwen en ontwikkelen met de Wabo 2018