Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Ontwerp Omgevingswet

Paperback Nederlands 2015 9789013132076
Niet leverbaar.

Samenvatting

De Omgevingswet komt er aan. Het wetsontwerp is in behandeling bij de Tweede Kamer. Momenteel gelden aparte regelingen voor ruimte, wonen, bouwen, infrastructuur, milieu, geluid, bodem, mijnbouw, monumentenzorg, natuur en water. Deze zijn vervat in circa 35 wetten, 120 AMvB’s en 120 ministeriële regelingen en totaal zo’n 4700 artikelen.

Al geruime tijd wordt dit complex regelgeving aangeduid als omgevingsrecht. De bundeling ervan in één Omgevingswet is nodig, omdat de huidige wetgeving niet meer goed aansluit op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Het vergunningenstelsel is sinds 2010 al aanmerkelijk verbeterd door de Wabo. Maar iniatiefnemers van activiteiten hebben nog steeds te maken met te veel verschillende gezagsinstanties, procedures, planvormen en regels. Het huidige omgevingsrecht is te versnipperd en niet inzichtelijk genoeg. Bovendien ligt de balans te veel bij zekerheid en te weinig bij groei die gericht is op duurzame ontwikkeling.

Het stelsel in de Omgevingswet gaat uit van een paradigmawisseling: van bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling.

Ontwerp Omgevingswet bevat het ontwerp van de Omgevingswet, vervat in 23 hoofdstukken en 350 artikelen, per artikel toegelicht en per artikellid voorzien van een uitleg. Deze uitleg is vooral ontleend aan de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp en aan de nota’s van wijziging (Kamerstukken II, 33 962) tot en met mei 2015.

Specificaties

ISBN13:9789013132076
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:672
Druk:1
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Co van Zundert

Dr. J.W. van Zundert is adviseur bij Kienhuis Hoving advocaten en notarissen. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijk bestuursrecht, grondbeleidsrecht en monumentenrecht.

Andere boeken door Co van Zundert

Inhoudsopgave

Verantwoording / 1

Algemene inleiding / 3
1.1 Noodzaak Omgevingswet / 3
1.2 Doelen / 4
1.3 Instrumenten / 4
1.4 Inhoud Omgevingswet / 5
1.5 Voortgang Omgevingswet / 11
Artikelsgewijze uitleg / 13

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen / 13
Afdeling 1.1 Begripsbepalingen / 13
Artikel 1.1 (begripsbepalingen) / 13
Afdeling 1.2 Toepassingsgebied en doelen / 24
Artikel 1.2 (fysieke leefomgeving) / 24
Artikel 1.3 (maatschappelijke doelen van de wet) / 27
Artikel 1.4 (verhouding tot andere wetgeving) / 31
Artikel 1.5 (toepassing in de exclusieve economische zone en internationaal) / 32
Afdeling 1.3 Zorg voor de fysieke leefomgeving / 34
Artikel 1.6 (zorgplicht voor een ieder) / 34
Artikel 1.7 (activiteit met nadelige gevolgen) / 37
Artikel 1.8 (verhouding tot specifieke regels) / 37

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden van bestuursorganen / 40
Afdeling 2.1 Algemene bepalingen / 40
Artikel 2.1 (uitoefening taken en bevoegdheden) / 40
Artikel 2.2 (afstemming en samenwerking) / 43
Artikel 2.3 (Algemene criteria verdeling taken en bevoegdheden; subsidiariteitsbeginsel) / 45
Afdeling 2.2 Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening / 48
Artikel 2.4 (omgevingsplan) / 48
Artikel 2.5 (waterschapsverordening) / 51
Artikel 2.6 (omgevingsverordening) / 51
Artikel 2.7 (uitsluiten van verplichte opname) / 52
Artikel 2.8 (delegatie) / 53
Afdeling 2.3 Omgevingswaarden / 56
§ 2.3.1 Algemene bepalingen / 56
Artikel 2.9 (omgevingswaarden) / 56
Artikel 2.10 (aard, termijn en locaties van omgevingswaarden en onderbouwing) / 61
§ 2.3.2 Omgevingswaarden gemeente / 63
Artikel 2.11 (omgevingswaarden gemeente) / 63
§ 2.3.3 Omgevingswaarden Provincie / 65
Artikel 2.12 (omgevingswaarden provincie) / 65
Artikel 2.13 (verplichte omgevingswaarden provincie voor watersystemen) / 66
§ 2.3.4 Omgevingswaarden Rijk / 67
Artikel 2.14 (omgevingswaarden Rijk) / 67
Artikel 2.15 (verplichte omgevingswaarden Rijk) / 68
Afdeling 2.4 Toedeling van taken en aanwijzing van locaties / 71
§ 2.4.1 Toedeling van specifieke taken aan gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk / 71
Artikel 2.16 (gemeentelijke taken voor de fysieke leefomgeving) / 71
Artikel 2.17 (waterschapstaken voor de fysieke leefomgeving) / 75
Artikel 2.18 (provinciale taken voor de fysieke leefomgeving) / 78
Artikel 2.19 (rijkstaken voor de fysieke leefomgeving) / 85
§ 2.4.2 Aanwijzing van locaties / 90
Artikel 2.20 (aanwijzing van locaties) / 90
Artikel 2.21 (nadere grondslag aanwijzing en begrenzing van locaties) / 92
Afdeling 2.5 Instructieregels en instructies / 95
§ 2.5.1 Doorwerking van beleid door instructieregels / 117
Artikel 2.22 (grondslag algemene instructieregels provincie) / 117
Artikel 2.23 (inhoud instructieregels provincie) / 119
Artikel 2.24 (grondslag algemene instructieregels Rijk) / 126
Artikel 2.25 (inhoud instructieregels Rijk) / 127
Artikel 2.26 (verplichte instructieregels Rijk programma’s) / 132
Artikel 2.27 (verplichte instructieregels Rijk omgevingsverordening) / 133
Artikel 2.28 (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit) / 134
Artikel 2.29 (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit voor luchthavens) / 136
Artikel 2.30 (verplichte instructieregels Rijk zwemlocaties) / 138
Artikel 2.31 (verplichte instructieregels Rijk stedelijk afvalwater) / 140
Artikel 2.32 (ontheffing instructieregels) / 140
§ 2.5.2 Doorwerking van beleid door instructies / 142
Artikel 2.33 (grondslag instructie provincie) / 142
Artikel 2.34 (grondslag instructie Rijk) / 145
Artikel 2.35 (toepassing instructie) / 148
§ 2.5.3 Indeplaatstreding en vernietiging waterschapsbeslissingen / 149
Artikel 2.36 (bevoegdheid tot indeplaatstreding) / 149
Artikel 2.37 (vernietiging waterschapsbeslissingen door het Rijk) / 150
Afdeling 2.6 Bijzondere beheertaken en -bevoegdheden / 151
Artikel 2.38 (zwemverbod en negatief zwemadvies) / 151
Artikel 2.39 (legger) / 151
Artikel 2.40 (toegangsverbod waterstaatswerken en wegen) / 153
Artikel 2.41 (peilbesluit) / 154
Artikel 2.42 (rangorde bij waterschaarste) / 155

Hoofdstuk 3 Omgevingsvisies en programma’s / 157
Afdeling 3.1 Omgevingsvisies / 157
Artikel 3.1 (vaststellen omgevingsvisie) / 157
Artikel 3.2 (inhoud omgevingsvisie) / 159
Afdeling 3.2 Programma’s / 162
§ 3.2.1 Algemene bepalingen / 162
Artikel 3.3 (vaststellen programma) / 163
Artikel 3.4 (inhoud programma) / 165
§ 3.2.2 Verplichte programma’s / 166
Artikel 3.5 (verplichte programma’s gemeente) / 166
Artikel 3.6 (verplichte programma’s waterschap) / 167
Artikel 3.7 (verplichte programma’s provincie) / 168
Artikel 3.8 (verplichte programma’s Rijk) / 171
Artikel 3.9 (verplicht programma bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde) / 174
Artikel 3.10 (wijziging met oog op doelbereik) / 176
Artikel 3.11 (uitvoering maatregelen) / 178
Artikel 3.12 (gezamenlijke vaststelling programma’s) / 178
§ 3.2.3 Onverplichte programma’s / 179
Artikel 3.13 (gemeentelijk rioleringsprogramma) / 179
§ 3.2.4 Programmatische aanpak / 180
Artikel 3.14 (toepassingsbereik programmatische aanpak) / 181
Artikel 3.15 (inhoud en werking programmatische aanpak) / 184
Artikel 3.16 (eisen aan programma bij programmatische aanpak) / 187
Artikel 3.17 (uitvoeringsplicht bij programmatische aanpak) / 191
Artikel 3.18 (wijziging programma bij programmatische aanpak) / 192

Hoofdstuk 4 Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving / 195
Afdeling 4.1 Algemene bepalingen voor regels over activiteiten / 195
§ 4.1.1 Algemene regels / 195
Artikel 4.1 (decentrale regels over activiteiten) / 196
Artikel 4.2 (toedeling van functies aan locaties) / 196
Artikel 4.3 (grondslag rijksregels) / 204
§ 4.1.2 Inhoud algemene regels / 207
Artikel 4.4 (meldplicht; facultatieve omgevingsvergunning) / 208
Artikel 4.5 (maatwerkvoorschriften) / 210
Artikel 4.6 (maatwerkregels) / 212
Artikel 4.7 (gelijkwaardigheid) / 213
§ 4.1.3 Bevoegd gezag regels / 215
Artikel 4.8 (bevoegd gezag voor decentrale regels) / 215
Artikel 4.9 (gemeente bevoegd gezag voor rijksregels) / 216
Artikel 4.10 (bevoegd gezag voor rijksregels over wateractiviteiten) / 217
Artikel 4.11 (provincie bevoegd gezag voor rijksregels) / 217
Artikel 4.12 (Rijk bevoegd gezag voor rijksregels) / 218
Artikel 4.13 (bevoegd gezag rijksregels in combinatie met een omgevingsvergunning) / 219
Afdeling 4.2 Voorbereidingsbescherming / 220
Artikel 4.14 (voorbereidingsbesluit omgevingsplan) / 222
Artikel 4.15 (voorbereidingsbesluit omgevingsverordening) / 224
Artikel 4.16 (voorbereidingsbesluit in verband met projectbesluit of instructies) / 225
Afdeling 4.3 Bijzondere bepalingen voor regels over activiteiten / 226
§ 4.3.1 Decentrale regels / 226
Artikel 4.17 (actualisering in verband met afwijkactiviteiten) / 226
Artikel 4.18 (aanwijzen moderniseringslocaties) / 229
Artikel 4.19 (regels over het uiterlijk van bouwwerken) / 230
§ 4.3.2 Rijksregels / 231
Artikel 4.20 (rijksregels implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) / 231
Artikel 4.21 (rijksregels bouwwerken) / 233
Artikel 4.22 (rijksregels milieubelastende activiteiten) / 234
Artikel 4.23 (rijksregels wateractiviteiten) / 237
Artikel 4.24 (rijksregels mijnbouwactiviteiten) / 240
Artikel 4.25 (rijksregels beperkingengebiedactiviteiten wegen) / 240
Artikel 4.26 (rijksregels beperkingengebiedactiviteiten installatie in een waterstaatswerk) / 241
Artikel 4.27 (rijksregels gelegenheid bieden tot zwemmen en baden) / 242
Artikel 4.28 (rijksregels cultureel erfgoed) / 243

Hoofdstuk 5 De omgevingsvergunning en het projectbesluit / 244
Afdeling 5.1 De omgevingsvergunning / 244
§ 5.1.1 Verbodsbepalingen / 247
Artikel 5.1 (omgevingsvergunningplichtige activiteiten wet) / 247
Artikel 5.2 (afbakening vergunningplicht artikel 5.1) / 259
Artikel 5.3 (omgevingsvergunningplicht waterschapsverordening) / 261
Artikel 5.4 (omgevingsvergunningplicht omgevingsverordening) / 261
Artikel 5.5 (verbod handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning) / 262
Artikel 5.6 (verbod in stand laten zonder vergunning gebouwd bouwwerk) / 262
§ 5.1.2 Reikwijdte aanvraag omgevingsvergunning en aanwijzing bevoegd gezag / 263
Artikel 5.7 (aanvraag los of gelijktijdig) / 263
Artikel 5.8 (bevoegd gezag gemeente aanvraag één activiteit) / 269
Artikel 5.9 (bevoegd gezag aanvraag één wateractiviteit) / 275
Artikel 5.10 (bevoegd gezag provincie aanvraag één activiteit anders dan in artikel 5.9) / 277
Artikel 5.11 (bevoegd gezag Rijk aanvraag één activiteit anders dan in artikel 5.9) / 279
Artikel 5.12 (bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten) / 281
Artikel 5.13 (bevoegd gezag grondgebiedoverstijgende aanvraag) / 288
Artikel 5.14 (bevoegd gezag toepassing paragraaf 5.1.5) / 289
Artikel 5.15 (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag) / 290
§ 5.1.3 De beoordeling van de aanvraag / 291
Artikel 5.16 (gedeeltelijke conversie aanvraag) / 291
Artikel 5.17 (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten bij algemene maatregel van bestuur) / 293
Artikel 5.18 (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten in omgevingsplan en omgevingsverordening) / 298
Artikel 5.19 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag bouwactiviteit) / 300
Artikel 5.20 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag afwijkactiviteit) / 301
Artikel 5.21 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit) / 303
Artikel 5.22 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag ontgrondingsactiviteit) / 304
Artikel 5.23 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag wateractiviteit) / 305
Artikel 5.24 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag brandveilig gebruiksactiviteit) / 306
Artikel 5.25 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit) / 306
Artikel 5.26 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag mijnbouwactiviteit) / 307
Artikel 5.27 (artikel 5.17 beoordelingsregels beperkingengebiedactiviteit anders dan een wateractiviteit) / 308
Artikel 5.28 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag Natura 2000-activiteit en flora- en fauna-activiteit) / 309
Artikel 5.29 (beoordelingsregels artikel 5.3- en 5.4-activiteiten) / 309
Artikel 5.30 (weigeren vergunning vanwege Wet bibob) / 310
Artikel 5.31 (weigeren vergunning vanwege onthouden instemming) / 311
§ 5.1.4 Inhoud en werking / 312
Artikel 5.32 (voorschriften omgevingsvergunning) / 312
Artikel 5.33 (verhouding voorschriften omgevingsvergunning en rijksregels) / 315
Artikel 5.34 (termijnstelling in omgevingsvergunning) / 316
Artikel 5.35 (normadressaat omgevingsvergunning) / 318
§ 5.1.5 Actualisering, wijziging, intrekking en revisievergunning / 319
Artikel 5.36 (actualisering omgevingsvergunning) / 319
Artikel 5.37 (verplichting tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning) / 320
Artikel 5.38 (bevoegdheid tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning) / 323
Artikel 5.39 (toepassing artikelen 5.37 en 5.38 op verzoek instemmingsorgaan) / 324
Artikel 5.40 (invulling algemene maatregel van bestuur artikelen 5.37 en 5.38) / 325
Artikel 5.41 (revisievergunning) / 326
Afdeling 5.2 Projectprocedure / 329
§ 5.2.1 Algemene bepalingen voor het projectbesluit / 338
Artikel 5.42 (bevoegd gezag voor het projectbesluit) / 338
Artikel 5.43 (coördinatie uitvoeringsbesluiten) / 346
Artikel 5.44 (projectbesluit voorhoofdinfrastructuur enprimairewaterkeringen) / 348
§ 5.2.2 Voornemen, verkenning en voorkeursbeslissing / 350
Artikel 5.45 (voornemen) / 350
Artikel 5.46 (verkenning) / 354
Artikel 5.47 (voorkeursbeslissing) / 355
Artikel 5.48 (uitwerken of wijzigen projectbesluit zonder paragraaf 5.2.2) / 356
§ 5.2.3 Projectbesluit / 358
Artikel 5.49 (inhoud projectbesluit) / 358
Artikel 5.50 (integraal besluit) / 358
Artikel 5.51 (beoordelingsregels) / 362
Artikel 5.52 (uitwerking binnen besluit) / 365
§ 5.2.4 Gemeentelijke projecten van publiek belang / 365
Artikel 5.53 (gemeentelijk project van publiek belang) / 365

Hoofdstuk 6 (gereserveerd) / 369

Hoofdstuk 7 (gereserveerd) / 369

Hoofdstuk 8 (gereserveerd) / 370

Hoofdstuk 9 (gereserveerd) / 370

Hoofdstuk 10 Gedoogplichten / 371
Afdeling 10.1 Algemene bepalingen / 371
Artikel 10.1 (begripsbepalingen) / 371
Afdeling 10.2 Gedoogplichten van rechtswege / 373
Artikel 10.2 (gedoogplichten wegen en waterstaatswerken) / 373
Artikel 10.3 (gedoogplichten waterbeheer) / 373
Artikel 10.4 (melding werkzaamheden) / 375
Artikel 10.5 (bevoegdheid tot betreden plaatsen) / 376
Artikel 10.6 (gedoogplichten Wet milieubeheer) / 377
Artikel 10.7 (gedoogplicht Wet luchtvaart) / 378
Artikel 10.8 (gedoogplichten Spoorwegwet en Wet lokaal spoor) / 379
Artikel 10.9 (gedoogplicht Mijnbouwwet) / 380
Artikel 10.10 (gedoogplicht zwemwater) / 380
Afdeling 10.3 Bij beschikking op te leggen gedoogplichten / 381
§ 10.3.1 Algemene bepalingen / 381
Artikel 10.11 (toepassingscriteria gedoogplichtbeschikking) / 381
Artikel 10.12 (op aanvraag en ambtshalve) / 384
§ 10.3.2 Gedoogplichten / 385
Artikel 10.13 (gedoogplichten infrastructuur en water) / 385
Artikel 10.14 (gedoogplichten energie en mijnbouw) / 386
Artikel 10.15 (gedoogplicht Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag) / 387
Artikel 10.16 (gedoogplichten ontgrondingen) / 388
Artikel 10.17 (gedoogplichten waterstaatswerken) / 389
Artikel 10.18 (gedoogplicht luchtverontreiniging) / 391
Artikel 10.19 (gedoogplichten archeologisch onderzoek) / 391
Artikel 10.20 (gedoogplicht vanwege het maken van een ontwerp) / 392
Artikel 10.21 (gedoogplicht andere werken van algemeen belang) / 393
§ 10.3.3 De gedoogplichtbeschikking / 394
Artikel 10.22 (inhoud gedoogplichtbeschikking) / 394
Artikel 10.23 (wijziging van een gedoogplichtbeschikking) / 396
§ 10.3.4 Bijzondere bepalingen / 397
Artikel 10.24 (gedoogplicht bomen en beplantingen) / 397
Artikel 10.25 (rechtsopvolging) / 398
Artikel 10.26 (toegang tot de onroerende zaak) / 399
Artikel 10.27 (opruimen van een werk van algemeen belang) / 399
Artikel 10.28 (eigendom van een werk van algemeen belang) / 400
Afdeling 10.4 Schadevergoeding / 401
Artikel 10.29 (recht op schadevergoeding gedoogplicht) / 401

Hoofdstuk 11 [Gereserveerd voor regelingen over onteigening en herverkaveling] / 401

Hoofdstuk 12 Grondexploitatie / 402
Artikel 12.1 (verhaal van kosten, verbonden aan grondexploitatie) / 406
Artikel 12.2 (exploitatiegebied en bovenwijkse voorzieningen in omgevingsplan) / 408
Artikel 12.3 (vaststelling exploitatieregels of exploitatievoorschriften) / 409
Artikel 12.4 (overeenkomst over grondexploitatie) / 410
Artikel 12.5 (inhoud exploitatieregels of -voorschriften) / 411
Artikel 12.6 (exploitatieopzet) / 413
Artikel 12.7 (herziening exploitatieregels) / 414
Artikel 12.8 (verhaal kosten) / 415
Artikel 12.9 (afrekening en intrekking exploitatieregels) / 417
Artikel 12.10 (vergoeding bevoegd gezag) / 418
Artikel 12.11 (sancties bij overschrijden termijn van betaling exploitatiebijdrage) / 419

Hoofdstuk 13 Financiële bepalingen / 420
Afdeling 13.1 Leges / 421
Artikel 13.1 (heffen van rechten) / 421
Afdeling 13.2 Vergoeding van extra kosten van de gemeente / 423
Artikel 13.2 (extra kosten omgevingsplan of omgevingsvergunning voor afwijkactiviteit) / 423
Artikel 13.3 (andere kosten) / 424
Afdeling 13.3 Financiële bepalingen vanwege omgevingsvergunningen / 425
Artikel 13.4 (financiële zekerheidsstelling) / 425
Artikel 13.5 (financiële voorschriften voor een ontgrondingsactiviteit) / 426
Afdeling 13.4 Vergoeding voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage / 428
Artikel 13.6 (vergoeding voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage) / 428

Hoofdstuk 14 [Gereserveerd voor regels over verhandelbare rechten] / 429

Hoofdstuk 15 Schade [Gereserveerd voor de schaderegelingen] / 429

Hoofdstuk 16 Procedures / 431
Afdeling 16.1 Elektronisch verkeer en gebruik van gegevens en methoden / 431
§ 16.1.1 Elektronisch verkeer / 431
Artikel 16.1 (elektronische aanvraag en melding) / 431
Artikel 16.2 (omgevingsdocumenten en daaraan te stellen vormvereisten) / 432
Artikel 16.3 (procedurele vereisten omgevingsdocumenten) / 434
Artikel 16.4 (landelijke voorziening elektronisch aanvragen en melden) / 435
§ 16.1.2 Gebruik van gegevens en methoden / 436
Artikel 16.5 (houdbaarheid onderzoeksgegevens) / 436
Artikel 16.6 (beoordeling van gevolgen) / 439
Afdeling 16.2 Coördinatie en betrokkenheid andere bestuursorganen / 439
§ 16.2.1 Toepassing afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht / 439
Artikel 16.7 (toepassing coördinatieregeling Awb) / 439
§ 16.2.2 Aanvullende bepalingen voor coördinatie van de vergunningverlening voor een milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit in gevallen als bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, onder b / 442
Artikel 16.8 (toepassingsbereik paragraaf 16.2.2) / 442
Artikel 16.9 (buiten behandeling laten aanvraag) / 443
Artikel 16.10 (advies) / 444
Artikel 16.11 (termijn gelding omgevingsvergunningen) / 445
Artikel 16.12 (instructie op initiatief algemeen bevoegd gezag) / 445
Artikel 16.13 (instructie op initiatief bevoegd gezag water) / 446
§ 16.2.3 Betrokkenheid van andere bestuursorganen / 447
Artikel 16.14 (advies) / 447
Artikel 16.15 (instemming) / 450
Artikel 16.16 (gronden onthouden instemming) / 453
Artikel 16.17 (termijn instemming; geen fictieve instemming) / 453
Artikel 16.18 (advies en instemming bij ambtshalve besluiten) / 454
Artikel 16.19 (advies en instemming bij projectbesluit) / 455
Artikel 16.20 (bijzondere betrokkenheid provincie bij omgevingsplan) / 456
Afdeling 16.3 Totstandkomingsprocedures / 461
§ 16.3.1 Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht / 461
Artikel 16.21 (toepassing paragraaf 16.3.1) / 461
Artikel 16.22 (kring inspraakgerechtigden) / 464
Artikel 16.23 (intrekking of wijziging) / 465
§ 16.3.2 Zwemlocaties / 466
Artikel 16.24 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) / 466
§ 16.3.3 Procedure omgevingsvisie / 467
Artikel 16.25 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) / 467
§ 16.3.4 Programma’s / 468
Artikel 16.26 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht op programma’s) / 468
Artikel 16.27 (voorbereiding stroomgebiedsbeheerplan en overstromingsrisicoplan) / 469
§ 16.3.5 Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening / 470
Artikel 16.28 (Procedure omgevingsplan) / 470
Artikel 16.29 (zienswijzen na omgevingsvergunning) / 471
Artikel 16.30 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) / 471
§ 16.3.6 Gedoogplichtbeschikking / 472
Artikel 16.31 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en bekendmaking) / 472
Afdeling 16.4 Milieueffectrapportage / 473
§ 16.4.1 Milieueffectrapportage voor plannen en programma’s / 473
Artikel 16.32 (reikwijdte, bevoegd gezag plan-mer) / 475
Artikel 16.33 (uitzondering plan-mer-plicht) / 477
Artikel 16.34 (plan-mer-plichtige plannen of programma’s) / 477
Artikel 16.35 (gebruik andere plan-MER’en) / 479
Artikel 16.36 (raadpleging reikwijdte en detailniveau) / 480
Artikel 16.37 (advies Commissie voor de milieueffectrapportage) / 481
Artikel 16.38 (voorbereidingsprocedure plan of programma) / 482
Artikel 16.39 (plan of programma grondslag in het plan-MER) / 484
Artikel 16.40 (inhoud plan-MER) / 484
§ 16.4.2 Milieueffectrapportage voor projecten / 485
Artikel 16.41 (aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten en besluiten) / 485
Artikel 16.42 (ontheffing voor het maken van een MER) / 486
Artikel 16.43 (mededeling voornemen) / 487
Artikel 16.44 (raadpleging reikwijdte en detailniveau) / 488
Artikel 16.45 (advies Commissie voor de milieueffectrapportage) / 488
Artikel 16.46 (één MER) / 489
Artikel 16.47 (aanhouden en buiten behandeling laten aanvraag) / 490
Artikel 16.48 (voorbereidingsprocedure mer-plichtig besluit) / 491
Artikel 16.49 (project grondslag in het MER) / 492
Artikel 16.50 (inhoud project-MER) / 493
Artikel 16.51 (milieugevolgen van het besluit) / 495
Afdeling 16.5 De omgevingsvergunning / 496
§ 16.5.1 Procedure omgevingsvergunning / 496
Artikel 16.52 (indienen aanvraag; ontvangstbevestiging) / 496
Artikel 16.53 (aanvraagvereisten omgevingsvergunning) / 501
Artikel 16.54 (overleggen gegevens en bescheiden in een geval als bedoeld in
artikel 5.40, tweede lid) / 502
Artikel 16.55 (beslissing over kerkelijk rijksmonument) / 503
Artikel 16.56 (aanhoudingsregeling vanwege voorbereidingsbesluit) / 504
Artikel 16.57 (aanhoudingsregeling vanwege exploitatieregels) / 506
Artikel 16.58 (mededeling van aanhouding) / 507
Artikel 16.59 (begin beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning) / 507
§ 16.5.2 Reguliere voorbereidingsprocedure / 508
Artikel 16.60 (toepassingsbereik reguliere voorbereidingsprocedure) / 508
Artikel 16.61 (kennisgeving aanvraag) / 509
Artikel 16.62 (beslistermijn) / 509
§ 16.5.3 Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht / 512
Artikel 16.63 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) / 512
Artikel 16.64 (aanvullende bepalingen) / 513
Artikel 16.65 (openbaarheid informatie) / 514
Artikel 16.66 (uitzonderingen UOV omgevingsvergunning) / 515
§ 16.5.4 Exploitatievoorschriften / 515
Artikel 16.67 (zienswijze ontwerp exploitatievoorschriften) / 515
Afdeling 16.6 Projectprocedure / 516
§ 16.6.1 Voorkeursbeslissing / 516
Artikel 16.68 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) / 516
§ 16.6.2 Procedure projectbesluit / 517
Artikel 16.69 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) / 517
Artikel 16.70 (goedkeuring projectbesluit waterschap) / 518
Artikel 16.71 (afwijzing aanvraag om projectbesluit vast te stellen) / 520
Artikel 16.72 (geen belemmering projectbesluit) / 520
Artikel 16.73 (dagvaarding onteigening projectbesluit) / 522
Artikel 16.74 (toepassing onteigeningswet) / 522
Afdeling 16.7 Beslistermijn, inwerkingtreding en beroep / 523
§ 16.7.1 Uniformering beslistermijnen en inwerkingtreding / 523
Artikel 16.75 (opschorting beslistermijn) / 524
§ 16.7.2 Inwerkingtreding / 525
Artikel 16.76 (inwerkingtreding omgevingsplan en projectbesluit) / 525
Artikel 16.77 (inwerkingtreding omgevingsvergunning) / 527
Artikel 16.78 (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege Kernenergiewet) / 528
Artikel 16.79 (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege bodemverontreiniging) / 528
Artikel 16.80 (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege doelmatige uitvoering en handhaving) / 530
§ 16.7.3 Beroep / 531
Artikel 16.81 (ondergeschikte wijzigingen aangevochten besluit) / 531
Artikel 16.82 (reikwijdte beroep bij samenhang andere aanvraag) / 532
Artikel 16.83 (bundeling beroep) / 533
Artikel 16.84 (beroepsgronden bij uitvoeringsbesluit van projectbesluit) / 534
Artikel 16.85 (rechterlijke beslistermijn bij projectprocedure) / 535
Afdeling 16.8 Algemene delegatiegrondslagen procedurele en vormvereisten / 536
Artikel 16.86 (delegatiegrondslag procedurele en vormvereisten) / 536
Artikel 16.87 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) / 538

Hoofdstuk 17 Adviesorganen en adviseurs / 540
Afdeling 17.1 Adviesorganen op rijksniveau / 540
§ 17.1.1 Algemene bepalingen / 540
Artikel 17.1 (toepassing) / 540
Artikel 17.2 (samenstelling, benoeming leden, werkwijze en ondersteuning adviesorganen) / 542
Artikel 17.3 (nadere regels) / 544
Artikel 17.4 (reglement van orde) / 544
§ 17.1.2 Adviesorganen / 544
Artikel 17.5 (instelling Commissie voor de milieueffectrapportage) / 544
Artikel 17.6 (grondslag voor instelling overige adviesorganen) / 546
Afdeling 17.2 Adviesorganen op gemeentelijk niveau / 547
§ 17.2.1 Algemene bepalingen / 547
Artikel 17.7 (leden adviesorgaan) / 547
Artikel 17.8 (eisen aan leden) / 547
§ 17.2.2 Verplichte gemeentelijke adviesorganen / 548
Artikel 17.9 (commissie voor de monumentenzorg) / 548
Afdeling 17.3 Adviseurs / 549
Artikel 17.10 (advisering over beroepen door StAB) / 549

Hoofdstuk 18 Handhaving en uitvoering / 550
Afdeling 18.1 Bestuursrechtelijke handhaving / 550
§ 18.1.1 Bestuursrechtelijke handhavingstaak en handhavingsbevoegdheid / 552
Artikel 18.1 (inhoud handhavingstaak) / 552
Artikel 18.2 (toedeling handhavingstaak) / 553
Artikel 18.3 (bestuursdwangbevoegdheid instemmend bestuursorgaan) / 556
Artikel 18.4 (bestuursdwangbevoegdheid Minister) / 558
Artikel 18.5 (niet overgaan van bevoegdheid tot handhaving) / 558
§ 18.1.2 Aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders / 559
Artikel 18.6 (aanwijzing toezichthouder) / 559
Artikel 18.7 (bevoegdheid binnentreden woning) / 560
Artikel 18.8 (bevoegdheid rijksbelastingdienst) / 561
Artikel 18.9 (inachtneming VN-Zeerechtverdrag) / 562
§ 18.1.3 Intrekking begunstigende beschikking / 562
Artikel 18.10 (bevoegdheid intrekken begunstigende beschikking) / 562
§ 18.1.4 Bestuurlijke boete [Gereserveerd] / 563
Afdeling 18.2 Strafrechtelijke handhaving / 564
Artikel 18.11 (toepasselijkheid Nederlandse strafwet) / 564
Afdeling 18.3 Kwaliteitsbevordering en afstemming [Gereserveerd] / 564

Hoofdstuk 19 Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden / 565
Afdeling 19.1 Ongewoon voorval / 569
Artikel 19.1 (begripsbepalingen afdeling 19.1) / 569
Artikel 19.2 (aanwijzing en afstemming bevoegd gezag) / 571
Artikel 19.3 (doormeldings- en informatieplicht bevoegd gezag) / 572
Artikel 19.4 (veroorzaker verplichten tot treffen van maatregelen) / 574
Artikel 19.5 (bevoegdheid tot treffen van maatregelen) / 576
Artikel 19.6 (beginselplicht kostenverhaal) / 578
Artikel 19.7 (onderzoek oorzaak en voorkomen herhaling) / 579
Afdeling 19.2 Archeologische toevalsvondst van algemeen belang / 580
Artikel 19.8 (aanwijzing en afstemming bevoegd gezag) / 580
Artikel 19.9 (bevoegdheden bij een archeologische toevalsvondst van algemeen belang) / 581
Afdeling 19.3 Alarmeringswaarden / 582
Artikel 19.10 (vaststelling van alarmeringswaarden) / 582
Artikel 19.11 (informatieverstrekking bij overschrijding alarmeringswaarden) / 584
Artikel 19.12 (tijdelijke regels bij luchtverontreiniging) / 585
Afdeling 19.4 Gevaar voor waterstaatswerken / 586
Artikel 19.13 (begripsbepaling en reikwijdte afdeling 19.4) / 586
Artikel 19.14 (calamiteitenplan beheer waterstaatswerken) / 587
Artikel 19.15 (maatregelen beheerder bij gevaar voor waterstaatswerken) / 588
Artikel 19.16 (instructiebesluit bij gevaar voor waterstaatswerken) / 589
Afdeling 19.5 Buitengewone omstandigheden / 590
Artikel 19.17 (in- en buitenwerkingstelling regulering bij schaarste) / 590
Artikel 19.18 (regulering prioritering uitvoering projecten bij schaarste) / 591
Artikel 19.19 (landsverdediging) / 593

Hoofdstuk 20 Monitoring en informatie / 594
Afdeling 20.1 Monitoring en verzameling van gegevens / 594
Artikel 20.1 (monitoringsplicht) / 594
Artikel 20.2 (aanwijzing methode en bestuursorgaan) / 595
Artikel 20.3 (regels over de uitvoering) / 597
Artikel 20.4 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) / 598
Artikel 20.5 (toetsing en correctie methoden door minister) / 599
Artikel 20.6 (gegevensverzameling anders dan monitoring) / 600
Artikel 20.7 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) / 601
Afdeling 20.2 Gegevensbeheer en toegang tot gegevens / 602
Artikel 20.8 (verstrekking van informatie aan het publiek) / 602
Artikel 20.9 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) / 604
Artikel 20.10 (grondslag registers) / 605
Artikel 20.11 (verplichte registers) / 606
Artikel 20.12 (landelijke voorziening omgevingsdocumenten) / 607
Artikel 20.13 (ter plaatse verstrekken van informatie aan het publiek) / 609
Afdeling 20.3 Verslagen en kaarten / 610
Artikel 20.14 (verslaglegging) / 610
Artikel 20.15 (verslag veiligheid primaire waterkeringen) / 612
Artikel 20.16 (kaarten) / 613
Artikel 20.17 (verplichte kaarten) / 614
Afdeling 20.4 Evaluatie / 615
Artikel 20.18 (wetenschappelijk onderzoek van de fysieke leefomgeving) / 615
Artikel 20.19 (effecten omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen) / 617

Hoofdstuk 21 [Gereserveerd] / 617

Hoofdstuk 22 Overgangsrecht [Gereserveerd] / 618

Hoofdstuk 23 Overige en slotbepalingen / 620
Afdeling 23.1 Implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen / 620
Artikel 23.1 (implementatie) / 620
Artikel 23.2 (doorwerking wijzigingen Europese richtlijnen in Nederlands recht) / 620
Afdeling 23.2 Experimenteerbepaling / 621
Artikel 23.3 (experimenten) / 621
Afdeling 23.3 Overige bepalingen / 625
Artikel 23.4 (internetpublicatie) / 625
Artikel 23.5 (voorhangprocedure) / 626
Artikel 23.6 (verhouding publiek- en privaatrecht) / 627
Artikel 23.7 (Staat is eigenaar vaste stoffen EEZ) / 629
Afdeling 23.4 Slotbepalingen / 629
Artikel 23.8 (inwerkingtreding) / 629
Artikel 23.9 (citeertitel) / 630

Trefwoordenregister / 631

Bijlage: overzicht Kamerstukken Omgevingswet / 639

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Ontwerp Omgevingswet