Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tekstuitgave Wet milieubeheer 2015-2016

Paperback Nederlands 2015 9789013132410
Niet leverbaar.

Samenvatting

In deze uitgave vindt u de tekst van de Wet milieubeheer. De actuele wettekst is integraal opgenomen.

Verder bevat dit boekje de tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit), de Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling) en het Besluit milieueffectrapportage. Achter de actuele wetteksten vindt u een handige tabel, die u het overzicht geeft van wijzigingswetten en data van inwerkingtreding van de Wet milieubeheer. Op deze manier heeft u snel inzicht in de actuele wettekst.

Specificaties

ISBN13:9789013132410
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1016
Druk:1
Verschijningsdatum:8-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / 5
Wet milieubeheer / 29

Hoofdstuk 1 Algemeen / 29
§ 1.1 Algemeen / 29
§ 1.2 De provinciale milieuverordening / 38
Hoofdstuk 2 Zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen / 42
§ 2.1 De Nederlandse emissieautoriteit / 42
§ 2.2 De Commissie voor de milieueffectrapportage / 44
§ 2.3 De Commissie genetische modificatie / 46
§ 2.4 De provinciale milieucommissie / 49

Hoofdstuk 3 Internationale zaken / 49

Hoofdstuk 4 Plannen / 49
§ 4.1 Algemeen / 49
§ 4.2 Het nationale milieubeleidsplan / 52
§ 4.3 / 54
§ 4.4 Het provinciale milieubeleidsplan / 55
§ 4.5 / 57
§ 4.5a / 57
§ 4.5b / 57
§ 4.6 Het gemeentelijke milieubeleidsplan / 57
§ 4.7 / 58
§ 4.8 Het gemeentelijke rioleringsplan / 59

Hoofdstuk 5 Milieukwaliteitseisen / 60
Titel 5.1 Algemene bepalingen ten aanzien van
milieukwaliteitseisen / 60
Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen / 64
§ 5.2.1 Algemene bepalingen / 64
§ 5.2.2 Plannen / 66
§ 5.2.3 Nationaal programma en overige programma’s / 68
§ 5.2.4 Uitoefening van bevoegdheden of toepassing van
wettelijke voorschriften / 73
§ 5.2.5 Beoordeling van de luchtkwaliteit / 76
§ 5.2.6 Handhaving en internationale samenwerking / 78

Hoofdstuk 6 Milieuzonering / 78

Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage / 79
§ 7.1 Algemeen / 79
§ 7.2 Plannen en besluiten ten aanzien waarvan het maken
van een milieueffectrapport verplicht is / 80
§ 7.3 Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan / 82
§ 7.4 De voorbereiding van een milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan / 84
§ 7.5 Het plan / 85
§ 7.6 Besluiten ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt / 87
§ 7.7 Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een besluit / 89
§ 7.8 De beperkte voorbereiding inzake het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een besluit
§ 7.9 De uitgebreide voorbereiding inzake het milieueffectrapport
dat betrekking heeft op een besluit / 92
§ 7.10 Het besluit / 93
§ 7.11 Activiteiten met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen
/ 97
§ 7.12 Evaluatie / 99

Hoofdstuk 8 Inrichtingen / 100
§ 8.1 Algemene regels / 100
§ 8.2 Regels met betrekking tot gesloten stortplaatsen en
gesloten afvalvoorzieningen / 105
§ 8.3 / 107

Hoofdstuk 9 Stoffen en produkten / 108
Titel 9.1 Algemeen / 108
Titel 9.2 Stoffen, mengsels en genetisch gemodificeerde
organismen / 108
§ 9.2.1 Algemeen / 108
§ 9.2.2 Maatregelen / 109
§ 9.2.3 Verpakking en aanduiding / 114
Titel 9.3 De EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie
van chemische stoffen / 115
Titel 9.3a De EG-verordening indeling, etikettering en verpakking
van stoffen en mengsels / 116
Titel 9.4 De EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde
producten / 117
Titel 9.5 Overige bepalingen met betrekking tot stoffen,
preparaten en producten / 121
Titel 9.6 De EG-richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige
wegvoertuigen / 126
Titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer / 126
§ 9.7.1 Algemeen / 126
§ 9.7.2 Jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer / 128
§ 9.7.3 Hernieuwbare brandstofeenheden / 130
§ 9.7.4 Inboeken hernieuwbare energie vervoer / 131
§ 9.7.5 Register hernieuwbare energie vervoer / 135
§ 9.7.6 Overgangsbepalingen hernieuwbare energie
vervoer / 136

Hoofdstuk 10 Afvalstoffen / 137
Titel 10.1 Algemeen / 137
Titel 10.2 Het afvalbeheerplan / 139
Titel 10.3 / 142
Titel 10.4 Het beheer van huishoudelijke en andere
afvalstoffen / 143
Titel 10.5 Het zich ontdoen, de inzameling en het transport van
afvalwater / 145
Titel 10.6 Het beheer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
/ 148
§ 10.6.1 De afgifte en ontvangst van bedrijfsafvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen / 148
§ 10.6.2 Het vervoer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen / 151
§ 10.6.3 De inzameling van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen / 152
§ 10.6.4 Verdere bepalingen omtrent het beheer van bedrijfsafvalstoffen
en gevaarlijke afvalstoffen / 154
Titel 10.7 Het overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en uit de
Europese Gemeenschap / 156
Titel 10.8 Verdere bepalingen / 158

Hoofdstuk 11 Geluid / 159
Titel 11.1 Algemeen / 159
Titel 11.2 Geluidsbelastingkaarten en actieplannen / 162
§ 11.2.1 Algemeen / 162
§ 11.2.2 Geluidsbelastingkaarten / 163
§ 11.2.3 Actieplannen / 165
§ 11.2.4 Inlichtingen aan een andere lidstaat van de Europese Unie / 167
Titel 11.3 Wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds / 167
Afdeling 11.3.1 Algemeen / 167
Afdeling 11.3.2 Naleving en registratie van
geluidproductieplafonds / 168
§ 11.3.2.1 Naleving van de geluidproductieplafonds / 168
§ 11.3.2.2 Het geluidregister / 170
Afdeling 11.3.3 Vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds / 171
§ 11.3.3.1 Algemeen / 171
§ 11.3.3.2 Procedures voor vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds/ 173
§ 11.3.3.3 De binnenwaarde / 174
§ 11.3.3.4 Verdere bepalingen omtrent vaststelling en wijziging
van geluidproductieplafonds / 175
Afdeling 11.3.4 Geluidproductieplafonds voor op 1 juli 2012 bestaande
of geprojecteerde wegen en spoorwegen / 177
§ 11.3.4.1 Het tot stand komen van de geluidproductieplafonds / 177
§ 11.3.4.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot het wijzigen van geluidproductieplafonds die tot stand zijn gekomen met toepassing van artikel 11.45, eerste lid / 178
Afdeling 11.3.5 Overschrijding van de maximale waarde / 179
Afdeling 11.3.6 Sanering / 181
Afdeling 11.3.7 Overige bepalingen / 185
Hoofdstuk 11A Andere handelingen / 185
Titel 11A.1 Kwaliteit van werkzaamheden en integriteit van
degenen die deze werkzaamheden uitvoeren / 185

Hoofdstuk 12 Verslag-, registratie- en meetverplichtingen / 188
Titel 12.1 Registers beschermde gebieden / 188
Titel 12.2 Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen,
transportroutes en buisleidingen / 188
Titel 12.3 De EG-verordening PRTR en het PRTR-protocol / 192
§ 12.3.1 Algemeen / 192
§ 12.3.2 Rapportage door inrichtingen / 192
§ 12.3.3 PRTR / 195
§ 12.3.4 Aanvullende rapportageverplichtingen / 196
§ 12.3.5 Slotbepalingen / 196
Titel 12.4 / 197

Hoofdstuk 13 Procedures voor vergunningen en ontheffingen / 197
Afdeling 13.1 Algemeen / 197
Afdeling 13.2 Bijzondere bepalingen / 197
Afdeling 13.3 Afvalvoorzieningen categorie A met mogelijke grensoverschrijdende
milieugevolgen / 199
§ 13.2.3 / 200
§ 13.2.4 / 200
§ 13.2.5 / 200
Afdeling 13.3 / 200
Afdeling 13.4 / 200

Hoofdstuk 14 Coördinatie / 201
§ 14.1 Coördinatie bij aanvragen om een beschikking / 201
§ 14.2 Coördinatie bij het maken van een milieueffectrapport/ 202

Hoofdstuk 15 Financiële bepalingen / 207
Titel 15.1 / 207
Titel 15.2 / 207
§ 15.2.3 Vrijstelling / 207
Titel 15.3 / 207
Titel 15.4 Vergoeding van kosten en schade / 208
Titel 15.5 / 209
Titel 15.6 Regulerende verbruiksbelastingen / 209
Titel 15.7 Keuringen / 210
Titel 15.8 Statiegeld, retourpremies / 210
Titel 15.9 Heffingen op gemeentelijk en provinciaal niveau / 211
Titel 15.9a Rechten / 212
Titel 15.10 Afvalbeheersbijdragen / 213
Titel 15.11 Financiering van de zorg voor gesloten stortplaatsen / 215
Titel 15.12 Financiële tegemoetkomingen / 218
Titel 15.13 Kostenverevening Reductie CO2-Emissies
Glastuinbouw / 219

Hoofdstuk 16 Handel in emissierechten / 219
Titel 16.1 Algemeen / 219
Titel 16.2 Broeikasgassen en broeikasgasemissierechten / 221
Afdeling 16.2.1 Inrichtingen / 221
§ 16.2.1.1 Algemeen / 221
§ 16.2.1.2 Vergunning / 222
§ 16.2.1.3 Het toewijzen en verlenen van broeikasgasemissierechten/ 227
Subparagraaf
16.2.1.3.1 Het veilen en kosteloos toewijzen van broeikasgasemissierechten/ 227
Subparagraaf
16.2.1.3.2 Wijziging van toewijzingsbesluiten / 232
Subparagraaf
16.2.1.3.3 Het verlenen van broeikasgasemissierechten / 233
§ 16.2.1.4 De geldigheid van broeikasgasemissierechten, het inleveren van broeikasgasemissierechten, het annuleren van broeikasgasemissierechten en het compenseren
van emissies in een ander kalenderjaar / 235
Afdeling 16.2.2 Luchtvaartactiviteiten / 236
§ 16.2.2.1 Algemeen / 236
§ 16.2.2.2 Monitoring en verslaglegging / 237
§ 16.2.2.3 Het toewijzen en verlenen van broeikasgasemissierechten/ 238
§ 16.2.2.4 De geldigheid van broeikasgasemissierechten, het inleveren van broeikasgasemissierechten, het annuleren van broeikasgasemissierechten en het compenseren
van emissies in een ander kalenderjaar / 242
Afdeling 16.2.3 De overgang van broeikasgasemissierechten en andere eenheden / 243
Afdeling 16.2.4 Registratie van broeikasgasemissierechten en andere eenheden / 244
Afdeling 16.2.5 Instemming met deelname aan projectactiviteiten / 245
Titel 16.3 / 247

Hoofdstuk 17 Maatregelen in bijzondere omstandigheden / 248
Titel 17.1 Maatregelen bij een ongewoon voorval / 248
Titel 17.1A Maatregelen betreffende afvalvoorzieningen / 251
Titel 17.1B Maatregelen in geval van niet-naleving / 252
Titel 17.2 Maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan / 252
Titel 17.3 Maatregelen bij gevaar door stoffen, mengsels of genetisch gemodificeerde organismen / 260

Hoofdstuk 18 Handhaving / 261

Hoofdstuk 19 Openbaarheid van milieu-informatie / 270

Hoofdstuk 20 Inwerkingtreding en rechtsbescherming / 275
§ 20.1 Algemeen / 275
§ 20.2 Advisering inzake beroepen milieubeheer / 278

Hoofdstuk 21 Verdere bepalingen / 279

Hoofdstuk 22 Slotbepalingen / 283
Activiteitenbesluit milieubeheer / 295

Hoofdstuk 1 Algemeen / 296
Afdeling 1.1 Begripsbepalingen, omhangbepaling, reikwijdte en procedurele bepalingen / 296
§ 1.1.1 Begripsbepalingen / 296
§ 1.1.1a Omhangbepaling / 316
§ 1.1.2 Reikwijdte en andere procedurele bepalingen / 317
Afdeling 1.2 Melding / 319

Hoofdstuk 2 Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten / 328
Afdeling 2.1 Zorgplicht / 328
Afdeling 2.2 Lozingen / 329
Afdeling 2.3 Lucht / 332
Afdeling 2.4 Bodem / 337
Afdeling 2.5 Afvalbeheer / 339
Afdeling 2.6 Energiebesparing / 341
Afdeling 2.7 Verkeer en vervoer / 342
Afdeling 2.8 Geluidhinder / 342
Afdeling 2.9 Trillinghinder / 352
Afdeling 2.10 Financiële zekerheid / 353
Afdeling 2.11 Oplosmiddelen / 354

Hoofdstuk 3 Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type C / 369
Afdeling 3.0 Reikwijdte hoofdstuk 3 / 369
Afdeling 3.1 Afvalwaterbeheer / 369
§ 3.1.1 Bodemsanering en proefbronnering / 369
§ 3.1.2 Lozen van grondwater bij ontwatering / 372
§ 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening / 373
§ 3.1.4 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie / 376
§ 3.1.4a Behandeling van stedelijk afvalwater / 376
§ 3.1.5 Lozen van koelwater / 379
§ 3.1.6 Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten / 380
Afdeling 3.2 Installaties / 381
§ 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie / 381
§ 3.2.2 In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit / 391
§ 3.2.3 In werking hebben van een windturbine / 392
§ 3.2.4 In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater / 394
§ 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren / 394
§ 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie / 395
§ 3.2.7 In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie/ 396
§ 3.2.8 Installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem / 396
Afdeling 3.3 Activiteiten met voer- of vaartuigen / 399
§ 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen / 399
§ 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen / 402
§ 3.3.3 Het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en daarmee samenhangende activiteiten / 404
§ 3.3.4 Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage / 405
§ 3.3.5 Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven / 406
Afdeling 3.4 Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen / 408
§ 3.4.1 Opslaan van propaan / 408
§ 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn. / 410
§ 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen / 411
§ 3.4.4 / 414
§ 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen / 414
§ 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat / 416
§ 3.4.7 Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen / 417
§ 3.4.8 Het vullen van gasflessen met propaan of butaan / 418
§ 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank / 418
Afdeling 3.5 Agrarische activiteiten / 419
§ 3.5.1 Telen of kweken van gewassen in een kas / 419
§ 3.5.2 Telen en kweken van gewassen in een gebouw, anders dan in een kas / 426
§ 3.5.3 Telen van gewassen in de open lucht / 428
§ 3.5.4 Waterbehandeling voor agrarische activiteiten / 435
§ 3.5.5 Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen / 436
§ 3.5.6 Het behandelen van gewassen / 436
§ 3.5.7 Composteren / 439
§ 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven / 440
§ 3.5.9 Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren / 447
Afdeling 3.6 Voedingsmiddelen / 447
§ 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen / 447
§ 3.6.2 Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten / 448
§ 3.6.3 Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken / 449
Afdeling 3.7 Sport en recreatie / 453
§ 3.7.1 Binnenschietbanen / 453
§ 3.7.2 Traditioneel schieten / 453
§ 3.7.3 Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht / 454
§ 3.7.4 Recreatieve visvijvers / 455
§ 3.7.5 Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op sport of recreatieterreinen / 455
Afdeling 3.8 Overige activiteiten / 456
§ 3.8.1 Tandheelkunde / 456
§ 3.8.2 Gemeentelijke milieustraat / 456

Hoofdstuk 4 Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten geldend voor een inrichting type A of een inrichting type B / 456
Afdeling 4.0 Reikwijdte hoofdstuk 4 / 456
Afdeling 4.1 Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen / 457
§ 4.1.1 Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners of vaste kunstmeststoffen / 457
§ 4.1.2 Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen / 458
§ 4.1.3 Opslaan van stoffen in opslagtanks / 459
§ 4.1.4 Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen / 461
§ 4.1.5 Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden / 462
§ 4.1.6 / 463
§ 4.1.7 Opslaan van vaste kunstmeststoffen / 463
Afdeling 4.2 / 463
Afdeling 4.3 Activiteiten met betrekking tot hout of kurk / 463
§ 4.3.1 Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen / 463
§ 4.3.2 Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen / 464
Afdeling 4.4 Activiteiten met betrekking tot rubber of kunststof / 466
§ 4.4.1 Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten / 466
§ 4.4.2 Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten / 467
§ 4.4.3 Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars / 468
Afdeling 4.5 Activiteiten met betrekking tot metaal / 469
§ 4.5.1 Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen / 469
§ 4.5.2 Lassen van metalen / 470
§ 4.5.3 Solderen van metalen / 472
§ 4.5.4 Stralen van metalen / 473
§ 4.5.5 Reinigen, lijmen of coaten van metalen / 474
§ 4.5.6 Aanbrengen anorganische deklagen op metalen / 475
§ 4.5.7 Beitsen of etsen van metalen / 476
§ 4.5.8 Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen / 477
§ 4.5.9 Drogen van metalen / 478
§ 4.5.10 Aanbrengen van conversielagen op metalen / 478
§ 4.5.11 Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen / 479
§ 4.5.12 Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met 4.5.11 / 479
Afdeling 4.5a Activiteiten met betrekking tot steen / 481
§ 4.5a.1 Mechanische bewerkingen van steen / 481
§ 4.5a.2 Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen / 483
§ 4.5a.3 Chemisch behandelen van steen / 483
§ 4.5a.4 Het vervaardigen van betonmortel / 484
§ 4.5a.5 Het vormgeven van betonproducten / 485
§ 4.5a.6 Het breken van steenachtig materiaal / 485
Afdeling 4.6 Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoeren vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten / 486
§ 4.6.1 Lozen van afvalwater (algemeen) / 486
§ 4.6.2 / 487
§ 4.6.3 Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen / 487
§ 4.6.4 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen / 489
§ 4.6.5 Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren / 490
§ 4.6.6 Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen / 491
Afdeling 4.7 Activiteiten met betrekking tot grafische processen / 492
§ 4.7.1 Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal / 492
§ 4.7.2 Zeefdrukken / 492
§ 4.7.3 Vellenoffset druktechniek / 493
§ 4.7.3a Rotatieoffset druktechniek / 495
§ 4.7.3b Flexodruk of verpakkingsdiepdruk / 496
Afdeling 4.7a Activiteiten met betrekking tot papier, karton of textiel / 497
§ 4.7a.1 Bewerken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton / 497
§ 4.7a.2 Reinigen of wassen van textiel / 498
§ 4.7a.3 Mechanische bewerking of verwerking van textiel / 504
§ 4.7a.4 Lassen van textiel / 505
§ 4.7a.5 Lijmen of coaten van textiel / 505
Afdeling 4.8 Overige activiteiten / 506
§ 4.8.1 Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen / 506
§ 4.8.2 / 508
§ 4.8.3 / 508
§ 4.8.4 / 508
§ 4.8.5 / 509
§ 4.8.5a / 509
§ 4.8.5b / 509
§ 4.8.6 In werking hebben acculader / 509
§ 4.8.7 / 509
§ 4.8.8 / 509
§ 4.8.9 In werking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een strooiveld / 509
§ 4.8.10 In werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte / 510

Hoofdstuk 5 Industriële emissies / 512
§ 5.0 Reikwijdte hoofdstuk 5 / 512
§ 5.1 Grote stookinstallatie / 512
§ 5.2 Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie/ 519
§ 5.3 Installatie voor de productie van titaandioxide / 528

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen / 531
§ 6.0 Reikwijdte hoofdstuk 6 / 531
§ 6.1 Algemeen overgangsrecht / 531
§ 6.2 / 536
§ 6.3 Overgangsrecht verkeer en vervoer / 536
§ 6.4 Overgangsrecht bodem / 536
§ 6.5 Overgangsrecht geluidhinder / 537
§ 6.6 Overgangsrecht met betrekking tot slibvangputten en olieafscheiders / 540
§ 6.7 Overgangsrecht met betrekking tot het lozen van afvloeiend hemelwater / 540
§ 6.8 Overgangsrecht met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater / 541
§ 6.8a Overgangsrecht met betrekking tot het behandelen van stedelijk afvalwater / 541
§ 6.9 Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie / 542
§ 6.10 Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit / 545
§ 6.10a Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een windturbine / 546
§ 6.10b Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een koelinstallatie / 546
§ 6.10c Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem / 547
§ 6.11 Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en aan spoorvoertuigen / 547
§ 6.11a Overgangsrecht met betrekking tot het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen / 548
§ 6.12 / 548
§ 6.13 Overgangsrecht met betrekking tot de opslag van propaan / 548
§ 6.13a / 549
§ 6.13b / 549
§ 6.13c Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen / 549
§ 6.13d Overgangsrecht met betrekking tot het opslaan van drijfmest / 549
§ 6.13e Overgangsrecht met betrekking tot telen of kweken van gewassen in een kas / 550
§ 6.13f Telen van gewassen in de open lucht / 552
§ 6.13g Overgangsrecht met betrekking tot de waterbehandeling voor agrarische activiteiten / 552
§ 6.13h Overgangsrecht met betrekking tot het behandelen van gewassen / 553
§ 6.13i Overgangsrecht met betrekking tot composteren / 553
§ 6.13j Overgangsrecht met betrekking tot het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven / 554
§ 6.13k Overgangsrecht met betrekking het opslaan in ondergrondse opslagtanks van organische oplosmiddelen / 555
§ 6.13l Overgangsrecht met betrekking tot het bereiden van voedingsmiddelen / 556
§ 6.13m Overgangsrecht met betrekking tot het slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis, bewerken van dierlijke bijproducten of industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken / 556
§ 6.13n / 556
§ 6.14 / 556
§ 6.14a Opslaan van stoffen in opslagtanks / 557
§ 6.15 / 557
§ 6.16 / 557
§ 6.17 / 557
§ 6.18 / 557
§ 6.19 / 557
§ 6.20 / 557
§ 6.21 / 557
§ 6.22 Overgangsrecht met betrekking tot het lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met 4.5.11 / 557
§ 6.22a Overgangsrecht met betrekking tot vormgeven van betonproducten / 558
§ 6.22b Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen / 558
§ 6.23 Overgangsrecht met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen /559
§ 6.23a / 559
§ 6.23b / 559
§ 6.23c Overgangsrecht met betrekking tot het inwendig reinigen van tanks, tankwagens, vrachtwagens en andere transportmiddelen / 559
§ 6.24 Overgangsrecht met betrekking tot het in werking hebben van een laboratorium of praktijkruimte / 560
§ 6.25 / 560
§ 6.26 / 560
§ 6.27 / 560
§ 6.28 / 560
§ 6.29 Slotbepalingen / 560
Activiteitenregeling milieubeheer / 563

Hoofdstuk 1 Algemeen / 563
Afdeling 1.1 Begripsbepalingen en procedurele bepalingen / 563
Afdeling 1.2 Melding / 574

Hoofdstuk 2 Inrichtingsgerelateerde aspecten / 574
Afdeling 2.1 Bodem / 574
§ 2.1.1 Bodembeschermende maatregelen / 574
§ 2.1.2 Bodembeschermende voorzieningen / 578
§ 2.1.3 Aanvaardbaar bodemrisico / 578
§ 2.1.4 Bewaren van documenten / 578
Afdeling 2.3 Afvalbeheer / 579
Afdeling 2.4 Oplosmiddelen / 580
Hoofdstuk 3 Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor inrichtingen type C /589
Afdeling 3.1 Afvalwaterbeheer / 589
§ 3.1.1 Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie / 589
§ 3.1.2 Behandeling van stedelijk afvalwater / 589
§ 3.1.3 Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam / 596
Afdeling 3.2 Installaties / 601
§ 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie / 601
§ 3.2.2 In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit / 607
§ 3.2.3 In werking hebben van een windturbine / 608
§ 3.2.4 In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater / 611
§ 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren / 612
§ 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie / 614
§ 3.2.7 In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie/ 614
§ 3.2.8 Installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem / 615
Afdeling 3.3 Activiteiten met voer- of vaartuigen / 616
§ 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen/ 616
§ 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen / 621
§ 3.3.3 Het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en daarmee samenhangende activiteiten / 623
§ 3.3.4 Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage / 629
§ 3.3.5 Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven / 629
Afdeling 3.4 Opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen / 630
§ 3.4.1 Opslaan van propaan / 630
§ 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn / 631
§ 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen / 637
§ 3.4.4 / 644
§ 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen / 644
§ 3.4.6 Opslaan van drijfmest of digestaat / 645
§ 3.4.7 Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen / 647
§ 3.4.8 Het vullen van gasflessen met propaan of butaan / 647
§ 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank / 647
Afdeling 3.5 Agrarische activiteiten / 653
§ 3.5.1 Telen of kweken van gewassen in een kas / 653
§ 3.5.2 Telen van gewassen in de open lucht / 659
§ 3.5.3 Aanmaken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen / 666
§ 3.5.4 Het behandelen van gewassen / 667
§ 3.5.5 Composteren / 668
§ 3.5.6 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven/ 668
§ 3.5.7 Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren / 670
Afdeling 3.6 Voedingmiddelen / 671
§ 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen / 671
§ 3.6.2 Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke bijproducten /672
§ 3.6.3 Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken / 673
Afdeling 3.7 Sport en recreatie / 674
§ 3.7.1 Binnenschietbanen / 674
§ 3.7.2 Traditioneel schieten / 677
Afdeling 3.8 Overige activiteiten / 678
§ 3.8.1 Gemeentelijke milieustraat / 678

Hoofdstuk 4 Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten geldend voor een inrichting type A of een inrichting type B / 680
Afdeling 4.1 Op- en overslaan van gevaarlijke stoffen en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen / 680
§ 4.1.1 Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest, gedemonteerde airbags, gordelspanners of vaste kunstmeststoffen / 680
§ 4.1.2 Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere ontplofbare stoffen / 694
§ 4.1.3 Opslaan van stoffen in opslagtanks / 695
§ 4.1.3.1 Opslaan van stoffen klasse 5.1 van het ADR en stoffen klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, halfzware olie, PER, polyesterhars
of andere vloeibare bodembedreigende stoffen, niet zijnde gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen, smeerolie of afgewerkte olie, in bovengrondse opslagtanks / 695
§ 4.1.3.2 Opslaan van zuurstof, koolzuur, lucht, argon, helium of stikstof in een bovengrondse stationaire opslagtank / 703
§ 4.1.3.3 Opslaan van propeen / 704
§ 4.1.4 Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen/ 704
§ 4.1.5 Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden / 704
§ 4.1.6 / 706
§ 4.1.7 Opslaan van vaste kunstmeststoffen / 706
Afdeling 4.2 / 707
§ 4.2.1 / 707
§ 4.2.2 / 707
Afdeling 4.3 Activiteiten met betrekking tot hout of kurk / 708
§ 4.3.1 Mechanische bewerking van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen / 708
§ 4.3.2 Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen / 709
Afdeling 4.4 Activiteiten met betrekking tot rubber of kunststof / 711
§ 4.4.1 Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten / 711
§ 4.4.2 Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten / 712
§ 4.4.3 Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars / 715
Afdeling 4.5 Activiteiten met betrekking tot metaal / 717
§ 4.5.1 Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen / 717
§ 4.5.2 Lassen van metalen / 719
§ 4.5.3 Solderen van metalen / 722
§ 4.5.4 Stralen van metalen / 723
§ 4.5.5 Reinigen, lijmen of coaten van metalen / 724
§ 4.5.6 Aanbrengen anorganische deklagen op metalen / 729
§ 4.5.7 Beitsen of etsen van metalen / 730
§ 4.5.8 Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen / 732
§ 4.5.9 Aanbrengen van conversielagen op metalen / 733
§ 4.5.10 Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen / 734
§ 4.5.11 Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met § 4.5.11 van het besluit / 735
Afdeling 4.5a Activiteiten met betrekking tot steen / 736
§ 4.5a.1 Mechanische bewerkingen van steen / 736
§ 4.5a.2 Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen / 737
§ 4.5a.3 Chemisch behandelen van natuursteen of kunststeen / 738
§ 4.5a.4 Het vervaardigen van betonmortel / 739
§ 4.5a.5 Het vormgeven van betonproducten / 739
§ 4.5a.6 Het breken van steenachtig materiaal / 740
Afdeling 4.6 Activiteiten met betrekking tot motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten / 740
§ 4.6.1 / 740
§ 4.6.2 Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen / 741
§ 4.6.3 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen / 743
§ 4.6.4 Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren / 747
§ 4.6.5 Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen / 748
Afdeling 4.7 Activiteiten met betrekking tot grafische processen / 749
§ 4.7.1 Zeefdrukken / 749
§ 4.7.1a Vellenoffset druktechniek / 750
§ 4.7.1b Rotatieoffset druktechniek / 752
§ 4.7.1c Flexodruk of verpakkingsdiepdruk / 753
Afdeling 4.7a Activiteiten met betrekking tot papier, karton of textiel/ 754
§ 4.7a.1 Bewerken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton / 754
§ 4.7a.2 Reinigen en wassen van textiel / 756
§ 4.7a.3 Mechanische bewerking of verwerking van textiel / 757
§ 4.7a.4 Lassen van textiel / 758
§ 4.7a.5 Lijmen of coaten van textiel / 759
Afdeling 4.8 Overige activiteiten / 760
§ 4.8.1 Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen/ 760
§ 4.8.2 / 761
§ 4.8.3 / 761
§ 4.8.4 / 761
§ 4.8.5 In werking hebben van een acculader / 761
§ 4.8.6 / 762
§ 4.8.7 / 762
§ 4.8.8 In werking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een strooiveld / 762
§ 4.8.9 In werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte / 765

Hoofdstuk 5 Industriële emissies / 768
Afdeling 5.1 Grote stookinstallaties / 768
§ 5.1.0 Algemeen / 768
§ 5.1.1 Monitoring van emissies / 768
§ 5.1.2 Meettechnieken / 769
§ 5.1.3 Beoordeling van de naleving van de emissiegrenswaarden/ 772
Afdeling 5.2 Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties / 772
§ 5.2.0 Algemeen / 772
§ 5.2.1 Monitoring van emissies / 773
§ 5.2.2 Meettechnieken / 777
§ 5.2.3 Beoordeling van de naleving van de emissiegrenswaarden / 781
§ 5.2.4 Exploitatievoorwaarden / 783
§ 5.2.5 Overige voorwaarden / 784
Afdeling 5.3 Installatie voor de productie van titaandioxide / 785
§ 5.3.0 Algemeen / 785
§ 5.3.1 Monitoring van emissies / 785
§ 5.3.2 Meettechnieken / 786

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen / 788
§ 6.1 Overgangsrecht / 788
§ 6.2 Slotbepalingen / 797
Besluit milieueffectrapportage / 899
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen / 899

Hoofdstuk 2 Activiteiten, plannen en besluiten ten aanzien waarvan
het maken van een milieueffectrapport verplicht is of
ten aanzien waarvan de artikelen 7.16 tot en met 7.19
van de wet moeten worden toegepast / 900

Hoofdstuk 3 / 901

Hoofdstuk 4 Aanwijzing van besluiten waarop artikel 7.35, derde
lid, van de wet van toepassing is / 901

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen / 901
Overzicht van wijzigingswetten Wet milieubeheer / 967
Register / 981

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekstuitgave Wet milieubeheer 2015-2016