Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016

Paperback Nederlands 2015 9789013132458
Niet leverbaar.

Samenvatting

Werkt u in de dagelijkse praktijk met het milieurecht? Dan kunt u deze verzamelbundel niet missen, of u nu advocaat, rechter, vergunningverlener of handhaver bent of bij een milieuorganisatie werkt. Deze bundel bevat de relevante uitspraken over alle gangbare probleemgebieden en belangrijke onderwerpen. Bij de selectie van de uitspraken stond de praktijk centraal. Vergunningen en handhaving, rechtsbescherming en schadevergoeding, het komt allemaal aan bod. Deze complete bundel is dan ook hét actuele jurisprudentie-overzicht voor iedereen die zich met milieurecht bezighoudt.

Via de inhoudsopgave vindt u snel en simpel de actuele uitspraak die u nodig heeft. De uitspraken zijn systematisch ingedeeld op onderwerp en bovendien alfabetisch gerangschikt. Deze verzamelding jurisprudentie valt op door haar logische opbouw. Dat scheelt veel tijd bij het zoeken naar de voor u relevante uitspraak. En zodra u die uitspraak heeft gevonden, bespaart u met deze bundel opnieuw tijd, doordat de kern van alle uitspraken is samengevat. Kortom, met deze bijzonder praktische verzamelbundel bent u snel weer helemaal ‘bij’. Geeft dat geen rustig gevoel?

Zoals u weet is op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. In dit boek is de jurisprudentie over de Wabo opgenomen. Omdat de inhoudelijke milieutoetsing onder de Wabo echter niet veel is veranderd, zijn in dit boek ook uitspraken over de Wet milieubeheer samengevat die nog van belang zijn voor besluiten over de omgevingsvergunning.

Met deze verzameling heeft u alle voor de praktijk relevante milieurechtspraak binnen handbereik. U hoeft niet langer te zoeken naar een uitspraak die voor u of uw zaak van belang is. Deze dertiende editie van de jaarlijkse 'Jurisprudentiewijzer Milieurecht' is bovendien bijgewerkt en geactualiseerd tot en met september 2015. Dit maakt deze bundel niet alleen compleet maar ook up-to-date en daarmee van grote praktische waarde.

Specificaties

ISBN13:9789013132458
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:460
Druk:1
Verschijningsdatum:24-11-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Frans van der Maesen de Sombreff

Mr. F.B. van der Maesen de Sombreff is werkzaam als seniorjurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is als kamercoördinator verantwoordelijk voor de juridische coördinatie binnen kamer 2 (de milieukamer).

Andere boeken door Frans van der Maesen de Sombreff

Inhoudsopgave

Voorwoord 11
Lijst van afkortingen 13
Aanvraag om vergunning 15
Activiteitenbesluit milieubeheer 21

Afval 27
-Afvalstof 27
-Doelmatigheid 42
-EVOA 43
-Inzameling afvalwater 52
-Inzameling huishoudelijke afvalstoffen 53
-Overig 54

Belanghebbende 59
-Algemeen 59
-Bestuursorganen (art. 1:2, lid 2, Awb) 61
-Concurrent 63
-Handhavingsbesluiten 65
-Milieuvergunning algemeen 67
-Milieuvergunning voor veehouderij 71
-Milieuvergunning voor overige inrichtingen/lozingen 73
-Rechtspersonen (art. 1:2, lid 3, Awb) 77
-Wet bodembescherming 87
-Wet geluidhinder (WGH) 89

Beroep en bezwaar 91
-Beroep algemeen 91
-Bezwaar 96
-Crisis- en herstelwet 98
-Omvang geding, de artikelen 6:13 en 6:19 van de Awb, goede procesorde 99
-Ontvankelijkheid, verwijtbaarheid niet of te laat inbrengen van zienswijze 103
-Ontvankelijkheid, zienswijze, overig 105
-Relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb) 106

Besluit 109
-Handhaving 109
-Milieueffectrapport (MER) 111
-Vergunning(plicht) 112
-Wet geluidhinder (WGH) 113
-Overig 114

Besluit procedure 119
-Beslistermijn 119
-Inwerkingtreding en bekendmaking 121
-Procedure na vernietiging 122
-Uniforme openbare voorbereidingsprocedure 123
-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 127

Bestaande rechten 129

Beste beschikbare technieken (bbt) 133

Bevoegd gezag 139
-Handhaving 139
-Vergunningen 141
-Overig 144

Bijzondere gevoeligheid 149

Bodemverontreiniging en grondwater 153

Energie 159

Geluid 163
-Algemeen 163
-Geluidgevoelige en beschermenswaardige objecten 165
-Gezoneerd industrieterrein 171
-Laagfrequent geluid 178
-Meten en beoordelen 179
-Normstelling algemeen (geen gezoneerd industrieterrein) 183
-Normstelling gemiddeld geluidsniveau (geen gezoneerd industrieterrein) 190
-Normstelling maximaal geluidsniveau 200
-Schietlawaai 205
-Spoorwegen en treinen 207
-Verkeer van en naar de inrichting 209
-Vliegtuigen 215
-Weerkaatsing geluid 215

Handhaving 217
-Algemeen 217
-Beginselplicht, belangenafweging en zicht op legalisatie 223
-Besluit op bezwaar 231
-Gedogen 235
-Intrekking vergunning 238
-Invorderings- en kostenbeschikkingen 239
-Last onder bestuursdwang 243
-Last onder bestuursdwang/onjuist aanbieden afval 245
-Last onder dwangsom 248
-Ongewoon voorval 255
-Overtreder/Overtreding 257
-Preventieve handhaving 261
-Zorgplicht 262

Inrichtingen 265
-Begrip inrichting/afval 265
-Begrip inrichting/dieren 266
-Begrip inrichting/overig 268
-Eén inrichting 274
-Omvang inrichting 280

Internationaal recht 285
-IPPC-Richtlijn 285
-Overig 287

Lichthinder 291

Lucht 295
-Broeikasgasemissierechten 295
-Geur 296
-Luchtkwaliteit 300
-Luchtverontreiniging 304
-Stofhinder 310

Milieubelangen 313
-Verkeer 313
-Overig 316

Milieueffectrapportage (m.e.r.) 321
-Drempelwaarde/capaciteit 321
-Oprichten inrichting 324
-Overig 325

Milieu-informatie 333

Natuurbescherming en landschappelijke en natuurlijke waarden 335

Ruimtelijke ordening en bouwen 339

Schadevergoeding 341
-Awb, artikel 8:73 (oud) 341
-Nadeelcompensatie 343
-Wm, artikel 15.20 (oud) 345
-Wm, artikel 15.21 (oud) 351
-Zuiver schadebesluit 355

Toekomstige ontwikkeling 359

Toetsingskader 363
-Beleidsvrijheid en beoordelingsvrijheid 363
-Grondwet 365
-Voorzorgsbeginsel 366
-Overig 368

Trillingen 373

Veehouderij en landbouw 377
-Ammoniak (directe ammoniakschade) 377
-Ammoniak (Wet ammoniak en veehouderij; Wav) 378
-Ammoniak (overig) 383
-Besluit landbouw milieubeheer 383
-Beste beschikbare technieken 385
-Geurhinder/Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)/geurgevoelig object 389
-Geurhinder/Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)/overig 393
-Geurhinder/overig 399
-Gezondheidsschade 401

Veiligheid 405
-Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 405
-Vuurwerkbesluit 408
-Overig 410

Vergunning milieu 415
-Algemeen 415
-Intrekking vergunning 418

Vergunningvoorschriften 423
-Algemeen 423
-Wijziging voorschriften 429

Visuele hinder 433

Water 435
-Lozingen 435
-Overig 440

Wet BIBOB 445

Wet bodembescherming 449
-Instemming saneringsplan 449
-Geval van verontreiniging/ernst en spoed 452
-Zorgplicht 456
-Overig 458

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016