Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013132861. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.

Sociaal Memo Kind en Gezin 2018

Paperback Nederlands 2018 9789013149371
Voormalig top 100Totaal 30 dagen
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In deze kernachtige samenvatting vindt u alle relevante bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland voor kinderen en hun ouders. Helder en puntsgewijs gegroepeerd op onderwerp. Dit memo vormt een ideaal hulpmiddel gedurende de werkdag voor alle professionals die zich bezighouden met deze doelgroep.

De sociale zekerheid omtrent kinderen en hun ouders is in Nederland omvangrijk en veranderlijk. Ontwikkelingen uit de maatschappij beïnvloeden wet- en regelgeving regelmatig. Als professional werkzaam op dit gebied wilt u natuurlijk continu up-to-date zijn.

Sociaal Memo Kind & Gezin 2018 maakt het u hierin gemakkelijk. Het handige en compacte overzicht helpt u uw weg te vinden in de sociale zekerheid van kinderen en hun ouders. Het memo behandelt als enige uitgave op de markt alle relevante kernpunten uit belangrijke bepalingen op beknopte wijze; van de Jeugdwet en minimumloon tot aan kinderbijslag en sociale werkvoorziening (WsW). Alles samengevat in puntsgewijze opsommingen gegroepeerd op onderwerp.

Het memo verwijst regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften om het bronnenonderzoek voor u te vergemakkelijken.

Wijzigingen Sociale zekerheid
Deze volledig herziene editie besteedt veel aandacht aan recente ontwikkelingen en houdt hierbij de stand van zaken per 1 juli 2018 aan.

Hierbij komen meer in het bijzonder aan de orde:
- aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis en de Wet langdurige zorg -behoort
- aanpassingen in eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg
- minimumloon ook van toepassing bij overeenkomst van opdracht
- minimumloon bij overwerk, meerwerk en stukloon
- beperking partnerbegrip voor voormalig pleegkind voor de toeslagen
- aanpassing toetsingsinkomen voor de toeslagen bij einde partnerschap
- aanpassing inkeerregeling voor de toeslagen voor buitenlands vermogen
- invoering personenregister kinderopvang en continue screening kinderopvang
- harmonisering peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
- uitbreiding rijksvaccinatieprogramma tegen meningokokken
- aanpassingen door inwerkingtreding van de AVG
- aanpassing informatieplicht als gegevens al beschikbaar zijn
- alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 januari en 1 juli 2018.

Specificaties

ISBN13:9789013149371
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:444
Druk:1
Verschijningsdatum:5-11-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Tim de Bondt

Tim de Bondt (1964) heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskundige Informatica aan de HES Amsterdam. Hij is samen met Erik Eikelboom eigenaar van Eikelboom & De Bondt te Leusden.  Naast zijn advieswerkzaamheden voor Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV is Tim verantwoordelijk voor de (hoofd-/eind)redactie van diverse gedrukte en elektronische uitgaven over belastingen, toeslagen, werk, inkomen en sociale zekerheid. De uitgaven worden door Eikelboom & De Bondt Auteurs BV verzorgd voor toonaangevende uitgevers zoals Boom. Ook is Tim actief betrokken bij de software die door Eikelboom & De Bondt IT Services BV wordt ontwikkeld.

Andere boeken door Tim de Bondt

Inhoudsopgave

Titelpagina
Copyright Pagina
Voorwoord
Lijst van afkortingen

1.     Jeugdwet
1.1     Algemeen
1.2     Begrippen
1.3     Reikwijdte
1.4     Taken gemeente
1.5     Gecertificeerde instelling
1.6     Eisen jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling
1.6.1    Kwaliteitseisen
1.6.2    Klachtrecht jeugdigen en ouders
1.6.3    Medezeggenschap jeugdigen en ouders
1.6.3.1   Reikwijdte
1.6.3.2   Cliëntenraad
1.6.3.3   Vertrouwenscommissie/kantonrechter
1.6.3.4   Pleegouderraad
1.6.4    Jaarverslag en openbaarmaking
1.6.5    Financiële verantwoording
1.7     Pleegzorg
1.8     Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen
1.8.1    Reikwijdte
1.8.2    (Voorwaardelijke) (spoed)machtiging
1.8.3    Tenuitvoerlegging
1.8.4    Vrijheidsbeperkende maatregelen
1.8.5    Verlof
1.8.6    Klachtrecht
1.9     Persoonsgebonden budget
1.10    Gereserveerd
1.11    Gegevensverwerking
1.11.1    Verwijsindex
1.11.2    Gebruik van BSN
1.11.3    Toestemming, dossier en privacy
1.11.4    Gegevensverwerking voor uitvoering Jeugdwet en voor beleidsinformatie
1.11.5    Verwerking persoonsgegevens
1.12    Toezicht
1.13    Invoeringsbepalingen Jeugdwet
1.13.1    Overgangsrecht AWBZ-/Zvw-zorg per 1-1-2015
1.13.2    Overgangsrecht jeugdzorg per 1-1-2015
2.     Zorgverzekeringswet (Zvw)
2.1     Begrippen
2.2     Zorgverzekering
2.2.1    Verzekeringsplicht en acceptatieplicht
2.2.2    Aanvang zorgverzekering
2.2.3    Einde zorgverzekering
2.2.4    Verzekering van onverzekerden
2.3     Wettelijk pakket/inhoud zorgverzekering
2.3.1    Te verzekeren risico
2.3.2    Te verzekeren prestaties (wettelijk pakket)
2.3.3    Inhoud en omvang wettelijk pakket
2.4     Premie
2.4.1    Nominale premie
2.4.2    Bestuursrechtelijke premie
2.5     Eigen risico
2.6     Inkomensafhankelijke bijdrage
2.6.1    Grondslag en tarief werkgeversheffing Zvw/bijdrage Zvw
2.6.2    Heffing en invordering van inkomensafhankelijke bijdrage
2.7     Verdragsgerechtigden
2.8     Verplichtingen
2.8.1    Algemeen
2.8.2    Informatieplicht
2.9     Uitvoering
2.9.1    Zorgverzekeraars
2.9.2    Zorginstituut Nederland (ZiNL)
2.9.3    Kwaliteit van zorg
2.10    Bezwaar en beroep
2.11    Formele bepalingen
3.     Wet langdurige zorg (Wlz)
3.1     Algemeen
3.2     Begrippen
3.3     Verzekerden
3.3.1    Kring van verzekerden
3.3.2    Inschrijving van verzekerden
3.4     Inhoud van Wlz-verzekering
3.4.1    Verzekerde zorg (verzekerd pakket)
3.4.2    Recht op zorg en te gelde maken van recht
3.4.2.1   Recht op zorg
3.4.2.2   Indicatie
3.4.2.3   Eigen bijdrage Wlz
3.4.2.4   Wachttijd
3.4.3    Leveringsvormen van zorg
3.4.3.1   Keuzemogelijkheden
3.4.3.2   Persoonsgebonden budget
3.4.3.3   Levering in Nederland of buitenland
3.4.3.4   Overbruggingszorg
3.5     Zeggenschap van verzekerde over zijn leven
3.6     Zorg voor bedreigde personen en ADL-assistentie
3.7     Uitvoering
3.7.1    Wlz-uitvoerder
3.7.2    Zorginstituut Nederland (ZiNL)
3.7.3    CAK
3.7.4    CIZ
3.8     Informatiebepalingen
3.9     Toezicht en handhaving
3.10    Innovatie
3.11    Bezwaar en beroep
3.12    Formele bepalingen
3.13    Invoeringsbepalingen Wlz
3.13.1    Overgangsrecht verzekerden per 1-1-2015
3.13.2    Overgangsrecht uitvoerders en afwikkeling AWBZ
4.     Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
4.1     Algemeen
4.2     Begrippen
4.3     Maatschappelijke ondersteuning
4.3.1    Taken gemeente
4.3.2    Algemene maatregelen en algemene voorzieningen
4.3.3    Maatwerkvoorzieningen
4.3.3.1   Begrippen
4.3.3.2   Doelgroep
4.3.3.3   Onderzoek/aanvraag/toekenning
4.3.3.4   Betaling
4.3.3.5   Terugvordering/verhaal
4.3.3.6   Herziening/intrekking/einde
4.3.4    Eigen bijdrage
4.3.4.1   Algemene bepalingen eigen bijdrage
4.3.4.2   Eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning
4.3.4.3   Eigen bijdrage voor beschermd wonen
4.3.4.4   Eigen bijdrage voor opvang
4.3.5    Verplichtingen cliënt
4.3.6    Evaluatie beleid
4.3.7    Aanwijzingsbevoegdheid
4.3.8    Formele bepalingen
4.4     Kwaliteit voorzieningen
4.5     Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)
4.5.1    Taken AMHK
4.5.2    Kwaliteit en rechtspositie
4.5.3    Toezicht/handhaving
4.6     Gegevensverwerking
4.7     Toezicht
4.8     Overgangsbepalingen AWBZ-zorg
4.9     Invoeringsbepalingen Wmo 2015
5-20.    Gereserveerd
21.     Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)
21.1    Begrippen
21.2    Minimumloon
21.3    Minimumvakantiebijslag
21.4    Sancties
22-30.   Gereserveerd
31.     Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR)
31.1    Algemeen
31.2    Begrippen
31.2.1    Partner
31.2.2    Kind
31.3    Draagkracht en toetsingsinkomen
31.4    Vreemdeling/uitreiziger
31.5    Te gelde maken
31.5.1    Aanvraag en toekenning
31.5.2    Herziening
31.5.3    Betaling, voorschot, opschorting
31.5.4    Terugvordering
31.6    Verplichtingen
31.7    Bestuurlijke boeten
31.8    Bezwaar en beroep
31.9    Formele bepalingen
32.     Wet op het kindgebonden budget (WKB)
32.1    Algemeen
32.2    Aanspraak en hoogte kindgebonden budget
32.3    Uitvoering
32.4    Formele bepalingen
33.     Wet kinderopvang (Wko)
33.1    Algemeen
33.2    Begrippen
33.3    Kinderopvangtoeslag
33.3.1    Aanspraak
33.3.2    Hoogte
33.3.3    Aanvullende tegemoetkoming gemeente
33.4    Uitvoering
33.5-33.6 Gereserveerd
33.7    Kwaliteit kinderopvang
33.7.1    Aanvraag en registratie
33.7.1.1   Kinderopvang in Nederland
33.7.1.2   Buitenlandse kinderopvang
33.7.2    Kwaliteitseisen
33.7.2.1   Algemeen
33.7.2.2   Personenregister kinderopvang en verklaring omtrent gedrag
33.7.3    Behandeling van klachten en geschillen
33.7.3.1   Klachten
33.7.3.2   Geschillen
33.7.4    Oudercommissie
33.8    Gemeentelijk toezicht en ingrijpen
33.9    Bestuurlijke boeten
33.10    Formele bepalingen
33.11    Overgangsrecht Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
34.     Wet op de zorgtoeslag (Wzt)
34.1    Begrippen
34.2    Recht en hoogte zorgtoeslag
34.3    Uitvoering
35.     Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
35.1    Begrippen
35.2    Verzekerden
35.3    Gereserveerd
35.4    Kinderbijslag
35.4.1    Rechten
35.4.2    Inkomen kind
35.4.3    Schema kinderbijslag/onderhoudsvereiste
35.4.4    Aanspraken kinderbijslag
35.4.5    Berekening aanspraken kinderbijslag
35.5    Te gelde maken
35.5.1    Aanvraag en toekenning
35.5.2    Betaling en samenloop
35.5.3    Terugvordering
35.5.4    Herziening en intrekking
35.6    Verplichtingen, maatregelen, boeten
35.6.1    Verplichtingen
35.6.2    Maatregelen
35.6.3    Bestuurlijke boete
35.7    Financiering
35.8    Uitvoering
35.9    Bezwaar en beroep
35.10    Formele bepalingen
36.     Algemene nabestaandenwet (Anw)
36.1    Begrippen
36.2    Verzekerden
36.3    Verzekering
36.3.1    Verplichte verzekering
36.3.2    Vrijwillige verzekering
36.4    Uitkeringen
36.4.1    Algemeen
36.4.2    Recht, ingang, herleving, einde
36.4.2.1   Nabestaandenuitkering
36.4.2.2   Wezenuitkering
36.4.3    Hoogte en herziening
36.4.4    Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
36.4.5    Beperking export Anw-uitkering
36.4.6    Anw-uitkering bij detentie, voortvluchtig of uitreiziger zijn
36.4.7    Vakantie-uitkering
36.4.8    Overlijdensuitkering
36.4.9    Tegemoetkoming Anw
36.5    Te gelde maken
36.5.1    Aanvraag en toekenning
36.5.2    Betaling, schorsing, opschorting
36.5.3    Terugvordering
36.5.4    Herziening en intrekking
36.5.5    Samenloop met buitenlandse uitkeringen
36.6    Verplichtingen, maatregelen, boeten
36.6.1    Verplichtingen
36.6.1.1   Informatieplicht
36.6.1.2   Overige verplichtingen
36.6.2    Maatregelen
36.6.3    Bestuurlijke boete
36.7    Premieheffing en financiering
36.8    Uitvoering
36.9    Bezwaar en beroep
36.10    Particuliere pensioenregelingen
36.11    Formele bepalingen
36.12    Overgangsbepalingen AWW
37.     Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
37.1    Begrippen
37.2    Volksverzekeringen en sociale voorzieningen
37.3    Werknemersverzekeringen en Wajong
37.4    Vaststelling van inkomen
38.     Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
38.1    Begrippen
38.2    Ingezetene/studerende
38.2.1    Ingezetene
38.2.2    Studerende
38.3    Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten
38.3.1    Jonggehandicapte
38.3.2    Recht
38.3.3    Hoogte
38.3.4    Uitsluitingsgronden
38.3.5    Aanvraag/toekenning
38.3.6    Einde/herleving
38.3.7    Overeenkomstige toepassing bepalingen
38.4    Werk en arbeidsondersteuning (instroom van 2010 t/m 2014)
38.4.1    Begrippen
38.4.1.1   Jonggehandicapte
38.4.1.2   Arbeidsongeschiktheid
38.4.1.3   Inkomen per dag
38.4.2    Uitsluitingsgronden
38.4.3    Recht, herleving, einde
38.4.4    Re-integratie en Wajong-arbeidsondersteuning
38.4.5    Inkomensvoorzieningen
38.4.5.1   Wajong-inkomensondersteuning werkregeling
38.4.5.2   Wajong-inkomensondersteuning tijdens studie/scholing
38.4.5.3   Uitkering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
38.4.5.4   Herziening en verhoging
38.4.6    Aanvullende tegemoetkoming
38.4.7    Vakantie-uitkering
38.4.8    Overlijdensuitkering
38.4.9    Te gelde maken
38.4.9.1   Aanvraag, toekenning, herziening, intrekking
38.4.9.2   Betaling
38.4.10   Verplichtingen, maatregelen, boeten
38.4.10.1  Verplichtingen
38.4.10.2  Maatregelen
38.4.10.3  Bestuurlijke boete
38.5    Wajong-uitkering (instroom voor 2010)
38.5.1    Arbeidsongeschiktheid
38.5.2    Jonggehandicapte
38.5.3    Recht
38.5.4    Hoogte
38.5.5    Aanvullende tegemoetkoming
38.5.6    Vakantie-uitkering
38.5.7    Overlijdensuitkering
38.5.8    Re-integratie-instrumenten
38.5.8.1   Loondispensatie
38.5.8.2   Loonsuppletie, proefplaats
38.5.8.3   Onderwijsvoorzieningen
38.5.8.4   Overgangsrecht
38.5.9    Te gelde maken
38.5.9.1   Aanmelding
38.5.9.2   Toekenning en ingangsdatum
38.5.9.3   Betaling en terugvordering
38.5.9.4   Herziening
38.5.9.5   Intrekking en einde
38.5.9.6   Herleving en heropening
38.5.9.7   Samenloop
38.5.10   Verplichtingen, maatregelen, boeten
38.5.10.1  Verplichtingen
38.5.10.2  Maatregelen
38.5.10.3  Bestuurlijke boete
38.5.11   Scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen
38.6    Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
38.7    Financiering
38.8    Bezwaar en beroep
38.9    Formele bepalingen
38.10    Invoeringsbepalingen Wajong per 1-1-1998
39.     Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
39.1    Algemeen
39.2    Begrippen
39.3    Wsw-dienstbetrekking
39.4    Begeleid werken in Wsw-verband
39.5    (Her)indicatie
39.6    Verplichtingen
39.7    Uitvoering
39.8    Formele bepalingen
39.9    Overgangsbepalingen Wsw per 1-1-1998
40-50.   Gereserveerd
51.     Premieheffing en financiering
51.1    Premieheffing en rijksbijdragen
51.2    Volksverzekeringen
51.2.1    Premieplicht en maatstaf voor heffing
51.2.2    Tarief
51.2.3    Heffingskorting
51.3    Werknemersverzekeringen
51.4    Banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten
51.5    Heffing en invordering premies volks- en werknemersverzekeringen
51.5.1    Heffing
51.5.1.1   Volksverzekeringen
51.5.1.2   Werknemersverzekeringen
51.5.2    Invordering
51.5.3    Schuldige nalatigheid premie volksverzekeringen
51.6    Financiering vrijwillige volksverzekeringen
51.7    Financiering vrijwillige werknemersverzekeringen
52-60.   Gereserveerd
61.     Overzichten
61.1    Rijksvaccinatieprogramma
61.2    Onderwijsvakanties

Alfabetisch register

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sociaal Memo Kind en Gezin 2018