Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2015/2016

Paperback Nederlands 2015 9789013133080
Niet leverbaar.

Samenvatting

Deze uitgave bevat de Algemene wet bestuursrecht geldend sinds 1 oktober 2015. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst zichtbaar via voetnoten.

Het onderdeel 'Nadeelcompensatie' uit de Wet nadeelcompensatie en onrechtmatige besluiten, dat nog niet in werking is getreden, is afzonderlijk opgenomen na de tekst van de Awb.

Naast de procesregelingen biedt 'Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht' nog een aantal aanverwante wetten zoals de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en de Algemene termijnenwet.

Specificaties

ISBN13:9789013133080
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:324
Druk:1
Verschijningsdatum:14-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Willem Konijnenbelt

Willem Konijnenbelt heeft van 1978-1993 wetgevingsonderwijs gegeven aan de universiteiten van Tilburg en Amsterdam en van 1985 tot heden aan wetgevingsjuristen in Nederland, van de EU, van diverse andere landen en van de Caribische landen. Van 1973-1976 was hij wetgevingsjurist bij het ministerie van (toen nog) Binnenlandse Zaken, van 1993-2005 staatsraad-wetgevingsadviseur bij de Raad van State en sinds 2011 is hij zelfstandig gevestigd wetgevingsadviseur.

Andere boeken door Willem Konijnenbelt

Inhoudsopgave

Algemene wet bestuursrecht | 16

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen | 16
Titel 1.1 Definities en reikwijdte | 16
Titel 1.2 Uitvoering van bindende besluiten van organen van de Europese Unie | 19

Hoofdstuk 2 Verkeer tussen burgers en bestuursorganen | 20
Afdeling 2.1 Algemene bepalingen | 20
Afdeling 2.2 Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer | 21
Afdeling 2.3 Verkeer langs elektronische weg | 21

Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen over besluiten | 24
Afdeling 3.1 Inleidende bepalingen | 24
Afdeling 3.2 Zorgvuldigheid en belangenafweging | 25
Afdeling 3.3 Advisering | 25
Afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure | 26
Afdeling 3.5 Samenhangende besluiten | 29
§ 3.5.1 Algemeen | 29
§ 3.5.2 Informatie | 29
§ 3.5.3 Coördinatie van besluitvorming en rechtsbescherming | 30
Afdeling 3.6 Bekendmaking en mededeling | 33
Afdeling 3.7 Motivering | 35

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen over besluiten | 36
Titel 4.1 Beschikkingen | 36
Afdeling 4.1.1 De aanvraag | 36
Afdeling 4.1.2 De voorbereiding | 38
Afdeling 4.1.3 Beslistermijn | 40
§ 4.1.3.1 Beslistermijn | 40
§ 4.1.3.2 Dwangsom bij niet tijdig beslissen | 41
§ 4.1.3.3 Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen | 42
Titel 4.2 Subsidies | 44
Afdeling 4.2.1 Inleidende bepalingen | 44
Afdeling 4.2.2 Het subsidieplafond | 45
Afdeling 4.2.3 De subsidieverlening | 46
Afdeling 4.2.4 Verplichtingen van de subsidieontvanger | 48
Afdeling 4.2.5 De subsidievaststelling | 50
Afdeling 4.2.6 Intrekking en wijziging | 52
Afdeling 4.2.7 Betaling en terugvordering | 54
Afdeling 4.2.8 Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen | 55
§ 4.2.8.1 Inleidende bepalingen | 55
§ 4.2.8.2 De aanvraag | 55
§ 4.2.8.3 De subsidieverlening | 57
§ 4.2.8.4 Verplichtingen van de subsidieontvanger | 57
§ 4.2.8.5 De subsidievaststelling | 59
Titel 4.3 Beleidsregels | 61
Titel 4.4 Bestuursrechtelijke geldschulden | 62
Afdeling 4.4.1 Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling | 62
Afdeling 4.4.2 Verzuim en wettelijke rente | 66
Afdeling 4.4.3 Verjaring | 68
Afdeling 4.4.4 Aanmaning en invordering bij dwangbevel | 70
§ 4.4.4.1 De aanmaning | 70
§ 4.4.4.2 Invordering bij dwangbevel | 70
Afdeling 4.4.5 Bezwaar en beroep | 73

Hoofdstuk 5 Handhaving | 74
Titel 5.1 Algemene bepalingen | 74
Titel 5.2 Toezicht op de naleving | 76
Titel 5.3 Herstelsancties | 79
Afdeling 5.3.1 Last onder bestuursdwang | 79
Afdeling 5.3.2 Last onder dwangsom | 82
Titel 5.4 Bestuurlijke boete | 85
Afdeling 5.4.1 Algemene bepalingen | 85
Afdeling 5.4.2 De procedure | 87

Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen over bezwaar en beroep | 89
Afdeling 6.1 Inleidende bepalingen | 89
Afdeling 6.2 Overige algemene bepalingen | 89
Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep | 95
Afdeling 7.1 Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter | 95
Afdeling 7.2 Bijzondere bepalingen over bezwaar | 96
Afdeling 7.3 Bijzondere bepalingen over administratief beroep | 102

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen over de wijze van procederen bij de bestuursrechter | 107
Titel 8.1 Algemene bepalingen over het beroep in eerste aanleg | 107
Afdeling 8.1.1 Bevoegdheid | 107
Afdeling 8.1.2 Behandeling door een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer | 113
Afdeling 8.1.2.a Conclusie | 114
Afdeling 8.1.3 Verwijzing, voeging en splitsing | 114
Afdeling 8.1.4 Wraking en verschoning van rechters | 115
Afdeling 8.1.5 Partijen | 117
Afdeling 8.1.6 Getuigen, deskundigen en tolken | 122
Afdeling 8.1.7 Verzending van stukken | 127
Titel 8.2 Behandeling van het beroep in eerste aanleg | 129
Afdeling 8.2.1 Griffierecht | 129
Afdeling 8.2.1.a Algemene bepaling | 130
Afdeling 8.2.2 Vooronderzoek | 130
Afdeling 8.2.2.a Bestuurlijke lus | 135
Afdeling 8.2.3 Versnelde behandeling | 136
Afdeling 8.2.4 Vereenvoudigde behandeling | 136
Afdeling 8.2.4.a Beroep bij niet tijdig handelen | 138
Afdeling 8.2.5 Onderzoek ter zitting | 139
Afdeling 8.2.6 Uitspraak | 144
Afdeling 8.2.7 Tussenuitspraak | 149
Titel 8.3 Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak | 150
Titel 8.4 Schadevergoeding | 153
Titel 8.5 Hoger beroep | 156
Titel 8.6 Herziening | 162

Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling | 163
Titel 9.1 Klachtbehandeling door een bestuursorgaan | 163
Afdeling 9.1.1 Algemene bepalingen | 163
Afdeling 9.1.2 De behandeling van klaagschriften | 164
Afdeling 9.1.3 Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure | 166
Titel 9.2 Klachtbehandeling door een ombudsman | 167
Afdeling 9.2.1 Algemene bepalingen | 167
Afdeling 9.2.2 Bevoegdheid | 168
Afdeling 9.2.3 Procedure | 171

Hoofdstuk 10 Bepalingen over bestuursorganen | 175
Titel 10.1 Mandaat, delegatie en attributie | 175
Afdeling 10.1.1 Mandaat | 175
Afdeling 10.1.2 Delegatie | 177
Afdeling 10.1.3 Attributie | 179
Titel 10.2 Toezicht op bestuursorganen | 179
Afdeling 10.2.1 Goedkeuring | 179
Afdeling 10.2.2 Vernietiging | 181
Afdeling 10.2.3 Schorsing | 182

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen | 183
Bijlagen bij de Algemene wet bestuursrecht | 185
Bijlage 1: Regeling rechtstreeks beroep (artikel 7:1, eerste lid, onderdeel g) | 185
Bijlage 2: Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak (art. 8:5, 8:6, 8:7, 8:105 en 8:106) | 188
Bijlage 3: Regeling verlaagd griffierecht (art. 8:41 en 8:109) | 228
Overzicht wijzigingswetten | 233
Overgangsrecht | 237
Overgangsbepaling Wet aanpassing bestuursprocesrecht | 237

§ NOG NIET IN WERKING GETREDEN WIJZIGINGSWET
Inleiding | 240
Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding | 241
Titel 4.5 Nadeelcompensatie | 241

§ REGELINGEN BESTUURSPROCESRECHT
Besluit proceskosten bestuursrecht | 244
Besluit buitengerechtelijke kosten | 249
Procesregeling bestuursrecht 2013 | 250
Hoofdstuk 1 Algemeen | 251
Hoofdstuk 2 Het begin van de procedure | 253
Hoofdstuk 3 De vereisten voor de procedure | 255
Hoofdstuk 4 Het vooronderzoek | 257
Hoofdstuk 5 Het onderzoek ter zitting | 259
Hoofdstuk 6 De uitspraak | 261
Hoofdstuk 7 Het niet tijdig nemen van een besluit | 262
Hoofdstuk 8 Het verzet | 263
Hoofdstuk 9 De voorlopige voorziening | 264
Hoofdstuk 10 De vrijheidsontnemende maatregel | 265
Hoofdstuk 11 De AA-zaak | 266
Hoofdstuk 12 De Dublinzaak | 268
Hoofdstuk 13 Slotbepaling | 270
Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 | 277

§ AANVERWANTE WETTEN
Algemene termijnenwet | 288
Wet op de rechterlijke organisatie | 290
Artikel 43 Competentie rechtbank als bestuursrechter | 290
Wet op de Raad van State | 291
Hoofdstuk I De Raad van State in het algemeen | 291
Afdeling 1 Samenstelling en taak | 291
Afdeling 2 Staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst | 295
Afdeling 3 De secretaris en de ambtenaren van staat | 296
Afdeling 4 Overige bepalingen | 297
Hoofdstuk II De Afdeling advisering | 298
Afdeling 1 Samenstelling en taak | 298
Afdeling 2 Overige bepalingen | 302
Hoofdstuk III De Afdeling bestuursrechtspraak | 303
Afdeling 1 Samenstelling en taak | 303
Afdeling 2 Overige bepalingen | 304
Hoofdstuk IV Slotbepalingen | 305
Beroepswet | 306
Titel I De Centrale Raad van Beroep | 306
Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie | 310
Titel II Het College van Beroep voor het bedrijfsleven | 310
Titel IV Citeertitel | 313

§ TREFWOORDENREGISTER AWB | 315

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht 2015/2016