Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Uitleg van notariële akten

Paperback Nederlands 2015 9789013133356
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Op 5 juni 2014 vond in Paushuize te Utrecht het symposium ‘Uitleg van notariële akten’ plaats.

'Uitleg van notariële akten' bevat de op schrift gestelde voordrachten van bijna alle sprekers en een extra bijdrage over uitleg van notariële akten. Over de uitleg van notariële akten was nog niet eerder een symposium georganiseerd of een bundel in de serie Ars Notariatus verschenen. Aan de uitleg van notariële akten als zodanig is in de literatuur tot dusverre weinig aandacht besteed.

De opzet van de bundel is als volgt. De eerste bijdrage gaan over uitleg van (notariële) akten in het algemeen. Voor de gevolgen van de verschillende uitlegnormen voor de notariële praktijk en de uitleg door de notaris zal in de daarop volgende bijdragen per soort (notariële) akte worden ingegaan op het toepasselijke uitlegcriterium en de daarmee samenhangende vragen bij de uitleg van de desbetreffende akte.

Het onderwerp bevindt zich op het snijvlak van het notariaat enerzijds en de advocatuur en de rechterlijke macht anderzijds. De laatstgenoemde procederen en oordelen over het product van de eerstgenoemde. Voor de advocaat en de rechter is het vanzelfsprekend dat zij zich in het onderwerp dienen te verdiepen. Uit de verschillende procedures die over de uitleg van (notariële) akten worden gevoerd, blijkt hoe belangrijk het onderwerp is.

Kennis over de uitleg van notariële akten is niet alleen van belang voor advocaten en rechters, maar ook voor het notariaat. Notariële akten en ook andere akten worden immers opgesteld door de notaris. Het is voor de notaris goed om te weten wat met zijn akte gebeurt. Ook de notaris zelf ontkomt niet aan de uitleg van zijn eigen of andermans akten. Ook hierom is de uitleg van notariële akten voor de notaris van belang.

Specificaties

ISBN13:9789013133356
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:145
Druk:1
Verschijningsdatum:17-10-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Notarieel recht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Wilbert Kolkman

Wilbert Kolkman is hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aldaar. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich met name op het familievermogensrecht. Daarnaast is hij hoofdredacteur van diverse publicaties en docent in enkele postacademische opleidingen. Tot 1 oktober 2020 was hij werkzaam als adviseur bij Elan Notarissen te Steenwijk. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Andere boeken door Wilbert Kolkman

Over Leon Verstappen

Leon Verstappen is sinds 1 december 1998 hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, verbonden aan de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het familie(vermogens)recht en het vastgoedrecht. Hij is adviseur van Hekkelman Advocaten & Notarissen in Arnhem en Nijmegen, plaatsvervangend raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag, bestuurslid van Stichting Grotius Academie en van Stichting Beroepsopleiding Notariaat, alsmede lid van de raad van Toezicht van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap in Amsterdam. Hij is redacteur van diverse uitgaven, waaronder het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), en annotator van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Sinds 1 december 1998 leidt hij de notariële sectie van de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht, van welke vakgroep hij twee keer voorzitter was (2001-2004 en 2016-2020). Van 2006-2010 was hij decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Andere boeken door Leon Verstappen

Inhoudsopgave

Voorwoord / IX

1. Uitleg van notariële akten algemeen / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Uitleg van schriftelijke overeenkomsten / 2
1.2.1 De (subjectieve) Haviltex-norm, de CAO-norm en de objectieve Haviltex-norm / 2
1.2.2 De CAO-norm / 2
1.2.3 De objectieve Haviltex-norm / 3
1.2.4 Het onderscheid tussen de CAO-norm en de objectieve Haviltex-norm / 4
1.2.5 Het arrest DSM/Fox / 5
1.3 Akte vs. overeenkomst / 6
1.4 Uitleg van notariële akten / 7
1.4.1 Inleiding / 7
1.4.2 Registergoederenakten; een ‘eigen’ objectief criterium / 8
1.4.3 Titel van overdracht en vestiging van registergoederenakten, waaronder de door de notaris in de openbare registers ingeschreven koopovereenkomst / 10
1.4.4 Andere notariële leverings- en vestigingsakten, zoals cessie-, pand- en hypotheekakten / 12
1.4.5 Grossen (executoriale titel) / 13
1.4.6 Statuten en andere vennootschapsrechtelijke akten / 14
1.4.7 Huwelijkse voorwaarden / 15
1.4.8 Uiterste wilsbeschikkingen / 16
1.4.9 Schenkingen ter zake des doods / 17
1.5 Conclusie / 18

2. De rol van de notaris bij de uitleg van notariële akten / 19
2.1 Inleiding / 19
2.2 De notaris en zijn dossier in een procedure / 19
2.3 Zorgvuldige redactie van de akte / 21
2.4 Uitleg van een akte in het kader van notariële werkzaamheden en aansprakelijkheid / 23
2.5 Conclusie / 27

3. Vestiging van beperkte rechten en splitsing in appartementsrechten / 29
3.1 Op zoek naar de bedoeling van partijen: twee uitlegmethoden / 29
3.2 Erfdienstbaarheden en het objectief vaststellen van twijfel / 31
3.3 Opstalrecht en het creëren van chaos / 33
3.4 Appartementsrechten en objectieve aanwijzingen in splitsingsakten / 36
3.5 Rechtszekerheid en derden / 41
3.6 Conclusie / 43

4. Uitleg van hypotheekakten en notariële pandakten / 45
4.1 Inleiding / 45
4.2 Zekerheidsheidsrechten en uitleg / 45
4.3 Uitleg hypotheekakte / 47
4.4 Uitleg notariële pandakte / 50
4.5 Conclusie / 51

5. Partijautonomie bij pand en hypotheek / 53
5.1 Inleiding en vraagstelling / 53
5.2 Samenvatting / 54
5.3 De wetsgeschiedenis en enige literatuur / 56
5.3.1 De wetsgeschiedenis van Boek 3 BW / 56
5.3.2 De wetsgeschiedenis van Boek 5 BW / 56
5.3.2.1 Argumenten om aan te nemen dat andere, meer beperkte maatstaven gelden voor de in Boek 3 BW geregelde beperkte rechten / 58
5.3.2.2 Argumenten om aan te nemen dat dezelfde maatstaven gelden voor de in Boek 3 BW geregelde beperkte rechten / 59
5.3.3 Aanvullende maatstaven uit de literatuur / 60
5.4 De jurisprudentie: twee arresten van de Hoge Raad / 61
5.4.1 Analyse van en conclusie uit de beide arresten / 62
5.5 Conclusie: vijf maatstaven / 63
5.6 Analyse van de eerste maatstaf: de dwingendrechtelijke inhoud van een zekerheidsrecht / 63
5.6.1 De inhoud van een zekerheidsrecht van rechtswege / 63
5.6.2 In hoeverre is de inhoud die een zekerheidsrecht van rechtswege heeft, van dwingend recht? / 65
5.7 Analyse van de tweede maatstaf: waar ligt de grens van het gesloten systeem? / 66
5.8 Analyse van de derde maatstaf: wat betekent het voldoende verbandvereiste? / 67
5.9 De (on)mogelijkheid dat partijen verplichtingen om te handelen aan een zekerheidsrecht toevoegen / 68
5.10 Synthetisering en concretisering voor pand en hypotheek / 72
5.11 De wijze waarop een beding tot de inhoud van een zekerheidsrecht kan gaan behoren / 72
5.12 Derdenwerking en gebondenheid van een curator / 73
5.13 Voorbeelden / 76
5.13.1 Een onderhoudsverplichting van de hypotheekgever / 77
5.13.2 Een recht van de hypotheekhouder om alle opstallen te slopen / 77
5.14 Slot / 78

6. Uitleg van statuten / 81
6.1 Inleiding / 81
6.2 Enkele voorbeelden / 82
6.3 Rechtskarakter van overeenkomsten van vennootschap versus statuten / 84
6.4 Basisregel bij uitleg van statuten / 87
6.5 Invloed van de flexibilisering van het BV-recht / 92
6.6 Statutaire regelingen versus contractuele regelingen / 94
6.7 Uitleg van statuten in het licht van een aandeelhoudersovereenkomst? / 96
6.8 Conclusie / 98

7. Uitleg van huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten / 99
7.1 Inleiding / 99
7.2 De taal der akte / 100
7.3 Begrijpt men wat er staat? Wat blijft er hangen? / 101
7.4 Subjectieve of objectieve uitleg? / 103
7.5 Huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten / 105
7.6 De jurisprudentie over uitleg van huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten / 106
7.7 Ondernemingswinst en art. 1:141 lid 4/5 BW / 108
7.8 Uitleg van samenlevingsovereenkomsten / 111
7.9 Relativering van gemaakte huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten langs andere wegen dan uitleg – relativering van de rechtszekerheid / 112
7.10 Conclusie / 112

8. Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen / 113
8.1 Inleiding / 113
8.2 Uitleg uiterste wil in het algemeen / 113
8.3 Verhoudingen en omstandigheden (lid 1) / 115
8.4 Daden en verklaringen buiten de uiterste wil (lid 2) / 121
8.5 Redelijkheid en billijkheid / 125
8.6 Rol van notaris bij uitleg testament (I): strakke regie / 126
8.7 Rol van notaris bij uitleg testament (II): enkele praktische handvatten / 127
8.8 Conclusies / 129

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Uitleg van notariële akten