Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tekstuitgave Burgerlijke stand 2015-2

Paperback Nederlands 2015 9789013133714
Niet leverbaar.

Samenvatting

Deze tekstuitgave staat vooral in het teken van alle wijzigingen gedurende de laatste maanden in Boek 1 BW en boek 10 BW.

Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook het Besluit burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand opgenomen.

Verder zijn opgenomen:
-De Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand.
-De Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland staat niet meer in deze tekstuitgave. Deze Overeenkomst, met bijlagen, is voor het Koninkrijk der Nederlanden op 18 juli 1997 buiten werking getreden en is vervangen door de in deze uitgave opgenomen Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand (Wenen, 8 september 1976).
-Het Besluit geslachtsnaamwijziging en Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling.

Specificaties

ISBN13:9789013133714
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:252
Druk:1
Verschijningsdatum:30-9-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / 5
Burgerlijk Wetboek Boek 1 (uittreksel) / 15
Titel 1 Algemene bepalingen / 15
Titel 2 Het recht op de naam / 15
Titel 3 Woonplaats / 20
Titel 4 Burgerlijke stand / 21
Afdeling 1 De ambtenaar van de burgerlijke stand / 21
Afdeling 2 De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan / 23
Afdeling 3 Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten / 24
Afdeling 4 De akten van geboorte, van overlijden en de akten houdende attestaties de vita / 26
Afdeling 5 Latere vermeldingen / 31
Afdeling 6 Akten van inschrijving van bepaalde rechterlijke uitspraken / 33
Afdeling 7 De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand
alsmede van afschriften en uittreksels / 34
Afdeling 8 De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand / 34
Afdeling 9 De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering van de daarin voorkomende akten en latere vermeldingen / 35
Afdeling 10 Inschrijving van buitenlandse akten en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte / 36
Afdeling 11 De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak / 39
Afdeling 12 Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting / 40
Afdeling 13 Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte / 41
Afdeling 14 De Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit / 42
Titel 5 Het huwelijk / 43
Algemene bepaling / 43
Afdeling 1 Vereisten tot het aangaan van een huwelijk / 44
Afdeling 2 Formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk moeten voorafgaan / 45
Afdeling 3 Stuiting van het huwelijk / 48
Afdeling 4 De voltrekking van het huwelijk / 49
Afdeling 5 Nietigverklaring van een huwelijk / 51
Afdeling 6 Bewijs van het bestaan van het huwelijk / 53
Titel 5A Het geregistreerd partnerschap / 53
Titel 6 Rechten en verplichtingen van echtgenoten / 56
Titel 9 Ontbinding van het huwelijk / 61
Afdeling 1 Ontbinding van het huwelijk in het algemeen / 61
Afdeling 2 Echtscheiding / 61
Titel 10 Scheiding van tafel en bed en ontbinding van het
huwelijk na scheiding van tafel en bed / 65
Afdeling 1 Scheiding van tafel en bed / 65
Afdeling 2 Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed / 67
Titel 11 Afstamming / 68
Afdeling 1 Algemeen / 68
Afdeling 2 Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane vaderschap / 70
Afdeling 2a Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane moederschap / 71
Afdeling 3 Erkenning / 72
Afdeling 4 Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap / 74
Afdeling 5 Inroeping of betwisting van staat / 75
Afdeling 6 De bijzondere curator / 76
Titel 12 Adoptie / 76
Titel 13 Minderjarigheid / 79
Afdeling 1 Algemene bepalingen / 79
Afdeling 2 Handlichting / 79
Afdeling 3 De raad voor de kinderbescherming / 80
Afdeling 4 Registers betreffende het over minderjarigen uitgeoefende gezag / 83
Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen / 83
Afdeling 1 Algemeen / 83
Afdeling 2 Ouderlijk gezag / 85
§ 1 Het gezamenlijk gezag van ouders binnen en buiten huwelijk en het gezag van één ouder na scheiding / 85
§ 1a Het gezamenlijk gezag van ouders binnen een geregistreerd partnerschap / 88
§ 2 Het gezag van ouders anders dan na scheiding / 88
§ 2a Gezag na meerderjarigverklaring / 90
§ 3 Het bewind van de ouders / 91
Afdeling 3 Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de gezagsuitoefening door de ouders en de gezagsuitoefening door één van hen / 92
Afdeling 3a Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder / 94
§ 1 Het gezamenlijk gezag van rechtswege van een ouder tezamen met een ander dan een ouder / 94
§ 2 Het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder krachtens rechterlijke beslissing / 95
§ 3 Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezamenlijk
gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder / 96
Afdeling 3b / 97
Afdeling 4 Ondertoezichtstelling van minderjarigen / 97
Afdeling 5 Beëindiging van het ouderlijk gezag / 105
Afdeling 6 Voogdij / 108
§ 1 Voogdij in het algemeen / 108
§ 2 Voogdij door een der ouders opgedragen / 110
§ 3 Voogdij door de rechter opgedragen / 111
§ 4 Voogdij van rechtspersonen / 112
§ 5 Ontslag van de voogdij / 114
§ 6 Onbevoegdheid tot de voogdij / 114
§ 7 Ondertoezichtstelling van onder voogdij staande minderjarigen / 115
§ 8 Beëindiging van voogdij / 115
§ 9 Het toezicht van de voogd over de persoon van de minderjarige / 117
§ 10 Het bewind van de voogd / 117
§ 11 De rekening en verantwoording bij het einde van de voogdij / 126
Titel 15 Omgang en informatie / 127
Titel 16 Curatele / 128
Titel 18 Afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen / 136
Afdeling 1 Onderbewindstelling in geval van afwezigheid / 136
Afdeling 2 Personen wier bestaan onzeker is / 137
Afdeling 3 Vaststelling van overlijden in bepaalde gevallen / 141
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (uittreksel) / 143
Titel 1 Algemene bepalingen / 143
Titel 2 De naam / 146
Titel 3 Het huwelijk / 149
Afdeling 1 Voltrekking en erkenning van de geldigheid van huwelijken / 149
Afdeling 2 Rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten / 151
Afdeling 3 Het huwelijksvermogensregime / 153
Afdeling 4 Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed / 155
Titel 4 Het geregistreerd partnerschap / 156
Afdeling 1 Het aangaan van een geregistreerd partnerschap in Nederland / 156
Afdeling 2 De erkenning van een buiten Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap / 156
Afdeling 3 Rechtsbetrekkingen tussen de geregistreerde partners / 157
Afdeling 4 Het partnerschapsvermogensregime / 158
Afdeling 5 Beëindiging in Nederland van een geregistreerdpartnerschap / 161
Afdeling 6 Erkenning van een buiten Nederland tot stand gekomen beëindiging van een geregistreerd partnerschap / 162
Afdeling 7 Levensonderhoud / 162
Afdeling 8 Overgangsrecht / 163
Titel 5 Afstamming / 163
Afdeling 1 Familierechtelijke betrekkingen door geboorte / 163
Afdeling 2 Familierechtelijke betrekkingen door erkenning of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap / 164
Afdeling 3 Familierechtelijke betrekkingen door wettiging / 166
Afdeling 4 De inhoud van familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming / 166
Afdeling 5 Erkenning van buitenlands tot stand gekomen rechterlijke beslissingen en rechtsfeiten / 167
Afdeling 6 Overgangsrecht / 168
Titel 6 Adoptie / 168
Afdeling 1 Algemene bepalingen / 168
Afdeling 2 De in Nederland uit te spreken adoptie / 169
Afdeling 3 Erkenning van een buitenlandse adoptie / 169
Afdeling 4 Overgangsrecht / 171
Besluit burgerlijke stand 1994 / 173
Hoofdstuk 1 De ambtenaar van de burgerlijke stand, de registers van de burgerlijke stand, de akten en de dubbelen, de latere vermeldingen, de afschriften en uittreksels en de in verband met het opmaken van bepaalde akten te verstrekken gegevens en over te leggen bescheiden / 173
Eerste afdeling De ambtenaar van de burgerlijke stand / 173
Tweede afdeling De registers van de burgerlijke stand en de dubbelen van de akten / 174
Derde afdeling De klappers op de akten / 175
Vierde afdeling De akten en de latere vermeldingen / 176
Vijfde Afdeling Afschriften en uittreksels / 179
Zesde Afdeling De in verband met de aangifte van de geboorte over te leggen verklaring van een arts of een verloskundige / 179
Zevende Afdeling De in verband met de kennisgeving van het huwelijk en de registratie van een partnerschap af te leggen verklaring en de stuiting van het huwelijk en van de registratie van een partnerschap / 180
Achtste Afdeling De centrale bewaarplaats voor de dubbelen of de afschriften van de akten van de burgerlijke stand en voor de latere vermeldingen / 181
Negende Afdeling Bijzondere bepalingen in verband met het houden van registers door consulaire ambtenaren / 182
Hoofdstuk 2 De indelingende inhoudvandedoor de ambtenaar vande burgerlijke stand op te maken akten en de hierop betrekking hebbende latere vermeldingen / 183
Eerste Afdeling De indeling van de akten van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap, van omzetting van een registratie van een partnerschap en van overlijden en de akten van inschrijving daarvan / 183
Tweede Afdeling Gegevens die steeds in de akten, de akten van inschrijving, de latere vermeldingen en de uittreksels worden opgenomen / 183
Derde afdeling De akte van geboorte en het uittreksel daarvan / 185
Vierde afdeling De akte van erkenning, de akte van ontkenning van het vaderschap of moederschap door de moeder uit wie het kind is geboren, de akte van naamskeuze en de latere vermeldingen van deze akten / 187
Vijfde afdeling De latere vermelding van een rechterlijke uitspraak inzake adoptie / 189
Zesde afdeling / 190
Zevende afdeling / 190
Achtste afdeling De huwelijksakte en het uittreksel daarvan, de akte van registratie van een partnerschap en het uittreksel daarvan en de akte van omzetting van een registratie van een partnerschap en het uittreksel daarvan / 190
Negende afdeling De akte van inschrijving, onderscheidenlijk de latere vermelding van echtscheiding en van ontbinding van een huwelijk na scheiding van tafel en bed, van beëindiging met wederzijds goedvinden van een geregistreerd partnerschap en van de ontbinding daarvan / 192
Tiende afdeling De akte van overlijden en het uittreksel daarvan / 193
Elfde afdeling De elektronische kennisgeving van een huwelijk en geregistreerd partnerschap en de elektronische aangifte van overlijden / 195
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen / 195
Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand / 197
Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand / 203
Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand / 205
Wijzigingsbesluit Besluit burgerlijke stand 1994 (i.v.m. Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) / 207
Wet rechten burgerlijke stand / 209
Legesbesluit akten burgerlijke stand / 213
Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand / 215
Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit
akten van de burgerlijke stand / 221
Besluit geslachtsnaamswijziging / 235
Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling / 241
Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren / 243
Hoofdstuk 1 Algemeen / 243
Hoofdstuk 2 Kwaliteitseisen / 244
Eisen betreffende de werving (integriteit), opleiding, scholing en begeleiding / 244
Eisen omtrent de omgang met de betrokkene / 245
Eisen omtrent bedrijfsvoering / 247
Hoofdstuk 3 Verklaring en verslag van de accountant en de deskundige / 249
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen / 252

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekstuitgave Burgerlijke stand 2015-2