Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Wet educatie en beroepsonderwijs

Paperback Nederlands 2015 9789013134063
Niet leverbaar.

Samenvatting

Wat zijn de doelstellingen van educatie en beroeps-onderwijs? Welke instellingen mogen dit onderwijs aanbieden en aan welke regels moeten zij voldoen? Deze onderwerpen zijn geregeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

'Wet educatie en beroepsonderwijs' bevat een inleiding op de WEB, gevolgd door de actuele tekst van de wet. De tekst is voorzien van artikelsgewijs commentaar, waarin de auteur de parlementaire geschiedenis, uitvoeringsregelgeving en jurisprudentie op overzichtelijke wijze presenteert. Ten opzichte van het vorige deel uit 2013 zijn in deze 3e druk de wijzigingen doorgevoerd die voortvloeien uit ‘doelmatiger leerwegen en modernisering bekostiging’, macro-doelmatigheid en de overheveling van taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB). Het deel bevat tevens het Uitvoeringsbesluit WEB en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, eveneens beide voorzien van artikelsgewijs commentaar.

Specificaties

ISBN13:9789013134063
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:644
Druk:3
Verschijningsdatum:18-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Onderwijsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / 5

Wet educatie en beroepsonderwijs / 11

Hoofdstuk 1 Algemeen / 15
Titel 1 Definities, reikwijdte, aard bepalingen / 15
Titel 2 Doelstellingen onderwijs / 33
Titel 3 Bekostigde instellingen voor educatie en beroepsonderwijs / 35
§ 1 Instellingen / 35
§ 2 Taken / 40
§ 3 Kwaliteitszorg / 41
§ 4 Overige voorschriften / 45
Titel 4 Niet uit 's Rijks kas bekostigde instellingen werkzaam op het gebied van het beroepsonderwijs / 47
Titel 4a Andere instellingen die een opleiding educatie verzorgen / 57
Titel 5 Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven / 65
Titel 6 De exameninstellingen / 69
Titel 7 Contractactiviteiten / 71

Hoofdstuk 2 Planning en bekostiging / 74
Titel 1 Planning / 74
Titel 1b Fusietoets / 80
Titel 2 Bekostiging beroepsonderwijs / 89
§ 1 Bekostiging / 89
§ 2 Grondslag vermindering bekostiging vbo-groen in een AOC in verband met passend onderwijs / 108
Titel 2a Bekostiging voortgezet algemeen volwassenenonderwijs / 110
Titel 3 Aanbod en uitkering educatie met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; informatie en gegevensverstrekking educatie / 115
Titel 4 Subsidie Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven / 138
Titel 5 Begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking / 141
§ 1 Instellingen voor beroepsonderwijs en educatie / 141
§ 1a Verantwoording middelen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs / 179
§ 2 / 180
Titel 6 Scholengemeenschap ROC of AOC met school voor voortgezet onderwijs; voorschriften t.a.v. vbo in AOC / 180
Titel 6a Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs / 187
Titel 6b Examinering VSO-leerlingen / 189
Titel 7 Stimuleringsmiddelen voor educatie en beroepsonderwijs en voor afstemming onderwijs-arbeidsmarkt / 190
Titel 8 Waarborgfonds en investeringen in gebouwen en terreinen / 191

Hoofdstuk 3 / 201

Hoofdstuk 4 Personeel / 202
Titel 1 Personeel van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs / 202
§ 1 Formatie; rechtspositie / 202
§ 2 / 213
Titel 2 Vereisten benoeming of tewerkstelling / 213
Titel 2a Benoembaarheidsvereiste voor overig personeel van instellingen / 221
Titel 3 Personeel van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven / 229

Hoofdstuk 5 / 231

Hoofdstuk 6 Het onderwijsaanbod beroepsopleidingen / 231
Titel 1 Het beroepsonderwijs, verzorgd door uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen / 231
Titel 2 Het beroepsonderwijs, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen / 248
Titel 3 De exameninstellingen / 257
Titel 4 Het Centraal register beroepsonderwijs / 259

Hoofdstuk 6a Het onderwijsaanbod educatie / 265
Titel 1 De educatie, verzorgd door instellingen als bedoeld in artikel 1.4a.1 / 265
Titel 2 Ontneming recht op examinering educatie / 268

Hoofdstuk 7 Het onderwijs / 269
Titel 1 Het onderwijs / 269
Titel 2 Het beroepsonderwijs / 275
§ 1 Reikwijdte / 275
§ 2 Beroepsopleidingen en kwalificatiestructuur / 275
Titel 3 De educatie / 328
Titel 4 Examens, onderwijsprogramma en deelnemersstatuut / 336
§ 1 Beroepsopleidingen en opleidingen educatie, met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal I en II / 336
§ 2 Opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal I en II / 353
§ 3 / 357
Titel 5 Commissie van beroep voor de examens / 357
Titel 6 / 363
Titel 7 Practicumplaatsen voor studenten in opleiding / 363

Hoofdstuk 8 Inschrijving, toelating, bindend studieadvies, vooropleidingseisen, voortijdig schoolverlaten, samenwerking / 365
Titel 1 Inschrijving / 365
Titel 2 Vooropleidingseisen / 410
Titel 3 Bestrijding voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen / 416
Titel 4 Samenwerking in verband met leer-werktrajecten vmbo en entreeopleiding in het vmbo / 427
Titel 5 Samenwerking in verband met leer-werktrajecten vso en de entreeopleiding in het vso / 429

Hoofdstuk 8a Medezeggenschap van deelnemers en ouders; landelijke geschillencommissie medezeggenschap / 431
Titel 1 Algemene bepalingen / 431
Titel 2 Bevoegdheden van de deelnemersraad / 441
Titel 3 Reglement deelnemersraad / 448
Titel 4 Geschillenregeling en procesbevoegdheid / 449
Titel 5 Afwijkingen / 455

Hoofdstuk 9 Het bestuur / 457
Titel 1 De instellingen voor educatie en beroepsonderwijs / 457
§ 1 Bevoegd gezag; bestuursoverdracht / 457
§ 2 Bestuur en inrichting van de instellingen / 460
Titel 2 De Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven / 476

Hoofdstuk 10 Beroep bij de bestuursrechter / 478

Hoofdstuk 11 Sancties / 478
§ 1 Inhouden en opschorten bekostiging; strafbepaling / 478

Hoofdstuk 11a Experimenten / 483

Hoofdstuk 12 Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen / 486
Titel 1 Overgangsbepalingen experiment leergang vm2 / 486
Titel 1A / 486
Titel 2 Voorzieningen voor onbepaalde tijd / 487
Titel 3 Invoering van de wet / 491
Titel 4 Bepalingen met betrekking tot passend onderwijs / 494
Titel 4a Beroepsopleidingen oude stijl / 496
Titel 5 Evaluatie, inwerkingtreding en citeertitel / 497


Uitvoeringsbesluit WEB / 499

Hoofdstuk I Algemeen / 499
§ 1 Algemene bepalingen / 499

Hoofdstuk 2 Bekostiging beroepsonderwijs / 500
§ 1 Algemene bepalingen / 500
§ 2 Exploitatiekosten en huisvestingskosten / 503
§ 3 Voorbereidend beroepsonderwijs aan agrarische opleidingscentra / 517
§ 4 Huisvesting / 518
§ 5 / 519
§ 6 Vermindering rijksbijdrage beroepsonderwijs in verband met normatieve inhouding cursusgelden / 519
§ 6a Gehandicapte deelnemers / 520
§ 7 / 520

Hoofdstuk 2a Bekostiging voortgezet algemeen volwassenenonderwijs / 521
§ 1 Algemene bepalingen / 521
§ 2 Exploitatiekosten en huisvestingskosten / 521
§ 3 Gehandicapte deelnemers / 523

Hoofdstuk 2b Kosten van werkloosheidsuitkeringen en suppleties inzake arbeidsongeschiktheid beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs / 523
§ 1 Algemene bepalingen en berekeningswijze / 523

Hoofdstuk 3 Uitkering educatie / 525
§ 1 Algemene bepalingen / 525
§ 2 Uitkering educatie / 527
§ 3 Overige bepalingen / 531

Hoofdstuk 4 / 533
§ 1 / 533
§ 2 / 533
§ 3 / 533
§ 4 / 533

Hoofdstuk 4a / 533

Hoofdstuk 4b Gebruik persoonsgebonden nummers / 534
§ 1 Algemene bepalingen / 534
§ 2 Gebruik burgerservicenummer personeel door instelling / 534
§ 3 Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door Minister / 535

Hoofdstuk 5 Informatie / 537
§ 1 Algemene bepalingen / 537
§ 2 Ordening en wijze van beschikbaarstelling gegevens / 538
§ 3 Controleprotocol / 542

Hoofdstuk 5a Personeel / 543

Hoofdstuk 6 Overgangs- en invoeringsbepalingen / 545
§ 1 Beroepsonderwijs / 545
§ 2 Vavo / 551
§ 2a Kosten van werkloosheidsuitkeringen en suppleties inzake arbeidsongeschiktheid beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs / 552
§ 3 / 555
§ 4 Overgangsrecht uitkering educatie voor de jaren 2016 en 2017 / 555

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen / 556


Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB / 575

Hoofdstuk I Algemene bepalingen / 576

Hoofdstuk II Examens / 579
§ 1 Algemeen / 579
§ 2 Centraal examen / 584
§ 3 Instellingsexamen / 599
§ 4 Uitslag van het examen / 601

Hoofdstuk III Inhoud kwalificatiedossiers / 606

Hoofdstuk IV Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen / 607

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wet educatie en beroepsonderwijs