Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

Arbeidsprocesrecht

Inclusief Wet werk en zekerheid

Gebonden Nederlands 2015 9789013134674
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

Het arbeidsprocesrecht is van groot belang voor het arbeidsrecht. Het bepaalt immers de wijze waarop en mate waarin het arbeidsrecht geldend kan worden gemaakt.

In dit boek worden de belangrijkste arbeidsrechtelijke procedures op een praktische manier besproken door auteurs uit de wetenschap, de rechterlijke macht en de advocatuur. In elk hoofdstuk worden de wijzigingen die de Wet werk en zekerheid met zich brengt in het bijzonder toegelicht.

In het eerste hoofdstuk worden de achtergronden en hoofdlijnen van de Wet werk en zekerheid beschreven. Het tweede hoofdstuk gaat over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in overeenstemming tussen werkgever en werknemer; de vereisten die worden gesteld aan de beëindigingsovereenkomst en de opzegging met instemming worden nader beschreven. Hoofdstuk drie behandelt het procesrecht voorafgaand aan een arbeidsrechtelijke procedure, met ruime aandacht voor de wijze waarop het procesrecht behulpzaam kan zijn bij het verzamelen van informatie. In het vierde hoofdstuk staat de opzegging van de arbeidsovereenkomst centraal met hierin een belangrijke plaats voor de UWV procedure aan de hand van het BW, de Regeling UWV ontslagprocedure en de Ontslagregeling.

Hoofdstuk vijf gaat over de ontbindingsprocedure van een arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter en hoofdstuk zes over de positie van die procedure in het ontslagrecht. Het volgende hoofdstuk gaat over het nieuwe vergoedingenstelsel, de transitievergoeding en vergoeding naar billijkheid. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid zullen veel arbeidsrechtelijke kwesties bij verzoekschrift aanhangig worden gemaakt. Maar dat laat onverlet dat ook allerlei kwesties alleen bij dagvaarding kunnen worden ingeleid; hierover handelt het achtste hoofdstuk. Hoofdstuk negen beschrijft de procedures in beroep en cassatie. Tot slot stelt hoofdstuk tien een aantal belangrijke alternatieve arbeidsrechtelijke procedures aan de orde, te weten mediation, arbitrage, bindend advies en de artikel 96 Rv procedure.

Specificaties

ISBN13:9789013134674
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:168
Druk:1
Verschijningsdatum:18-12-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Inleiding / V
Lijst met gebruikte afkortingen / XIII

HOOFDSTUK 1
Achtergronden en hoofdlijnen van de Wwz / 1
1.1 Introductie / 1
1.1.1 Inleiding / 1
1.1.2 Wetgevingstraject / 1
1.2 Historisch perspectief / 3
1.2.1 Algemeen / 3
1.2.2 Preventieve toets / 3
1.2.3 Verschillende procedures en uitkomsten / 5
1.2.4 Verschil in rechtsbescherming / 5
1.3 Doel en hoofdlijn Wwz / 6
1.3.1 Algemeen / 6
1.3.2 Wijzigingen in het ontslagrecht / 6
1.3.3 Verbetering positie Flexwerkers / 6
1.3.4 Aanpassingen in werkloosheidsuitkeringen / 7
1.3.5 Commentaar / 7
1.4 Belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht / 7
1.4.1 Algemeen / 7
1.4.2 Scholing / 7
1.4.3 Aanspraak op loon / 8
1.4.4 Beperking proeftijd bij bepaalde tijd / 8
1.4.5 Beperking concurrentiebeding bij bepaalde tijd / 9
1.4.6 Aanzegtermijn bij bepaalde tijd / 10
1.4.7 Aanpassing van de ketenregeling / 10
1.5 Belangrijkste wijzigingen in het ontslagrecht / 11
1.5.1 Algemeen / 11
1.5.2 Beëindiging met wederzijds goedvinden / 11
1.5.3 Opzegging met instemming / 11
1.5.4 Eenzijdig ontslag / 11
1.6 Transitievergoeding en billijke vergoeding / 12
1.7 Hoger beroep en cassatie / 14

HOOFDSTUK 2
Beëindiging in overeenstemming / 15
2.1 Inleiding / 15
2.2 Beëindigingsovereenkomst / 15
2.2.1 Algemeen / 15
2.2.2 Beëindigingsovereenkomst / 15
2.2.3 Bedenktermijn / 17
2.2.4 Overige vereisten beëindigingsovereenkomst / 23
2.2.5 Wilsgebreken / 25
2.3 Vaststellingsovereenkomst / 27
2.4 Opzegging met instemming / 29

HOOFDSTUK 3
Arbeidsprocesrecht in pré-processuele fase / 33
3.1 Inleiding / 33
3.2 Bronnen / 33
3.3 De exhibitieplicht van artikel 843a Rv / 35
3.3.1 Artikel 843a Rv / 35
3.3.2 Processuele aspecten van artikel 843a Rv / 37
3.3.3 Bewijsbeslag / 38
3.4 Het inzagerecht van artikel 35 Wbp / 38
3.4.1 Artikel 35 Wbp / 38
3.4.2 Processuele aspecten artikel 35 Wbp / 39
3.4.3 Informatie verkregen in strijd met privacyregels / 41
3.5 Overige procedures verkrijgen bewijs / 41

HOOFDSTUK 4
De opzegging van de arbeidsovereenkomst / 43
4.1 Inleiding / 43
4.2 Opzegging wegens bedrijfseconomische redenen / 44
4.2.1 Voorbereiding / 44
4.2.2 Redelijke grond / 44
4.2.3 Afspiegeling / 46
4.2.4 Herplaatsingsplicht / 50
4.2.5 Opzegverboden / 50
4.2.6 Opzegtermijn / 52
4.2.7 Procedure UWV / 53
4.2.8 Wederindiensttredingsvoorwaarde / 57
4.2.9 Payrolling / 57
4.2.10 Cao-commissie / 59
4.3 Opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid / 61
4.3.1 Wettelijke grondslag / 61
4.3.2 Voorbereiding / 62
4.3.3 Procedure UWV / 62
4.4 Opzegging tijdens de proeftijd / 63
4.5 Opzegging wegens dringende reden / 64
4.6 Procedure kantonrechter / 64
4.6.1 Eerste processtuk / 64
4.6.2 Reactie – Voorwaardelijke ontbinding / 67
4.6.3 Mondelinge behandeling / 68
4.6.4 Uitspraak / 68
4.6.5 Vervolg / 68

HOOFDSTUK 5
De ontbinding van de arbeidsovereenkomst / 69
5.1 Inleiding / 69
5.2 Redelijke gronden / 69
5.2.1 Algemeen / 69
5.2.2 De c-grond – Frequent ziekteverzuim / 70
5.2.3 De d-grond – Disfunctioneren / 70
5.2.4 De e-grond – Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer / 71
5.2.5 De f-grond – Werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren / 71
5.2.6 De g-grond – Verstoorde arbeidsverhouding / 72
5.2.7 De h-grond – Andere omstandigheden / 72
5.2.8 Commentaar / 73
5.3 De verhouding van de ontbinding met opzegverboden / 73
5.4 De verhouding van de ontbinding met opzegtermijnen / 74
5.5 Nevenvorderingen bij verzoekschrift/verweerschrift of bij (aparte) dagvaarding? / 75
5.6 Competentie / 76
5.6.1 Rechtsmacht van de Nederlandse rechter / 76
5.6.2 De relatieve bevoegdheid / 78
5.7 Het verzoekschrift / 79
5.7.1 Inhoud van het verzoekschrift / 79
5.7.2 De oproeping voor de mondelinge behandeling / 80
5.7.3 Het verweerschrift / 81
5.7.4 De mondelinge behandeling / 82
5.7.5 De beschikking / 82
5.8 De voorwaardelijke ontbinding / 82

HOOFDSTUK 6
De positie van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in het ontslagrecht / 87
6.1 De historie / 87
6.2 De systeemwijziging in de Wwz / 89
6.3 De oude ontbindingsprocedure / 90
6.4 Bewijslevering in de oude ontbindingsprocedure / 90
6.5 Bewijslevering in de ontbindingsprocedure na de Wwz / 92
6.6 De wetsgeschiedenis van de Wwz met betrekking tot het bewijsrecht / 94
6.7 De gevolgen van (al dan niet) toepasselijkheid van het bewijsrecht voor de
procespositie en de proceshouding van partijen / 96
6.8 (Voorlopige) conclusie ten aanzien van het bewijsrecht / 97

HOOFDSTUK 7
Transitievergoeding en billijke vergoeding / 99
7.1 Algemeen / 99
7.2 Transitievergoeding / 100
7.2.1 Voorwaarden voor transitievergoeding / 100
7.2.2 Hoogte transitievergoeding (algemeen) / 101
7.3 Billijke vergoeding / 102
7.4 Uitzonderingen: lagere of geen standaard transitievergoeding / 103
7.5 Ernstig verwijtbaar handelen werknemer / 103
7.6 Scholingskosten / 103
7.7 Betalingsonmacht werkgever / 104
7.8 Overgangsrecht / 104
7.9 Kleine en grote werkgever (tot 2020) / 105
7.10 Procedures / 105
7.11 Geregelde ontbinding en overeengekomen vergoeding / 106

HOOFDSTUK 8
Bodemprocedure en arbeidszaken / 109
8.1 Inleiding / 109
8.2 Absolute competentie / 109
8.3 Relatieve competentie / 112
8.4 Consequenties van de kantonrechtspraak / 113
8.5 Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht / 114
8.6 Bewijsrecht / 116

HOOFDSTUK 9
Beroep en cassatie in arbeidszaken / 117
9.1 Hoger beroep / 117
9.1.1 In welke gevallen hoger beroep? / 117
9.1.2 Hoger beroep in rekestzaken – wettelijk kader / 117
9.1.3 Wanneer hoger beroep? Niet na berusting / 118
9.1.4 Afstand van hoger beroep op voorhand? / 119
9.1.5 Hoger beroep van tussenbeschikkingen / 120
9.1.6 Hoger beroep termijnen / 121
9.1.7 Belanghebbenden / 121
9.1.8 Schorsende werking / 122
9.2 De hoger beroep procedure / 122
9.2.1 Algemeen / 122
9.2.2 Bevoegde rechter / 122
9.2.3 Verklaring voor recht / 123
9.2.4 Eisen beroepschrift / 123
9.2.5 Gang van zaken na indienen beroepschrift / 124
9.3 Grievenstelsel in hoger beroep / 125
9.4 Cassatie / 125
9.5 Gekoppelde en ontkoppelde zaken / 126

HOOFDSTUK 10
Overige arbeidsrechtelijke procedures / 127
10.1 Inleiding / 127
10.2 Mediation / 128
10.2.1 Inleiding / 128
10.2.2 Wat is mediation? / 128
10.2.3 Het mediationtraject / 129
10.2.4 Kernwaarde mediation (1): vrijwilligheid / 130
10.2.5 Kernwaarden mediation (2): Vertrouwelijkheid / 134
10.2.6 Mediation in het Wwz-regime / 137
10.3 Arbitrage en bindend advies / 138
10.3.1 Inleiding / 138
10.3.2 Wat zijn arbitrage en bindend advies / 139
10.3.3 Juridische aspecten van arbitrage en bindend advies procedures / 141
10.3.4 Arbitrage en bindend advies in het Wwz-regime / 145
10.4 Artikel 96 Rv / 146
10.4.1 Inleiding / 146
10.4.2 De artikel 96 Rv procedure / 147
10.4.3 Artikel 96 Rv in het Wwz-regime / 150

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsprocesrecht