Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , e.a.

Algemeen fiscaal bestuursrecht

Paperback Nederlands 2017 9789013139143
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze uitgave biedt studenten en professionals relevante informatie over de Algemene wet bestuursrecht en de betekenis ervan voor het fiscale recht. Daarmee geeft het een praktisch beeld van het algemene fiscale bestuursrecht - en van de belangrijkste ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak.

Mede door jurisprudentiële ontwikkelingen is het fiscale bestuursprocesrecht volwassener geworden. Een van de gevolgen daarvan is echter ook dat het rechtsgebied complexer is geworden - voor procespartijen, maar ook voor de rechter. Algemeen fiscaal bestuursrecht gaat in op al deze ontwikkelingen.

Sinds 2016 kan de belastingrechter prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. Deze uitgave besteedt volop aandacht aan die noviteit. Daarnaast zijn vele uitspraken van de hoogste bestuursrechters opgenomen en passeren (wets)wijzigingen de revue, zoals:
-kostenvergoedingen
-(on)vermogen om griffierecht te betalen
-immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn
-unierechtelijk verdedigingsbeginsel
-invloed van de hoogste bestuursrechters op het fiscale bestuursrecht
-streven naar rechtseenheid

Specificaties

ISBN13:9789013139143
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:556
Druk:5
Verschijningsdatum:15-3-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
1 stem
0
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Melvin Pauwels

Melvin Pauwels studeerde fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1 oktober is hij verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van deze universiteit. Daarnaast heeft hij sinds 1 december 2006 een aanstelling bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden, thans als gerechtsauditeur. Van 1 oktober 2002 tot 1 oktober 2006 was hij werkzaam als belastingadviseur bij PricewaterhouseCoopers te Rotterdam.

Andere boeken door Melvin Pauwels

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de vijfde druk / V
Lijst met afkortingen / XVII
Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XXI

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1
1.1 Awb en het formele belastingrecht / 1
1.2 Regelgeving / 9
1.3 Afbakening van het terrein / 13
1.4 Invorderingsrecht / 13
1.5 Opzet van dit boek / 14

HOOFDSTUK 2
Bestuursorgaan en belanghebbende / 17
2.1 Bestuursorgaan / 17
2.1.1 Fiscale bestuursorganen / 17
2.1.2 Bevoegdheid om te besturen / 18
2.1.3 Advisering van bestuursorganen / 23
2.1.4 Verplichtingen van bestuursorganen / 24
2.1.5 Elektronisch verkeer met bestuursorganen / 25
2.1.6 Toezicht op bestuursorganen / 28
2.1.7 Klachten over bestuursorganen / 28
2.2 Belanghebbende / 30
2.2.1 Fiscale belanghebbenden / 30
2.2.2 Bijstand en vertegenwoordiging / 32

HOOFDSTUK 3
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur / 35
3.1 Inleiding / 35
3.2 Zorgvuldigheid en belangenafweging / 39
3.2.1 Inleiding / 39
3.2.2 Formeel zorgvuldigheidsbeginsel: zorgvuldige voorbereiding / 39
3.2.3 Détournement de pouvoir, belangenafweging en evenredigheidsbeginsel / 48
3.2.4 Materieel zorgvuldigheidsbeginsel / 51
3.3 Algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels / 55

HOOFDSTUK 4
Besluit, beleidsregel en beschikking / 59
4.1 Inleiding; begripsomschrijving / 59
4.2 Besluit / 59
4.3 Algemeen verbindende voorschriften / 60
4.4 Beleidsregels; resoluties / 61
4.5 Beschikking / 64
4.6 Voor bezwaar vatbare beschikking / 65
4.7 Reikwijdte van het beschikkingsbegrip / 67
4.8 Niet-besluiten / 67
4.9 Motivering / 68
4.10 Bekendmaking / 69
4.10.1 Inleiding / 69
4.10.2 Belastingaanslag / 70
4.10.3 Invordering / 72
4.10.4 Rechtsmiddelverwijzing / 73

HOOFDSTUK 5
Bijzondere bepalingen over besluiten / 75
5.1 Inleiding / 75
5.2 Beschikkingen op aanvraag en ambtshalve beschikkingen / 76
5.2.1 Inleiding / 76
5.2.2 Aanvraag / 76
5.2.3 Ambtshalve gegeven beschikking / 77
5.2.4 Beslissing op aanvraag / 77
5.3 Hoorplicht / 78
5.3.1 Systematiek Awb / 78
5.3.2 Unierechtelijke verdedigingsbeginsel / 79
5.4 Beslistermijn / 84
5.5 Dwangsom bij niet-tijdig beslissen / 89
5.6 Nadeelcompensatie / 98

HOOFDSTUK 6
Bestuurlijke boete / 101
6.1 Inleiding / 101
6.2 Algemene bepalingen / 102
6.2.1 Inleiding / 102
6.2.2 De begrippen ‘overtreding’ en ‘overtreder’; inleiding / 102
6.2.3 Legaliteitsbeginsel / 107
6.2.4 Rechtvaardigingsgronden / 108
6.2.5 Samenloop / 108
6.2.6 Inhoud van de beschikking / 109
6.2.7 Zwijgrecht en cautie / 110
6.3 Bestuurlijke boete / 111
6.3.1 Inleiding / 111
6.3.2 Algemene bepalingen over bestuurlijke boeten / 112
6.3.3 De procedure bij bestuurlijke boete / 121

HOOFDSTUK 7
Algemene bepalingen over bezwaar en beroep / 125
7.1 Inleiding / 125
7.1.1 Algemeen; gelaagde structuur / 125
7.1.2 Complicaties bij aangiftebelastingen / 126
7.2 Fictief besluit / 126
7.2.1 Inleiding / 126
7.2.2 Weigering een besluit te nemen / 127
7.2.3 (Rechtsmiddelen tegen) het niet-tijdig nemen van een besluit / 127
7.2.4 Verplichting om besluit op oorspronkelijke aanvraag te nemen / 134
7.3 Het maken van bezwaar en het instellen van beroep / 136
7.3.1 Inleiding / 136
7.3.2 Wijze van indiening / 136
7.3.3 Bij wie? / 138
7.3.4 Door wie? / 139
7.3.5 Wanneer is een geschrift een bezwaar- of beroepschrift? / 140
7.3.6 Tweede keer bezwaar of beroep / 140
7.3.7 Eén bezwaar- of beroepschrift kan meer dan een besluit betreffen / 141
7.4 Eisen bezwaar- en beroepschriften / 144
7.4.1 Algemeen / 144
7.4.2 Motiveringseis (gronden) / 146
7.5 Herstel van verzuimen / 149
7.5.1 Inleiding / 149
7.5.2 Pro-formabezwaar- en beroepschriften / 150
7.5.3 Geen onmiddellijke niet-ontvankelijkverklaring / 151
7.5.4 Ambtshalve toetsing / 154
7.6 Termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift / 155
7.7 Aanvang termijn / 157
7.8 Tijdigheid indiening bezwaar- of beroepschrift / 164
7.8.1 Inleiding / 164
7.8.2 Indiening anders dan door terpostbezorging: ontvangsttheorie / 165
7.8.3 Indiening door terpostbezorging: gemitigeerde variant van de verzendtheorie / 166
7.9 Voortijdig ingediend bezwaar- of beroepschrift / 171
7.10 Verschoonbare termijnoverschrijding / 176
7.10.1 Inleiding / 176
7.10.2 Verschoonbaarheid en onderzoeksplicht; openbare orde / 176
7.10.3 Verschoonbare en niet-verschoonbare verzuimen / 178
7.10.4 Later blijkende feiten of strijdigheid met het recht: verschoonbaarheid? / 191
7.10.5 Boete en termijnoverschrijding / 192
7.10.6 Zo spoedig mogelijk indienen / 193
7.11 Onderdelenfuik? / 194
7.12 Ontvangstbevestiging / 195
7.13 Doorzendverplichting / 195
7.14 Schorsende werking / 199
7.15 Vertegenwoordiging; toezending van stukken / 200
7.15.1 Toezending van stukken aan gemachtigde in bezwaar- en beroepsfase / 200
7.15.2 Toezending van aanslag of kopie daarvan aan gemachtigde / 201
7.16 Rechtsbescherming bij intrekking, wijziging of vervanging van een bestreden besluit / 202
7.16.1 Inleiding / 202
7.16.2 Hoofdlijnen regeling / 203
7.16.3 ‘Wijziging’ van aanslagen / 205
7.16.4 Herziening van beschikkingen / 207
7.16.5 Herziening van uitspraak op bezwaar? / 207
7.17 Intrekking van bezwaar of beroep / 209
7.18 Passeren van gebreken in een besluit / 211
7.18.1 Inleiding / 211
7.18.2 Fiscaal-historische context; devolutieve werking van het beroep / 211
7.18.3 HR BNB 2003/267 / 212
7.18.4 Tot 1 januari 2013: alleen bij schending vormvoorschriften / 213
7.18.5 Wijziging per 1 januari 2013: verruiming toepassingsbereik / 216
7.18.6 Benadelingscriterium / 218
7.18.7 Gevolgen toepassing art. 6:22 Awb; verschil met art. 8:72, lid 3, Awb / 220
7.19 Rechtsmiddelverwijzing / 222
7.20 Schakelbepaling voor hoger beroep en beroep in cassatie / 222

HOOFDSTUK 8
Bijzondere bepalingen over bezwaar / 223
8.1 Inleiding / 223
8.2 Bezwaarmogelijkheden / 223
8.2.1 Geen beroep zonder bezwaar; functies bezwaar / 223
8.2.2 Waartegen? / 224
8.2.3 Door wie? / 226
8.3 Rechtstreeks beroep / 226
8.3.1 Inleiding / 226
8.3.2 Verzoek om rechtstreeks beroep / 227
8.3.3 Beslissing op het verzoek / 227
8.3.4 Doorzending en eventuele terugwijzing / 228
8.4 Hoorplicht / 229
8.4.1 Inleiding / 229
8.4.2 Het initiatief voor horen; afzien van horen; de wijze van horen / 230
8.4.3 Inzage van stukken / 232
8.4.4 Wie hoort? / 235
8.4.5 Verslag / 236
8.4.6 Sanctie op niet (op de juiste wijze) horen / 237
8.5 Beslistermijn / 239
8.5.1 Algemeen / 239
8.5.2 Beslistermijn / 241
8.5.3 Opschorting van de termijn / 242
8.5.4 Verdaging / 243
8.5.5 Verder uitstel c.q. verlenging / 244
8.5.6 Gevolgen niet tijdig beslissen / 247
8.5.7 Verhouding tot het leerstuk van vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn / 248
8.6 Massaalbezwaarprocedure / 248
8.7 Heroverweging / 252
8.7.1 Inleiding / 252
8.7.2 Reformatio in peius? / 253
8.7.3 Interne compensatie in de bezwaar- en beroepsfase / 254
8.8 Uitspraak / 256
8.9 Motivering / 259
8.10 Bekendmaking / 261
8.11 Vergoeding kosten van bezwaar / 262

HOOFDSTUK 9
Beroep bij de rechtbank / 271
9.1 Inleiding / 271
9.2 Beroepsmogelijkheden / 274
9.2.1 Waartegen? / 274
9.2.2 Door wie? / 276
9.2.3 Beroep tegen een fictieve uitspraak / 277
9.2.4 Rechtstreeks beroep; direct beroep / 279
9.3 Absolute bevoegdheid / 279
9.4 Relatieve bevoegdheid / 281
9.5 Enkelvoudige en meervoudige kamers; interne verwijzing / 283
9.5.1 EK of MK? / 283
9.5.2 Interne verwijzing / 284
9.6 Externe verwijzing; voeging en splitsing / 284
9.6.1 Externe verwijzing / 284
9.6.2 Voeging en splitsing / 285
9.7 Wraking en verschoning / 286
9.8 Partijen / 290
9.9 Bijstand en vertegenwoordiging / 291
9.9.1 Inleiding / 291
9.9.2 Volmacht / 291
9.9.3 Zaakwaarneming / 293
9.9.4 Wettelijke vertegenwoordiging / 294
9.9.5 Faillissement, surseance en schuldsanering / 295
9.9.6 Na overlijden / 296
9.9.7 Lichamen / 296
9.9.8 Bestuursorgaan / 297
9.9.9 Bijstand / 297
9.9.10 Weigering van bijstand of vertegenwoordiging / 297
9.10 Informatie- en medewerkingsplichten / 298
9.10.1 Inleiding / 298
9.10.2 Weigering; geheime informatie / 298
9.10.3 Boetezaken / 301
9.10.4 Inbreng van anderen dan partijen / 302
9.11 Getuigen, deskundigen en tolken / 303
9.11.1 Inleiding / 303
9.11.2 Getuigen / 303
9.11.3 Deskundigen / 310
9.11.4 Tolken / 313
9.11.5 Vergoeding / 313
9.12 Verzending van stukken / 313
9.13 Griffierecht / 316
9.13.1 Inleiding / 316
9.13.2 Heffing / 317
9.13.3 Matiging / 319
9.13.4 Teruggaaf / 321
9.13.5 Vergoeding / 321
9.14 Vooronderzoek / 324
9.14.1 Korte schets / 324
9.14.2 Verweerschrift, repliek en dupliek / 325
9.14.3 De op de zaak betrekking hebbende stukken / 327
9.14.4 Comparitie; descente / 331
9.15 Bestuurlijke lus / 332
9.16 Versnelde behandeling / 333
9.17 Vereenvoudigde behandeling / 334
9.17.1 Inleiding / 334
9.17.2 Verzet / 334
9.18 Beroep bij niet tijdig handelen / 337
9.19 Onderzoek ter zitting / 340
9.19.1 Inleiding / 340
9.19.2 Uitnodigen; oproepen; uitstel / 340
9.19.3 Nadere stukken / 343
9.19.4 Openbaarheid / 344
9.19.5 Verslaglegging; proces-verbaal / 345
9.19.6 Pleitnota’s en stukken / 347
9.19.7 Het karakter van de zitting / 349
9.19.8 Schorsing en sluiting / 352
9.20 Uitspraak / 353
9.20.1 Inleiding / 353
9.20.2 Heropening onderzoek / 353
9.20.3 Tussenbeslissingen en tussenuitspraak / 355
9.20.4 Mondelinge en schriftelijke uitspraak / 361
9.20.5 Inhoud uitspraak en vormvereisten / 363
9.20.6 Openbaarmaking, bekendmaking en publicatie / 364
9.20.7 Verwijzing naar de burgerlijke rechter / 366
9.20.8 Grondslagen van de uitspraak; omvang van het geschil / 367
9.20.9 Dictum / 373
9.20.10 Na vernietiging: zelf in de zaak voorzien of terugwijzen? / 378
9.20.11 Motivering van de beslissing / 381
9.21 Voorlopige voorziening / 385
9.22 Herziening / 387
9.22.1 Wettelijke regeling / 387
9.22.2 Buitenwettelijke ambtshalve vervallenverklaring / 389
9.22.3 Rectificatie / 390

HOOFDSTUK 10
Proceskostenvergoeding en schadevergoeding / 393
10.1 Inleiding: onrechtmatige overheidsdaad / 393
10.2 Proceskostenvergoeding / 395
10.2.1 Wettelijke regeling / 395
10.2.2 Discretionaire bevoegdheid / 397
10.2.3 Strijd met verdragsbepalingen? / 400
10.2.4 Intrekking beroep / 402
10.3 Het proceskostenbesluit / 404
10.3.1 Proceskosten: limitatief en forfaitair / 404
10.3.2 Kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand / 404
10.3.3 Kosten van getuigen en deskundigen / 410
10.3.4 Reis- en verblijfkosten van een partij / 411
10.3.5 Verletkosten van een partij / 412
10.3.6 Kosten van uittreksels uit openbare registers, internationale telefoongesprekken e.d. / 413
10.3.7 Bevoegdheid tot afwijking / 413
10.4 Schadevergoeding / 415
10.4.1 Inleiding; oud en nieuw regime naast elkaar / 415
10.4.2 Schadevergoeding: oud regime / 417
10.4.3 Schadevergoeding; nieuw regime / 429

HOOFDSTUK 11
Hoger beroep / 433
11.1 Inleiding / 433
11.2 Functie van het hoger beroep in belastingzaken / 436
11.3 Instellen van het hoger beroep / 437
11.3.1 Waartegen is hoger beroep mogelijk? / 437
11.3.2 Door wie? / 439
11.3.3 Hoe en bij wie? / 439
11.4 Schorsende werking / 440
11.5 Griffierecht / 441
11.5.1 Heffing / 441
11.5.2 Vergoeding / 442
11.6 Incidenteel hoger beroep / 443
11.7 Behandeling van het hoger beroep / 447
11.7.1 Voorbereidende handelingen griffiers / 448
11.7.2 Toedeling van werkzaamheden / 449
11.7.3 Algemene regels behandeling hoger beroep / 450
11.8 Rechtsstrijd in hoger beroep / 451
11.9 De uitspraak in hoger beroep / 455
11.10 Gedektverklaring uitspraak onbevoegde rechtbank / 459
11.11 Voorlopige voorziening in hoger beroep / 459

HOOFDSTUK 12
Beroep in cassatie / 461
12.1 Inleiding / 461
12.2 Beroepsmogelijkheden / 463
12.2.1 Waartegen? / 463
12.2.2 Door wie? / 468
12.2.3 Hoe? / 469
12.2.4 Incidenteel beroep in cassatie / 471
12.3 Verdeling van werkzaamheden / 473
12.4 Voeging en splitsing / 473
12.5 Wraking en verschoning / 473
12.6 Partijen / 474
12.7 Bijstand en vertegenwoordiging / 474
12.8 Informatie- en medewerkingsplichten / 475
12.9 Getuigen, deskundigen en tolken / 475
12.10 Verzending van stukken / 476
12.11 Griffierecht / 476
12.12 Vooronderzoek / 476
12.13 Versnelde behandeling / 478
12.14 Vereenvoudigde behandeling / 478
12.15 Onderzoek ter zitting / 478
12.16 Conclusie procureur-generaal / 479
12.17 Uitspraak / 481
12.18 Schadevergoeding en proceskostenvergoeding / 484
12.18.1 Geen schadevergoeding / 484
12.18.2 Wel proceskostenvergoeding / 484
12.19 De prejudiciële vraag van de feitenrechter / 485
12.20 Voorlopige voorziening / 489
12.21 Herziening / 489

HOOFDSTUK 13
Bewijs / 491
13.1 Inleiding / 491
13.2 Redelijke verdeling bewijslast / 493
13.3 Aannemelijk maken voldoende; soms ‘blijken’ / 496
13.4 Omkering van de bewijslast / 497
13.5 Keuze en waardering bewijsmiddelen / 501
13.5.1 Inleiding / 501
13.5.2 Keuze bewijsmiddelen / 503
13.5.3 Waardering bewijsmiddelen / 505
13.6 Bewijsaanbod / 506

JURISPRUDENTIEREGISTER / 509
TREFWOORDENREGISTER / 551

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Algemeen fiscaal bestuursrecht