Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden

Paperback Nederlands 2018 9789013147766
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In de inkomenscategorie ‘belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden’ horen onder meer de belaste voordelen thuis die een belastingplichtige geniet uit arbeid, maar die niet te herleiden zijn naar een onderneming of dienstbetrekking. Deze inkomenscategorie beslaat drie deelgebieden, die in deze Fed-brochure volop aandacht krijgen.

Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden onderscheidt de volgende deelgebieden van inkomsten van belastingplichtigen die in deze inkomenscategorie thuishoren:
-Uit arbeid genoten voordelen, die niet te herleiden zijn tot een onderneming of dienstbetrekking. U kunt hierbij denken aan de inkomsten van freelancers, alfahulpen, gastouders, overblijfmoeders, journalisten, artiesten, sporters, geestelijken en gemeenteraadsleden.
-Ontvangen inkomsten vanwege het beschikbaar stellen van vermogensbestanddelen aan de eigen vennootschap, onderneming, werkzaamheid of vennootschap van een verbonden persoon (tbs-regeling).
-Lucratieve belangen (regeling met ingang van 1 januari 2009).

Deze deelgebieden worden in deze herziene druk zorgvuldig beschreven, met aandacht voor de algemene bronkenmerken die aan de inkomstenbelasting ten grondslag liggen en de ruime hoeveelheid jurisprudentie die zich in dit kader ontwikkeld heeft. Een afsluitende sectie bespreekt de internationale aspecten van belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, waardoor u dit fiscale fenomeen ook in breder verband kunt zien.

Gerard Ligthart (werkzaam bij de Belastingdienst) behandelt in deze uitgave het geactualiseerde besluit over het resultaat uit overige werkzaamheden, enkele wetswijzigingen en de sinds de vorige druk verschenen jurisprudentie. Hierbij gaat hij specifiek in op actuele ontwikkelingen met betrekking tot het toepassen van het leerstuk van de onzakelijke lening in de tbs-sfeer.

Dat maakt deze Fed-brochure geschikt voor fiscalisten en studenten, die goed inzicht willen hebben in de inkomenscategorie ‘belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden’.

Specificaties

ISBN13:9789013147766
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:152
Druk:2
Verschijningsdatum:27-2-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V

Lijst van gebruikte afkortingen / XI

HOOFDSTUK 1
Inleiding / 1

HOOFDSTUK 2
Resultaat uit overige werkzaamheden / 3
2.1 Inleiding / 3
2.2 Begrip ‘werkzaamheid’ / 4
2.2.1 Arbeid / 5
2.2.2 Deelname aan het economisch verkeer / 7
2.2.3 Voordeel beogen/verwachten / 10
2.3 Normaal vermogensbeheer te buiten gaan / 15
2.3.1 Uitponden van onroerende zaken / 15
2.3.2 Zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen / 17
2.3.3 Aanwenden van voorkennis of bijzondere kennis / 17
2.4 Afgrenzing met andere inkomstenbronnen in box I, II en III / 21
2.4.1 Winst uit onderneming versus resultaat uit overige werkzaamheden / 21
2.4.2 Loon versus resultaat uit overige werkzaamheden / 22
2.4.3 Resultaat uit overige werkzaamheden versus inkomen uit sparen en beleggen / 24

HOOFDSTUK 3
Bepaling resultaat uit overige werkzaamheden / 25
3.1 Totaalresultaat versus jaarresultaat / 25
3.2 Vermogensetikettering / 26
3.2.1 Algemeen / 26
3.2.2 Heretikettering / 28
3.2.3 Etiketteringsfouten / 29
3.2.4 Staking (etikettering) / 29
3.3 Waardering bij inbreng / 30
3.4 Kapitaalstortingen en onttrekking

3.6 Goed koopmansgebruik / 32
3.6.1 Toepassing ruilarresten / 33
3.6.2 Voorziening / 34
3.6.3 Omzetstelsel versus kasstelsel / 35
3.7 Aftrekbaarheid kosten / 36
3.7.1 Van aftrek uitgesloten algemene kosten / 37
3.7.2 In aftrek beperkte algemene kosten / 38
3.7.3 Van aftrek uitgesloten kosten ten behoeve van de belastingplichtige / 39
3.7.4 In aftrek beperkte kosten ten behoeve van de belastingplichtige / 42
3.8 Vrijstellingen / 43
3.8.1 Voordelen uit deelname aan kansspelen / 43
3.8.2 Voordelen uit het meewerken in de onderneming van de partner / 44
3.8.3 Voordelen uit vrijwilligerswerk / 44
3.8.4 Keuzemogelijkheid bij het houden van kostgangers (art. 3.97 Wet IB 2001) / 45
3.9 Staking van een werkzaamheid / 45
3.9.1 Overgang werkzaamheid in onderneming (art. 3.99 Wet IB 2001) / 47
3.9.2 Staking door overlijden. Mogelijkheid van doorschuiving / 48
3.9.3 Staking door ontbinding huwelijksgemeenschap. Mogelijkheid van doorschuiving / 49
3.9.4 Overbrenging vermogensbestanddelen naar het buitenland (art. 3.60 Wet IB 2001) / 49
3.9.5 Eindafrekening / 50

HOOFDSTUK 4
Terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen / 51
4.1 Inleiding / 51
4.2 Wanneer is sprake van rendabel maken/ter beschikking stellen / 53
4.2.1 Rendabel maken / 53
4.2.2 Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen / 53
4.2.3 Voor zover / 54
4.2.4 Rechtens dan wel in feite direct of indirect / 55
4.2.5 Met terbeschikkingstelling gelijkgesteld / 56
4.2.5.1 Schuldvorderingen en spaarovereenkomsten / 56
4.2.5.2 Overeenkomst van levensverzekering / 61
4.2.5.3 Genotsrechten / 61
4.2.5.4 Call- en putopties / 63
4.2.5.5 Borgtochtvergoedingen / 64
4.2.6 Bijzonderheden terbeschikkingstelling aan a.b.-vennootschap / 65
4.3 Verbonden personen / 66
4.3.1 Kleine kring verbonden personen / 66
4.3.2 Invloed huwelijksgoederenregime / 67
4.3.2.1 Terbeschikkingstelling aan onderneming of werkzaamheid (art. 3.91 Wet IB 2001) / 67

4.3.2.2 Terbeschikkingstelling aan een a.b.-vennootschap (art. 3.92 Wet IB 2001) / 70
4.3.3 Ruime kring verbonden personen bij ongebruikelijke terbeschikkingstelling / 72
4.3.3.1 Ongebruikelijk in algemene zin / 73
4.3.3.2 Ongebruikelijk in de gegeven familierelatie / 74
4.3.3.3 Moment van toetsing maatschappelijke (on)gebruikelijkheid / 76
4.4 Aanvangs- en beëindigingstijdstip terbeschikkingstelling / 77
4.5 Werkruimte in eigen woning (art. 3.93 lid 1 onderdeel b Wet IB 2001) / 78
4.6 Bijzonderheden resultaatbepaling tbs-regelingen / 80
4.6.1 Algemeen / 80
4.6.2 Aanloopverliezen in de tbs-sfeer / 81
4.6.3 Van overeenkomstige toepassing zijnde winstbepalingen specifiek voor de tbs-sfeer / 82
4.6.3.1 Kostenegalisatiereserve / 82
4.6.3.2 Herinvesteringsreserve / 83
4.6.3.3 Regeling voor vervanging van een onderneming/werkzaamheid (art. 3.64 Wet IB 2001) / 86
4.6.4 Doorschuifregelingen in de tbs-sfeer / 88
4.6.4.1 Algemeen / 88
4.6.4.2 Sfeerovergang naar onderneming (art. 3.99 Wet IB 2001) / 89
4.6.4.3 Doorschuiving bij ontbinding vennootschap (art. 3.98 Wet IB 2001) / 91
4.6.4.4 Doorschuiving bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht (art. 3.98c en 3.98d Wet IB 2001) / 92
4.6.4.5 Uitstel van betaling / 94
4.6.5 Afschrijving gebouwen / 95
4.6.6 Bijzonderheden resultaatbepaling bij vorderingen / 96
4.6.6.1 Onzakelijke lening / 97
4.6.6.2 Regresvordering uit onzakelijke borgstelling / 99
4.6.6.3 Opwaarderingsreserve voor omzetting afgewaardeerde tbs-vorderingen in aandelenkapitaal (art. 3.98a Wet IB 2001) / 100
4.6.6.4 Vervreemding van een afgewaardeerde vordering (art. 3.98b Wet IB 2001) / 103
4.6.7 Terbeschikkingstellingsvrijstelling (art. 3.99b Wet IB 2001) / 103

HOOFDSTUK 5
Lucratieve belangen / 105
5.1 Wanneer is sprake van een lucratief belang / 106
5.1.1 Bevoorrechte positie/beloningsbedoeling / 107
5.1.2 Aandelen / 108
5.1.3 Vorderingen / 110
5.1.4 Rechten en verplichtingen / 111
5.1.5 Schulden / 114
5.2 Groep van verbonden personen / 115
5.3 Specifieke winstbepalingsregels voor lucratieve belangen / 115

5.3.1 Beginbalans / 115
5.3.2 Middellijk gehouden lucratief belang / 116
5.3.3 Sfeerovergang / 118

HOOFDSTUK 6
Internationale aspecten / 119
6.1 Inleiding / 119
6.2 Nationale heffingsbevoegdheid over resultaat uit overige werkzaamheden / 120
6.2.1 Resultaat uit overige werkzaamheden van inwoners van Nederland / 120
6.2.2 Nederlands resultaat uit overige werkzaamheden van niet-inwoners / 120
6.2.2.1 Algemeen / 120
6.2.2.2 Terbeschikkingstelling aan onderneming, werkzaamheid of vennootschap / 121
6.2.2.3 Lucratieve belangen / 122
6.2.2.4 Partnerbegrip bij buitenlandse belastingplichtigen / 122
6.3 Verdragen / 123
6.3.1 Algemeen / 123
6.3.2 Terbeschikkingstellingsregeling / 125
6.3.3 Lucratieve belangen / 126
6.4 Eenzijdige voorkoming op basis van het Bvdb 2001 / 128
6.5 Emigratie / 128
6.6 Immigratie / 130

Trefwoordenregister / 131

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden