Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen 2020 (paperbackeditie)

Paperback Nederlands 2020 9789013156812
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Hoe dient de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen eruit te zien? Met dit naslagwerk beschikt u over alle Richtlijnen voor een correcte jaarverslaggeving. Uiteraard vindt u in deze vernieuwde editie alle actuele wijzigingen op een heldere wijze verwerkt.

Voor een correcte jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen is het essentieel om de actuele Richtlijnen scherp in het vizier te houden. De jaarlijks terugkerende uitgave Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen 2020, opgesteld door de Raad van Jaarverslaggeving, geeft u hierin de nodige handvatten. De bundel brengt alle actuele Richtlijnen bijeen waarmee u de jaarverslaggeving van A tot Z correct kunt uitvoeren én doorgronden.

Deze vernieuwde editie bevat een gestructureerd overzicht van alle Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen die van toepassing zijn op de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021. De wetteksten opgenomen in deze bundel zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli 2020. De praktijkgerichte en toegankelijke benadering maken de bundel van onschatbare waarde voor elke professional die in aanraking komt met jaarverslagen voor grote en middelgrote rechtspersonen.

Jaarverslaggeving actueel
Uiteraard zijn de Richtlijnen in deze vernieuwde editie waar nodig herzien en vindt u alle relevante aanpassingen doorgevoerd. Middels een verticale streep in de kantlijn ziet u direct welke onderdelen ten opzichte van de voorgaande editie inhoudelijk zijn gewijzigd. Voor de doorgevoerde wijzigingen, zie ‘Ten geleide’.

RJ-app
Naast deze editie is er tevens een handige app ontwikkeld die u toegang verschaft tot de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. U vindt de instructies voor het downloaden van deze app aan de binnenzijde van de uitgave.

Specificaties

ISBN13:9789013156812
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1564
Druk:1
Verschijningsdatum:17-9-2020
ISSN:

Lezersrecensies

5.0 van de 5
1 stem
1
0
0
0
0

Inhoudsopgave

Ten geleide / 23
Voorwoord / 25
Ten geleide bij editie 2020 / 31
Afdeling 1 ALGEMENE GRONDSLAGEN / 55
100 Inleiding / 57
§ 100.0 Definities / 57
§ 100.1 Toepassing Richtlijnen en IFRS* in de geconsolideerde en/of enkelvoudige jaarrekening / 57
§ 100.2 Algemene opmerkingen over de Richtlijnen / 64
§ 100.3 Opzet van de Richtlijnen / 67
§ 100.4 Status van de Richtlijnen / 67
Bijlage 1 Voorbeelden van verwerking van intercompanytransacties bij combinatie / 70
110 Doelstellingen en uitgangspunten / 73
115 Criteria voor opname en vermelding van gegevens / 80
§ 115.0 Definities / 80
§ 115.1 Criteria voor opname van activa en posten van het vreemd vermogen / 80
§ 115.2 Criteria voor vermelding / 84
§ 115.3 Verrekenen en salderen / 89
120 Prijsgrondslagen / 91
§ 120.0 Definities / 91
§ 120.1 Inleiding / 91
§ 120.2 Begripsbepalingen / 92
§ 120.3 (vervallen) / 93
§ 120.4 Toelichting / 93
121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa / 94
§ 121.0 Definities / 94
§ 121.1 Inleiding / 94
§ 121.2 Het onderkennen van bijzondere waardeverminderingen / 95
§ 121.3 De bepaling van de realiseerbare waarde / 97
§ 121.4 Bepaling en verantwoording van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 101
§ 121.5 Kasstroomgenererende eenheden / 102
§ 121.6 Terugneming van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 106
§ 121.7 Vergoedingen voor bijzondere waardeverminderingen of verlies van activa / 109
§ 121.8 Presentatie / 109
Bijlage 1 Voorbeeld – bepaling van een kasstroomgenererende eenheid / 112
Bijlage 2 Voorbeeld – berekening van de bedrijfswaarde en de verwerking van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 113
122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta / 116
§ 122.0 Definities / 116
§ 122.1 Inleiding / 117
§ 122.2 Verslaggeving in de functionele valuta van transacties luidende in vreemde valuta / 120
§ 122.3 Gebruik van een presentatievaluta die verschilt van de functionele valuta, waaronder omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland / 123
§ 122.4 Presentatie van de rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte omrekeningsverschillen in de enkelvoudige jaarrekening / 127
§ 122.5 Toelichting / 128
§ 122.6 Overgangsbepalingen / 129
Bijlage Voorbeeld omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland / 130
135 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat / 131
§ 135.1 Wettelijke bepalingen en definities / 131
§ 135.2 Grondslagen / 131
140 Stelselwijzigingen / 134
§ 140.0 Definities / 134
§ 140.1 Wettelijke bepalingen en definities / 135
§ 140.2 Stelselmatigheid en wijziging van een stelsel / 135
Bijlage (vervallen) / 138
145 Schattingswijzigingen / 139
§ 145.0 Definities / 139
§ 145.1 Inleiding / 139
§ 145.2 (vervallen) / 139
§ 145.3 Het verwerken van schattingswijzigingen / 140
150 Foutherstel / 141
§ 150.0 Definities / 141
§ 150.1 Wettelijke bepalingen en definities / 141
§ 150.2 De verwerking, presentatie en toelichting van foutherstel / 142
§ 150.3 Overgangsbepaling / 143
160 Gebeurtenissen na balansdatum / 144
§ 160.1 Inleiding / 144
§ 160.2 Verwerking / 145
§ 160.3 (vervallen) / 148
§ 160.4 Toelichting, overige gegevens en bestuursverslag / 148
Bijlage 1 Verwerken gebeurtenissen na balansdatum / 151
Bijlage 2 Voorbeeld balans vóór winstbestemming / 152
170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit / 153
§ 170.1 Inleiding / 153
§ 170.2 Discontinuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon is onontkoombaar / 154
§ 170.3 Ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon / 156
190 Overige algemene uiteenzettingen / 158
§ 190.1 Geldeenheid en taal / 158
§ 190.2 Onderscheid vast/vlottend / 160
§ 190.4 Samengestelde transacties (‘package deals’) / 161
Afdeling 2 JAARREKENINGPOSTEN / 165
210 Immateriële vaste activa / 167
§ 210.0 Definities / 167
§ 210.1 Algemeen / 167
§ 210.2 Waardering bij eerste verwerking van een immaterieel vast actief / 170
§ 210.3 Waardering na eerste verwerking / 176
§ 210.4 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa / 178
§ 210.5 Presentatie / 182
Bijlage Bij alinea 210.117 Websitekosten / 185
212 Materiële vaste activa / 189
§ 212.0 Definities / 189
§ 212.1 Inleiding / 189
§ 212.2 Verwerking in de balans / 190
§ 212.3 Waardering bij eerste verwerking / 191
§ 212.4 Waardering na eerste verwerking / 195
§ 212.5 Verwerking bij buitengebruikstelling of desinvestering / 206
§ 212.6 Presentatie / 208
§ 212.7 Toelichting / 209
§ 212.8 Overgangsbepaling / 211
Bijlage Voorbeelden van verwerking / 214
213 Vastgoedbeleggingen / 227
§ 213.0 Definities / 227
§ 213.1 Inleiding / 227
§ 213.2 Verwerking / 231
§ 213.3 Eerste waardering / 231
§ 213.4 Uitgaven na eerste verwerking / 232
§ 213.5 Waardering na eerste verwerking / 232
§ 213.6 Herclassificatie / 235
§ 213.7 Buitengebruikstelling en afstoting / 237
§ 213.8 Toelichting / 237
§ 213.9 Overgangsbepaling / 240
214 Financiële vaste activa / 242
§ 214.0 Definities / 242
§ 214.1 Inleiding / 243
§ 214.2 Begripsbepaling / 243
§ 214.3 Waardering van deelnemingen / 245
§ 214.4 Waardering overige financiële vaste activa / 258
§ 214.5 Resultaatbepaling / 259
§ 214.6 Presentatie en toelichting / 260
§ 214.7 Overgangsbepaling / 264
Bijlage 1 Waardering van deelnemingen / 265
Bijlage 2 Voorbeeld uitgifte van aandelen door de deelneming / 266
Bijlage 3 Voorbeeld inkoop van aandelen door de deelneming / 267
215 Joint ventures / 268
§ 215.0 Definities / 268
§ 215.1 Inleiding / 268
§ 215.2 Verwerking / 268
216 Fusies en overnames / 271
§ 216.0 Definities / 271
§ 216.1 Inleiding / 271
§ 216.2 Overnames / 274
§ 216.3 Samensmelting van belangen / 285
§ 216.4 Toelichting / 286
§ 216.5 Overige onderwerpen / 289
§ 216.6 Fusies en overnames van stichtingen en verenigingen / 290
§ 216.7 Overgangsbepaling / 292
Bijlage Voorbeelden van stapsgewijze overname / 294
217 Consolidatie / 296
§ 217.0 Definities / 296
§ 217.1 Inleiding / 296
§ 217.2 Consolidatieplicht / 297
§ 217.3 Consolidatiekring / 303
§ 217.4 Nadere bijzonderheden met betrekking tot consolidatieplicht en consolidatiekring / 307
§ 217.5 Consolidatiemethoden / 308
§ 217.6 Presentatie en toelichting / 310
Bijlage Schema / 311
220 Voorraden / 312
§ 220.0 Definities / 312
§ 220.1 Inleiding / 312
§ 220.2 Verwerking in de balans / 313
§ 220.3 Waardering / 314
§ 220.4 Verwerking waardeveranderingen van agrarische voorraden gewaardeerd tegen actuele waarde / 320
§ 220.5 Presentatie / 321
§ 220.6 Toelichting / 322
Bijlage Stroomschema waardering en verwerking agrarische voorraden / 325
221 Onderhanden projecten / 326
§ 221.0 Definities / 326
§ 221.1 Inleiding / 326
§ 221.2 Uitwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 329
§ 221.3 Verwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 332
§ 221.4 Presentatie en toelichting / 337
§ 221.5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 340
Bijlage Bij paragraaf 5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 344
221 Ontwerp-Richtlijn Onderhanden projecten / 349
§ 221.0 Definities / 349
§ 221.1 Inleiding / 349
§ 221.2 Uitwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 353
§ 221.3 Verwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 357
§ 221.4 Presentatie en toelichting / 362
§ 221.5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 364
§ 221.6 Overgangsbepalingen / 368
Bijlage Bij paragraaf 5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 369
222 Vorderingen / 374
§ 222.0 Definities / 374
§ 222.1 Inleiding / 374
§ 222.2 Waardering en resultaatbepaling / 376
§ 222.3 Presentatie en toelichting / 377
224 Overlopende activa / 380
226 Effecten / 382
§ 226.0 Definities / 382
§ 226.1 Inleiding / 382
§ 226.2 Waardering en resultaatbepaling / 383
§ 226.3 Presentatie en toelichting / 385
228 Liquide middelen / 386
§ 228.0 Definities / 386
§ 228.1 Inleiding / 386
§ 228.2 Waardering / 386
§ 228.3 Presentatie en toelichting / 386
240 Eigen vermogen / 388
§ 240.0 Definities / 388
§ 240.1 Inleiding / 389
§ 240.2 Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening / 389
§ 240.3 Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening / 405
§ 240.4 Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen / 406
252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa / 410
§ 252.0 Definities / 410
§ 252.1 Inleiding / 411
§ 252.2 Verwerking / 413
§ 252.3 Waardering / 416
§ 252.4 Toepassing van grondslagen van verwerking en waardering / 418
§ 252.5 Presentatie en toelichting / 424
Bijlage Keuzeschema / 428
254 Schulden / 429
§ 254.0 Definities / 429
§ 254.1 Inleiding / 429
§ 254.2 Waardering / 431
§ 254.3 Presentatie / 431
§ 254.4 Toelichting / 433
Bijlage Voorbeeld van mutatie-overzicht langlopende schulden / 436
258 Overlopende passiva / 437
260 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening / 439
§ 260.0 Definities / 439
§ 260.1 Inleiding op de verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening / 439
§ 260.2 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de geconsolideerde jaarrekening / 442
§ 260.3 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de enkelvoudige jaarrekening / 446
Bijlage Voorbeelden van de verwerking van resultaten op intercompanytransacties / 450
265 Overzicht van het totaalresultaat / 453
§ 265.1 Algemeen / 453
§ 265.2 Inhoud van het overzicht van het totaalresultaat / 454
Bijlage Voorbeelden van presentatie van het overzicht van het totaalresultaat / 456
270 De winst-en-verliesrekening / 459
§ 270.0 Definities / 459
§ 270.1 De verwerking van opbrengsten / 459
§ 270.2 Netto-omzet / 468
§ 270.3 De verwerking van lasten / 470
§ 270.4 Bijzondere baten en lasten / 470
§ 270.5 Overige detaillering van de winst-en-verliesrekening / 472
Bijlage 1 bij paragraaf 1 De verwerking van opbrengsten / 475
Bijlage 2 bij paragraaf 1 Verwerking van verkooptransacties met terug(ver)koopovereenkomsten / 485
270 Ontwerp-Richtlijn De winst-en-verliesrekening / 497
§ 270.0 Definities / 497
§ 270.1 De verwerking van opbrengsten / 497
§ 270.2 Netto-omzet / 510
§ 270.3 De verwerking van lasten / 511
§ 270.4 Bijzondere baten en lasten / 512
§ 270.5 Overige detaillering van de winst-en-verliesrekening / 514
§ 270.6 Toelichting / 516
Bijlage 1 bij paragraaf 1 De verwerking van opbrengsten / 518
Bijlage 2 bij paragraaf 1 Verwerking van verkooptransacties met terug(ver)koopovereenkomsten / 533
271 Personeelsbeloningen / 545
§ 271.0 Definities / 545
§ 271.1 Algemeen / 547
§ 271.2 Beloningen tijdens het dienstverband / 548
§ 271.3 Pensioenen / 551
§ 271.4 Vut en andere non-activiteitsregelingen / 560
§ 271.5 Ontslagvergoedingen / 561
§ 271.6 Bezoldigingen van bestuurders en commissarissen / 563
§ 271.7 Bezoldiging publieke en semipublieke sector / 565
Bijlage 1 Nadere toelichting op paragraaf 3 / 566
Bijlage 2 Nadere toelichting op de Projected Unit Credit Method / 567
Bijlage 3 Overzicht vormen van bezoldiging, die in elk geval onder de reikwijdte van artikel 2:383(c) BW vallen / 568
272 Belastingen naar de winst / 570
§ 272.0 Definities / 570
§ 272.1 Inleiding / 571
§ 272.2 Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen / 572
§ 272.3 Verwerking van latente belastingverplichtingen en -vorderingen / 572
§ 272.4 Waardering / 577
§ 272.5 Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde of verrekenbare belasting en latente belasting / 579
§ 272.6 Presentatie / 581
§ 272.7 In de toelichting op te nemen gegevens / 583
§ 272.8 Belastingen binnen een fiscale eenheid / 585
273 Rentelasten / 588
§ 273.0 Definities / 588
§ 273.1 Algemeen / 588
§ 273.2 Verwerking / 589
§ 273.3 Presentatie / 592
274 Overheidssubsidies / 593
Bijlage Verwerking van om niet verkregen en gekochte emissierechten / 597
275 Op aandelen gebaseerde betalingen / 604
§ 275.0 Definities / 604
§ 275.1 Inleiding / 605
§ 275.2 Verwerking en waardering – transacties anders dan met personeel / 607
§ 275.3 Verwerking en waardering – transacties met personeel / 609
§ 275.4 Toepassing waarderingsgrondslagen / 613
§ 275.5 Presentatie en toelichting / 614
§ 275.6 Overgangsbepalingen / 616
Bijlage 1 Stroomschema / 617
Bijlage 2 Voorbeeld verwerking van op aandelen gebaseerde betalingen / 618
290 Financiële instrumenten / 624
§ 290.0 Definities / 624
§ 290.1 Inleiding / 627
§ 290.2 Toepassingsgebied / 629
§ 290.3 Wettelijke bepalingen / 631
§ 290.4 Categorieën / 632
§ 290.5 Waardering en resultaatbepaling / 633
§ 290.6 Hedge-accounting / 646
§ 290.7 Opnemen en niet langer verwerken in de balans / 660
§ 290.8 Presentatie / 662
§ 290.9 In de toelichting op te nemen gegevens / 673
§ 290.10 Overgangsbepaling / 689
Bijlage 1 Voorbeeld van de effectieve-rentemethode / 693
Bijlage 2 Voorbeeld van een samengesteld instrument / 694
Bijlage 3 Voorbeelden van hedge-accounting / 696
Bijlage 4 Voorbeeld van een embedded derivaat, uitwerking van alinea 825 en verder / 712
Bijlage 5 Voorbeelden van embedded derivaten en de noodzaak deze af te splitsen conform alinea 825 en verder / 713
292 Leasing / 716
§ 292.0 Definities / 716
§ 292.1 Inleiding / 718
§ 292.2 Leases in de jaarrekening van de lessee / 728
§ 292.3 Leases in de jaarrekening van de lessor / 732
§ 292.4 Sale and leaseback-transacties / 736
§ 292.5 Samengestelde transacties met de juridische vorm van een leaseovereenkomst / 738
§ 292.6 Overgangsbepalingen / 741
Bijlage 1 Voorbeeld verwerking van een financiële lease / 742
Bijlage 2 Voorbeeld verwerking van een sale en financiële leaseback / 746
Bijlage 3 Sale and leaseback-transacties die leiden tot een operationele lease / 748
Bijlage 4 Samengestelde transacties met de juridische vorm van een leaseovereenkomst / 752
Afdeling 3 TOELICHTING / 755
300 Functie en indeling / 757
305 Vrijstellingen voor groepsmaatschappijen / 761
§ 305.1 Vrijstelling ten aanzien van de inrichting van de enkelvoudige winst-enverliesrekening van een moedermaatschappij / 761
§ 305.2 Vrijstelling ten aanzien van een jaarrekening van een tot een groep behorende rechtspersoon / 761
315 Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen / 764
§ 315.1 Indeling naar grootte / 764
§ 315.2 Vrijstellingen / 766
Bijlage 1 Wettelijke inrichtings- en publicatievoorschriften voor middelgrote rechtspersonen / 767
Bijlage 2 Vrijstellingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / 775
Bijlage 3 Modellen voor middelgrote rechtspersonen / 780
330 Verbonden partijen / 785
§ 330.0 Definities / 785
§ 330.1 Inleiding / 785
§ 330.2 Presentatie en toelichting / 786
340 Winst per aandeel / 788
§ 340.0 Definities / 788
§ 340.1 Inleiding / 788
§ 340.2 Berekening van de winst per aandeel / 788
§ 340.3 Aanpassing vergelijkende cijfers / 793
§ 340.4 Presentatie / 793
§ 340.5 Toelichting / 794
Bijlage Rekenvoorbeelden / 795
345 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten / 801
§ 345.0 Definities / 801
§ 345.1 Algemeen / 801
§ 345.2 Begripsbepaling / 801
§ 345.3 In de toelichting op te nemen gegevens / 804
§ 345.4 Presentatie en toelichting / 805
Bijlage Voorbeeld verwerking afstoten segment / 807
350 Gesegmenteerde informatie / 810
§ 350.1 Inleiding / 810
§ 350.2 Wettelijk te geven informatie over netto-omzet / 810
§ 350.3 Aanvullende gesegmenteerde informatie / 811
Bijlage Keuzestructuur samenstelling te rapporteren segmenten / 815
360 Het kasstroomoverzicht / 816
§ 360.0 Definities / 816
§ 360.1 Algemeen / 816
§ 360.2 Inhoud van het kasstroomoverzicht / 817
§ 360.3 Toelichting op het kasstroomoverzicht / 821
Bijlage Voorbeeld van een kasstroomoverzicht / 823
390 Overige in de toelichting op te nemen informatie / 834
§ 390.1 Informatie over dienstverlening uit hoofde van concessie / 834
§ 390.2 Niet in de balans opgenomen regelingen / 835
§ 390.3 Vermelding accountantshonoraria / 836
394 Tussentijdse berichten / 839
§ 394.0 Definities / 839
§ 394.1 Inleiding / 839
§ 394.2 Wettelijke bepalingen / 839
§ 394.3 Vorm en inhoud van een tussentijds bericht / 840
§ 394.4 De verwerking en waardering van posten in een tussentijds bericht / 843
Bijlage Nadere illustratie van wat wordt gepresenteerd door een rechtspersoon die halfjaarlijks respectievelijk per kwartaal rapporteert / 845
396 Openbaarmaking / 846
398 Accountantsonderzoek / 850
Afdeling 4 BESTUURSVERSLAG, OVERIGE GEGEVENS EN OVERIGE
INFORMATIE / 855
400 Bestuursverslag / 857
§ 400.1 Algemeen / 857
§ 400.2 Beursgenoteerde vennootschappen en andere organisaties van openbaar belang / 867
§ 400.3 (vervallen) / 874
§ 400.4 (vervallen) / 874
§ 400.5 Pensioenfondsen / 874
Bijlage Schematische weergave van diverse besluiten voor de inhoud van het bestuursverslag / 875
404 Bezoldigingsverslag en renumeratierapport / 881
§ 404.1 Algemeen / 881
405 Verslag raad van commissarissen / 885
§ 405.1 Algemeen / 885
410 Overige gegevens / 889
420 Winstbestemming, verwerking verlies / 891
430 Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten / 893
Afdeling 5 COUNTRY-BY-COUNTRY-REPORTING / 895
500 Landeninformatie - rapportage van betalingen aan overheden (‘country-by-country-reporting’) / 897
§ 500.1 Inleiding / 897
§ 500.2 Banken en beleggingsentiteiten / 899
Afdeling 6 BIJZONDERE BEDRIJFSTAKKEN / 901
600 Banken / 903
§ 600.0 Definities / 903
§ 600.1 Inleiding / 903
§ 600.2 Balans / 908
§ 600.3 Winst-en-verliesrekening / 921
§ 600.4 (vervallen) / 924
Bijlage 1 Model kasstroomoverzicht / 925
Bijlage 2 Voorbeeld overzicht van op balansdatum openstaande derivatentransacties / 927
605 Verzekeringsmaatschappijen / 928
§ 605.0 Definities / 928
§ 605.1 Inleiding / 929
§ 605.2 Beleggingen / 930
§ 605.3 Overige activa en overige passiva / 935
§ 605.4 Eigen vermogen / 936
§ 605.5 Technische voorzieningen / 940
§ 605.6 Winst-en-verliesrekening / 954
§ 605.7 Risicoparagraaf / 961
§ 605.8 Overige onderwerpen / 962
§ 605.9 (vervallen) / 964
Bijlage 1 Model kasstroomoverzicht / 965
Bijlage 2 Waarderingsmogelijkheden beleggingen en verzekeringsverplichtingen / 968
Bijlage 3 Verwerking latente en discretionaire winstdelingen / 969
Bijlage 4 Voorbeeld verloopoverzichten geldend voor de voorziening verzekeringsverplichtingen / 978
Bijlage 5 Voorbeeld mutatieoverzichten geldend voor de voorziening respectievelijk reserve discretionaire winstdeling / 980
Bijlage 6 Voorbeeld schade / 981
Bijlage 7 (vervallen) / 983
Bijlage 8 (vervallen) / 983
610 Pensioenfondsen / 984
§ 610.0 Definities / 984
§ 610.1 Algemene uiteenzettingen / 984
§ 610.2 Balans / 987
§ 610.3 Staat van baten en lasten / 1000
§ 610.4 Risicoparagraaf / 1003
§ 610.5 Overige onderwerpen / 1005
§ 610.6 Code Pensioenfondsen / 1007
Bijlage 1 Voorbeeld Balans pensioenfonds / 1008
Bijlage 2 Voorbeeld Staat van baten en lasten pensioenfonds / 1009
Bijlage 3 Voorbeeld Kasstroomoverzicht pensioenfonds / 1010
611 Premiepensioeninstellingen / 1011
§ 611.0 Definities / 1011
§ 611.1 Algemene uiteenzettingen / 1011
§ 611.2 Balans / 1012
§ 611.3 Winst-en-verliesrekening / 1016
§ 611.4 Overige onderwerpen / 1018
Bijlage 1 Voorbeeld Balans PPI / 1020
Bijlage 2 Voorbeeld Winst-en-verliesrekening PPI / 1021
615 Beleggingsentiteiten / 1022
§ 615.0 Definities / 1022
§ 615.1 Inleiding / 1023
§ 615.2 Waardering van beleggingen en transactiekosten / 1024
§ 615.3 Inrichting en presentatie van de jaarrekening / 1026
§ 615.4 Toelichting / 1030
§ 615.5 Aanvullende voorschriften voor het bestuursverslag / 1041
§ 615.6 Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) / 1043
§ 615.7 Specifieke onderwerpen / 1044
§ 615.8 Beleggingsentiteiten uit landen met adequaat toezicht / 1047
§ 615.9 Tussentijdse berichten / 1047
Bijlage Voorbeelden van kasstroomoverzichten / 1049
620 Coöperaties / 1052
§ 620.0 Definities / 1052
§ 620.1 Begripsbepaling / 1052
§ 620.2 Balans / 1053
§ 620.3 Exploitatierekening / 1055
§ 620.4 Overige onderwerpen / 1055
Bijlage Voorbeeld 1 Exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden / 1057
Bijlage Voorbeeld 2 Exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden / 1058
630 Commerciële stichtingen en verenigingen / 1059
§ 630.0 Definities / 1059
§ 630.1 Algemene uiteenzetting / 1059
§ 630.2 Presentatie / 1061
§ 630.3 Toelichting / 1063
§ 630.4 Bijzondere onderwerpen / 1064
640 Organisaties-zonder-winststreven / 1066
§ 640.0 Definities / 1066
§ 640.1 Algemene uiteenzetting / 1066
§ 640.2 Verwerking en waardering / 1068
§ 640.3 Presentatie / 1070
§ 640.4 Toelichting / 1072
§ 640.5 Bijzondere onderwerpen / 1074
645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting / 1080
§ 645.0 Definities / 1080
§ 645.1 Algemene uiteenzettingen / 1080
§ 645.2 Verwerking en waardering / 1081
§ 645.3 Presentatie en toelichting / 1086
§ 645.4 Bijzondere onderwerpen / 1089
§ 645.5 Overgangsbepalingen / 1090
650 Fondsenwervende organisaties / 1092
§ 650.0 Definities / 1092
§ 650.1 Algemene uiteenzettingen / 1092
§ 650.2 Verwerking en waardering / 1093
§ 650.3 Presentatie en toelichting / 1094
§ 650.4 Bijzondere onderwerpen / 1101
Bijlage 1 Model balans jaar t, vergelijkende cijfers jaar t-1 / 1107
Bijlage 2 Model van baten en lasten jaar t, vergelijkende cijfers t-1 / 1108
Bijlage 3 Model toelichting bestedingen / 1109
655 Zorginstellingen / 1110
§ 655.0 Definities / 1110
§ 655.1 Algemene uiteenzettingen / 1111
§ 655.2 Verwerking en waardering / 1114
§ 655.3 Presentatie / 1115
§ 655.4 Toelichting / 1117
§ 655.5 Bijzondere onderwerpen / 1119
Bijlage 1 Modellen voor de balans, resultatenrekening en toelichting / 1124
Bijlage 2 Tabel toepassingsgebied alinea’s RJ 655 / 1129
660 Onderwijsinstellingen / 1131
§ 660.0 Definities / 1131
§ 660.1 Inleiding / 1132
§ 660.2 Verwerking en waardering / 1133
§ 660.3 Presentatie / 1134
§ 660.4 Toelichting / 1135
§ 660.5 Bijzondere onderwerpen / 1137
§ 660.6 Overgangsbepaling / 1141
Bijlage Modellen voor de balans, staat van baten en lasten, kasstroomoverzicht en toelichting / 1142
Afdeling 9 BIJLAGEN / 1155
900 Wetteksten / 1157
§ 900.1 Tekst van Titel 9 Boek 2 BW / 1159
§ 900.2 Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW / 1198
§ 900.3 Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007 / 1220
§ 900.4 Tekst van enkele artikelen van de Wet op de ondernemingsraden / 1222
§ 900.5 Tekst van enkele artikelen van de Wet op het financieel toezicht / 1225
§ 900.6 Tekst van enkele artikelen van de Wet toezicht financiële verslaggeving / 1228
§ 900.7 Definitie verbonden partijen volgens IAS 24 / 1234
910 Modellen en besluiten / 1237
§ 910.1 Besluit modellen jaarrekening / 1239
§ 910.2 Besluit actuele waarde / 1274
§ 910.3 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten / 1285
§ 910.4 Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening / 1295
§ 910.5 Besluit jaarrekening banken / 1296
§ 910.6 Besluit elektronische deponering handelsregister / 1305
§ 910.7 Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 / 1313
§ 910.8 Tekst van enkele artikelen van het Besluit toezicht financiële verslaggeving / 1324
§ 910.9 Tekst van enkele artikelen van besluit van 18 december 2009 tot wijziging van het Besluit uitvoering pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en enige andere wijzigingen / 1326
§ 910.10 Tekst van enkele artikelen van de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 / 1327
§ 910.11 Regeling verslaggeving WTZi en enkele artikelen Regeling Jeugdwet / 1331
§ 910.12 Regeling jaarverslaggeving onderwijs / 1336
§ 910.13 Tekst van enkele artikelen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 1344
§ 910.14 Tekst van enkele artikelen van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 1349
§ 910.15 Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten / 1350
§ 910.16 Besluit rapportage van betalingen aan overheden / 1356
§ 910.17 Besluit inhoud bestuursverslag / 1359
§ 910.18 Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn / 1366
§ 910.19 Besluit bekendmaking niet-financiële informatie / 1367
§ 910.20 Richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage / 1379
920 Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving / 1401
Inhoudsopgave / 1403
Voorwoord / 1405
§ 920.1 Introductie / 1406
§ 920.2 Maatschappelijke verslaggeving / 1407
§ 920.3 De kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving / 1411
§ 920.4 De inhoud van maatschappelijke verslaggeving / 1417
§ 920.5 Totstandkoming van maatschappelijke verslaggeving / 1427
§ 920.6 Presentatie / 1429
921 Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie / 1433
Inhoudsopgave / 1435
Samenvatting / 1437
§ 921.1 Algemeen / 1440
§ 921.2 Classificatie / 1440
§ 921.3 Waardering van DB-regelingen: risicodeling en gezamenlijke financiering / 1448
Bijlage Belangrijkste relevante bepalingen uit IAS 19R / 1456
930 Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen / 1459
Inhoudsopgave / 1461
Toelichting / 1463
Voorwoord / 1464
Inleiding / 1465
Het doel van de jaarrekening / 1468
Grondbeginselen / 1470
Kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen / 1471
De elementen van jaarrekeningen / 1475
Verwerking van de elementen van jaarrekeningen / 1481
Waardering van de elementen van jaarrekeningen / 1484
Vermogensbegrippen en vermogensinstandhoudingsdoelstellingen / 1485
940 Begrippen / 1487

REGISTERS / 1531
950 Register wetsartikelen / 1533
990 Onderwerpenregister / 1545

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen 2020 (paperbackeditie)