Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Executierecht

Paperback Nederlands 2020 9789013157178
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze titel vormt een inleiding tot het executie- en beslagrecht. De 6e editie is op veel fronten bijgewerkt met literatuur en rechtspraak over de periode van 2017-2020, maar behoudt haar toegankelijke stijl en structuur. Studenten en professionals vinden hiermee makkelijk en snel antwoord op vraagstukken rondom het executie- en beslagrecht.

De zesde druk van Executierecht biedt allereerst een overzicht van de belangrijkste algemene regels van het executierecht en de meest voorkomende executoriale titels. Vervolgens komen de reële executie en de indirecte dwangmiddelen, dwangsom en gijzeling aan bod. Daarnaast maakt u kennis met de volgende onderwerpen:
- Het beslagrecht en de verschillende soorten beslagen
- De wettelijke volgorde van de diverse beslagen
- De executoriale en de conservatoire beslagen
- De recente rechtspraak RvdW 2020/88, Hotel-restaurant De Zeester
- Executierecht, Burgerlijk Procesrecht

De uitgave is onderdeel van de Studiereeks burgerlijk procesrecht en is een perfecte inleiding in het executie- en beslagrecht. De auteur verwerkt hierbij volop de recente literatuur, waaronder de proefschriften van C.A. Oudshoorn (bankbeslag op geldvorderingen) en G.J.P. Molkenboer (aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag).

De titel vormt een uitstekende introductie tot het onderwerp die zowel in het HBO- als het WO-onderwijs kan worden gebruikt. Vooral bij de opleiding hbo-rechten en SJD, meestal in Ba2/Ba3. Door het inleidende karakter van deze titel, ligt het zwaartepunt op algemene regels. De bespreking van de afzonderlijke executiemiddelen en bewarende maatregelen is doelbewust globaal gehouden.

Kortom: met deze handzame uitgave krijgen studenten en professionals snel een helder beeld van de algemene regels en toepassingen die gelden in het executie- en beslagrecht.

Specificaties

ISBN13:9789013157178
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:180
Druk:6
Verschijningsdatum:30-6-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ton Jongbloed

Prof. mr. A.W. Jongbloed is Bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht aan de Universiteit Utrecht.

Andere boeken door Ton Jongbloed

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
1 Inleiding. Executoriale titels. Enkele algemene regels van executierecht / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Executierecht / 2
1.3 Beslagrecht / 3
1.4 Faillissementsrecht / 5
1.5 Het recht van parate executie / 5
1.6 Wettelijke regeling / 6
1.7 Executoriale titels / 7
1.8 Niet iedere executoriale titel is direct voor executie vatbaar / 8
1.9 Condemnatoire vonnissen en beschikkingen van de Nederlandse rechter / 9
1.10 Beslissingen van buitenlandse rechters / 10
1.11 Proces-verbaal schikkingscomparitie / 11
1.12 Arbitrale vonnissen / 12
1.13 Authentieke akten / 12
1.14 Dwangbevel / 13
1.15 Keuzemogelijkheden voor de schuldeiser/executant; vermogensbestanddelen waarop geen beslag mag worden gelegd / 13
1.16 De deurwaarder / 15
1.17 De sterke arm / 17
1.18 Verplichting van veroordeelde tot medewerking aan executie en het verschaffen van inlichtingen / 17
1.19 Het huisrecht / 18
1.20 Voorafgaande betekening / 20
1.21 Overgang van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel / 21
1.22 Executie onder een derde / 21
1.23 Executie van een beperkt recht op of een aandeel in een goed / 23
1.24 Executiegeschillen / 23
1.25 Domiciliekeuze / 26
1.26 Executiekosten / 27
1.27 Verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging / 27
1.28 Beslag mag niet worden gelegd op goederen, bestemd voor de openbare dienst. Immuniteit van executie / 29
1.29 Art. 65 en nietigheden in het executierecht / 30

2 Reële executie. Indirecte executiemiddelen / 31
2.1 Reële executie / 31
2.2 Voorbeelden van reële executie / 32
2.3 Botsende executies / 35
2.4 Directe en indirecte executiemiddelen / 37
DWANGSOM / 37
2.5 Inleiding / 37
2.6 Beleidsruimte van de rechter / 40
2.7 Dwangsom ter afdwinging van een veroordeling tot betaling van een geldsom / 41
2.8 Dwangsom tot nakoming van arbeidsrechtelijke en familierechtelijke verplichtingen / 42
2.9 Dwangsom en schadevergoeding; boetebeding / 43
2.10 Opheffing, opschorting en vermindering van de dwangsom / 43
2.11 Faillissement / 45
2.12 Korte verjaringstermijn / 46
2.13 Verbeurte dwangsom eerst na betekening / 46
2.14 Rechtsmiddelen en kort geding / 47
2.15 Executie van dwangsommen / 49
2.16 Overgang van rechten voortspruitend uit dwangsomveroordeling / 50
LIJFSDWANG (GIJZELING) / 50
2.17 Lijfsdwang als ultimum remedium / 50

3 Beslagrecht; algemene opmerkingen en onderscheiding van de belangrijkste soorten beslag / 53
3.1 Terminologie / 53
3.2 De beslaglegging / 53
3.3 Blokkering / 54
3.4 Pauliana / 56
3.5 Medeschuldeisers / 57
3.6 Onderverdeling / 57
3.7 Executoriale en conservatoire beslagen / 57
3.8 Verhaalsbeslagen en beslagen tot afgifte of levering / 60
3.9 Faillissement en beslag / 60
3.10 Complicaties bij beslag tot afgifte of levering / 62
3.11 Overige complicaties / 62
3.12 Ten onrechte gelegde beslagen; schadevergoeding / 63
3.13 Verhaal op goederen die niet aan de schuldenaar toebehoren / 64
3.14 Het einde van het beslag / 64

4 Executoriale beslagen op goederen die geen registergoederen zijn / 67
4.1 Overzicht / 67
4.A Executoriaal beslag op roerende zaken / 67
4.2 Gang van zaken bij het leggen van het beslag / 67
4.3 Goederen waarop geen beslag mag worden gelegd / 68
4.4 Medewerkingsplicht van derden / 69
4.5 Gerechtelijke bewaring van in beslag genomen zaken / 70
4.6 Verzet tegen de executie door een derde / 70
4.7 Blokkerende werking; zaaksvervanging / 71
4.8 Medeschuldeisers / 72
4.9 De executoriale verkoop / 72
4.10 Varia / 73
4.11 Executie door de pandhouder / 74
4.B Executoriaal derdenbeslag / 74
4.12 Inleiding. Vermogensbestanddelen waarop executoriaal derdenbeslag kan worden gelegd / 75
4.13 Gang van zaken bij het derdenbeslag / 77
4.14 De geëxecuteerde en de door de derde-beslagene afgelegde verklaring / 80
4.15 De derde-beslagene / 81
4.16 Beslag op toekomstige vorderingen; niet-opeisbare vorderingen / 83
4.17 Medeschuldeisers / 84
4.18 Blokkering / 85
4.19 Onevenredig laag arbeidsinkomen / 87
4.20 Alimentatie / 87
4.21 Derdenbeslag onder de overheid / 89
4.22 Gewoon beslag op roerende zaken die zich onder een derde bevinden / 89
4.C Executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf / 90
4.23 Executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf / 90
4.D Verdeling van de opbrengst der executie / 91
4.24 Verdeling van de opbrengst der executie / 91
4.E Executoriaal beslag tot verkrijging van afgifte van roerende zaken die geen registergoederen zijn / 93
4.25 Executoriaal beslag tot verkrijging van afgifte van roerende zaken die geen registergoederen zijn / 93
4.26 Samenlopende beslagen / 93

5 Executoriaal beslag op onroerende zaken / 95
5.1 Executoriaal beslag op onroerende zaken; vergelijking met het beslag op roerende zaken; beslag op schepen en luchtvaartuigen / 95
5.2 Gang van zaken bij het leggen van het beslag / 96
5.3 Blokkerende werking / 97
5.4 Faillissement en beslag op onroerende zaken / 101
5.5 Medeschuldeisers; hypotheekhouders / 102
5.6 Rechten van derden op het beslagen goed / 103
5.7 Executoriale verkoop; eigendomsovergang; zuivering / 104
5.8 Ontruiming van de geëxecuteerde zaak / 105
5.9 Verdeling van de opbrengst der executie / 106
5.10 Doorhaling van ingeschreven beslagen / 106

6 Conservatoire maatregelen / 108
6.1 Inleiding: conservatoire beslagen en andere conservatoire maatregelen / 108
6.2 Systeem van wetgeving; behandelingsplan / 109
6.A Algemene bepalingen voor conservatoir beslag / 110
6.3 Vermogensbestanddelen waarop wel/geen conservatoir beslag gelegd mag worden / 110
6.4 Verlof van de voorzieningenrechter / 110
6.5 Zwarte en grijze beslagen / 112
6.6 Vrees voor verduistering / 113
6.7 De hoofdzaak / 114
6.8 Het stellen van zekerheid door de beslaglegger / 116
6.9 Het stellen van zekerheid (algemeen) / 116
6.10 Gang van zaken bij het leggen van conservatoir beslag / 117
6.11 Blokkerende werking / 118
6.12 Geschillen over conservatoir beslag (art. 705) / 119
6.13 Opheffingsgronden (art. 705 lid 2) / 120
6.14 Verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen / 121
6.15 Ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht; het niet nodig zijn van het beslag / 121
6.16 Zekerheidstelling door de beslagene / 122
6.17 Overgang in executoriaal beslag / 123
6.18 Beëindiging van het beslag als duidelijk is dat de beslaglegger geen executoriale titel verkrijgt (art. 704 lid 2) / 124
6.19 Verkoop van in conservatoir beslag genomen goederen, alvorens de beslaglegger over een executoriale titel beschikt / 124
6.20 Kosten van het beslag / 125
6.21 Is conservatoir beslag mogelijk om nog niet opeisbare en toekomstige vorderingen veilig te stellen? / 126
6.22 Systeem van verwijzing in de regeling van de afzonderlijke conservatoire beslagen / 126
6.B Conservatoire verhaalsbeslagen / 127
6.23 Inleiding / 127
6.24 Conservatoir beslag onder de schuldenaar op roerende zaken die geen registergoederen zijn / 128
6.25 Conservatoir derdenbeslag / 128
6.26 Conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf / 130
6.27 Conservatoir beslag op onroerende zaken / 130
6.C Overige conservatoire beslagen / 131
6.28 Inleiding / 131
CONSERVATOIR BESLAG TOT AFGIFTE VAN ZAKEN EN LEVERING VAN GOEDEREN / 131
6.29 Toepassingsmogelijkheden / 131
6.30 Wijze van beslaglegging en overige formaliteiten / 132
6.31 Verdeling gemeenschap; enkele bijzondere bepalingen / 133
6.32 Afwikkeling van het beslag / 134
6.33 Samenlopende beslagen / 135
CONSERVATOIR BESLAG TEGEN SCHULDENAREN ZONDER BEKENDE WOONPLAATS (VREEMDELINGENBESLAG; SAISIE FORAINE) / 135
6.34 Toepassingsmogelijkheden / 135
6.35 Bewaring / 136
6.36 Verlof schept competentie / 136
MARITAAL BESLAG / 138
6.37 Doel en toepassingsmogelijkheden / 138
6.38 Wijze van beslagleggen; eigen aard van het maritaal beslag en daarmee verband houdende afwijkende regels / 138
6.39 Afwikkeling van het beslag / 139
6.40 Samenlopende beslagen / 139
BEWIJSBESLAG / 140
6.41 Beknopte beschrijving / 140
6.42 Ook buiten het IE-terrein / 141

Lijst van voornaamste literatuur / 145
Register van wetten en verdragen / 149
Jurisprudentieregister / 159
Trefwoordenregister / 165

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Executierecht