Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Invordering van belastingen

Paperback Nederlands 2020 9789013160086
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze titel geldt zowel binnen de rechtspraktijk als het onderwijs als een compleet én praktisch naslagwerk over de invordering van belastingen en andere heffingen. De druk is helemaal actueel en bijgewerkt tot 1 juli 2020 met wetgeving en rechtspraak rondom de invordering van de afgelopen 4 jaar, evenals toekomstige ontwikkelingen.

Invordering belastingen inhoudelijk

De auteurs bieden een volwaardig overzicht van essentiële thema’s op het gebied van invordering van belasting. Ze verkennen de dwarsverbanden met uiteenlopende rechtsgebieden die hierbij relevant zijn:
- Raakpunten met het algemene bestuursrecht (Awb, onrechtmatige overheidsdaad, a.b.v.b.b.) en het civiele recht
- Het strafrecht (informatieverplichtingen jegens de ontvanger en strafbedreigingen)
- Het internationale recht (internationale bijstand bij invordering)
- De invordering van belastingtoeslagen
- De invordering van rechten bij invoer en uitvoer op basis van het Douanewetboek van de Unie

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor gevorderde studenten fiscaal recht en burgerlijk recht, maar is door zijn analytische insteek en hoge toegankelijkheid ook goed bruikbaar voor de rechtspraktijk.

Specificaties

ISBN13:9789013160086
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:432
Druk:10
Verschijningsdatum:3-9-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Joost Vetter

Joost Vetter is advocaat bij Gerardts & Vetter te Amsterdam.

Andere boeken door Joost Vetter

Over Ton Tekstra

Mr. dr. A.J. Tekstra is als advocaat en fiscalist werkzaam bij Blauw Tekstra Uding N.V. te Amsterdam en is met grote regelmaat als adviseur, bewindvoerder of curator bij insolventies betrokken. Hij verzorgt daarnaast diverse cursussen over het fiscale insolventierecht.

Andere boeken door Ton Tekstra

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XIV

Hoofdstuk 1
Inleiding / 1
Algemeen / 1
Reikwijdte (Vierde tranche) Algemene wet bestuursrecht / 1
Reikwijdte Invorderingswet / 3
Andere invorderingsbepalingen / 4
Open systeem / 5
Speciale bevoegdheden van de Ontvanger / 6
Leidraad Invordering 2008 / 7
Invorderingsgeschillen / 7
De Rijksadvocaat / 9
Enige bevoegdheidsproblematiek / 10

Hoofdstuk 2
De belastingschuld en haar satellieten; invordering van bestuurlijke boeten / 11
Materiële en formele belastingschuld / 11
Vrijwillige betaling van niet geformaliseerde belastingschulden: voldoen aan een natuurlijke verbintenis / 12
Onverschuldigde betaling/Formele rechtskracht / 13
Voorlopige aanslag, voorheffing en definitieve aanslag / 15
Invordering van opcenten, betalingskorting, renten en kosten van invordering / 16
Invordering van fiscale bestuurlijke boeten / 17

Hoofdstuk 3
Aanslag en aanslagbiljet / 21
Inleiding / 21
Fouten bij het opmaken van de aanslag / 23
De dagtekening / 23
De tenaamstelling van de aanslag / 24
Doublures, termijnoverschrijding / 26
Meer belastingschuldigen voor dezelfde schuld / 27

Hoofdstuk 4
Aansprakelijkheid / 31
algemene opmerkingen / 31
In beginsel beperking tot de hoofdsom / 32
Volgorde van aansprakelijkstelling, draagplicht, regres, subrogatie / 34
aansprakelijkheid en omzetbelasting; toetsing aan BTw-richtlijn en aan algemene rechtsbeginselen van de communautaire rechtsorde / 36
Inleiding / 37
Huwelijkse aansprakelijkheid / 38
onroerende zaakbelastingen bij meer dan één zakelijk gerechtigde / 39
fiscale eenheid omzetbelasting en fiscale eenheid vennootschapsbelasting / 39
Vererving / 40
ketenaansprakelijkheid / 42
Beperking van ketenaansprakelijkheidsrisico’s / 46
Verleggingsregeling omzetbelasting / 50
Inlenersaansprakelijkheid / 51
Bestuurdersaansprakelijkheid / 54
Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement / 63
samenloop / 64
fiscale bestuurders pauliana / 65
de vereffenaar / 65
de leider van de vaste inrichting of de vaste vertegenwoordiger van de buitenlandse vennootschap in nederland / 66
de ex-grootaandeelhouder / 67
werknemers, artiesten, beroepssporters, buitenlandse gezelschappen en kansspelwinnaars / 70
Carrouselfraude-aansprakelijkheid / 71
diversen: de Ijslandroute-particulier, de fiscaal vertegenwoordiger, de Brede Herwaardering-verzekeraar, de Brede Herwaardering-bestuurder, de IB 2001-pensioenverzekeraar, de overdrager van economische eigendom en de (mede)organisator van sportevenementen en artiestenoptredens IJslandroute particulier / 74
de fiscaal vertegenwoordiger oB / 74
de Brede Herwaarderingsverzekeraar en zijn bestuurders / 75
de IB 2001 pensioenverzekeraar / 76
de overdrager van economische eigendom / 76
de organisator van optredens van artiesten en van beroepssporters bij sportevenementen in nederland / 77
Betwisting van de aansprakelijkstelling / 77

Hoofdstuk 5
Betaling, verrekening, rente en betalingskorting / 89
Betalingstermijnen / 89
Tijdstip van betaling / 91
Toerekening van betalingen / 93
(Geen) schorsing van de betalingsplicht / 94
Verrekening / 95
Cessie en verpanding van belastingrestituties / 99
Renteberekening / 100
Belastingrente / 101
Invorderingsrente / 103
Betalingskorting / 106

Hoofdstuk 6
Aanmaning of geen aanmaning; onmiddellijke invorderbaarheid; versnelde invordering / 109
Aanmaning / 109
Onmiddellijke invorderbaarheid en versnelde invordering / 111
Versnelde invordering en/of conservatoir beslag / 116

Hoofdstuk 7
Uitstel van betaling / 119
Inleiding / 119
Rechtsbescherming / 121
Uitstel in verband met bezwaar/beroep / 123
Uitstel in verband met een te verwachten belastingteruggave / 124
Uitstel in verband met betalingsproblemen / 125
Uitstelfaciliteiten in de inkomstenbelasting / 130
Uitstelfaciliteiten schenk- of erfbelasting / 134

Hoofdstuk 8
Kwijtschelding / 137
Inleiding / 137
Buitengewoon bezwaar / 140
Kwijtschelding voor particulieren / 140
Kwijtschelding voor ondernemers / 143
Kwijtschelding bij wettelijke schuldsaneringsregeling / 144
Kwijtschelding conserverende belastingaanslagen / 146
Rechtsmiddelen? / 146
Niet verder bemoeilijken en oninbaar lijden / 147

Hoofdstuk 9
Het fiscale voorrecht / 149
Inleiding / 149
Het fiscale voorrecht / 149
Het fiscale voorrecht ten opzichte van bezitloos pandrecht en fiduciaire eigendom / 151
Maatschappelijke discussie over fiscale voorrecht en bodem(voor)recht / 158

Hoofdstuk 10
Dwangbevel, Kostenwet invordering rijksbelastingen en de belastingdeurwaarder / 161
Uitvaardiging dwangbevel / 161
kostenwet invordering rijksbelastingen / 164
de belastingdeurwaarder / 168

Hoofdstuk 11
Open systeem; executierecht algemeen / 171
open systeem / 171
Conservatoir beslag / 175
actio pauliana / 177
onrechtmatigedaadsactie / 178
Vereenzelviging / 181
Executierecht: algemene opmerkingen / 182
Executoriaal beslag op roerende zaken / 185
Verzet door derden / 187
achterwege laten van beslag; verkoop; afkoop / 188
Executoriaal beslag op schepen / 189
Executoriaal derdenbeslag / 190
Executoriaal beslag op onroerende zaken / 191
Lijfsdwang / 192
paspoortsignalering / 194
kosten van dwanginvordering / 194

Hoofdstuk 12
Vereenvoudigd derdenbeslag / 197
Inleiding / 197
gevolgen van voldoening aan de vordering; ‘onverschuldigde’ voldoening / 199
wélke derden? / 200
de duurvordering (loonvordering, huurvordering, e.d.); toekomstige termijnen / 204
Beslagvrije voet en beslagverbod / 205
de faillissementsvordering / 206
niet-voldoening aan de vordering; verzet / 208
Vermindering en teruggaaf belastingaanslag / 210

Hoofdstuk 13
Faillissement / 211
Inleiding / 211
Grensoverschrijdend faillissementsrecht / 213
Verificatie / 214
Faillissementsaanvraag door de Ontvanger / 215
Welk belang heeft de fiscus bij faillissement? / 218
Fiscale gevolgen van faillissement / 220
Fiscus en akkoord / 221
Verliesverdamping door een akkoord en belastingheffing over vrijvalwinst / 222
Kwalificatie van schulden / 225
Boedelschulden en separatisten / 226
De curator en de afwikkeling / 229
Enige omzetbelastingaspecten / 230
Na het faillissement / 234
Vereenvoudigde afwikkeling van faillissementen / 234
Schuldsanering voor natuurlijke personen / 235
Herziening Faillissementswet / 238

Hoofdstuk 14
Fiscaal bodemrecht / 241
Inleiding / 241
Bijzonder verhaalsrecht motorrijtuigenbelasting / 243
Vorm en inhoud van het bodemrecht / 245
Reikwijdte – niet voor persoonlijke belastingen / 246
Strekking van het fiscale bodemrecht – maatschappelijke omstredenheid / 248
Bodemzaken/roerende bedrijfsmiddelen / 249
Bodem / 252
Tijdstip bodembeslag / 253
Bodemrecht en internationaal recht / 255
Bodemconstructies / 258
De meldingsregeling van art. 22bis Inv. / 260
Rechtsmiddelen van de derde; art. 6 EVRM / 263
Heroverweging van het bodemrecht / 269
Verhaal op fidei-commis-bezwaarde goederen / 270
Bijzonder verhaalsrecht bij een afgezonderd particulier vermogen / 270

Hoofdstuk 15
Verzet / 273
Algemene opmerkingen / 273
Schorsende werking / 274
Gronden die het verzet niet kunnen dragen / 276
Gronden die het verzet wél kunnen dragen / 277

Hoofdstuk 16
De Awb en de Ontvanger; de Ontvanger en de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur / 283
algemene wet bestuursrecht (algemeen) / 283
Vierde tranche awb / 283
andere delen van de algemene wet bestuursrecht (awb) en de invordering / 287
Toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur / 290
Verhouding tussen de heffing (Inspecteur) en de invordering (ontvanger) / 291
Voorlopige voorziening bij fiscale rechter of voorlopige voorziening bij burgerlijke
rechter? / 292
Voorbeelden van toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur / 293
Beleidsregels / 295
Belangenafweging; beslag en executie als pressiemiddel / 296
Het open stelsel en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur/de twee-wegenleer / 298

Hoofdstuk 17
De verjaring van het recht tot dwanginvordering en verrekening / 303

Hoofdstuk 18
Invordering van rechten bij invoer en uitvoer / 309
Inleiding / 309
Invordering volgens het dwU / 311
Invordering naar nederlands recht / 311
de uitnodiging tot betaling nader bezien / 311
Hoofdelijkheid in het Cdw / 313
Uitstel van betaling / 314
kwijtschelding van rechten bij invoer en uitvoer / 315

Hoofdstuk 19
Invordering van sociale verzekeringspremies / 317
premieheffing werknemersverzekeringen / 317
premieheffing volksverzekeringen / 317

Hoofdstuk 20
Invordering van toeslagen / 319

Hoofdstuk 21
Informatieverstrekkingsplichten en strafbedreigingen / 325
Melding van betalingsonmacht / 325
algemene gegevensverstrekkingsplicht ten behoeve van de invordering; met strafbedreiging / 326
Inhoud van de verplichtingen / 327
De strafbedreigingen en andere mogelijke sancties / 336

Hoofdstuk 22
Internationale bijstand bij invordering / 341
Overzicht / 341
Overzicht van de regelgeving inzake invorderingsbijstand / 342
De EU-Invorderingsbijstandrichtlijn / 348
De bilaterale belastingverdragen / 352
Het Benelux-invorderingsverdrag / 353
Het multilaterale verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB) / 354

Bijlage
Lijst van aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet 1990 / 357
Jurisprudentieregister / 361
Trefwoordenregister / 381

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Invordering van belastingen