Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Mandeligheid en erfdienstbaarheden

Paperback Nederlands 2021 9789013162257
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze monografie gaat over mandeligheid en erfdienstbaarheden. Samen met het burenrecht behoren de mandeligheid en de erfdienstbaarheden tot dat deel van het privaatrecht dat de aspecten behandelt die tussen naburige eigenaars en bewoners van belang zijn. Iedereen kan op een zeer directe manier met deze regels in aanraking komen.

Een belangrijke toepassing van mandeligheid is de contractuele vorm. Hierbij bestemmen twee of meer partijen een gezamenlijke onroerende zaak tot gemeenschappelijk nut ten behoeve van ieders eigen erf, waarbij de eigendom van de gemeenschappelijke zaak gekoppeld wordt aan die van de erven afzonderlijk. Gedacht kan worden aan een groenvoorziening bij enkele woningen, waarvan de bewoners tezamen gebruik kunnen maken. Naast de contractuele mandeligheid is er mandeligheid krachtens de wet die zich voordoet bij scheidsmuren e.d.

Het boek behandelt beide vormen van mandeligheid. Middels een erfdienstbaarheid is het mogelijk om af te wijken van de wettelijke regels van het burenrecht. De eigenaar van het dienende erf krijgt bij een erfdienstbaarheid de verplichting opgelegd om iets te dulden of niet te doen jegens de eigenaar van het heersende erf. Men kan bijvoorbeeld afspreken dat de buurman recht van overpad heeft.

Aan de erfdienstbaarheid wordt ruime aandacht besteed, waarbij onder meer aan de orde komen het ontstaan van een erfdienstbaarheid, de vraag welke verplichtingen al dan niet kunnen worden opgenomen, aanpassingen door de rechter in een bestaande erdienstbaarheid, het einde van de erfdienstbaarheid alsmede het verband met aanpalende rechtsgebieden.

In het boek zijn vele verwijzingen naar rechtspraak en literatuur opgenomen, waarbij de praktijk ruimschoots aan bod komt.

Specificaties

ISBN13:9789013162257
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:180
Druk:5
Verschijningsdatum:19-11-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Afkortingenlijst / XI
Verkort aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK 1
Contractuele mandeligheid / 1
1 Omschrijving / 1
2 Wettelijke regeling(en) / 4
3 Rechtsvergelijkend perspectief / 5
4 Burenrecht en mandeligheid / 6
5 Maatschappelijk en economisch belang / 7
6 Het ontstaan van mandeligheid / 9
6.1 Inleiding / 9
6.2 Bestemmingsovereenkomst / 9
6.3 Gemeenschappelijk nut / 10
6.4 Notariële akte en inschrijving van een afschrift van die akte in de openbare registers / 11
6.5 Naburigheidsvereiste / 12
6.6 Verjaring / 12
6.7 Rechtsvergelijkende opmerkingen / 12
7 Onroerende zaken en beperkte rechten / 13
7.1 Onroerende zaken / 13
7.2 Kan een beperkt recht of een appartementsrecht mandelig worden gemaakt dan wel als erf worden aangemerkt? / 14
8 Nog enkele verbijzonderingen / 16
8.1 Zaaksvervanging / 16
8.2 Mandeligheid en schulden / 16
8.3 Mandeligheid en roerende zaken / 17
9 Gebruik en genot / 17
10 Onderhoud, behoud en beheer / 18
11 Verplichtingen en kosten / 19
12 Overdracht van een aandeel in een mandelige zaak / 19
13 Vordering tot verdeling van een mandelige zaak / 20
14 Einde van mandeligheid / 21
14.1 Inleiding / 21
14.2 Art. 5:61 lid 1 sub a BW / 22
14.3 Art. 5:61 lid 1 sub b BW / 22
14.4 Art. 5:61 lid 1 sub c BW / 23

HOOFDSTUK 2
Wettelijke, quasi- en buitenwettelijke mandeligheid / 25
15 Inleiding / 25
16 Mandelige en privémuren / 26
16.1 Inleiding; wat is een muur? / 26
16.2 Muren in de wet / 28
16.3 Plaats van een muur en het al dan niet vrijstaande karakter van een muur: onderscheidingen / 29
16.4 Eigendom van een muur / 31
17 Rechten en bevoegdheden met betrekking tot een mandelige muur / 36
17.1 Gebruik / 36
17.2 Verhoging/verlaging/verbreding / 37
17.3 Aanbouw / 38
17.4 Sloop / 40
18 Onderhoud, reiniging en vernieuwing van een mandelige muur / 40
19 Rechten, bevoegdheden en verplichtingen met betrekking tot een privémuur / 43
20 Einde van wettelijke mandeligheid / 45
21 Andere mandelige zaken krachtens de wet / 46
22 Quasi-mandeligheid / 46
23 Mandeligheid buiten de wet om? / 47

HOOFDSTUK 3
Erfdienstbaarheden / 51
24 Omschrijving en terminologie / 51
25 Aard van het recht / 51
26 Gebondenheid van derden (‘third parties’) / 53
27 Historie, Romeins recht/Oud vaderlands recht / 54
28 Wettelijke regeling(en) / 55
29 Redelijkheid en billijkheid / 57
30 Plaats in het wettelijk systeem: burenrecht en erfdienstbaarheden / 59
31 Onderscheidingen / 59
31.1 Inleiding / 59
31.2 Positieve en negatieve erfdienstbaarheden / 59
31.3 Voortdurend/niet-voortdurend en zichtbaar/niet-zichtbaar / 60
31.4 Belang van onderscheidingen / 60
32 Maatschappelijk en economisch belang / 61
33 Heersende en dienende erven en hun gerechtigden / 64
34 De inhoud van de last / 67
34.1 Inleiding / 67
34.2 Omvang van de last (en dus de lust): de contouren / 68
34.3 Typenfixierung / 71
34.4 Negatieve verplichtingen: dulden of niet doen / 72
34.5 Positieve verplichtingen / 73
35 Ten behoeve van het heersende erf / 75
36 Naburigheid / 76
37 Inhoud en wijze van uitoefening door de eigenaar van het heersende erf / 77
37.1 Inleiding / 77
37.2 Akte van vestiging: uitleg / 78
37.3 Plaatselijke gewoonte / 80
37.4 Feitelijke uitoefening / 80
37.5 Verjaring / 80
38 Gebruik van de erven door derden / 81
39 Bevoegdheden van de eigenaar van het dienende erf / 82
39.1 Inleiding / 82
39.2 Retributie / 82
39.3 Verleggingsrecht / 83
40 Bevoegdheden van de eigenaar van het heersende erf / 85
40.1 Inleiding / 85
40.2 Art. 5:75 BW / 85
40.3 Beperking aan de wijze van uitoefening / 86
40.4 Komt aan de eigenaar van het heersende erf ook een verleggingsrecht toe? / 88
40.5 Mag de eigenaar van het heersende erf een ander heersend erf aanwijzen? / 88
41 Duur van erfdienstbaarheden / 88
42 Ontstaan van erfdienstbaarheden / 89
42.1 Inleiding / 89
42.2 Vestiging / 90
42.3 Verjaring / 93
42.4 Bestemming / 98
42.5 Herleving / 99
43 Het wijzigen en opheffen van erfdienstbaarheden / 99
44 Het tenietgaan van erfdienstbaarheden, anders dan door opheffing / 105
44.1 Inleiding / 105
44.2 De wijzen van tenietgaan, nader bekeken / 106
44.3 Zonder (subjectief of objectief) nut geen erfdienstbaarheid / 109
45 Ondeelbaarheid / 110
45.1 Erfdienstbaarheden zijn naar hun aard ondeelbaar / 110
45.2 Verdeling van het heersende erf / 111
45.3 Verdeling van het dienende erf / 111
45.4 ‘Dienstbarkeitsbereinigung’ / 112
46 Hoofdelijke verbondenheid voor geldelijke verplichtingen / 112
47 Erfdienstbaarheden en andere beperkt gerechtigden / 113
48 Erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen / 114
49 Koop/levering en bezwaring van een dienend of een heersend erf / 114
50 Erfdienstbaarheden en publiekrecht / 116
50.1 Inleiding / 116
50.2 Bestemmingsplan / 117
50.3 Omgevingsvergunning / 117

Trefwoordenregister / 119
Artikelenregister / 137
Jurisprudentieregister / 145
Monografieën BW / 159

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Mandeligheid en erfdienstbaarheden