Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen 2021 (gebonden editie)

Gebonden Nederlands 2021 9789013163100
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Hoe dient de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen eruit te zien? Met dit naslagwerk beschik je over alle Richtlijnen voor een correcte jaarverslaggeving. Uiteraard zijn in deze vernieuwde editie alle actuele wijzigingen op een heldere wijze verwerkt.

Voor een correcte jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen is het essentieel om de actuele Richtlijnen scherp in het vizier te houden. De jaarlijks terugkerende uitgave Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen, opgesteld door de Raad van Jaarverslaggeving, geeft je hierin de noodzakelijke handvatten. De bundel brengt alle actuele Richtlijnen bijeen waarmee u de jaarverslaggeving van A tot Z correct kunt uitvoeren én doorgronden.

De vernieuwde editie bevat een gestructureerd overzicht van alle Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen die van toepassing zijn op de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. De wetteksten opgenomen in deze bundel zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli 2021. De praktijkgerichte en toegankelijke benadering maken de bundel van onschatbare waarde voor elke professional die in aanraking komt met jaarverslagen voor grote en middelgrote rechtspersonen.

Uiteraard zijn de Richtlijnen in deze vernieuwde editie waar nodig herzien en vindt u alle relevante aanpassingen doorgevoerd. Middels een verticale streep in de kantlijn ziet u direct welke onderdelen ten opzichte van de voorgaande editie inhoudelijk zijn gewijzigd. Voor de doorgevoerde wijzigingen, zie ‘Ten geleide bij editie 2021’.

Specificaties

ISBN13:9789013163100
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1568
Druk:1
Verschijningsdatum:7-10-2021
ISSN:

Lezersrecensies

4.7 van de 5
3 stemmen
2
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Ten geleide / 23
Voorwoord / 25
Ten geleide bij editie 2021 / 31

Afdeling 1 ALGEMENE GRONDSLAGEN / 55
100 Inleiding / 57
§ 100.0 Definities / 57
§ 100.1 Toepassing Richtlijnen en IFRS* in de geconsolideerde en/of enkelvoudige jaarrekening / 57
§ 100.2 Algemene opmerkingen over de Richtlijnen / 63
§ 100.3 Opzet van de Richtlijnen / 66
§ 100.4 Status van de Richtlijnen / 66
Bijlage 1 Voorbeelden van verwerking van intercompanytransacties bij combinatie / 69
110 Doelstellingen en uitgangspunten / 72
115 Criteria voor opname en vermelding van gegevens / 79
§ 115.0 Definities / 79
§ 115.1 Criteria voor opname van activa en posten van het vreemd vermogen / 79
§ 115.2 Criteria voor vermelding / 83
§ 115.3 Verrekenen en salderen / 88
120 Prijsgrondslagen / 90
§ 120.0 Definities / 90
§ 120.1 Inleiding / 90
§ 120.2 Begripsbepalingen / 91
§ 120.3 (vervallen) / 92
§ 120.4 Toelichting / 92
121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa / 93
§ 121.0 Definities / 93
§ 121.1 Inleiding / 93
§ 121.2 Het onderkennen van bijzondere waardeverminderingen / 94
§ 121.3 De bepaling van de realiseerbare waarde / 96
§ 121.4 Bepaling en verantwoording van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 100
§ 121.5 Kasstroomgenererende eenheden / 101
§ 121.6 Terugneming van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 105
§ 121.7 Vergoedingen voor bijzondere waardeverminderingen of verlies van activa / 108
§ 121.8 Presentatie / 108
Bijlage 1 Voorbeeld – bepaling van een kasstroomgenererende eenheid / 111
Bijlage 2 Voorbeeld – berekening van de bedrijfswaarde en de verwerking van
een bijzonder waardeverminderingsverlies / 112
122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta / 115
§ 122.0 Definities / 115
§ 122.1 Inleiding / 116
§ 122.2 Verslaggeving in de functionele valuta van transacties luidende in vreemde valuta / 119
§ 122.3 Gebruik van een presentatievaluta die verschilt van de functionele
valuta, waaronder omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland / 122
§ 122.4 Presentatie van de rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte omrekeningsverschillen in de enkelvoudige jaarrekening / 126
§ 122.5 Toelichting / 127
§ 122.6 Overgangsbepalingen / 128
Bijlage Voorbeeld omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland / 130
135 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat / 131
§ 135.1 Wettelijke bepalingen en definities / 131
§ 135.2 Grondslagen / 131
140 Stelselwijzigingen / 134
§ 140.0 Definities / 134
§ 140.1 Wettelijke bepalingen en definities / 135
§ 140.2 Stelselmatigheid en wijziging van een stelsel / 135
145 Schattingswijzigingen / 139
§ 145.0 Definities / 139
§ 145.1 Inleiding / 139
§ 145.2 (vervallen) / 139
§ 145.3 Het verwerken van schattingswijzigingen / 139
150 Foutherstel / 141
§ 150.0 Definities / 141
§ 150.1 Wettelijke bepalingen en definities / 141
§ 150.2 De verwerking, presentatie en toelichting van foutherstel / 142
Bijlage Voorbeeld verwerking van een materiële fout die effect heeft op het eigen vermogen / 144
160 Gebeurtenissen na balansdatum / 146
§ 160.1 Inleiding / 146
§ 160.2 Verwerking / 147
§ 160.3 (vervallen) / 150
§ 160.4 Toelichting en bestuursverslag / 150
Bijlage 1 Verwerken en toelichten gebeurtenissen na balansdatum / 153
Bijlage 2 Voorbeeld balans vóór winstbestemming / 155
170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit / 156
§ 170.1 Inleiding / 156
§ 170.2 Discontinuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon is onontkoombaar / 157
§ 170.3 Ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon / 159
190 Overige algemene uiteenzettingen / 161
§ 190.1 Geldeenheid en taal / 161
§ 190.2 Onderscheid vast/vlottend / 163
§ 190.3 (vervallen) / 164
§ 190.4 Samengestelde transacties (‘package deals’) / 165

Afdeling 2 JAARREKENINGPOSTEN / 167
210 Immateriële vaste activa / 169
§ 210.0 Definities / 169
§ 210.1 Algemeen / 169
§ 210.2 Waardering bij eerste verwerking van een immaterieel vast actief / 172
§ 210.3 Waardering na eerste verwerking / 178
§ 210.4 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa / 180
§ 210.5 Presentatie / 184
Bijlage Bij alinea 210.117 Websitekosten / 187
212 Materiële vaste activa / 191
§ 212.0 Definities / 191
§ 212.1 Inleiding / 191
§ 212.2 Verwerking in de balans / 192
§ 212.3 Waardering bij eerste verwerking / 193
§ 212.4 Waardering na eerste verwerking / 197
§ 212.5 Verwerking bij buitengebruikstelling of desinvestering / 209
§ 212.6 Presentatie / 210
§ 212.7 Toelichting / 211
§ 212.8 Overgangsbepalingen / 214
Bijlage Voorbeelden van verwerking / 217
213 Vastgoedbeleggingen / 228
§ 213.0 Definities / 228
§ 213.1 Inleiding / 228
§ 213.2 Verwerking / 231
§ 213.3 Eerste waardering / 232
§ 213.4 Uitgaven na eerste verwerking / 232
§ 213.5 Waardering na eerste verwerking / 233
§ 213.6 Herclassificatie / 236
§ 213.7 Buitengebruikstelling en afstoting / 238
§ 213.8 Toelichting / 238
§ 213.9 Overgangsbepaling / 241
214 Financiële vaste activa / 242
§ 214.0 Definities / 242
§ 214.1 Inleiding / 243
§ 214.2 Begripsbepaling / 243
§ 214.3 Waardering van deelnemingen / 245
§ 214.4 Waardering overige financiële vaste activa / 258
§ 214.5 Resultaatbepaling / 259
§ 214.6 Presentatie en toelichting / 260
§ 214.7 Overgangsbepaling / 263
Bijlage 1 Waardering van deelnemingen / 264
Bijlage 2 Voorbeeld uitgifte van aandelen door de deelneming / 265
Bijlage 3 Voorbeeld inkoop van aandelen door de deelneming / 266
215 Joint ventures / 267
§ 215.0 Definities / 267
§ 215.1 Inleiding / 267
§ 215.2 Verwerking / 267
216 Fusies en overnames / 270
§ 216.0 Definities / 270
§ 216.1 Inleiding / 270
§ 216.2 Overnames / 273
§ 216.3 Samensmelting van belangen / 284
§ 216.4 Toelichting / 285
§ 216.5 Overige onderwerpen / 288
§ 216.6 Fusies en overnames van stichtingen en verenigingen / 289
§ 216.7 Overgangsbepaling / 291
Bijlage Voorbeelden van stapsgewijze overname / 293
217 Consolidatie / 295
§ 217.0 Definities / 295
§ 217.1 Inleiding / 295
§ 217.2 Consolidatieplicht / 296
§ 217.3 Consolidatiekring / 302
§ 217.4 Nadere bijzonderheden met betrekking tot consolidatieplicht en consolidatiekring / 306
§ 217.5 Consolidatiemethoden / 307
§ 217.6 Presentatie en toelichting / 309
Bijlage Schema / 310
220 Voorraden / 311
§ 220.0 Definities / 311
§ 220.1 Inleiding / 311
§ 220.2 Verwerking in de balans / 312
§ 220.3 Waardering / 313
§ 220.4 Verwerking waardeveranderingen van agrarische voorraden gewaardeerd tegen actuele waarde / 319
§ 220.5 Presentatie / 320
§ 220.6 Toelichting / 321
Bijlage Stroomschema waardering en verwerking agrarische voorraden / 324
221 Onderhanden projecten / 325
§ 221.0 Definities / 325
§ 221.1 Inleiding / 325
§ 221.2 Uitwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 329
§ 221.3 Verwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 334
§ 221.4 Presentatie en toelichting / 340
§ 221.5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 343
§ 221.6 Overgangsbepalingen / 346
Bijlage Bij paragraaf 5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 348
222 Vorderingen / 353
§ 222.0 Definities / 353
§ 222.1 Inleiding / 353
§ 222.2 Waardering en resultaatbepaling / 355
§ 222.3 Presentatie en toelichting / 356
224 Overlopende activa / 359
226 Effecten / 361
§ 226.0 Definities / 361
§ 226.1 Inleiding / 361
§ 226.2 Waardering en resultaatbepaling / 362
§ 226.3 Presentatie en toelichting / 364
228 Liquide middelen / 365
§ 228.0 Definities / 365
§ 228.1 Inleiding / 365
§ 228.2 Waardering / 365
§ 228.3 Presentatie en toelichting / 365
240 Eigen vermogen / 367
§ 240.0 Definities / 367
§ 240.1 Inleiding / 368
§ 240.2 Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening / 369
§ 240.3 Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening / 385
§ 240.4 Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen / 386
252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa / 390
§ 252.0 Definities / 390
§ 252.1 Inleiding / 391
§ 252.2 Verwerking / 393
§ 252.3 Waardering / 396
§ 252.4 Toepassing van grondslagen van verwerking en waardering / 398
§ 252.5 Presentatie en toelichting / 404
Bijlage Keuzeschema / 408
254 Schulden / 409
§ 254.0 Definities / 409
§ 254.1 Inleiding / 409
§ 254.2 Waardering / 411
§ 254.3 Presentatie / 411
§ 254.4 Toelichting / 413
Bijlage Voorbeeld van mutatie-overzicht langlopende schulden / 416
258 Overlopende passiva / 417
260 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening / 419
§ 260.0 Definities / 419
§ 260.1 Inleiding op de verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening / 419
§ 260.2 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de geconsolideerde jaarrekening / 422
§ 260.3 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de enkelvoudige jaarrekening / 426
Bijlage Voorbeelden van de verwerking van resultaten op intercompanytransacties / 430
265 Overzicht van het totaalresultaat / 433
§ 265.1 Algemeen / 433
§ 265.2 Inhoud van het overzicht van het totaalresultaat / 434
Bijlage Voorbeelden van presentatie van het overzicht van het totaalresultaat / 43
270 De winst-en-verliesrekening / 439
§ 270.0 Definities / 439
§ 270.1 De verwerking van opbrengsten / 439
§ 270.2 Netto-omzet / 454
§ 270.3 De verwerking van lasten / 455
§ 270.4 Bijzondere baten en lasten / 456
§ 270.5 Overige detaillering van de winst-en-verliesrekening / 458
§ 270.6 Toelichting / 460
§ 270.7 Overgangsbepalingen / 461
Bijlage 1 bij paragraaf 1 De verwerking van opbrengsten / 462
Bijlage 2 bij paragraaf 1 Verwerking van verkooptransacties met
terug(ver)koopovereenkomsten / 482
271 Personeelsbeloningen / 495
§ 271.0 Definities / 495
§ 271.1 Algemeen / 497
§ 271.2 Beloningen tijdens het dienstverband / 498
§ 271.3 Pensioenen / 501
§ 271.4 Vut en andere non-activiteitsregelingen / 510
§ 271.5 Ontslagvergoedingen / 511
§ 271.6 Bezoldigingen van bestuurders en commissarissen / 512
§ 271.7 Bezoldiging publieke en semipublieke sector / 515
Bijlage 1 Nadere toelichting op paragraaf 3 / 516
Bijlage 2 Nadere toelichting op de Projected Unit Credit Method / 517
Bijlage 3 Overzicht vormen van bezoldiging, die in elk geval onder de reikwijdte van artikel 2:383(c) BW vallen / 518
272 Belastingen naar de winst / 520
§ 272.0 Definities / 520
§ 272.1 Inleiding / 521
§ 272.2 Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen / 522
§ 272.3 Verwerking van latente belastingverplichtingen en -vorderingen / 522
§ 272.4 Waardering / 527
§ 272.5 Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde of verrekenbare belasting en latente belasting / 529
§ 272.6 Presentatie / 531
§ 272.7 In de toelichting op te nemen gegevens / 533
§ 272.8 Belastingen binnen een fiscale eenheid / 535
273 Rentelasten / 538
§ 273.0 Definities / 538
§ 273.1 Algemeen / 538
§ 273.2 Verwerking / 539
§ 273.3 Presentatie / 542
274 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun / 543
§ 274.0 Definities / 543
§ 274.1 Inleiding / 544
Bijlage Verwerking van om niet verkregen en gekochte emissierechten / 547
275 Op aandelen gebaseerde betalingen / 554
§ 275.0 Definities / 554
§ 275.1 Inleiding / 555
§ 275.2 Verwerking en waardering – transacties anders dan met personeel / 557
§ 275.3 Verwerking en waardering – transacties met personeel / 559
§ 275.4 Toepassing waarderingsgrondslagen / 563
§ 275.5 Presentatie en toelichting / 564
§ 275.6 Overgangsbepalingen / 566
Bijlage 1 Stroomschema / 567
Bijlage 2 Voorbeeld verwerking van op aandelen gebaseerde betalingen / 568
290 Financiële instrumenten / 574
§ 290.0 Definities / 574
§ 290.1 Inleiding / 577
§ 290.2 Toepassingsgebied / 579
§ 290.3 Wettelijke bepalingen / 581
§ 290.4 Categorieën / 582
§ 290.5 Waardering en resultaatbepaling / 583
§ 290.6 Hedge-accounting / 596
§ 290.7 Opnemen en niet langer verwerken in de balans / 611
§ 290.8 Presentatie / 612
§ 290.9 In de toelichting op te nemen gegevens / 623
§ 290.10 Overgangsbepaling / 640
Bijlage 1 Voorbeeld van de effectieve-rentemethode / 644
Bijlage 2 Voorbeeld van een samengesteld instrument / 645
Bijlage 3 Voorbeelden van hedge-accounting / 647
Bijlage 4 Voorbeeld van een embedded derivaat, uitwerking van alinea 825 en verder / 663
Bijlage 5 Voorbeelden van embedded derivaten en de noodzaak deze af te splitsen conform alinea 825 en verder / 664
292 Leasing / 667
§ 292.0 Definities / 667
§ 292.1 Inleiding / 669
§ 292.2 Leases in de jaarrekening van de lessee / 679
§ 292.3 Leases in de jaarrekening van de lessor / 683
§ 292.4 Sale and leaseback-transacties / 688
§ 292.5 Samengestelde transacties met de juridische vorm van een leaseovereenkomst / 690
§ 292.6 Overgangsbepalingen / 693
Bijlage 1 Voorbeeld verwerking van een financiële lease / 694
Bijlage 2 Voorbeeld verwerking van een sale en financiële leaseback / 698
Bijlage 3 Sale and leaseback-transacties die leiden tot een operationele lease / 701
Bijlage 4 Samengestelde transacties met de juridische vorm van een leaseovereenkomst / 706

Afdeling 3 TOELICHTING / 709
300 Functie en indeling / 711
305 Vrijstellingen voor groepsmaatschappijen / 715
§ 305.1 Vrijstelling ten aanzien van de inrichting van de enkelvoudige winst en verliesrekening van een moedermaatschappij / 715
§ 305.2 Vrijstelling ten aanzien van een jaarrekening van een tot een groep behorende rechtspersoon / 715
315 Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen / 718
§ 315.1 Indeling naar grootte / 718
§ 315.2 Vrijstellingen / 720
Bijlage 1 Wettelijke inrichtings- en publicatievoorschriften voor middelgrote rechtspersonen / 721
Bijlage 2 Vrijstellingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / 729
Bijlage 3 Modellen voor middelgrote rechtspersonen / 734
330 Verbonden partijen / 739
§ 330.0 Definities / 739
§ 330.1 Inleiding / 739
§ 330.2 Presentatie en toelichting / 740
340 Winst per aandeel / 742
§ 340.0 Definities / 742
§ 340.1 Inleiding / 742
§ 340.2 Berekening van de winst per aandeel / 742
§ 340.3 Aanpassing vergelijkende cijfers / 747
§ 340.4 Presentatie / 748
§ 340.5 Toelichting / 748
Bijlage Rekenvoorbeelden / 749
345 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten / 755
§ 345.0 Definities / 755
§ 345.1 Algemeen / 755
§ 345.2 Begripsbepaling / 755
§ 345.3 In de toelichting op te nemen gegevens / 758
§ 345.4 Presentatie en toelichting / 759
Bijlage Voorbeeld verwerking afstoten segment / 761
350 Gesegmenteerde informatie / 764
§ 350.1 Inleiding / 764
§ 350.2 Wettelijk te geven informatie over netto-omzet / 764
§ 350.3 Aanvullende gesegmenteerde informatie / 765
Bijlage Keuzestructuur samenstelling te rapporteren segmenten / 769
360 Het kasstroomoverzicht / 770
§ 360.0 Definities / 770
§ 360.1 Algemeen / 770
§ 360.2 Inhoud van het kasstroomoverzicht / 771
§ 360.3 Toelichting op het kasstroomoverzicht / 775
Bijlage Voorbeeld van een kasstroomoverzicht / 777
390 Overige in de toelichting op te nemen informatie / 788
§ 390.1 Informatie over dienstverlening uit hoofde van concessie / 788
§ 390.2 Niet in de balans opgenomen regelingen / 789
§ 390.3 Vermelding accountantshonoraria / 790
394 Tussentijdse berichten / 793
§ 394.0 Definities / 793
§ 394.1 Inleiding / 793
§ 394.2 Wettelijke bepalingen / 793
§ 394.3 Vorm en inhoud van een tussentijds bericht / 794
§ 394.4 De verwerking en waardering van posten in een tussentijds bericht / 796
§ 394.5 Halfjaarlijks bestuursverslag / 798
§ 394.6 Verklaring inzake halfjaarlijkse financiële verslaggeving / 798
Bijlage Nadere illustratie van wat wordt gepresenteerd door een rechtspersoon die halfjaarlijks respectievelijk per kwartaal rapporteert / 799
396 Openbaarmaking / 800
398 Accountantsonderzoek / 804

Afdeling 4 BESTUURSVERSLAG, OVERIGE GEGEVENS EN OVERIGE
INFORMATIE / 809
400 Bestuursverslag / 811
§ 400.0 Doel en opbouw van dit hoofdstuk / 811
§ 400.1 Voorschriften geldend voor middelgrote en grote rechtspersonen / 812
§ 400.2 Aanvullende voorschriften voor grote rechtspersonen / 821
§ 400.3 Aanvullende voorschriften voor (bepaalde) organisatie van openbaar belang (OOB) / 825
§ 400.4 Aanvullende voorschriften op basis van beursgenoteerd zijn van aandelen of andere effecten / 827
Bijlage Overzicht inhoud bestuursverslag / 837
404 Bezoldigingsverslag en remuneratierapport / 849
§ 404.1 Algemeen / 849
405 Verslag raad van commissarissen / 853
§ 405.1 Algemeen / 853
410 Overige gegevens / 857
420 Winstbestemming, verwerking verlies / 859
430 Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten / 861

Afdeling 5 COUNTRY-BY-COUNTRY-REPORTING / 863
500 Landeninformatie - rapportage van betalingen aan overheden (‘country-by-country-reporting’) / 865
§ 500.1 Inleiding / 865
§ 500.2 Banken en beleggingsentiteiten / 867

Afdeling 6 BIJZONDERE BEDRIJFSTAKKEN / 869
600 Banken / 871
§ 600.0 Definities / 871
§ 600.1 Inleiding / 871
§ 600.2 Balans / 876
§ 600.3 Winst-en-verliesrekening / 890
Bijlage 1 Model kasstroomoverzicht / 894
Bijlage 2 Voorbeeld overzicht van op balansdatum openstaande derivatentransacties / 896
605 Verzekeringsmaatschappijen / 897
§ 605.0 Definities / 897
§ 605.1 Inleiding / 898
§ 605.2 Beleggingen / 899
§ 605.3 Overige activa en overige passiva / 904
§ 605.4 Eigen vermogen / 905
§ 605.5 Technische voorzieningen / 909
§ 605.6 Winst-en-verliesrekening / 922
§ 605.7 Risicoparagraaf / 930
§ 605.8 Overige onderwerpen / 931
Bijlage 1 Model kasstroomoverzicht / 934
Bijlage 2 Waarderingsmogelijkheden beleggingen en
verzekeringsverplichtingen / 937
Bijlage 3 Verwerking latente en discretionaire winstdelingen / 938
Bijlage 4 Voorbeeld verloopoverzichten geldend voor de voorziening verzekeringsverplichtingen / 947
Bijlage 5 Voorbeeld mutatieoverzichten geldend voor de voorziening respectievelijk reserve discretionaire winstdeling / 949
Bijlage 6 Voorbeeld schade / 950
610 Pensioenfondsen / 952
§ 610.0 Definities / 952
§ 610.1 Algemene uiteenzettingen / 952
§ 610.2 Balans / 955
§ 610.3 Staat van baten en lasten / 967
§ 610.4 Risicoparagraaf / 971
§ 610.5 Overige onderwerpen / 972
§ 610.6 Code Pensioenfondsen / 975
Bijlage 1 Voorbeeld Balans pensioenfonds / 976
Bijlage 2 Voorbeeld Staat van baten en lasten pensioenfonds / 977
Bijlage 3 Voorbeeld Kasstroomoverzicht pensioenfonds / 978
611 Premiepensioeninstellingen / 979
§ 611.0 Definities / 979
§ 611.1 Algemene uiteenzettingen / 979
§ 611.2 Balans / 980
§ 611.3 Winst-en-verliesrekening / 984
§ 611.4 Overige onderwerpen / 986
Bijlage 1 Voorbeeld Balans PPI / 988
Bijlage 2 Voorbeeld Winst-en-verliesrekening PPI / 989
615 Beleggingsentiteiten / 990
§ 615.0 Definities / 990
§ 615.1 Inleiding / 991
§ 615.2 Waardering van beleggingen en transactiekosten / 992
§ 615.3 Inrichting en presentatie van de jaarrekening / 994
§ 615.4 Toelichting / 998
§ 615.5 Aanvullende voorschriften voor het bestuursverslag / 1009
§ 615.6 Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) / 1011
§ 615.7 Specifieke onderwerpen / 1012
§ 615.8 Beleggingsentiteiten uit landen met adequaat toezicht / 1015
§ 615.9 Tussentijdse berichten / 1015
Bijlage Voorbeelden van kasstroomoverzichten / 1017
620 Coöperaties / 1020
§ 620.0 Definities / 1020
§ 620.1 Begripsbepaling / 1020
§ 620.2 Balans / 1021
§ 620.3 Exploitatierekening / 1023
§ 620.4 Overige onderwerpen / 1023
Bijlage Voorbeeld 1 Exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden / 1025
Bijlage Voorbeeld 2 Exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden / 1026
630 Commerciële stichtingen en verenigingen / 1027
§ 630.0 Definities / 1027
§ 630.1 Algemene uiteenzetting / 1027
§ 630.2 Presentatie / 1029
§ 630.3 Toelichting / 1031
§ 630.4 Bijzondere onderwerpen / 1032
640 Organisaties-zonder-winststreven / 1034
§ 640.0 Definities / 1034
§ 640.1 Algemene uiteenzetting / 1034
§ 640.2 Verwerking en waardering / 1036
§ 640.3 Presentatie / 1038
§ 640.4 Toelichting / 1041
§ 640.5 Bijzondere onderwerpen / 1043
§ 640.6 Overgangsbepaling / 1048
645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting / 1050
§ 645.0 Definities / 1050
§ 645.1 Algemene uiteenzettingen / 1050
§ 645.2 Verwerking en waardering / 1051
§ 645.3 Presentatie en toelichting / 1056
§ 645.4 Bijzondere onderwerpen / 1059
§ 645.5 Overgangsbepalingen / 1060
650 Fondsenwervende organisaties / 1062
§ 650.0 Definities / 1062
§ 650.1 Algemene uiteenzettingen / 1062
§ 650.2 Verwerking en waardering / 1063
§ 650.3 Presentatie en toelichting / 1064
§ 650.4 Bijzondere onderwerpen / 1071
Bijlage 1 Model balans jaar t, vergelijkende cijfers jaar t-1 / 1077
Bijlage 2 Model van baten en lasten jaar t, vergelijkende cijfers t-1 / 1078
Bijlage 3 Model toelichting bestedingen / 1079
655 Zorginstellingen / 1080
§ 655.0 Definities / 1080
§ 655.1 Algemene uiteenzettingen / 1081
§ 655.2 Verwerking en waardering / 1084
§ 655.3 Presentatie / 1085
§ 655.4 Toelichting / 1087
§ 655.5 Bijzondere onderwerpen / 1089
Bijlage 1 Modellen voor de balans, resultatenrekening en toelichting / 1094
Bijlage 2 Tabel toepassingsgebied alinea’s RJ 655 / 1099
660 Onderwijsinstellingen / 1101
§ 660.0 Definities / 1101
§ 660.1 Inleiding / 1102
§ 660.2 Verwerking en waardering / 1103
§ 660.3 Presentatie / 1104
§ 660.4 Toelichting / 1105
§ 660.5 Bijzondere onderwerpen / 1107
§ 660.6 Overgangsbepaling / 1111
Bijlage Modellen voor de balans, staat van baten en lasten, kasstroomoverzicht en toelichting / 1112

Afdeling 9 BIJLAGEN / 1125
900 Wetteksten / 1127
§ 900.1 Tekst van Titel 9 Boek 2 BW / 1129
§ 900.2 Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW / 1169
§ 900.3 Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007 / 1192
§ 900.4 Tekst van enkele artikelen van de Wet op de ondernemingsraden / 1194
§ 900.5 Tekst van enkele artikelen van de Wet op het financieel toezicht / 1197
§ 900.6 Tekst van enkele artikelen van de Wet toezicht financiële verslaggeving / 1201
§ 900.7 Definitie verbonden partijen volgens IAS 24 / 1207
910 Modellen en besluiten / 1209
§ 910.1 Besluit modellen jaarrekening / 1211
§ 910.2 Besluit actuele waarde / 1246
§ 910.3 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen
jaarrekening en enkele andere besluiten / 1257
§ 910.4 Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening / 1267
§ 910.5 Besluit jaarrekening banken / 1268
§ 910.6 Besluit elektronische deponering handelsregister / 1277
§ 910.7 Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 / 1285
§ 910.8 Tekst van enkele artikelen van het Besluit toezicht financiële verslaggeving / 1296
§ 910.9 Tekst van enkele artikelen van besluit van 18 december 2007 tot wijziging van het Besluit uitvoering pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en enige andere wijzigingen / 1298
§ 910.10 Tekst van enkele artikelen van de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 / 1299
§ 910.11 Regeling verslaggeving WTZi en enkele artikelen Regeling Jeugdwet / 1303
§ 910.12 Regeling jaarverslaggeving onderwijs / 1308
§ 910.13 Tekst van enkele artikelen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 1317
§ 910.14 Tekst van enkele artikelen van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 1322
§ 910.15 Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten / 1323
§ 910.16 Besluit rapportage van betalingen aan overheden / 1329
§ 910.17 Besluit inhoud bestuursverslag / 1332
§ 910.18 Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn / 1339
§ 910.19 Besluit bekendmaking niet-financiële informatie / 1340
§ 910.20 Besluit instelling auditcommissie / 1353
911 Codes en richtsnoeren / 1355
§ 911.1 Nederlandse corporate governance code / 1357
§ 911.2 Richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage / 1387
920 Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving / 1409
Inhoudsopgave / 1411
Voorwoord / 1413
§ 920.1 Introductie / 1414
§ 920.2 Maatschappelijke verslaggeving / 1415
§ 920.3 De kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving / 1419
§ 920.4 De inhoud van maatschappelijke verslaggeving / 1425
§ 920.5 Totstandkoming van maatschappelijke verslaggeving / 1435
§ 920.6 Presentatie / 1437
921 Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie / 1441
Inhoudsopgave / 1443
Samenvatting / 1445
§ 921.1 Algemeen / 1448
§ 921.2 Classificatie / 1448
§ 921.3 Waardering van DB-regelingen: risicodeling en gezamenlijke financiering / 1456
Bijlage Belangrijkste relevante bepalingen uit IAS 19R / 1464
930 Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen / 1467
Inhoudsopgave / 1469
Toelichting / 1471
Voorwoord / 1472
Inleiding / 1473
Het doel van de jaarrekening / 1476
Grondbeginselen / 1478
Kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen / 1479
De elementen van jaarrekeningen / 1483
Verwerking van de elementen van jaarrekeningen / 1489
Waardering van de elementen van jaarrekeningen / 1492
Vermogensbegrippen en vermogensinstandhoudingsdoelstellingen / 1493
940 Begrippen / 1495

REGISTERS / 1537
950 Register wetsartikelen / 1539
990 Onderwerpenregister / 1551

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen 2021 (gebonden editie)