Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Goederenrecht

Gebonden Nederlands 2022 9789013163964
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze titel geeft een systematisch én casuïstisch toegelicht overzicht van het gehele goederenrecht. Centrale aandacht gaat uit naar de algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren zoals bezit, eigendom, overdracht en beperkte rechten. Ook onderwerpen zoals cryptovaluta en de WHOA komen aan de orde, evenals uit het buitenland aangewaaide rechtsfiguren zoals factoring en trust.

Goederenrecht voorziet in een systematisch en actueel overzicht van het gehele goederenrecht. De materie wordt inzichtelijk gemaakt met concrete casuïstiek. De auteurs slagen erin het goederenrecht inzichtelijk te maken door een systematische aanpak en een veelheid aan illustraties. Centrale aandacht uit naar de algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren zoals bezit, eigendom, overdracht en beperkte rechten.

Onderwerpen zoals cryptovaluta en de WHOA komen eveneens aan de orde. Ook wordt niet voorbijgegaan aan uit het buitenland aangewaaide rechtsfiguren zoals factoring en trust. Bovendien komen onderwerpen aan de orde die met het goederenrechtelijk zekerhedenrecht samenhangen, zoals voorrechten, retentierecht en bodemrecht.

Deze editie is bijgewerkt met alle essentiële, recente regelgeving, rechtspraak en literatuur. Goederenrecht is niet alleen geschikt voor het onderwijs maar ook voor de rechtspraktijk en de wetenschap. De systematische aanpak en het rijkelijke gebruik van illustraties maken de titel relevant voor een breed lezerspubliek

Specificaties

ISBN13:9789013163964
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:688
Druk:7
Verschijningsdatum:25-8-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Henk Snijders

Prof.mr. H.J. Snijders is hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden en oud-hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage, arbiter onder meer bij het Nederlands Arbitrage Instituut en de International Chamber of Commerce, vertegenwoordiger van Nederland in Working Group II (Arbitration and Conciliation) van de United Nations Commission on International Trade Law en bestuurslid van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Andere boeken door Henk Snijders

Inhoudsopgave

Afkortingen / XXXV
Verkort aangehaalde literatuur / XXXIX

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING / 1
1.1 Omschrijving en plaatsbepaling / 1
1. Verkenning / 1
2. Relatie persoon-goed centraal / 3
3. Meer dan traditie / 3
4. Aanbeveling/leeswijzer / 4
5. Band tussen goederenrecht en verbintenissenrecht / 4
6. Goederenrecht in het systeem van het objectieve recht / 4
7. Goederenrechtelijke rechten in het systeem van subjectieve rechten / 5
8. Subjectieve rechten versus actierechten en acties in rechte / 6
9. Samenvatting van centrale vragen en opbouw van boek / 7
1.2 Kenbronnen / 7
1.2.1 Burgerlijk Wetboek / 7
10. Algemeen / 7
11. Verdeling over Boeken 3 en 5 en verhouding met de andere boeken / 9
12. Korte aanduiding van Boeken 3 en 5 / 10
13. Gelaagde structuur / 11
14. Schakelbepalingen en uitschakelbepalingen / 12
15. Geschiedenis van totstandkoming en andere uitlegfactoren / 12
16. Wetgevingsprocedure in hoofdlijnen / 13
17. Publicaties en transponeringstabellen / 15
18. Overgangsrecht: algemeen / 15
19. Soorten overgangsrecht / 16
20. Schets van NBW-overgangsrecht / 16
1.2.2 Overige kenbronnen / 17
21. Verdragen en overige wetgeving / 17
22. Jurisprudentie en literatuur / 17
1.3 Basistermen en hoofdonderscheidingen / 18
1.3.1 Introductie / 18
23. Betekenis van terminologie / 18
24. Overzicht / 19
1.3.2 Zaken en vermogensrechten, lichamelijke en onlichamelijke goederen / 19
25. Terminologische aardverschuiving / 19
26. Lichamelijke en onlichamelijke goederen / 20
27. Zaken: algemeen / 20
28. Zaken versus voortbrengselen van de menselijke geest / 22
29. Vermogensrechten: algemeen / 23
30. Vermogensrechten en wilsrechten / 25
31. Betekenis van louter affectieve respectievelijk negatieve waarde / 25
32. Belang van vraag naar aard van recht / 26
33. Soorten geld en cryptocurrencies / 26
34. Eigendom en toebehoren, eigenaar en rechthebbende / 27
35. Zaak als object en synoniem van eigendomsrecht / 28
1.3.3 Bestanddelen en vruchten / 29
36. Bestanddelen: overzicht / 29
37. Ideële bestanddelen / 29
38. Materiële bestanddelen / 32
39. Beplantingen / 32
40. Belang van kwalificatie als bestanddeel / 33
41. Doorbreking van de hoedanigheid van bestanddeel / 34
42. Onzelfstandige zaaksdelen in het oude recht / 35
43. Vruchten / 36
44. Belang van kwalificatie als vrucht / 37
1.3.4 Roerende versus onroerende zaken / 37
45. Criteria / 37
46. Belang van onderscheid / 40
1.3.5 Afhankelijke rechten en nevenrechten / 40
47. Afhankelijke rechten / 40
48. Nevenrechten / 41
49. Afhankelijk recht en/of nevenrecht? / 42
1.3.6 Volledige en beperkte rechten / 42
50. Volledige versus beperkte rechten / 42
51. Moeder- en dochterrecht / 43
52. Soorten beperkte rechten / 43
53. Zin van onderscheid tussen volledige en beperkte rechten / 44
54. Blote eigendom / 44
1.3.7 Rechten op naam, aan order en aan toonder / 44
55. Criteria / 44
56. Belang van onderscheid / 45
1.3.8 Registergoederen versus niet-registergoederen / 45
57. Registergoederen versus niet-registergoederen / 45
58. Belang van kwalificatie als registergoed / 46
1.3.9 Goederencomplexen / 46
59. Algemeenheid van goederen / 46
60. Goodwill / 47
61. Inboedel / 48
1.3.10 Tegenwoordige versus toekomstige goederen / 48
62. Tegenwoordige versus toekomstige goederen in het algemeen / 48
63. Tegenwoordige versus toekomstige vorderingen in het bijzonder / 49
1.4 Rechtsgevolgen van goederenrechtelijke rechten / 49
1.4.1 Introductie / 49
64. Overzicht en aanbeveling / 49
1.4.2 Normale rechtsgevolgen / 50
65. Exclusiviteit / 50
66. Prioriteit / 50
67. Volgrecht / 52
68. Separate behandeling / 52
1.4.3 Reserves / 53
69. Verkenning / 53
70. Klassieke leer en varianten / 54
71. Respectleer / 55
72. Leer van Meijers / 55
73. Leer van Ginossar / 56
74. Rechtspositieleer (eigen opvatting) / 56
1.4.4 Uitzonderingen op de normale rechtsgevolgen / 58
75. Relativering van goederenrechtelijke rechten / 58
76. Absolutering van persoonlijke rechten / 59
1.5 Eisen voor goederenrechtelijke rechten / 61
1.5.1 Introductie / 61
77. Overzicht / 61
1.5.2 Wettelijke grondslag / 62
78. Gesloten systeem/dwingend recht / 62
79. Uitwerking / 63
1.5.3 Publiciteit / 64
80. Publiciteit: introductie / 64
81. Publiciteitseis naar gelang aard van goed / 64
1.6 Functies / 65
82. Duidelijkheid, diversiteit en mobiliteit van rechtsposities / 65
83. Voorrang / 66
1.7 Algemene leerstukken / 67
1.7.1 Introductie / 67
84. Algemeen / 67
1.7.2 Goede trouw / 67
85. Plaatsbepaling van art. 3:11 / 67
86. Beginsel en uitzondering / 68
87. Object van goede trouw / 68
88. Negatieve en positieve omschrijving; niemandsland / 69
89. Invulling van het ‘behoren te kennen’ / 69
1.7.3 Redelijkheid en billijkheid / 70
90. Plaatsbepaling van art. 3:12 / 70
91. Objectieve goede trouw: invulling in art. 3:12 / 71
92. Redelijkheid en billijkheid in het goederenrecht / 72
1.7.4 Misbruik van bevoegdheid / 73
93. Plaatsbepaling van art. 3:13 / 73
94. Misbruik van bevoegdheid en onrechtmatige daad / 73
95. Misbruik van bevoegdheid, een contradictie? / 74
96. Misbruik van bevoegdheid: wettelijke categorieën / 74
97. Misbruik van bevoegdheid: overige categorieën / 75
98. Aard van bevoegdheid kan misbruik uitsluiten / 76
1.7.5 Algemeen belang / 76
99. Strijd met publiekrecht: algemeen / 76
100. Privaatrechtelijke overheidsbevoegdheid / 77
1.7.6 Elektronisch rechtsverkeer / 79
100a Elektronische (goederenrechtelijke) rechtshandelingen / 79
1.8 Registratie van goederen / 80
1.8.1 Introductie / 80
101. Verkenning van openbare registers en kadaster / 80
102. Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers / 81
103. Kadastrale registraties versus openbare registers / 81
104. Registratie door inspecteur der registratie en notaris / 82
105. Authentieke en onderhandse akten / 82
106. Notariële akten en verklaringen / 83
1.8.2 Openbare registers voor registergoederen / 84
107. Het kadaster als entree tot de openbare registers / 84
108. Kadastrale aanduidingen en inschrijvingen in openbare registers / 84
109. Semipositief stelsel van openbare registers / 85
110. Inschrijfbaarheid in registers / 86
111. Feiten ter zake van persoonlijke rechten / 88
112. Art. 3:17 jo. 3:24 / 89
113. Inschrijving van modelbepalingen / 90
114. Goede trouw en openbare registers: algemeen / 90
115. Art. 3:23 als minimumeis / 91
116. Bescherming tegen onvolledige registers / 91
117. Bescherming tegen onjuiste registers / 92
118. Rechtsuitwijzing / 94
119. Inschrijving en weigering daarvan / 94
120. Prioriteit naar gelang tijdstip van inschrijving / 95
121. Andere rangorde in geval van beslag / 95
122. Andere uitzonderingen / 96
123. Inschrijvingen op zelfde tijdstip / 96
124. Waardeloze inschrijvingen en doorhalingen / 97
125. Overheidsaansprakelijkheid / 98

HOOFDSTUK 2 BEZIT, HOUDERSCHAP EN BEWIND / 99
2.1 Inleiding / 99
126. Omschrijving en plaats / 99
127. Object van bezit en houderschap / 99
128. Geen rechtsverhouding als basis vereist / 100
129. Wijze van behandeling van stof / 100
130. Onmiddellijk of middellijk bezit en houderschap / 101
131. Afgrenzingsperikelen / 101
132. Consequenties van bezit zonder pretentie / 102
133. Vermoeden van bezit in plaats van houderschap / 103
134. Tussenpersonen / 105
135. Verbod van interversie / 105
136. Bezit heeft meer rechtsstatus dan houderschap / 106
137. Bezit te goeder trouw / 107
2.2 Bezit / 108
2.2.1 Rechtsgevolgen en functies / 108
138. Algemeen / 108
139. Goederenrechtelijke functie / 108
140. Bewijsfunctie / 108
141. Actiefunctie / 109
142. Materiële functie / 110
143. Aansprakelijkheidsfunctie / 112
144. Bezit als feit en recht / 113
2.2.2 Verkrijging en verlies / 114
145. Overzicht van bezitsverkrijgingen / 114
146. Bezitsverlies / 115
147. Occupatie / 116
148. Overdracht en analoge bezitsverschaffing / 117
149. Verschaffing van feitelijke macht / 118
150. Bezitsoverdracht zonder feitelijke overgave: overzicht / 119
151. Bezitsoverdracht constituto possessorio / 119
152. Bezitsoverdracht brevi manu / 119
153. Bezitsoverdracht longa manu / 119
154. Bezitsoverdracht sine manu / 120
155. Bezitsverschaffing door houder zonder feitelijke overgave / 121
156. Bezitsverkrijging onder algemene titel / 121
157. Individualisatie / 123
2.3 Houderschap / 123
158. Verhouding / 123
159. Rechtsgevolgen en functies / 123
160. Houderschap als feit en recht / 124
161. Verkrijging en verlies / 125
2.4 Bewind / 125
162. Omschrijving en wettelijke grondslag / 125
163. Behandeling buiten dit boek / 126

HOOFDSTUK 3 EIGENDOM EN OVERIG TOEBEHOREN / 127
3.1 Inleiding / 127
164. Algemeen / 127
165. Regeling wetgever / 127
3.2 Eigendom / 127
3.2.1 Omschrijving en functie / 127
166. Verkenning / 127
167. Internationaal gerespecteerd grondrecht / 129
168. Omschrijving / 131
169. Andere mogelijke kenmerken / 132
3.2.2 Voorwerp / 133
170. Algemeen / 133
171. Individualisatie in het algemeen / 133
172. Individualisatie van onroerende zaken: grondafbakening / 134
173. Eigendom van hetgeen in en op de grond is / 135
3.2.3 Rechtsgevolgen en functies / 139
174. Overzicht / 139
175. Gebruiksrecht / 140
176. Generatievermogen / 140
177. Beschikkingsbevoegdheid / 141
178. Revindicatie en overige rechtsvorderingen / 141
3.2.4 Beperkingen / 143
179. Overzicht / 143
180. Publiekrechtelijke beperkingen / 145
181. Onrechtmatige eigendomsuitoefening: algemeen / 146
182. Misbruik van eigendomsbevoegdheid / 147
183. Hinder / 147
184. Burenrecht / 150
185. Overige privaatrechtelijke beperkingen van rechtswege / 151
186. Door eigenaar zelf op zich genomen, privaatrechtelijke beperkingen / 152
187. Overige privaatrechtelijke beperkingen / 152
3.2.5 Varianten van eigendom / 153
188. Overzicht / 153
189. Relatieve eigendom / 153
190. Periode-eigendom (timesharing) / 154
191. Eigendom van bestanddelen / 155
192. Voorwaardelijke eigendom (onder meer eigendomsvoorbehoud) / 155
193. Fiduciaire eigendom: algemeen / 155
194. Fiducia cum creditore (zekerheidsoverdracht) / 156
195. Consequenties van afschaffing voor rechtspraktijk / 159
196. Leasing: algemeen / 159
197. Hoofdvormen van leasing / 159
198. Leaseconstructies getoetst aan art. 3:84 lid 3 / 161
199. Factoring / 163
199a Securitisatie (securitisation) en covered bonds / 164
199b Repo’s en andere financiëlezekerheidsovereenkomsten / 165
200. Fiducia cum amico / 167
201. Toebehoren (‘eigendom’) ten titel van beheer en trust: algemeen / 168
202. Trust (beheerstoebehoren) anders dan krachtens overdracht / 169
203. Trust (beheerstoebehoren) krachtens overdracht / 171
204. Economische eigendom / 172
3.2.6 Verkrijging en verlies / 174
205. Verkrijging / 174
206. Verlies / 174
3.3 Toebehoren van rechten / 175
207. Verkenning / 175
208. Voorwerp, kwaliteitsrekening / 176
209. Rechtsgevolgen en functies / 179
210. Beperkingen / 179
211. Varianten van toebehoren / 180
212. Verkrijging en verlies / 181
3.4 Gemeenschap / 181
3.4.1 Introductie / 181
213. Begrip en plaatsbepaling / 181
214. Systeem van de wet / 182
215. Soorten gemeenschappen / 185
216. Inhoud, verkrijging en verlies van gemeenschap / 186
3.4.2 Rechten, verplichtingen en bevoegdheden van deelgenoten / 187
217. Kenbronnen / 187
218. Partijregeling of rechterlijke regeling van bevoegdheden ten aanzien van gemeenschappelijke goederen en aandelen / 187
219. Algemene wettelijke regeling van bevoegdheden ten aanzien van gemeenschappelijke goederen / 188
220. Algemene wettelijke regeling van beschikkingsbevoegdheid over aandeel / 190
221. Speciale beschikkingsbevoegdheidsregels voor bijzondere gemeenschappen / 191
3.4.3 Verdeling / 192
222. Begrip / 192
223. Wettelijke verdelingsregeling: introductie / 194
224. Vorderingsbevoegdheid / 194
225. Vorm van verdeling / 195
226. Criteria en wijzen van verdeling / 196
227. Nietige en vernietigbare verdelingen / 196
228. Werking van de verdeling / 197
229. Verblijvensbeding en levering / 199
3.4.4 Mandeligheid / 199
230. Omschrijving en plaatsbepaling / 199
231. Wijzen van ontstaan / 201
232. Rechten en verplichtingen van mede-eigenaars mandeligheid / 202
233. Wijzen van beëindiging / 202
3.4.5 Appartementsrecht / 203
234. Verkenning / 203
235. Omschrijving en plaatsbepaling / 204
236. Splitsingsbevoegdheid / 205
237. Splitsingseisen / 207
238. Rechten en verplichtingen van gerechtigden: algemeen / 209
239. Wettelijke rechten en verplichtingen / 209
240. Vraag naar goederenrechtelijk effect / 211
241. Vereniging van eigenaars / 211
242. Beschikking over en verhaal op appartementsrecht / 213
243. Wijziging en opheffing van splitsing / 214

HOOFDSTUK 4 ORIGINAIRE WIJZEN VAN VERKRIJGING / 215
4.1 Inleiding / 215
244. Originaire versus derivatieve verkrijging / 215
245. Originaire wijzen van verkrijging buiten hoofdstuk 4 / 216
246. Overzicht van te behandelen originaire soorten / 217
4.2 Verjaring / 220
247. Omschrijving en plaatsbepaling / 220
248. Verband tussen verkrijgende en bevrijdende verjaring / 221
249. Functies van verjaring en aanvaardbaarheid daarvan / 223
250. Verkrijgende verjaring voor bezitter te goeder trouw / 225
251. Aard van bezit als eis voor verkrijgende verjaring / 226
252. Eis van goede trouw / 226
253. Berekening van termijn, stuiting en verlenging / 228
254. Verkrijgende verjaring voor bezitter ongeacht goede trouw / 228
255. Oneigenlijke verkrijgende verjaring door tenietgaan beperkt recht / 229
256. Gevolgen van verkrijgende verjaring / 230
257. Inschrijving in de openbare registers / 231
258. Verjaring en openbare orde / 231
259. Verhouding tot vervaltermijnen / 232
260. Vervallen
4.3 Occupatie / 232
261. Algemeen / 232
262. Soorten res nullius / 233
4.4 Vinderschap / 234
263. Algemeen / 234
264. Eisen voor eigendomsverkrijging: overzicht / 235
265. Basiseisen voor vinderschap / 236
266. Uitzonderingen / 237
267. Retentierecht respectievelijk eigendomsrecht / 238
268. Vindersloon / 238
269. Overgang rechtspositie vinder / 238
270. Voordelen voor gemeente / 239
271. Besluit gevonden voorwerpen / 239
272. Verhouding met Boek 6 / 240
4.5 Schatvinding / 240
273. Eisen voor eigendomsverkrijging / 240
274. Uitzonderingen / 241
275. Verhouding tussen schatvinding en vinderschap / 241
276. Schatvinding geeft mede-eigendom / 242
277. Schat in met beperkt recht bezwaarde grond / 242
278. Schatvinding in dienstbetrekking / 242
4.6 Natrekking / 242
279. Algemeen / 242
280. Goederenrechtelijke ratio, verbintenisrechtelijke begeleiding / 243
281. Eisen waaronder aanwezigheid van ‘hoofdzaak’ / 244
282. Natrekking bij onroerende zaken / 244
283. Natrekking bij roerende zaken / 245
284. Vermenging met hoofdzaak / 245
4.7 Verbinding / 247
285. Algemeen / 247
286. Vermenging zonder hoofdzaak / 247
287. Oneigenlijke vermenging / 247
4.8 Zaaksvorming / 248
288. Omschrijving en plaatsbepaling / 248
289. Zaaksvorming voor eigenaar oorspronkelijke zaak of voor
zichzelf / 250
290. Zaaksvorming voor een of meer eigenaars oorspronkelijke zaak / 252
291. Remedies tegen art. 5:16 lid 2 voor eigenaar oorspronkelijke zaak / 253
4.9 Vruchttrekking / 255
292. Algemeen / 255
293. Genotsgerechtigden / 255
4.10 Substitutie / 256
294. Algemeen / 256
295. Overzicht van gevallen / 257

HOOFDSTUK 5 OVERDRACHT / 259
5.1 Inleiding / 259
296. Plaatsing en verkenning / 259
297. Omschrijving / 259
298. Wetssystematiek / 260
299. Overdracht en andere derivatieve verkrijgingen / 261
300. Reële executie en overdracht / 262
301. Overdracht van ongevraagd toegezonden zaken / 263
302. Overzicht van eisen voor overdracht / 263
303. Beslissend moment voor overdrachtseisen / 264
304. Aard van goederenrechtelijke overdrachtscasus / 266
305. Goederenrecht en billijkheid / 267
306. Verbintenisrechtelijke verzachting van goederenrechtelijke pijn / 268
5.2 Overdraagbaarheid / 268
307. Algemeen / 268
308. Zaken en beperkte rechten / 269
309. Vorderingen in het algemeen en art. 3:83 lid 1 / 271
310. Wilsrechten en art. 3:83 lid 1 / 272
311. Vorderingen: gestipuleerde uitzondering / 273
312. Andere vermogensrechten / 275
313. Onoverdraagbaarheid, verpanding en verhaal / 276
5.3 Rechtsgeldige titel voor levering / 277
5.3.1 Titelproblemen in het algemeen / 277
314. Begrip en aard / 277
315. Goederenrechtelijk relevante titeleigenschappen / 278
316. Bepaaldheid van omschrijving / 278
317. Datum van titel en art. 3:298 / 279
318. Titelgebrek, causaal en dualistisch stelsel / 281
319. Aard van titelgebreken: methode van analyse / 283
5.3.2 Overzicht van titelgebreken naar gelang hun effect / 284
320. Goederenrechtelijk effect met terugwerkende kracht / 284
321. Wel goederenrechtelijk effect maar geen terugwerkende kracht / 286
322. Noch goederenrechtelijk effect noch terugwerkende kracht / 287
323. Praktische betekenis van goederenrechtelijk effect / 288
324. Praktische betekenis van terugwerkende kracht / 288
5.4 Rechtsgeldige levering / 290
5.4.1 Introductie / 290
325. Goederenrechtelijke overeenkomst naast leveringshandeling / 290
326. Goederenrechtelijke overeenkomst: algemeen / 291
327. Goederenrechtelijke overeenkomst, voltooiing van levering en overdracht / 293
328. Relevantie van eis van goederenrechtelijke overeenkomst / 294
329. Leveringshandeling in het algemeen / 295
5.4.2 Registerzaken / 295
330. Onroerende zaken / 295
331. Eis van notariële akte / 296
332. Inhoud van notariële akte / 296
333. Taak bewaarder / 297
334. Inschrijving in de openbare registers / 298
335. Te boek staande schepen en luchtvaartuigen / 298
5.4.3 Roerende niet-registerzaken / 298
336. Algemeen / 298
337. Levering door houder of bezitter / 299
338. Bijzonderheden ten aanzien van levering c.p. / 299
339. Uitwerking van art. 3:90 lid 2 / 300
340. Levering door ander dan houder of bezitter / 301
5.4.4 Vorderingen en andere relatieve rechten / 302
341. Algemeen / 302
342. Verweermiddelen van schuldenaar in geval van overdracht / 303
343. Vorderingen aan toonder / 303
344. Vorderingen aan order / 304
345. Vorderingen op naam: algemeen / 304
346. Overzicht van hier en elders te behandelen stof / 306
347. Cessie-akte / 307
348. Mededeling als constitutief vereiste voor openbare cessie versus stille cessie / 307
349. Eisen aan mededeling bij openbare cessie / 308
350. Openbare cessie van vordering op onbekende debiteur / 309
351. Documentatierecht en betalingsplicht van debiteur / 310
352. Rechtspositie debiteur van gecedeerde vordering / 311
353. Cessie ter incasso / 312
354. Factoring / 313
5.4.5 Andere goederen / 313
355. Onafhankelijke, beperkte rechten / 313
356. Afhankelijke rechten en nevenrechten / 314
357. Overige goederen / 314
5.4.6 Aandelen in goederen / 315
358. Algemeen / 315
359. Appartementsrechten / 315
5.5 Beschikkingsbevoegdheid / 315
5.5.1 Introductie / 315
360. Begrip / 315
361. Uitsluitingen en beperkingen / 315
362. Ratio en uitholling / 316
363. Beslissend moment voor beoordeling van beschikkingsbevoegdheid / 317
364. Uitzonderingen op beschikkingsbevoegdheidseis: algemeen / 317
365. Verkrijgers van beschermde derden / 318
5.5.2 Derdenbescherming ex art. 3:86, subsidiair art. 3:88 / 318
366. Verkenning, geschiedenis en ratio / 318
367. Bescherming van rechtswege? / 320
368. Overzicht van eisen voor bescherming ex art. 3:86 / 321
369. Vereiste aard van goed / 321
370. Eisen van art. 3:83-84 afgezien van beschikkingsbevoegdheid / 322
371. Verkrijging anders dan om niet / 324
372. Verkrijging te goeder trouw / 324
373. Moment waarop goede trouw dient te bestaan / 325
374. Uitzondering 1: diefstal / 326
375. (a) Consumentenbescherming / 327
376. (b) Verkrijgingen van waardepapieren / 329
377. (c) Vervaltermijn van drie jaar / 329
378. Uitzondering 2: beschermd cultuurgoed / 329
379. Uitzondering 3: schending wegwijsplicht / 331
380. Uitwerking wegwijsplicht / 332
381. Bescherming tegen oorspronkelijk rechthebbende en beperkt gerechtigde / 333
382. Uitzondering 1-3 en verval beperkt recht / 333
383. Subsidiaire bescherming van art. 3:88 bij levering door akte sec / 334
384. Subsidiaire bescherming van art. 3:88 bij cultuurgoederen / 335
5.5.3 Derdenbescherming ex art. 3:88 / 335
385. Verkenning, wetsgeschiedenis en ratio / 335
386. Rechtsgeschiedenis / 337
387. Bescherming tegen oorspronkelijk rechthebbende en beperkt gerechtigde / 338
388. Bescherming van rechtswege? / 339
389. Overzicht van eisen voor bescherming ex art. 3:88 / 339
390. Vereiste aard van goed / 339
391. Overdracht of bezwaring / 340
392. Verkrijging te goeder trouw / 340
393. Art. 3:88, art. 3:23 en art. 3:11 / 341
394. Art. 3:88, 23, 24-27 en 11 / 342
395. Beschikkingsonbevoegdheid op grond van titel- of leveringsgebrek / 344
396. Verkrijging al of niet anders dan om niet / 345
5.5.4 Overige bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid / 346
397. Overzicht / 346
398. Misbruik van bevoegdheid / 347
399. Redelijkheid en billijkheid / 347
400. Opgewekte schijn van beschikkingsbevoegdheid / 348
401. Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid van gehuwde / 349
402. Beschikkingsonbevoegdheid door bewind, lastgeving en trust / 350
403. Faillissement, surseance van betaling en homologatie onderhands akkoord / 350
404. Registerbescherming / 351
405. Bescherming tegen actio Pauliana / 353
406. Convalescentie / 353
407. Bescherming tegen inroeping reclamerecht / 354
408. Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid buiten BW / 355
5.6 Bijzondere overdrachten / 355
5.6.1 Introductie / 355
409. Overzicht / 355
5.6.2 Overdracht onder voorwaarde / 356
410. Begrip voorwaarde / 356
411. Uitwerking voor overdracht onder opschortende voorwaarde / 358
412. Uitwerking voor overdracht onder ontbindende voorwaarde / 359
413. Voorwaardelijke of onvoorwaardelijke overdracht / 359
414. Mogelijkheid / 360
415. Bijzonderheden / 361
416. Geen terugwerkende kracht / 363
417. Varianten / 364
5.6.3 Eigendomsvoorbehoud / 364
418. Verkenning en omschrijving / 364
419. Eigendomsvoorbehoud als zekerheidsrecht / 365
5.6.4 Overdracht van toekomstige goederen / 366
420. De constructie van overdracht van toekomstige goederen / 366
421. Toebehoren en/of beschikkingsbevoegdheid / 367
422. Alternatief voor overdracht van toekomstige goederen / 368
423. Overdracht bij voorbaat, faillissement en surseance van betaling / 368
424. Mogelijkheid / 369
425. Bijzonderheden / 370
426. Tegenwoordige versus toekomstige vorderingen in het bijzonder: overzicht / 371
427. Tegenwoordige versus toekomstige vorderingen: verkenning / 372
428. Belang van onderscheid tussen tegenwoordige, enkel en dubbel toekomstige vorderingen / 372
429. Grondslag in bestaande rechtsverhouding / 373
430. Kwalificatie van vorderingen onder opschortende tijdsbepaling en tot periodieke betaling / 374
431. Verhouding met bestaande vorderingen onder opschortende voorwaarde / 375
432. Dubbele overdracht en cumulatie van overdracht en beslag bij voorbaat / 378
5.6.5 Overdracht onder tijdsbepaling en timesharing / 378
433. Geen aanvaarding wel conversie / 378
434. Timesharing / 379
435. Constructie / 380
436. Timesharing richtlijn / 381
5.6.6 Overdracht door middel van tussenpersoon van verkrijger / 382
437. Onmiddellijke en middellijke vertegenwoordiging / 382
438. Vereisten voor directe verkrijging door de principaal / 382
439. Onmiddellijke vertegenwoordiging / 384
440. Overdrachtsgebreken / 384
441. Levering van toekomstige goederen bij tussenpersoon / 386
5.6.7 Overdracht door tussenpersoon van vervreemder / 386
442. Eisen voor directe verkrijging door derde / 386
443. Overdrachtsgebreken en levering bij voorbaat / 387
444. Vervallen
445. Vervallen
446. Vervallen
447. Vervallen
448. Vervallen

HOOFDSTUK 6 BEPERKTE RECHTEN IN HET ALGEMEEN / 389
6.1 Inleiding / 389
449. Plan van behandeling / 389
6.2 Begrip en wetssystematiek / 389
6.2.1 Begrip / 389
450. Afgeleid recht / 389
451. Moederrecht / 390
6.2.2 Wetssystematiek / 391
452. Plaats in de wet / 391
453. Schakelbepaling / 391
6.3 Inhoud / 392
454. Algemeen / 392
455. Gesloten systeem / 392
456. Grenzen moederrecht bepalend / 393
457. Dwingend recht, tenzij / 393
458. Verbandcriterium / 393
6.4 Rechtsgevolgen / 395
6.4.1 Exclusiviteit, droit de suite en goederenrechtelijke acties / 395
459. Exclusiviteit en droit de suite / 395
460. Goederenrechtelijke acties / 396
6.4.2 Prioriteitsbeginsel / 398
461. Algemeen / 398
462. Toepassing: meerdere gebruiksrechten / 399
463. Toepassing: meerdere zekerheidsrechten / 399
464. Toepassing: zekerheidsrecht, daarna gebruiksrecht / 400
465. Toepassing: gebruiksrecht, daarna zekerheidsrecht / 401
466. Rangwijziging / 401
6.4.3 Tekortschieten / 402
467. Sancties op ‘wanprestatie’ / 402
6.5 Ontstaan / 404
6.5.1 Vestiging / 404
468. Terminologie en schakelbepaling / 404
469. Vestigingsvereisten / 404
470. Derdenbescherming / 405
470a Bekrachtiging / 406
6.5.2 Overige wijzen van ontstaan / 407
471. Voorbehoud / 407
472. Verjaring / 407
473. Substitutie / 408
473a Van rechtswege / 408
6.6 Overgang / 409
6.6.1 Van rechtswege / 409
474. Afhankelijke en nevenrechten / 409
6.6.2 Overdracht / 410
475. Overdraagbaarheid / 410
476. Overige overdrachtsvereisten / 410
477. Derdenbescherming / 411
6.7 Tenietgaan / 411
478. De opsomming van art. 3:81 lid 2 / 411
479. Afstand nader beschouwd / 412
480. Vermenging nader beschouwd / 413
481. Overige wijzen van tenietgaan / 414

HOOFDSTUK 7 ZEKERHEIDSRECHTEN / 415
7.1 Inleiding / 415
482. Goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheden / 415
483. Persoonlijke zekerheden nader / 415
484. Oneigenlijke zekerheden / 417
485. Overdracht tot zekerheid? / 418
7.2 Eigendomsvoorbehoud / 421
7.2.1 Maatschappelijke en juridische betekenis / 421
486. Maatschappelijke betekenis / 421
487. Huurkoop / 422
488. Juridische betekenis / 423
7.2.2 Constructie en reikwijdte / 424
489. Overdracht onder opschortende voorwaarde van betaling / 424
490. Tot zekerheid van welke vorderingen / 426
491. De opsomming van art. 3:92 lid 2 / 427
492. Vervulling voorwaarde op andere wijze / 429
7.2.3 Positie vervreemder en verkrijger / 430
493. Voorwaardelijk eigendomsrecht vervreemder / 430
494. Voorwaardelijk eigendomsrecht verkrijger / 431
495. Verkrijger beschikt bevoegdelijk over onvoorwaardelijke eigendom / 433
496. Verkrijger beschikt onbevoegdelijk over onvoorwaardelijke eigendom; derdenbescherming / 434
497. Goede trouw / 435
7.2.4 Rechtskarakter en confrontatie met rechten van derden / 436
498. Hybride karakter: zelfstandig zekerheidsrecht / 436
499. Confrontatie met rechten van derden / 438
7.2.5 Tenietgaan / 439
500. Wijzen van tenietgaan / 439
501. Obligatoire aspecten / 441
7.2.6 Vervallen / 442
502. Vervallen / 442
7.3 Algemene bepalingen voor pand en hypotheek / 442
7.3.1 Introductie / 442
503. Algemeen / 442
504. Terminologie / 443
505. Beperkte zekerheidsrechten / 444
506. Wijzen van totstandkoming / 445
7.3.2 Object van bezwaring / 445
507. Overdraagbare zaken en rechten / 445
508. Toekomstige goederen en enkel naar de soort bepaalde goederen / 448
509. Substitutie / 449
7.3.3 Gesecureerde vordering / 450
510. Vordering tot voldoening van een geldsom / 450
511. Bestaande en toekomstige vorderingen / 451
512. Accessoriteit / 453
513. Derdenpand of -hypotheek / 454
7.3.4 Executie en verhaal / 456
514. Parate executie / 456
515. Hoofdregel: openbare verkoop / 457
516. Uitzondering: onderhandse verkoop / 458
517. Onderhandse verkoop bij pand / 460
518. Verkoop volgens regels voor hypotheek / 461
519. Verbod van toe-eigening / 461
520. Verdeling van de opbrengst / 462
521. Separatisme / 463
7.3.5 Diversen / 466
522. Ondeelbaarheid / 466
523. Zekerheden in gezamenlijk verband / 467
524. Tenietgaan / 468
7.4 Pand / 469
7.4.1 Introductie / 469
525. Maatschappelijke betekenis / 469
526. Voorwerp van pandrecht; wettelijke regeling / 470
527. Ontstaan / 470
7.4.2 Pandrecht op roerende zaken c.a. / 472
528. Vuistpand op roerende zaken / 472
529. Vuistpand op rechten aan toonder of order / 473
530. Vuistpand op vruchtgebruik / 474
531. Bescherming tegen (beperkte) beschikkingsonbevoegdheid / 474
532. Aan vuistpand verbonden voorrang / 475
533. Stil pand op roerende zaken c.a. / 476
534. Positie stil pandhouder / 479
535. Pandrecht op toekomstige roerende zaken c.a. / 481
536. Vervreemdingsbevoegdheid pandgever / 481
537. Omzetting in vuistpand / 483
538. Vervallen / 485
539. Voorbehoud van pandrecht / 485
540. Confrontatie vuist- en stil pand met rechten van derden / 486
7.4.3 Pandrecht op vorderingen op naam c.a. / 488
541. Openbaar pandrecht op vorderingen op naam / 488
542. Bescherming tegen (beperkte) beschikkingsonbevoegdheid / 489
543. Stil pand op vorderingen op naam / 490
544. Omzetting in openbaar pand / 492
545. Pandrecht op toekomstige vorderingen op naam / 493
546. Verpanding van vorderingen in de praktijk; bepaaldheidsvereiste / 496
547. Inningsbevoegdheid / 499
548. Pandrecht op het geïnde / 503
549. Verhaalsuitoefening tijdens faillissement en na derdenbeslag / 504
550. Uitoefening van accessoria / 506
551. Confrontatie van openbaar en stil pand met rechten van derden / 507
7.4.4 Overige rechten en verplichtingen / 509
552. Bevoegdheden pandgever en -houder / 509
7.4.5 Executie en verhaal / 511
554. Verwijzing / 511
555. Omvang executiebevoegdheid / 511
556. Stil pandrecht op roerende zaken / 512
557. Pandrecht op vorderingen op naam / 512
557a Pandrecht in de zin van art. 7:51 / 513
7.4.6 Einde van het pandrecht / 514
558. Speciale wijzen van beëindiging van pandrecht / 514
7.4.7 Vervallen / 515
559. Vervallen / 515
560. Vervallen / 515
7.5 Hypotheek / 515
7.5.1 Introductie / 515
561. Maatschappelijke betekenis / 515
562. Voorwerp van hypotheekrecht; wettelijke regeling / 516
563. Typen / 516
7.5.2 Ontstaan / 517
564. Algemeen / 517
565. Vestiging algemeen / 518
566. Inhoud van de hypotheekakte / 519
567. Bescherming tegen (beperkte) beschikkingsonbevoegdheid / 520
7.5.3 Rangorde / 521
568. Algemeen / 521
569. Hypotheek voor onbetaalde kooppenningen / 521
570. Rangwijziging / 521
571. Confrontatie van hypotheek met rechten van derden / 522
7.5.4 Huurbeding / 523
572. Betekenis / 523
573. Inhoud / 524
574. Tegen wie in te roepen / 525
575. Door wie in te roepen / 526
576. Gevolgen van het inroepen / 527
7.5.5 Overige bijzondere bedingen / 527
577. Beding van niet-verandering / 527
578. Beding toevoegingen tot onderpand te doen strekken / 528
579. Beheers- en ontruimingsbeding / 528
580. Beding tot executie volgens hypotheekregels / 529
7.5.6 Overige rechten en verplichtingen / 529
581. Zorgverplichting hypotheekgever / 529
582. Beheers- en beschikkingsbevoegdheid / 529
583. Ius tollendi / 530
7.5.7 Executie en verhaal / 530
584. Verwijzing / 530
585. Omvang executiebevoegdheid / 530
586. Overnemen van de executie / 531
587. Verdeling opbrengst nader / 531
588. Zuivering / 532
589. Overige gevolgen / 533
7.5.8 Einde van het hypotheekrecht / 533
590. Wijzen van tenietgaan / 533
591. Doorhaling / 534
7.5.9 Vervallen / 534
592. Vervallen / 534
593. Vervallen / 534

HOOFDSTUK 8 BEPERKTE GENOTSRECHTEN / 535
8.1 Inleiding / 535
594. Goederenrechtelijke en persoonlijke genotsrechten / 535
595. Plan van behandeling / 536
8.2 Vruchtgebruik / 536
8.2.1 Introductie / 536
596. Begrip / 536
597. Maatschappelijke betekenis / 537
598. Duur / 538
599. Object; substitutie / 539
600. Belegging van gelden / 541
601. Vervreemden en verteren / 541
602. Sancties op tekortschieten / 542
8.2.2 Bevoegdheden vruchtgebruiker / 542
603. Vruchttrekking / 542
604. Gebruik en verbruik / 542
605. Beheer; algemeen / 543
606. Beheer; inning vorderingen / 543
607. Beheer; vervreemding overeenkomstig bestemming / 544
608. Beheer; verhuur of verpachting / 544
609. Verdergaande beschikkingsbevoegdheid / 545
610. Overige handelingen / 546
8.2.3 Overige rechten en verplichtingen / 546
611. Boedelbeschrijving, zekerheidstelling, jaaropgave / 546
612. Zorg goed vruchtgebruiker / 546
613. Verandering bestemming / 547
614. Ius tollendi / 547
615. Verzekering / 547
616. Afzondering enkel naar de soort bepaalde goederen / 548
617. Procederen / 548
618. Lasten en herstellingen / 548
619. Bedingen en vestigen van erfdienstbaarheden / 549
620. Restitutie / 549
8.2.4 Ontstaan, beschikking, tenietgaan / 549
621. Ontstaan / 549
622. Overdracht en bezwaring / 550
623. Tenietgaan / 551
8.2.5 Enige bijzondere bepalingen / 551
624. Vruchtgebruik op aandelen / 551
625. Vruchtgebruik en bewind / 552
626. Vruchtgebruik van een algemeenheid / 553
627. Vruchtgebruik op een appartementsrecht / 553
8.3 Gebruik en bewoning / 553
628. Algemeen / 553
629. Persoonsgebonden karakter / 554
630. Recht van gebruik / 554
631. Recht van bewoning / 554
8.4 Erfdienstbaarheden / 554
8.4.1 Introductie / 554
632. Terminologie / 554
633. Rechtskarakter / 555
634. Afgrenzing ten opzichte van andere rechtsfiguren / 555
635. Eigenaar / 556
636. Onroerende zaak; erf; onderlinge afstand / 557
637. ‘Ten behoeve van’ / 557
638. Maatschappelijke betekenis / 558
8.4.2 Inhoud van de last / 558
639. Dulden of niet doen / 558
640. Aanbrengen van gebouwen, werken of beplantingen / 560
641. Onderhoud / 560
8.4.3 (Overige) inhoud en uitoefening / 560
642. Retributie / 560
643. Criteria ter bepaling inhoud en uitoefening / 561
644. Verleggingsrecht / 562
645. Verrichtingen op dienend erf / 563
8.4.4 Verdeling erven; hoofdelijke verbondenheid / 564
646. Verdeling erven / 564
647. Hoofdelijke verbondenheid / 564
8.4.5 Ontstaan, wijziging en tenietgaan / 564
648. Ontstaan / 564
649. Wijziging of opheffing op vordering eigenaar dienend erf / 566
650. Wijziging op vordering eigenaar heersend erf / 568
651. (Overige) wijzen van tenietgaan / 568
8.4.6 Kwalitatieve verplichtingen / 569
652. Maatschappelijke en juridische achtergrond / 569
653. Goederenrechtelijke alternatieven / 570
654. Verbintenisrechtelijk alternatief: het kettingbeding / 570
655. Een tussenvorm: de kwalitatieve verplichting / 571
656. Vereisten voor derdenwerking / 572
657. Ontbreken van derdenwerking / 573
658. Overgang recht op tegenprestatie / 573
659. Bedingen ter beperking van beschikkingsbevoegdheid / 574
660. Verbintenisrechtelijke aspecten / 574
661. Rechterlijke wijziging of ontbinding / 574
8.5 Erfpacht / 575
8.5.1 Introductie / 575
662. Begrip; terminologie / 575
663. Maatschappelijke betekenis / 576
664. Inhoud; goederenrechtelijke werking / 578
8.5.2 Bevoegdheden erfpachter / 579
665. Hoofdregel: genot als een eigenaar / 579
666. Uitzondering: wijziging bestemming / 580
667. Ius tollendi; retentierecht eigenaar / 580
668. Vruchttrekking / 581
669. Ondererfpacht / 581
670. Verhuur of verpachting / 582
8.5.3 Overige rechten en verplichtingen / 583
671. Canon / 583
672. Procederen / 584
673. Lasten en herstellingen; aansprakelijkheid / 584
674. Bedingen en vestigen van erfdienstbaarheden / 585
675. Vergoeding na einde erfpacht / 585
8.5.4 Ontstaan en overdracht / 586
676. Ontstaan / 586
677. Overdracht / 587
8.5.5 Duur, wijziging en tenietgaan / 588
678. Duur / 588
679. Wijziging of opheffing / 589
680. Opzegging door de erfpachter / 590
681. Opzegging door de eigenaar / 590
682. (Overige) wijzen van tenietgaan / 591
8.6 Opstal / 592
8.6.1 Introductie / 592
683. Begrip; terminologie / 592
684. Zelfstandig of afhankelijk / 593
685. Maatschappelijke betekenis / 593
8.6.2 Bevoegdheden opstaller / 595
686. Algemeen / 595
687. Bevoegdheden ten aanzien van de opstallen / 595
688. Bevoegdheden ten aanzien van de onroerende zaak / 596
689. Onderopstal / 596
690. Verhuur of verpachting / 596
8.6.3 Overige rechten en verplichtingen / 597
691. Retributie / 597
692. Procederen / 597
693. Bedingen en vestigen van erfdienstbaarheden / 597
694. Bevoegdheden bij einde opstalrecht / 597
8.6.4 Ontstaan en overdracht / 598
695. Ontstaan / 598
696. Overdracht / 599
8.6.5 Duur, wijziging en tenietgaan / 599
697. Duur / 599
698. Wijziging / 599
699. Tenietgaan / 600

HOOFDSTUK 9 BESLAG, VERHAAL EN VOORRANG / 601
9.1 Inleiding / 601
700. Plan van behandeling / 601
9.2 Beslag / 601
701. Algemeen / 601
702. Blokkerende werking / 602
703. Prioriteitsbeginsel / 604
704. Positie executant / 605
9.3 Verhaal en voorrang / 605
9.3.1 Verhaalsrecht algemeen / 605
705. Verband met goederenrecht; wettelijk systeem / 605
706. Verhaalsrecht op alle goederen / 606
707. Hoofdregel: paritas creditorum / 607
708. Uitzonderingen / 608
709. Hoofdregels van rangorde / 609
710. Voorrang beperkt gerechtigde / 610
9.3.2 Voorrechten / 610
711. Voorrang bij verhaal / 610
712. Gesloten systeem; onderscheiding / 611
713. Rechtskarakter / 611
714. Substitutie / 613
715. Bijzonder voorrecht wegens kosten tot behoud / 614
716. Bijzonder voorrecht wegens aanneming van werk / 614
717. Bijzonder voorrecht op appartementsrecht / 615
718. Bijzonder voorrecht op vordering uit aansprakelijkheidsverzekering / 616
719. Algemene voorrechten / 616
720. Vervallen / 617
9.3.3 Retentierecht / 617
721. Verhouding tot algemeen opschortingsrecht / 617
722. Bij de wet aangegeven gevallen / 618
723. Afgifte van een zaak / 619
724. Rechtskarakter / 620
725. Zorgplicht; kosten / 621
726. Derdenwerking algemeen / 621
727. Derden met een posterieur recht op de zaak / 622
728. Derden met een anterieur recht op de zaak / 624
729. Verhaalsrecht met voorrang / 626
730. Faillissement van de schuldenaar / 627
731. Tenietgaan / 628
9.3.4 Fiscaal voorrecht en bodemrecht / 630
732. Fiscaal voorrecht / 630
733. Fiscaal bodemrecht / 632

Trefwoordenregister / 637
Jurisprudentieregister / 661
Wetsartikelenregister / 677

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Goederenrecht