Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166354
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Dit zakboek zet de belangrijkste dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb) op een rij. Praktische voorbeelden, handige stappenschema’s en tabellen maken de informatie direct toepasbaar. Zo kunt u zaken goed en efficiënt afhandelen.

Met het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier beschikt u over een overzichtelijk, betrouwbaar en praktijkgericht naslagwerk over dwangmiddelen uit het Wetboek van strafvordering en bijzondere wetten. Het zakboek is voorzien van een omvangrijke inhoudsopgave en vernieuwde index. Zo kunt u doelgericht zoeken en zaken sneller afwerken. Door gebruik van het zakboek voorkomt u vertraging bij de verdere afhandeling van strafzaken, doordat er minder werk opnieuw of alsnog gedaan moet worden of voor niets is gedaan. Meer actuele kennis over strafvordering voorkomt ook vrijspraken of niet-ontvankelijkheden.

Het zakboek bevat een bespreking van de dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering en diverse bijzondere wetten (zoals de WWM, Opiumwet, WVW, WED, Wahv en de Awb). Door verwerking van wetgeving, jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur worden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord, zoals bijv. het onderzoek van inbeslaggenomen voorwerpen, vorderen van gegevens, etnisch profileren, controleren van voertuigen en geweld door en tegen de politie. Antwoorden op vakvragen die de auteur de laatste decennia heeft gegeven zijn verwerkt in dit zakboek. Ook in deze editie worden relevante onderdelen uit het Privaatrecht besproken.

Ook voor specialisten in de opsporing
Door de diepgang van de bespreking is het zakboek ook zeer geschikt voor de specialisten in de opsporing. Het zakboek wordt ook vaak gebruikt door officieren van justitie, rechter-commissarissen, andere strafrechters en strafrechtadvocaten.

Actuele informatie Strafvordering
Ook in deze editie zijn weer belangrijke actualiteiten op het gebied van wetgeving en jurisprudentie verwerkt. Onderstaand een selectie.

Wetgeving
- Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (gedeeltelijk in werking).
- Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (inwerkingtreding in 2022 verwacht), met daarin o.m. een strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak (art. 42 Sr) en een nieuwe strafbepaling (schuldschending geweldsinstructie: art. 372 Sr). Opsporingsambtenaren krijgen niet meer het stempel van verdachte opgeplakt bij onderzoek naar geweldgebruik. Daarvoor in de plaats komt een feitenonderzoek, dat uitgaat van rechtmatig optreden.
- Uitbreiding vh-misdrijven.
- Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde.
- Wet dieren.

Jurisprudentie
- Verborgen ruimte in auto.
- Gevolgen niet opmaken pv of opsporing niet volledig vermelden in pv.
- Huiselijk geweld (verplichtingen overheid).
- Toepassingsbereik art. 36e lid 3 Sr (ontneming wederrechtelijk voordeel).
- Biometrisch ontgrendelen smartphone verdachte.
- Vordering gegevensverstrekking op basis van art. 126n Sv.
- Controle of opsporing (Awb en APV’s / inbrekerswerktuigen).
- Etnisch profileren.
- Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (staandehouding / privétijd).

Herschreven paragrafen
Het gehele zakboek is grondig herzien, in het bijzonder zijn vermeldenswaardig:
- Geweld/dwang bij toepassing dwangmiddelen (3.26).
- Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad (4.4).
- Gronden vh (vluchtgevaar; geschokte rechtsorde) (4.33).
- Beslagbevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) (6.9).
- Beslagbevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) (6.10).
- WWM: onderdeel doorzoeken (11.19).

Specificaties

ISBN13:9789013166354
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:682
Druk:1
Verschijningsdatum:29-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.0 van de 5
1 stem
0
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VOORWOORD 5
OVERZICHT VERWERKTE ACTUALITEITEN 7
GEBRUIKTE LITERATUUR 22
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 23

1 DE HULPOVJ
1.1 Aanwijzing hulpOvJ’s 25
1.2 Niet (meer) gecertificeerd hulpOvJ 26
1.3 Functie en taken 26
1.4 Territoriale bevoegdheid van de hulpOvJ 28
1.5 Bevoegdheden/verplichtingen hulpOvJ 28
1.6 Praktische tips voor hulpOvJ 30
1.7 Praktische tips voor contacten met OvJ 30
1.8 Zakboek Sr hulpOvJ en zakboek SvSr opsp. ambt. 31

2 DE VERDACHTE
2.1 Definiëring begrip verdachte 33
2.2 Anonieme info gebruiken voor opsporing (MMA, CI, AIVD, enz.) 34
2.3 Overige jurisprudentie verdachte / verdenking 41
2.4 Collectieve verdenking 49
2.5 Het Wetboek van Strafrecht (Sr) 50
2.6 Rechtsbijstand verdachte 51
2.7 Recht op vrij verkeer/beperking 64
2.8 Verhoor verdachte 65
2.9 Verklaringen tijdens onrechtmatige vrijheidsberoving 75
2.10 Tolk en vertaling (verdachte/getuige/aangever) 75
2.11 Proceshouding verdachte (liegen/zwijgen) 78
2.12 Hypnose/leugendetector/narcoanalyse/paragnost/enz. 81
2.13 Verhoor verdachte als getuige / gebruik verklaring verdachte 82
2.14 Processtukken en recht op inzage 83
2.15 Jeugdige verdachten 84
2.16 Sociale bewaring / spoedmachtiging minderjarige 86
2.17 HALT 87
2.18 Onschuldbeginsel / zelfincriminatie / plichten verdachte 87
2.19 Medische verzorging verdachte 89
2.20 Vroeghulp door reclasseringswerker 89
2.21 Het slachtoffer 90

3 DWANGMIDDELEN ALGEMEEN
3.1 Inleiding dwangmiddelen 91
3.2 Opsporen / vervolgen / stuiten verjaring 93
3.3 Dwangmiddelen en toestemming 94
3.4 Dwangmiddelen en fundamentele rechten (verdragen/grondwet) 96
3.5 Beginselen van behoorlijk strafprocesrecht 96
3.6 Subsidiariteit en proportionaliteit 97
3.7 Onrechtmatig optreden opsp. ambt. /onrechtmatig bewijs 97
3.8 De Nationale ombudsman (N.o.) 98
3.9 Vormverzuimen / onrechtmatig bewijs (art. 359a Sv / 6 EVRM) 98
3.10 Alleen vaststelling vormverzuim 106
3.11 Strafvermindering 106
3.12 Bewijsuitsluiting 107
3.13 Niet-ontvankelijkverklaring OM 109
3.14 Onrechtmatig in buitenland verkregen bewijs 111
3.15 Gevolgen van door burgers onrechtmatig verkregen bewijs 112
3.16 Afschermen gehanteerde opsporingsmethoden 112
3.17 Het pv 113
3.18 Verschoningsgerechtigden 115
3.19 Verschoningsrecht na verhoor bedreigde/afgeschermde getuige 121
3.20 Geheimhoudingsplicht en getuigplicht 121
3.21 Gebruik getuigenverklaring na niet wijzen op verschoningsrecht 121
3.22 Ordehandhaving tijdens ambtsverrichtingen (art. 124 Sv) 122
3.23 Herhaalde toepassing dwangmiddelen / hervatting vervolging 125
3.24 Ambtsinstructie politie, KMar en andere opsporingsambtenaren 127
3.25 Geweldsaanwending door politie/KMar/Boa; klacht niet vervolging 128
3.26 Geweld/dwang bij toepassing dwangmiddelen 143
3.27 Confrontatie / identificatie / herkenning 144
3.28 Diplomatieke/staatsrechtelijke onschendbaarheid/immuniteit 152
3.29 Legitimatieplicht ambtenaar 152
3.30 Schadevergoeding voor politieoptreden 153
3.31 Wet op de identificatieplicht (Wid) 155
3.32 Ernstige bezwaren (art. 56 en 67 lid 3 Sv en 9 Opiumwet) 162
3.33 Internationale rechtshulp 163
3.34 Gegevensverstr. uit pers. registr. (AVG/Wpg/Wjsg/enz.) 164
3.35 Optreden op basis van art. 3 Politiewet 2012 172
3.36 Toegang/onderzoeken/doorzoeken voertuig 178
3.37 Klachten over politieoptreden 185
3.38 Sorteer/geuridentificatieproef 186
3.39 Territoriale bevoegdheid van de opsporingsambtenaar 186
3.40 Voorlichting en opsporingsberichtgeving 186
3.41 CI en TCI 189
3.42 Afzien opsporing vanwege beperkte capaciteit / art. 12 Sv 189
3.43 Toezegging door opsporingsambtenaar 189
3.44 Schade/letsel/dood door niet (tijdig) ingrijpen politie 190
3.45 Filmen/fotograferen burgers, verdachte, opsporingsambtenaar 191
3.46 Termijnen 192
3.47 Spraak/stemherkenning/sprekeridentificatie 194
3.48 Gebruik foto verdachte uit paspoort/rijbewijsadministratie 195
3.49 Videoconferentie (televoorgeleiding/telehoren) 196
3.50 Opsporingsbevoegdheid KMar 196
3.51 Optreden inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten 197
3.52 Aanwijzingen/richtlijnen/instructies v/h College van PG’s 198
3.53 Algemene verbeterpunten/kennelijke misstanden 199
3.54 Kraken 199
3.55 Opsporingsambtenaar in vrije tijd 202

4 DWANGMIDDELEN PERSOONLIJKE VRIJHEID
4.1 Recht op vrijheid, art. 3 Politiewet 2012, rechtvaardigingsgrond,
Aanwijzing 204
4.2 Staande houden 204
4.3 Aanhouden, algemeen 206
4.4 Ontdekking heterdaad / buiten heterdaad 210
4.5 Aanhouding heterdaad 212
4.6 Aanhouding buiten heterdaad 213
4.7 Misdrijven waarvoor vh is toegelaten 216
4.8 Betreden plaatsen ter aanhouding / toegang en doorgang 219
4.9 Doorzoeken plaatsen ter aanhouding 219
4.10 Tabellen aanhouding 221
4.11 Voorgeleiding 222
4.12 Afzien van voorgeleiding 225
4.13 Ophouden voor onderzoek 226
4.14 Ophouden ter identificatie 229
4.15 Ivs: wettekst, algemeen, plaats, voor ander feit dan aangehouden 230
4.16 Voorwaarden voor ivs (vh-feit en onderzoeksbelang) 233
4.17 Onderzoeksbelang voor ivs 233
4.18 Ivs: bevoegdheid, start, duur, kort geding, verlenging, schema 235
4.19 Bevel tot ivs 237
4.20 Ivs: verhoor verdachte, opmaken pv, bijstand raadsman 238
4.21 Ivs benutten voor ander feit dan waarvoor ivs bevolen 239
4.22 Einde ivs; ZSM 239
4.23 Aansluitende ivs 240
4.24 Tweemaal ivs ter zake hetzelfde feit 241
4.25 Rechtspositie ingeslotene en in verzekering gestelde 241
4.26 In kennis stellen familie, enz. / bezoek verdachte 242
4.27 Rechtmatigheidstoetsing ivs door de RC 243
4.28 Maatregelen in belang onderzoek of orde 246
4.29 Tabel ivs 252
4.30 Tabellen staande houden t/m verlenging ivs 252
4.31 Vh: algemeen, voorwaarden, ingangstijdstip, duur, enz. 254
4.32 Misdrijven waarvoor vh mogelijk is 256
4.33 Gronden vh 256
4.34 Ibs 264
4.35 Gevangenhouding en gevangenneming 266
4.36 Vh: schorsing/aanhouden/voorgeleiden 267
4.37 Uitbreiding gev. houding; verstreken duur gev. houding/neming 269
4.38 Waterdichte schottentheorie 269
4.39 Aanhouden veroordeelde bij niet naleven voorwaarde(n) 270
4.40 Aanhouden overtreder gebieds/contactverbod/meldplicht 270
4.41 Aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde 270
4.42 Vrijheidsbeperkende middelen (art. 7 Politiewet 2012) 271
4.43 Bestuurlijke ophouding 271
4.44 Huiselijk geweld / kindermishandeling / Wet tijdelijk huisverbod 272
4.45 Bevel/gedragsaanwijzing burgemeester/OvJ 274
4.46 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 276
4.47 Tabellen vh 276

5 DWANGMIDDELEN LICHAMELIJKE INTEGRITEIT
5.1 Overzicht, ibn, toestemming 280
5.2 Onderzoek kleding en lichaam (opsporingsfouillering) 281
5.3 Identificatiefouillering / onderzoek voorwerpen 287
5.4 Veiligheidsfouillering kleding / onderzoek voorwerpen 288
5.5 Vervoers- en insluitingsfouillering / onderzoek voorwerpen 290
5.6 DNA-onderzoek 294
5.7 Besluit en regeling DNA-onderzoeken 299
5.8 Overige jurisprudentie DNA-onderzoeken 299
5.9 Onderzoek besmettelijke ernstige ziekte 304
5.10 Ibn van bij fouillering aangetroffen voorwerpen 306
5.11 Waarschuwing 306
5.12 Handboeien 306
5.13 Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen 307
5.14 Middelenonderzoek geweldplegers 309
5.15 Tabellen dwangmiddelen lichamelijke integriteit 312

6 DWANGMIDDELEN VOORWERPEN
6.1 Steunbevoegdheden, definitie ibn, geweld, pv, strafbepalingen, enz. 315
6.2 Voorwaarden ibn 316
6.3 Klassiek beslag: de vatbaarheid 317
6.4 Waarheidsvinding strafbaar feit 317
6.5 Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel 317
6.6 Verbeurdverklaring 318
6.7 Onttrekking aan het verkeer 319
6.8 Klassiek beslag: de bevoegdheid 321
6.9 Bevoegdheden opsp. ambt. (art. 95 t/m 96b, 102a en 551 Sv) 322
6.10 Bevoegdheden (hulp)OvJ (art. 96c, 97 en 100 t/m 102a Sv) 330
6.11 Plaatsen doorzoeking art. 96c Sv en 97 Sv 335
6.12 Ibn tijdens schouw 336
6.13 Maatregelen ter gelegenheid van doorzoeking of schouw 336
6.14 Beslagvoegdheden RC 337
6.15 Overige jurisprudentie ibn 340
6.16 Tabel klassiek beslag 343
6.17 Hoofdlijnen ontnemingswetgeving / Aanwijzing afpakken 344
6.18 Toepassingsbereik art. 36e Sr 345
6.19 Ontneming: bewijsvoering, bewijsmiddelen en bewijskracht 348
6.20 Schatting voordeel, kosten, matiging, rechten benadeelde 349
6.21 Kenbaar maken sfo / termijn vordering ontneming / heropening 352
6.22 Voorwaarden conservatoir beslag 353
6.23 Conservatoir beslag: de vatbaarheid (art. 94a Sv) 353
6.24 Conservatoir beslag: de bevoegdheid 354
6.25 Conservatoir beslag krachtens incidentele machtiging RC 354
6.26 Sfo en (beslag)bevoegdheden (inclusief doorzoeking) tijdens sfo 356
6.27 Uiterste moment leggen conservatoir beslag 357
6.28 Overige jurisprudentie ontneming/conservatoir beslag 358
6.29 Tabel conservatoir beslag 359
6.30 Onderzoek naar vermogen veroordeelde 360
6.31 Vormvoorschriften ibn 361
6.32 Voorwerpen, zaken en vermogensrechten 361
6.33 Ibn in woning (art. 99 Sv) 362
6.34 Bijstand raadsman tijdens doorzoeking (art. 99a Sv) 362
6.35 Beslag/doorzoeken en verschoningsrecht (art. 98 en 125l Sv) 364
6.36 Kennisgeving ibn en ontvangstbewijs (art. 94 lid 3 Sv) 368
6.37 Beslag: beëindiging, bewaring en beklag 369
6.38 Strafbepalingen beslag 373
6.39 Ibn in het kader van de Politiewet 2012 373
6.40 Toegang/onderzoeken/doorzoeken/doorgang 373
6.41 Heimelijke ibn 377
6.42 Onderzoek van in beslag genomen voorwerpen 378
6.43 Tabellen ibn en doorzoeken ter ibn / vastlegging gegevens 381
6.44 Stappenschema ibn 385
6.45 Stappenschema doorzoeken ter ibn Sv 386

7 DWANGMIDDELEN PLAATSEN
7.1 Huisrecht, steunbevoegdheid, plaats binnentreden, strafbepalingen, het pv 388
7.2 Algemene wet op het binnentreden (Awbi), inleiding 389
7.3 Wettekst Awbi met bespreking 389
7.4 Plaats/woning/home 399
7.5 Meerdere woningen in één pand 404
7.6 Betreden/binnentreden 405
7.7 Bewoner(s) 405
7.8 Toestemming, meerdere bewoners, toestemming intrekken 405
7.9 Binnentreden en voortgezette toepassing van bevoegdheden 406
7.10 Binnentreden ter hulpverlening (art. 7 lid 2 Politiewet 2012) 407
7.11 Proportionaliteit bij binnentreden 408
7.12 Binnentreden op basis van Sv en bijzondere wetgeving 409
7.13 Schriftelijke machtiging binnentreden: jurisprudentie 410
7.14 Overige jurisprudentie binnentreden 414
7.15 Gemeentewet 415
7.16 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) 416
7.17 Wet veiligheidsregio’s (brandweer/geneeskundige hulp/enz.) 419
7.18 Tabellen dwangmiddelen plaatsen 420

8 ONDERZOEKSHANDELINGEN DOOR DE RC
8.1 RC 424
8.2 Onderzoek door RC 425
8.3 Bevoegdheden RC 425
8.4 Hoger beroep tegen beslissing RC 426

9 BIJZONDERE OPSPORINGSBEVOEGDHEDEN
9.1 Inleiding bijzondere opsporingsbevoegdheden 427
9.2 Centrale toetsingscommissie OM (CTC) 429
9.3 Overzicht bijzondere opsporingsbevoegdheden 430
9.4 Onderscheid en keuzemogelijkheid tussen titel IVa, V en Vb 431
9.5 Gehanteerde begrippen bijzondere opsporingsbevoegdheden 432
9.6 Stelselmatige observatie 433
9.7 Stelselmatige observatie: tabel (titel IVa en V) 438
9.8 Stelselmatige observatie: jurisprudentie 438
9.9 Infiltratie 444
9.10 Pseudokoop en pseudodienstverlening 446
9.11 Undercover stelselmatig inwinnen van informatie 451
9.12 Betreden/bevoegdheden besloten plaats (inkijken) 453
9.13 Opnemen van vertrouwelijke communicatie 455
9.14 Onderzoek communicatie via geautomatiseerde werken 459
9.15 Tabel tappen (titel IVa en V) 470
9.16 Overige jurisprudentie tappen 470
9.17 Onderzoek in geautomatiseerd werk 475
9.18 Vorderen gegevens 477
9.19 Stelselmatige info-inwinning door burger 498
9.20 Opsporing terroristisch misdrijf (titel Vb) / bijstand burger (titel Vc) 499
9.21 Voeging bij processtukken (art. 126aa Sv) 505
9.22 Bijzondere opsporingsbevoegdheden en verschoningsrecht 509
9.23 Kennisgeving aan betrokkene (notificatie) (art. 126bb Sv) 511
9.24 Bewaring, vernietiging en gebruik voor ander doel (art. 126cc Sv) 512
9.25 Verbod doorlaten (art. 126ff Sv) 514
9.26 Verkennend onderzoek (art. 126gg Sv) 515
9.27 Afscherming 516
9.28 Opsporingsambtenaar als ‘stand-in’ 518
9.29 Opsporingsonderzoek op internet / social media 518
9.30 Drones 520
9.31 Vastleggen en bewaren van kentekengegevens (art. 126jj Sv) 521

10 OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV
10.1 Doorzoeking ter vastlegging gegevens, enz. (art. 125i e.v. Sv) 523
10.2 Schouw 526
10.3 Beëdiging opsporingsambtenaar door een hulpOvJ 526
10.4 Aangifte / klacht / vervolgingsuitsluitingsgrond 526
10.5 Geen enkel zedenmisdrijf is klachtmisdrijf / horen minderjarige 533
10.6 Benoemen deskundigen 534
10.7 Rechterlijke bevelen tot handhaving openbare orde 534
10.8 Tenuitvoerlegging rechterlijke beslissingen / binnentreden 534

11 BIJZONDERE WETTEN
11.1 Inleiding / toezicht versus opsporing 540
11.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): toezicht en bestuursdwang 541
11.3 Samenloop toezicht (controle) met opsporing 549
11.4 Misbruik of voortgezette toepassing van bevoegdheden 551
11.5 Awb en APV’s: inbrekerswerktuigen 553
11.6 Stilhoudingsvordering toezichthouder / art. 82 RVV / 12 WVW 1994 561
11.7 Art. 8, 158 t/m 160, 163 en 169 WVW 1994 562
11.8 Besluit en regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer 570
11.9 Rijverbod 570
11.10 Invordering rijbewijs op grond van art. 164 WVW 1994 570
11.11 Invordering rijbewijs op grond van art. 130 WVW 1994 573
11.12 Defect ademonderzoek-apparaat 575
11.13 Tegenonderzoek en kosten tegenonderzoek 575
11.14 WVW: bloedproef/afname na overlijden 575
11.15 Bestuurder / poging / aanstalten maken 576
11.16 Overige jurisprudentie rijden onder invloed 577
11.17 Varen, vliegen en besturen spoorvoertuig onder invloed 585
11.18 Art. 6 WVW 1994 (dood/letsel door schuld in verkeer) en vh 585
11.19 WWM 588
11.20 Overige jurisprudentie WWM 602
11.21 Opiumwet 603
11.22 Overige jurisprudentie Opiumwet 608
11.23 Coffeeshops 617
11.24 WED 618
11.25 Algemene wet inzake rijksbelastingen en Invorderingswet 621
11.26 Algemene douanewet 621
11.27 Penitentiaire beginselenwet / Beginselenwet just. jeugdinr. 622
11.28 Wet op de lijkbezorging (Wlb) en het Burgerlijk Wetboek 622
11.29 Uitleveringswet (ULW) 626
11.30 Overleveringswet (OLW) 626
11.31 Zorg en dwang / Wet Bopz vervallen 626
11.32 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 639
11.33 Wet dieren 646

12 PRIVAATRECHT
12.1 Inleiding privaatrecht 649
12.2 Eigendom/bezit/houderschap, inleiding 649
12.3 Eigendomsverkrijging 649
12.4 Overdracht (van roerende zaken) 649
12.5 Derdenbescherming in het BW 650
12.6 Goede trouw 651
12.7 Diefstal en derdenbescherming 652
12.8 Diefstal en consumentenkoop 653
12.9 Stappenschema derdenbescherming 653
12.10 Voorbeelden van praktijktoepassing 654
12.11 Waarschuwing 655
12.12 Vinderschap (art. 5:5 t/m 5:12 BW) 656
12.13 Verplichtingen van de vinder (art. 5:5 BW) 656
12.14 Professionele vinders 656
12.15 Recht van retentie 657
12.16 Zaakwaarneming (art. 6:198 t/m 6:202 BW) 659
12.17 Handhaving van straat- en contactverboden 660
12.18 Grondslagen straatverboden 660
12.19 Grondslag politieoptreden bij civielrechtelijk straatverbod 661
12.20 Aandachtspunten civielrechtelijk straatverbod 661
12.21 Strafrechtelijk gevolg handh. civielrechtelijk straatverbod 661
12.22 Civielrechtelijk straatverbod, politie en dwangsom 662

REGISTER 663

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 2022