Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed

Paperback Nederlands 2022 9789013167900
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Snel en doelgericht inzicht in één belastinggebied? De serie Fed Fiscale Studieserie behandelt praktijkgericht de diverse belastingthema’s. Bijvoorbeeld Belastingrecht in hoofdlijnen, Vennootschapsbelasting en de Algemene weg inzake rijksbelastingen. De titels zijn vlot geschreven, beknopt en praktijkgericht. U hebt alle feiten op een rij. De serie is veelgebruikt door studenten, maar ook door fiscaal adviseurs die zich snel en doelmatig willen inlezen.

In veel belastingwetten is vastgoed op een bijzondere wijze geregeld. Dit varieert van belastingen die specifiek zien op onroerende zaken, zoals de overdrachtsbelasting en de gemeentelijke onroerendezaakbelasting, tot meer algemene belastingen waarin onroerende zaken een bijzondere plaats innemen, zoals de omzetbelasting. Ook de inkomsten- en vennootschapsbelasting kennen regelingen die vooral bij vastgoed aan de orde komen, zoals de (handel in) herinvesteringsreserve(lichamen) en de bedrijfsopvolgingsregelingen.

Hoofdzaken Fiscaliteit en Vastgoed (voorheen ‘Compendium Fiscaliteit en Vastgoed’) behandelt al deze fiscale aspecten rondom vastgoed op uitgebreide wijze. De auteurs – allen specialist op hun deelterrein – zijn erin geslaagd alle fiscale aspecten met betrekking tot dit thema uit de verschillende belastingwetten overzichtelijk in kaart te brengen. Deze 4e uitgave geeft hierdoor een compleet beeld van alle belastingen die een rol spelen bij vastgoed en de praktische toepassing ervan.

Fiscaliteit actueel
Dit studieboek behandelt uiteenlopende actuele fiscale aspecten rondom vastgoed. Hierbij moet ook gedacht worden aan:
- de bijzondere afschrijvingsbeperking voor gebouwen voor ondernemers
- de eigenwoningregeling
- de specifieke regelingen met betrekking tot onroerende zaken in box 3
- de vastgoeddeelnemingen en terbeschikkingstellingsregeling
- de regeling van de herinvesteringsreserve (hir) in de inkomstenbelasting
- de handel in hir-lichamen en de sanctiebepaling in de fiscale eenheid
- het bijzondere regime van de fiscale beleggingsinstelling in de vennootschapsbelasting

Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed leent zich dankzij de behandeling van de materie op hoofdlijnen uitstekend voor studenten die de contouren en praktische toepassingen van de uiteenlopende fiscale regelingen van vastgoed willen doorgronden. De toegankelijke benadering is ook van grote waarde voor adviseurs, zoals accountants, controllers, (bedrijfs)fiscalisten, financiële planners, notarissen en andere professionals die meer over deze fiscale aspecten willen leren.

Specificaties

ISBN13:9789013167900
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:592
Druk:4
Verschijningsdatum:8-8-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van gebruikte afkortingen / XXV

HOOFDSTUK 1
Inkomstenbelasting (excl. eigen woning) / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Kwalificatie van vastgoedexploitatie en -verhuur / 2
1.2.1 Algemeen / 2
1.2.2 Afbakening / 3
1.2.3 Casuïstiek / 5
1.2.3.1 Verhuur van vastgoed / 5
1.2.3.2 Vermogenstransacties en uitponden / 7
1.2.3.3 Renovatie en ontwikkeling voor eigen portefeuille / 9
1.2.4 Meer dan normaal vermogensbeheer; geen splitsing voordeel / 12
1.3 Winst uit onderneming (box 1) / 13
1.3.1 Winstbegrip / 13
1.3.2 Totaalwinst / 13
1.3.3 Jaarwinst / 14
1.3.3.1 Goed koopmansgebruik / 14
1.3.3.2 Stelselwijziging / 15
1.3.4 Vermogensetikettering / 16
1.3.4.1 Enkele algemene regels / 16
1.3.4.2 Onroerende zaken / 17
1.3.5 Objectieve vrijstellingen / 19
1.3.5.1 Bosbouwvrijstelling / 19
1.3.5.2 Landbouwvrijstelling / 21
1.3.5.3 Kwijtscheldingswinstvrijstelling / 23
1.3.6 Aftrek van kosten / 24
1.3.6.1 Werkruimte / 24
1.3.6.2 Verhuiskosten / 25
1.3.6.3 Ondernemerswoning / 26
1.3.7 Bedrijfsmiddelen / 28
1.3.7.1 Algemeen / 28
1.3.7.2 Waardering bedrijfsmiddelen / 30
1.3.7.3 Waardering voorraad en onderhanden werk / 32
1.3.8 Afschrijvingen / 32
1.3.8.1 Algemene regels / 33
1.3.8.2 Afschrijving gebouwen / 35
1.3.9 Investeringsfaciliteiten / 39
1.3.10 Voorzieningen en fiscale reserves / 41
1.3.10.1 Voorzieningen / 41
1.3.10.2 Kostenegalisatiereserve / 42
1.3.10.3 Herinvesteringsreserve / 44
1.3.11 Staking onderneming / 52
1.3.11.1 Algemeen / 52
1.3.11.2 Uitstel van betaling / 53
1.3.11.3 Uitstel van stakingswinst / 54
1.3.12 Doorschuifregelingen / 55
1.3.12.1 Doorschuif fiscale boekwaarde / 55
1.3.12.2 Overlijden ondernemer / 55
1.3.12.3 Ontbinding huwelijksgemeenschap / 56
1.3.12.4 Overdracht aan medeondernemer of werknemer / 56
1.3.12.5 Herinvestering in andere onderneming / 57
1.3.12.6 Inbreng in nv of bv / 57
1.4 Resultaat uit overige werkzaamheden; tbs-regelingen (box 1) / 58
1.4.1 Algemeen / 58
1.4.2 Terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen / 59
1.4.2.1 Algemeen; enkele voorbeelden / 59
1.4.2.2 Begrip ‘ter beschikking stellen’ / 60
1.4.2.3 ‘Voor zover’ / 61
1.4.2.4 ‘Rechtens dan wel in feite, direct of indirect’ / 62
1.4.2.5 Genotsrechten / 63
1.4.2.6 Werkruimte in eigen woning / 64
1.4.3 Verbonden personen / 64
1.4.3.1 Algemeen / 64
1.4.3.2 In gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten / 65
1.4.3.3 Bloed- en aanverwanten in de rechte lijn / 66
1.4.4 Object van heffing tbs-regelingen / 68
1.4.4.1 Algemeen; totaalresultaat / 68
1.4.4.2 Bepalingen uit winstsfeer van overeenkomstige toepassing / 69
1.4.5 Beëindiging tbs en doorschuifregelingen / 71
1.4.5.1 Algemeen / 71
1.4.5.2 Uitstel van betaling / 71
1.4.5.3 Overgang krachtens erfrecht / 72
1.4.5.4 Overgang krachtens huwelijksvermogensrecht / 72
1.4.5.5 Terugkeer uit bv / 74
1.4.5.6 Overgang naar IB-onderneming / 74
1.4.5.7 Terbeschikkingstellingsvrijstelling / 75
1.5 Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) / 75
1.5.1 Algemeen / 75
1.5.2 Begrip ‘aanmerkelijk belang’ / 76
1.5.2.1 Hoofdregels / 76
1.5.2.2 Soort-ab / 77
1.5.2.3 Meesleepregeling / 79
1.5.2.4 Meetrekregeling / 79
1.5.2.5 Fictief ab / 80
1.5.3 Object van heffing / 81
1.5.3.1 Reguliere voordelen / 81
1.5.3.2 Vervreemdingsvoordelen / 83
1.5.3.3 Omvang vervreemdingsvoordelen / 84
1.5.4 Beëindiging ab en doorschuifregelingen / 85
1.5.4.1 Gespreide betaling / 85
1.5.4.2 Overgang krachtens huwelijksvermogensrecht / 85
1.5.4.3 Overgang krachtens erfrecht / 86
1.5.4.4 Schenking / 88
1.5.4.5 Fusies en splitsingen / 89
1.5.4.6 Terugkeer uit bv / 90
1.5.5 Verlies uit aanmerkelijk belang / 90
1.6 Vermogensrendementsheffing (box 3) / 90
1.6.1 Algemeen / 90
1.6.2 Algemene kenmerken box 3 / 92
1.6.3 Rendementsgrondslag / 93
1.6.3.1 Bezittingen / 93
1.6.3.2 Schulden / 94
1.6.4 Vrijstellingen / 94
1.6.4.1 Bos- en natuurterreinen / 95
1.6.4.2 NSW-landgoederen / 95
1.6.4.3 Groene beleggingen / 95
1.6.5 Waardering(smaatstaven) / 96
1.6.5.1 Hoofdregel: waarde in het economische verkeer / 96
1.6.5.2 Bezittingen en schulden als eenheid / 97
1.6.5.3 Nihilwaardering voor bepaalde genotsrechten / 98
1.6.5.4 Tweede en verhuurde woningen / 98
1.6.5.5 Blote eigendom en recht van (vrucht)gebruik en/of bewoning / 99

HOOFDSTUK 2
Inkomstenbelasting – eigen woning / 101
2.1 Algemeen / 101
2.2 Eigen woning / 101
2.2.1 Definitie ‘eigen woning’ / 101
2.2.2 Eigenwoningficties / 103
2.2.2.1 Algemeen / 103
2.2.2.2 Verkoopfictie / 104
2.2.2.3 Nieuwbouwfictie / 104
2.2.2.4 Scheidingsfictie / 105
2.2.2.5 Verpleegfictie / 106
2.2.2.6 Detacheer-/uitzendfictie / 107
2.2.3 Werkruimteregeling / 108
2.3 Eigenwoningschuld / 109
2.3.1 Begrippen ‘verwerven’ en ‘vervreemden’, ‘verbetering’ of ‘onderhoud’ / 109
2.3.2 Kosten ter verwerving en voor verbetering of onderhoud / 110
2.3.2.1 Verwerving / 110
2.3.2.2 Verbetering of onderhoud / 111
2.3.3 Causaal verband tussen woning en schuld / 112
2.3.3.1 Historische methode / 112
2.3.3.2 Oogmerkvereiste / 113
2.3.3.3 Uitgavenvereiste / 114
2.3.4 Bijleenregeling / 115
2.3.4.1 Hoofdlijnen en achtergrond / 115
2.3.4.2 Vervreemdingssaldo eigen woning / 116
2.3.4.3 Eigenwoningreserve / 117
2.3.4.4 Voorbeelden eigenwoningschuld / 118
2.3.5 Aflossingseis / 122
2.3.5.1 Lineair of annuïtair aflossingsschema / 122
2.3.5.2 Verhuisregeling / 126
2.3.5.3 Aflossingsstand / 129
2.3.5.4 Aflossingsachterstand / 132
2.3.5.5 Renseignering en informatieplicht / 134
2.3.6 Bestaande eigenwoningschuld / 135
2.3.6.1 Eerbiedigende werking / 135
2.3.6.2 Welke schulden behoren tot de bestaande eigenwoningschuld? / 136
2.3.6.3 Vermindering door aflossing; oversluitregeling / 138
2.3.6.4 Voorbeelden verhuisregeling/partners / 140
2.3.7 Dertigjaarstermijn renteaftrek / 142
2.3.7.1 Duur dertigjaarstermijn / 142
2.3.7.2 Doorschuifsysteem / 143
2.3.7.3 Schulden waarvoor aflossingseis geldt / 144
2.3.8 Restschulden / 145
2.3.9 Kopen van en schulden aan partner / 146
2.4 Belastbare inkomsten uit eigen woning / 147
2.4.1 Algemeen / 147
2.4.2 Voordelen uit eigen woning / 148
2.4.2.1 Eigenwoningforfait / 148
2.4.2.2 Eigenwoningwaarde / 148
2.4.2.3 Forfaitpercentage / 149
2.4.2.4 Tijdelijke terbeschikkingstelling / 149
2.4.3 Renten en kosten / 149
2.4.3.1 Wat is rente? / 150
2.4.3.2 Kosten van geldleningen / 151
2.4.4 Erfpacht- en opstalcanons / 151
2.4.5 Genieten van voordelen, drukken van renten en kosten / 152
2.4.5.1 Voordelen / 152
2.4.5.2 Renten en kosten / 153
2.4.6 Genietingsmoment en aftrektijdstip / 154
2.4.6.1 Algemeen / 154
2.4.6.2 Vooruitbetalen van renten en kosten; afsluitprovisies / 155
2.4.7 Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) / 156
2.4.7.1 Voordelen en aftrekbare kosten / 157
2.4.7.2 Partners / 158
2.4.7.3 Vooruit of achteraf betalen van rente en kosten / 159
2.4.7.4 Afbouw Hillen-aftrek met ingang van 1 januari 2019 / 159
2.4.8 Tariefmaatregel aftrekbare kosten eigen woning / 160
2.5 Boedelmenging, scheiding en overlijden / 161
2.5.1 Boedelmenging / 161
2.5.2 Scheiding / 165
2.5.2.1 Vervreemding en verwerving / 165
2.5.2.2 Verdeling (huwelijks)gemeenschap / 167
2.5.2.3 Verrekenings- en vergoedingsplicht / 171
2.5.2.4 Toerekening belastbare inkomsten uit eigen woning / 173
2.5.2.5 Eigenwoninggerelateerde partneralimentatie / 175
2.5.3 Overlijden / 177
2.5.3.1 ‘Krachtens erfrecht’ / 177
2.5.3.2 Wettelijke verdeling / 177
2.5.3.3 Legaat / 181
2.5.3.4 Recht van vruchtgebruik krachtens erfrecht / 182
2.5.3.5 Verdeling nalatenschap / 183
2.6 Kapitaalverzekering, spaarrekening en beleggingsrecht eigen woning / 185

HOOFDSTUK 3
Vennootschapsbelasting / 187
3.1 Inleiding / 187
3.2 Subjectieve belastingplicht / 188
3.2.1 Algemeen / 188
3.2.2 Onbeperkt (binnenlands) belastingplichtige lichamen / 188
3.2.2.1 Nv’s, bv’s en open cv’s / 188
3.2.2.2 Coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en woning- (bouw)corporaties / 190
3.2.2.3 Fondsen voor gemene rekening / 190
3.2.3 Beperkt belastingplichtige lichamen / 191
3.2.3.1 Verenigingen, stichtingen en andere niet-publiekrechtelijke rechtspersonen / 191
3.2.3.2 Overheidsondernemingen / 193
3.2.4 Buitenlands belastingplichtige lichamen / 195
3.2.5 Subjectieve vrijstellingen / 196
3.3 Objectieve belastingplicht / 197
3.3.1 Algemeen / 197
3.3.2 Winstbepaling zelfstandige entiteiten / 198
3.3.3 Kapitaalverkeer tussen aandeelhouder(s) en lichaam / 199
3.3.3.1 Algemeen / 199
3.3.3.2 Fiscaal kapitaalbegrip; kapitaalstortingen / 200
3.3.3.3 Winstuitdelingen / 201
3.3.4 Eindafrekening / 202
3.4 Deelnemingsvrijstelling / 203
3.4.1 Algemeen / 203
3.4.2 Voordelen uit hoofde van de deelneming / 204
3.4.3 Begrip ‘deelneming’ / 205
3.4.3.1 Hoofdregels / 205
3.4.3.2 Deelnemingen met vastgoed / 206
3.5 Fusies, splitsingen en reorganisaties / 208
3.5.1 Algemeen / 208
3.5.2 Aandelenfusie / 210
3.5.3 Bedrijfsfusie / 211
3.5.3.1 Algemeen / 211
3.5.3.2 Materiële onderneming / 212
3.5.3.3 Fiscale faciliteit / 213
3.5.4 Juridische splitsing / 213
3.5.4.1 Algemeen / 213
3.5.4.2 Splitsingsvormen / 214
3.5.4.3 Fiscale faciliteit / 218
3.5.5 Juridische fusie / 219
3.5.5.1 Algemeen / 219
3.5.5.2 Fusievormen / 219
3.5.5.3 Fiscale faciliteit / 222
3.6 Fiscale eenheid / 223
3.6.1 Algemeen / 223
3.6.2 Voordelen / 224
3.6.3 Voorwaarden / 224
3.6.4 Antimisbruikbepaling / 226
3.6.4.1 Werking / 226
3.6.4.2 Voorwaarden / 227
3.6.4.3 Omvang sanctie / 228
3.6.4.4 Samenloop met herinvesteringsreserve / 230
3.7 Renteaftrek / 231
3.7.1 Algemeen / 231
3.7.2 Fiscale kwalificatie van geldleningen / 232
3.7.3 Antiwinstdrainage / 233
3.7.3.1 Ratio / 233
3.7.3.2 Hoofdregels / 233
3.7.4 Earningsstripping / 236
3.7.4.1 Hoofdregels / 236
3.7.4.2 Saldo aan renten / 237
3.7.4.3 Gecorrigeerde winst (ebitda) / 238
3.7.4.4 Doorschuifbepaling en handel in rentelichamen / 239
3.8 Enkele specifieke regelingen / 239
3.8.1 Handel in herinvesteringsreservelichamen / 239
3.8.1.1 Algemeen; wat is het misbruik? / 239
3.8.1.2 Regeling van art. 12a Wet VPB 1969 / 240
3.8.1.3 Aandeelhouderstoets / 240
3.8.1.4 Beleggingstoets / 241
3.8.1.5 Antimisbruikmaatregelen / 241
3.8.2 Handel in verlieslichamen / 242
3.8.2.1 Algemeen; handel in verrekenbare verliezen / 242
3.8.2.2 Art. 20a Wet VPB 1969 / 242
3.8.2.3 Aandeelhouderstoets; hoofdregels / 243
3.8.2.4 Aandeelhouderstoets; uitzonderingen / 245
3.8.2.5 Beleggingstoets / 246
3.8.2.6 Inkrimpingstoets / 247
3.8.2.7 Achterwaartse verliesverrekening / 248
3.8.2.8 Herwaarderingsmogelijkheid en vrijval herinvesteringsreserve / 248
3.8.3 Fiscale beleggingsinstellingen / 249
3.8.3.1 Achtergrond FBI-regime / 249
3.8.3.2 Kern bijzondere regime; 0%-tarief en doorstootverplichting / 250
3.8.3.3 Voorwaarden voor statusverkrijging / 251
3.8.3.4 Voor uitdeling beschikbare winst; herbeleggings- en afrondingsreserve / 251
3.8.3.5 Statusovergangen / 252

HOOFDSTUK 4
Internationaal (direct) belastingrecht / 255
4.1 Inleiding / 255
4.2 Investeren in buitenlands vastgoed door inwoner (binnenlandse belastingplicht) / 256
4.2.1 Belastingheffing bij inkomen uit buitenlandse onroerende zaken / 256
4.2.1.1 Belastingverdragen (OESO-modelverdrag) / 256
4.2.1.1.1 Inwoner (art. 4 OESO-mv) / 257
4.2.1.1.2 Inkomen uit onroerende zaken (art. 6 OESO-mv) / 258
4.2.1.2 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 259
4.2.1.2.1 Voorkoming dubbele belasting bij heffing van inkomstenbelasting / 259
4.2.1.3 Objectvrijstelling voor vaste inrichtingen / 262
4.2.1.3.1 Buitenlandse ondernemingswinst (subject) / 263
4.2.1.3.2 Vrijstellingsmethode / 264
4.2.1.3.3 Vaste inrichting en valutaresultaten / 264
4.2.1.3.4 Samenloop buitenlandse onroerende zaken en herinvesteringsreserve / 265
4.2.1.3.5 Samenloop buitenlandse ondernemingswinsten en hybride mismatches / 266
4.2.1.4 Fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting / 266
4.2.1.4.1 Fiscale eenheid van Nederlandse vaste inrichtingen / 267
4.2.1.4.2 Samenloop fiscale eenheid met objectvrijstelling / 268
4.2.2 Belastingheffing bij indirect gehouden buitenlandse onroerende zaken / 269
4.2.2.1 Kwalificatie buitenlands samenwerkingsverband / 270
4.2.2.1.1 Kapitaalvennootschappen / 270
4.2.2.1.2 Personenvennootschappen / 271
4.2.2.1.3 Fondsen voor gemene rekening / 272
4.2.2.2 Deelnemingsvrijstelling / 272
4.2.2.3 Belastingverdragen / 272
4.2.2.3.1 Dividend / 272
4.2.2.3.2 Vermogenswinsten / 273
4.2.2.3.3 Maatregelen tegen misbruik van belastingverdragen en EU-richtlijnen / 273
4.3 Investeren in Nederlands vastgoed door niet-inwoner (buitenlandse belastingplicht) / 275
4.3.1 Inkomstenbelasting / 275
4.3.1.1 Belastbaar inkomen uit werk en woning / 275
4.3.1.2 Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen / 276
4.3.2 Vennootschapsbelasting / 277
4.3.2.1 Subjectieve belastingplicht / 277
4.3.2.2 Objectieve belastingplicht / 277
4.3.2.3 Buitenlandse beleggingsinstellingen / 278
4.3.3 Belastingheffing bij inkomen uit Nederlandse vastgoedvennootschappen / 279
4.3.3.1 Inkomstenbelasting / 279
4.3.3.2 Vennootschapsbelasting / 280
4.3.3.2.1 Hybride mismatches / 280
4.3.3.3 Dividendbelasting / 296
4.3.3.3.1 Algemeen / 296
4.3.3.3.2 Inhoudingsvrijstelling (art. 4 Wet DB 1965) / 297
4.3.3.4 Bronbelasting / 299
4.3.3.4.1 Algemeen / 299
4.3.3.4.2 Misbruiksituaties (art. 2.1 Wet BB 2021) / 301
4.3.3.4.3 Hybride lichamen / 302

HOOFDSTUK 5
Omzetbelasting / 307
5.1 Inleiding / 307
5.2 Achtergrond / 308
5.2.1 Inleiding / 308
5.2.2 Rechtskarakter omzetbelasting / 308
5.2.3 Wijze van heffing / 309
5.2.4 EU-grondslag / 311
5.3 Ondernemerschap / 311
5.3.1 Inleiding / 311
5.3.2 Vereisten voor ondernemerschap / 312
5.3.2.1 Begrip ‘ieder’ / 312
5.3.2.2 Vestigingsplaats / 313
5.3.2.3 Zelfstandigheid / 313
5.3.2.4 Duurzaamheid / 313
5.3.2.5 Economische activiteiten / 313
5.3.2.5.1 Tegen vergoeding / 313
5.3.2.5.2 Exploitatie vermogensbestanddeel / 314
5.3.2.5.3 Holdingvennootschappen / 315
5.3.2.5.4 Vaste inrichting / 315
5.3.3 Publiekrechtelijke lichamen / 315
5.3.4 Fiscale eenheid / 316
5.3.4.1 Voorwaarden fiscale eenheid / 316
5.3.4.1.1 Ondernemerschap / 316
5.3.4.1.2 Gevestigd in Nederland / 316
5.3.4.1.3 Financieel verweven / 317
5.3.4.1.4 Organisatorisch verweven / 317
5.3.4.1.5 Economisch verweven / 317
5.3.4.2 Beschikking en aansprakelijkheid / 318
5.3.5 Handelen als ondernemer / 318
5.4 Definitie ‘onroerend goed’ / 319
5.4.1 Onroerend goed volgens het Hof van Justitie EU / 319
5.4.2 Art. 13ter Btw-uitvoeringsverordening / 320
5.5 Levering van onroerend goed / 322
5.5.1 Inleiding / 322
5.5.2 Leveringsbegrip / 322
5.5.3 Plaats van levering, maatstaf en tarief / 323
5.5.4 Tijdstip van levering / 323
5.5.5 Vrijstelling/uitzonderingen / 323
5.5.5.1 Levering gebouw voor, op of binnen twee jaar na eerste ingebruikneming / 324
5.5.5.2 Levering bouwterrein / 325
5.5.5.3 Optie ‘btw-belaste levering’ / 326
5.5.5.4 Levering onroerende zaak in verhuurde staat / 328
5.5.5.5 Koop-/aannemingsovereenkomsten / 329
5.5.6 Samenloop met overdrachtsbelasting / 329
5.5.6.1 Samenloopvrijstelling / 329
5.5.6.1.1 Voorwaarden / 329
5.5.6.1.2 Unit- versus complextheorie / 331
5.5.6.2 Strafheffing overdrachtsbelasting / 332
5.5.6.3 Bijzondere gevallen / 333
5.5.6.3.1 Samenloop met overdrachtsbelasting / 333
5.5.6.3.2 Verkrijging onroerendezaakrechtspersonen ex art. 4 Wet BRV 1970 / 334
5.5.6.4 Schematische weergave / 335
5.6 Verhuur van onroerend goed / 335
5.6.1 Inleiding / 335
5.6.2 Begrip ‘verhuur’ / 335
5.6.3 Plaats van dienst, maatstaf en tarief / 338
5.6.4 Vrijstelling / 338
5.6.4.1 Verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines / 339
5.6.4.2 Verhuur binnen kader van hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf / 339
5.6.4.3 Verhuur van parkeerruimte en lig- en bergplaatsen / 340
5.6.4.4 Verhuur van safeloketten / 341
5.6.4.5 Optie ‘btw-belaste verhuur’ / 341
5.6.4.6 Servicekosten / 343
5.7 Vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van beperkte zakelijke rechten / 344
5.7.1 Inleiding / 344
5.7.2 Levering of verhuur? / 345
5.7.3 Vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van beperkt zakelijke rechten als levering / 346
5.7.4 Vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van beperkt zakelijk recht als dienst / 346
5.7.5 Over- of onderbouwing bestaande onroerende zaak / 346
5.7.6 Samenloop met overdrachtsbelasting / 347
5.8 Diensten met betrekking tot onroerend goed / 347
5.8.1 Inleiding / 347
5.8.2 Diensten met betrekking tot onroerend goed / 348
5.8.3 Verlegging / 350
5.8.3.1 Aannemer / 350
5.8.3.2 Onderaannemer / 351
5.8.3.3 Werk van stoffelijke aard / 351
5.8.3.4 Eigenbouwer / 351
5.9 Aftrek van voorbelasting / 352
5.9.1 Inleiding / 352
5.9.2 Mate van aftrek van voorbelasting / 352
5.9.3 Voorwaarden voor aftrek en aftrekbare voorbelasting / 355
5.9.4 Herziening aftrek / 355
5.9.5 Leegstand en aftrek / 358
5.9.5.1 Initiële leegstand / 358
5.9.5.1.1 Initiële investeringskosten / 358
5.9.5.1.2 Instandhoudingskosten / 358
5.9.5.1.3 Initiële kosten voor uitbreiding of verbetering / 359
5.9.5.2 Tussentijdse leegstand / 359
5.9.5.2.1 Investeringskosten / 359
5.9.5.2.2 Instandhoudingskosten / 359
5.9.5.2.3 Kosten voor verbetering of uitbreiding / 360
5.9.5.3 Gefaseerde ingebruikname / 360
5.10 Belangrijkste aspecten / 361

HOOFDSTUK 6
Overdrachtsbelasting / 363
6.1 Inleiding / 363
6.2 Karakter en opzet overdrachtsbelasting / 364
6.2.1 Karakter / 364
6.2.2 Opzet / 365
6.3 Belastbare feit / 365
6.3.1 Systematiek / 365
6.3.2 Verkrijging / 365
6.3.3 Voorwerp verkrijging / 366
6.3.3.1 Onroerende zaken / 366
6.3.3.2 Rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen / 366
6.3.3.3 Beperkingen en uitbreidingen / 367
6.3.4 Economische-eigendomsverkrijging / 367
6.3.4.1 Algemeen / 367
6.3.4.2 Elementen economische eigendom / 368
6.3.4.3 Verjaring / 371
6.3.4.4 Regeling voor vastgoedbeleggingsfondsen / 371
6.4 Onroerendezaakrechtspersonen / 373
6.4.1 Achtergrond / 373
6.4.2 Werking / 373
6.4.3 Kwalificatie als onroerendezaakrechtspersoon / 374
6.4.3.1 Algemeen / 374
6.4.3.2 Bezitseis / 374
6.4.3.3 Doeleis / 375
6.4.3.4 Referentieperiode / 375
6.4.3.5 Toerekeningsbepaling / 376
6.4.3.6 Eliminatievoorschrift / 380
6.4.4 Verkrijgingsvereiste / 382
6.4.4.1 Algemeen / 382
6.4.4.2 Reeds aan verkrijger toebehorende aandelen / 382
6.4.4.3 Nog te verkrijgen aandelen / 383
6.4.4.4 Verbonden lichamen en personen / 383
6.4.4.5 Begrip ‘belang’ / 384
6.4.4.6 Rechten uit bestaande aandelen / 385
6.4.5 Maatstaf van heffing / 386
6.4.6 Toepassing vrijstellingen op verkrijging van aandelen in ozr / 386
6.5 Maatstaf van heffing / 387
6.5.1 Algemeen / 387
6.5.2 Grondslagverminderingen bij opvolgende verkrijgingen / 388
6.5.2.1 Algemeen / 388
6.5.2.2 Art. 9 lid 4 Wet BRV 1970 / 389
6.5.2.3 Art. 13 Wet BRV 1970 / 389
6.6 Tarief / 391
6.6.1 Algemeen / 391
6.6.2 Begrip ‘woning’ / 391
6.6.3 Aanhorigheden / 393
6.7 Vrijstellingen / 394
6.7.1 Algemeen / 394
6.7.2 Bedrijfsopvolging / 394
6.7.3 Inbrengvrijstelling / 395
6.7.3.1 Inbreng in personenvennootschap / 396
6.7.3.2 Inbreng in bv of nv ten titel van omzetting / 397
6.7.4 Terugkeer / 399
6.7.4.1 Verdeling onderneming van maatschap of vennootschap / 399
6.7.4.2 Terugkeer uit bv of nv / 399
6.7.5 Fusie, splitsing en interne reorganisatie / 400
6.7.5.1 Juridische fusie / 400
6.7.5.2 Bedrijfsfusie / 402
6.7.5.3 Interne reorganisatie / 403
6.7.5.4 Juridische splitsing / 405
6.7.5.5 Taakoverdracht / 408
6.7.6 Overige vrijstellingen / 409
6.8 Formaliteiten / 410
6.8.1 Wijze van heffing / 410
6.8.2 Aansprakelijkheid / 411
6.8.3 Meldingsplicht / 411
6.8.4 Teruggave / 412
6.8.5 Kwijtschelding en ambtshalve vermindering / 413

HOOFDSTUK 7
Schenk- en erfbelasting / 415
7.1 Inleiding / 415
7.2 Civielrechtelijke verkrijging / 415
7.2.1 Verkrijging krachtens schenking en gift / 415
7.2.2 Verkrijging door voldoening aan natuurlijke verbintenis / 417
7.2.3 Verkrijging krachtens erfrecht / 417
7.2.4 Huwelijksgoederenrecht / 419
7.2.4.1 Inleiding / 419
7.2.4.2 Wettelijke gemeenschap van goederen met ingang van 1 januari 2018 / 420
7.2.4.3 Algehele gemeenschap van goederen tot en met 31 december 2017 / 422
7.2.4.4 Huwelijkse voorwaarden / 423
7.2.4.4.1 Beperkte gemeenschap van goederen / 423
7.2.4.4.2 Koude uitsluiting / 423
7.2.4.4.3 Koude uitsluiting, aangevuld met periodiek verrekenbeding / 424
7.2.4.4.4 Koude uitsluiting, aangevuld met een finaal verrekenbeding / 425
7.2.4.5 Aangaan/wijzigen huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk / 425
7.2.5 Successiewet 1956 – achtergrond / 426
7.2.5.1 Verkrijgersbelasting / 427
7.2.5.2 Tijdstipbelasting / 427
7.3 Waarde verkrijging / 429
7.3.1 Inleiding / 429
7.3.2 Onroerende zaken – niet zijnde woningen / 429
7.3.3 Onroerende zaken – woningen / 430
7.3.3.1 Inleiding / 430
7.3.3.2 Woningen in vrij opleverbare staat / 430
7.3.3.3 Verhuurde en verpachte woningen / 431
7.3.3.3.1 WOZ-waarde / 431
7.3.3.3.2 Leegwaarderatio / 432
7.3.3.3.3 Forfaitaire waardering in uitvoeringsbesluiten onverbindend? / 433
7.3.4 Eenheid van goederen / 434
7.3.5 Beperkte rechten / 435
7.3.6 Andere waardedrukkende factoren dan beperkte rechten / 436
7.3.7 Bijzondere situaties woningen / 436
7.3.7.1 Verkoop tegen te lage waarde / 437
7.3.7.2 Verkoop en kwijtschelding van de koopsom / 438
7.3.7.3 Verkoop onder voorbehoud huurrecht / 439
7.3.7.4 Vermogensbestanddelen afhankelijk van de waarde van een
woning / 440
7.3.7.4.1 Onderbedelingsvordering, ontstaan krachtens erfrecht / 440
7.3.7.4.2 Waarde legaat afhankelijk van waarde van de woning / 441
7.3.7.5 Ge(de)certificeerde onroerende zaken / 443
7.3.7.5.1 Inleiding certificeren / 443
7.3.7.5.2 (De)certificeren onroerende zaken / 444
7.3.7.5.3 Schenking en vererving van certificaten / 444
7.3.7.6 Koopoptie / 445
7.3.7.7 Overdracht met een meerwaardeclausule / 446
7.3.7.7.1 Schenkingsovereenkomst met meerwaardeclausule / 446
7.3.7.7.2 Koopovereenkomst met meerwaardeclausule / 447
7.3.8 Schulden / 447
7.4 Fictiebepalingen / 448
7.4.1 Inleiding / 448
7.4.2 Afstand huwelijksgemeenschap (art. 6 SW 1956) / 449
7.4.3 Omzetting in genotsrechten (art. 10 SW 1956) / 450
7.4.3.1 Inleiding / 450
7.4.3.2 Omzetting eigendom in genot / 451
7.4.3.3 Overgangsregeling voor overdrachten van woningen vóór 1 januari 2010 / 453
7.4.3.4 Vergoedingsregeling / 454
7.4.3.4.1 Schuldig gebleven vergoeding op zichzelf ook fictieve verkrijging / 455
7.4.3.4.2 Omzetten vruchtgebruiksituatie in huursituatie en herstel daarvan / 456
7.4.4 Verblijvingsbedingen (art. 11 SW 1956) / 457
7.4.4.1 Verkrijging krachtens verblijvings-, toedelings- of overnemingsbeding / 457
7.4.4.2 Schuldigerkenning of kwijtschelding onder voorwaarde van overleving / 459
7.4.4.3 Verreken- en verblijvingsbedingen in huwelijkse voorwaarden / 460
7.4.5 180-dagenregeling (art. 12 SW 1956) / 461
7.4.6 Levensverzekering en derdenbeding (art. 13 SW 1956) / 462
7.4.6.1 Inleiding / 462
7.4.6.2 Omvang verkrijging en onttrekkingseis / 463
7.4.6.3 Schuldeiser als begunstigde / 464
7.4.7 Waardestijging aandelen door overlijden (art. 13a SW 1956) / 465
7.5 Tarief en vrijstellingen / 467
7.5.1 Tarief / 467
7.5.1.1 Tariefgroepen / 467
7.5.1.2 Verrekening met overdrachtsbelasting / 469
7.5.2 Vrijstellingen erfbelasting (art. 32 SW 1956) / 470
7.5.3 Vrijstellingen schenkbelasting (art. 33 SW 1956) / 471
7.5.3.1 Inleiding / 471
7.5.3.2 Eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning / 472
7.5.3.2.1 Inleiding / 472
7.5.3.2.2 Ten behoeve van eigen woning / 473
7.5.3.2.3 Onvoorwaardelijke schenking / 474
7.5.3.2.4 Daadwerkelijke betaling / 475
7.5.3.2.5 Spreiding schenking over drie jaren (schenkingstermijn) / 475
7.5.3.2.6 Spreiding besteding schenking over drie jaren (bestedingstermijn) / 476
7.5.3.2.7 Schriftelijke bescheiden en bewijslast / 476
7.5.3.2.8 Voorbeelden toepassing schenkingsvrijstelling eigen woning / 477
7.5.3.2.9 Overgangsregeling / 479
7.6 Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) / 480
7.6.1 Inleiding / 480
7.6.2 Ondernemingsvermogen / 480
7.6.2.1 IB-onderneming en medegerechtigdheid / 481
7.6.2.2 Aanmerkelijk belang / 481
7.6.2.3 Ter beschikking gestelde onroerende zaken / 485
7.6.3 Omvang vrijstellings- en uitstelfaciliteit / 485
7.6.3.1 100%-vrijstelling verschil liquidatie- en going-concernwaarde / 486
7.6.3.2 100%-vrijstelling objectieve onderneming / 486
7.6.3.3 83%-vrijstelling / 488
7.6.3.4 17%-uitstelregeling / 488
7.6.3.5 Latente IB-claim evenredig toerekenen / 488
7.6.3.6 Tegenprestatie / 490
7.6.4 Bezitseis / 490
7.6.5 Voortzettingseis / 491

HOOFDSTUK 8
Lokale heffingen en Wet WOZ / 493
8.1 Inleiding / 493
8.1.1 Duurzaamheid in lokale belastingen / 494
8.2 Onroerendezaakbelastingen / 494
8.2.1 Algemeen / 494
8.2.2 Drie belastingen / 494
8.2.3 Belastingobject / 495
8.2.4 Maatstaf van heffing / 495
8.2.5 Aanwijzing van belastingplichtigen / 496
8.2.5.1 Vinden van eigenaren / 496
8.2.5.2 Vinden van gebruikers / 497
8.2.6 Vrijstellingen / 497
8.2.6.1 Cultuurgrondvrijstelling / 498
8.2.6.2 Kassenvrijstelling / 498
8.2.6.3 Kerkenvrijstelling / 498
8.2.6.4 Vrijstelling ongebouwde eigendommen op NSW-landgoederen / 498
8.2.6.5 Vrijstelling natuurterreinen / 499
8.2.6.6 Vrijstelling openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail / 499
8.2.6.7 Vrijstelling waterverdedigings- en -beheersingswerken / 499
8.2.6.8 Vrijstelling afvalwaterzuiveringsinstallaties / 500
8.2.6.9 Werktuigenvrijstelling / 500
8.2.6.10 Efficiencyvrijstelling / 500
8.2.7 Tarieven en belastingtijdvak / 501
8.2.7.1 Tarieven / 501
8.2.7.2 Belastingtijdvak / 501
8.3 Baatbelasting / 501
8.3.1 Belastingobject / 502
8.3.2 Belastingplichtigen / 503
8.3.3 Maatstaf van heffing / 503
8.3.4 Kostenverhaal / 503
8.3.4.1 Maximum 100% / 503
8.3.4.2 Bekostigingsbesluit / 503
8.3.5 Heffing / 504
8.3.6 Baatbelasting en privaatrechtelijke overeenkomst / 504
8.3.7 Grondexploitatiewet / 504
8.4 Bedrijveninvesteringszones (BIZ) / 505
8.4.1 Algemeen / 505
8.4.2 Aard BIZ-bijdrage / 506
8.4.3 BI-zone en uitvoeringsovereenkomst / 506
8.4.4 Bijdrageplicht / 507
8.4.5 Heffingsmaatstaf en tarief / 508
8.4.6 Draagvlak en looptijd BIZ-bijdrage / 508
8.4.7 Jurisprudentie / 508
8.4.7.1 Afbakening BI-zone / 508
8.4.7.2 Verordening onverbindend vanwege te ruim afgebakende BI-zone / 508
8.4.7.3 Verordening onverbindend: geen overeenkomst met subsidieontvanger / 509
8.4.7.4 In uitvoeringsovereenkomst geen ‘afdwingovereenkomst’; geen BIZ-bijdrage / 509
8.4.7.5 In verordening geen subsidieontvanger aangewezen; terugwerkende kracht / 510
8.5 Leges / 510
8.5.1 Algemeen / 510
8.5.2 Belastbaar feit / 511
8.5.2.1 Gebruiksretributies / 511
8.5.2.2 Genotsretributies / 511
8.5.3 Vergunningen / 511
8.5.4 Belastingplicht / 512
8.5.5 Maatstaf van heffing / 512
8.5.6 Tarief / 512
8.5.7 Bekendmaking / 513
8.6 Rioolheffing / 513
8.7 Waterschapsbelastingen / 514
8.7.1 Algemeen / 514
8.7.2 Waterwet / 515
8.8 Wet waardering onroerende zaken / 515
8.8.1 Algemeen / 515
8.8.2 Doelstelling / 517
8.8.3 Objectafbakening / 517
8.8.4 Belanghebbenden / 518
8.8.5 WOZ-beschikking / 519
8.8.6 WOZ-waarde en waarderingsvoorschriften / 520
8.8.7 WOZ-waarde woningen / 521
8.8.7.1 Algemeen / 521
8.8.7.2 Marktanalyse / 521
8.8.7.3 Actuele kenmerken van woningen / 522
8.8.7.4 WOZ-waarden afleiden uit marktcijfers van verkochte woningen / 523
8.8.7.5 Controle op uitkomsten computermodel / 523
8.8.7.6 Onderbouwing WOZ-waarde; taxatieverslag / 524
8.8.7.7 Rol Waarderingskamer / 524
8.8.8 WOZ-waarde niet-woningen / 524
8.8.8.1 Huurwaardekapitalisatie / 524
8.8.8.2 Discounted-cashflowberekening / 525
8.8.8.3 Gecorrigeerde vervangingswaarde / 526
8.8.8.3.1 Alleen voor niet-woningen / 526
8.8.8.3.2 Vervangingswaarde grond / 527
8.8.8.3.3 Vervangingswaarde opstal / 527
8.8.8.3.4 Correctie technische veroudering / 528
8.8.8.3.5 Correctie functionele veroudering / 530
8.8.8.3.6 Bedrijfswaarde / 531
8.8.9 Bijzondere waarderingsvoorschriften / 532
8.8.10 Waardepeildatum en toestandspeildatum / 533
8.8.11 Taxatieverslag / 533
8.8.12 Openbaarheid WOZ-waarde woningen / 534
8.8.13 Bezwaar en beroep / 534
8.8.14 Heffingsambtenaar / 535
8.8.15 Afnemers / 536
8.8.16 Kwaliteitseisen / 538
8.8.17 Organisatie / 538
8.8.18 Vakbekwaamheid / 539
8.8.19 Gegevenslevering / 540
8.8.20 Kosten en opbrengsten / 541
8.8.21 Waarderingskamer / 541
8.8.21.1 Zelfstandig bestuursorgaan / 541
8.8.21.2 Taken / 541
8.8.21.3 Toezicht / 541
8.8.22 Breder gebruik WOZ-waarde / 542
8.8.23 WOZ-waarde en woningwaarderingsstelsel / 543
8.9 Verhuurderheffing / 544
8.9.1 Algemeen / 544
8.9.2 Wijzigingen verhuurderheffing / 545
8.10 Stelsel van Basisregistraties / 545
8.10.1 Algemeen / 545
8.10.2 Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken / 546
8.10.3 Gegevensuitwisseling / 546
8.10.4 Samenhangende objectenregistratie / 547

Trefwoordenregister / 549

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdzaken Fiscaliteit & Vastgoed