Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen 2024

Paperback Nederlands 2023 9789013170863
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verkooppositie 1671Hoogste positie: 40
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Hoe dient de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen eruit te zien? Met dit naslagwerk beschik je over alle Richtlijnen voor een correcte jaarverslaggeving. Uiteraard zijn in deze vernieuwde editie alle actuele wijzigingen op een heldere wijze verwerkt.

Voor een correcte jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen is het essentieel om de actuele Richtlijnen scherp in het vizier te houden. De jaarlijks terugkerende uitgave Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen, opgesteld door de Raad van Jaarverslaggeving, geeft je hierin de noodzakelijke handvatten. De bundel brengt alle actuele Richtlijnen bijeen waarmee u de jaarverslaggeving van A tot Z correct kunt uitvoeren én doorgronden.

De vernieuwde editie bevat een gestructureerd overzicht van alle Richtlijnen die van toepassing zijn op de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024. De wetteksten opgenomen in deze bundel zijn gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli 2023. De praktijkgerichte en toegankelijke benadering maken de bundel van onschatbare waarde voor elke professional die in aanraking komt met jaarverslagen voor grote en middelgrote rechtspersonen.

Uiteraard zijn de Richtlijnen in deze vernieuwde editie waar nodig herzien en vindt u alle relevante aanpassingen doorgevoerd. Middels een verticale streep in de kantlijn ziet u direct welke onderdelen ten opzichte van de voorgaande editie inhoudelijk zijn gewijzigd. Voor de doorgevoerde wijzigingen, zie ‘Ten geleide bij editie 2023’.

Specificaties

ISBN13:9789013170863
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1584
Druk:1
Verschijningsdatum:3-10-2023
ISSN:

Lezersrecensies

4.7 van de 5
3 stemmen
2
1
0
0
0

Inhoudsopgave

Ten geleide / 23
Voorwoord / 25
Ten geleide bij editie 2024 / 31

Afdeling 1 ALGEMENE GRONDSLAGEN / 39
100 Inleiding / 41
§ 100.0 Definities / 41
§ 100.1 Toepassing Richtlijnen en IFRS* in de geconsolideerde en/of enkelvoudige jaarrekening / 41
§ 100.2 Algemene opmerkingen over de Richtlijnen / 47
§ 100.3 Opzet van de Richtlijnen / 50
§ 100.4 Status van de Richtlijnen / 50
Bijlage 1 Voorbeelden van verwerking van intercompany-transacties bij combinatie 3 / 53
110 Doelstellingen en uitgangspunten / 56
115 Criteria voor opname en vermelding van gegevens / 63
§ 115.0 Definities / 63
§ 115.1 Criteria voor opname van activa en posten van het vreemd vermogen / 63
§ 115.2 Criteria voor vermelding / 67
§ 115.3 Verrekenen en salderen / 72
120 Prijsgrondslagen / 74
§ 120.0 Definities / 74
§ 120.1 Inleiding / 74
§ 120.2 Begripsbepalingen / 75
§ 120.3 (vervallen) / 76
§ 120.4 Toelichting / 76
121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa / 77
§ 121.0 Definities / 77
§ 121.1 Inleiding / 77
§ 121.2 Het onderkennen van bijzondere waardeverminderingen / 78
§ 121.3 De bepaling van de realiseerbare waarde / 80
§ 121.4 Bepaling en verantwoording van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 84
§ 121.5 Kasstroomgenererende eenheden / 85
§ 121.6 Terugneming van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 89
§ 121.7 Vergoedingen voor bijzondere waardeverminderingen of verlies van activa / 92
§ 121.8 Presentatie en toelichting / 92
Bijlage 1 Voorbeeld — bepaling van een kasstroomgenererende eenheid / 95
Bijlage 2 Voorbeeld — berekening van de bedrijfswaarde en de verwerking van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 96
122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta / 99
§ 122.0 Definities / 99
§ 122.1 Inleiding / 100
§ 122.2 Verslaggeving in de functionele valuta van transacties luidende in vreemde valuta / 103
§ 122.3 Gebruik van een presentatievaluta die verschilt van de functionele valuta, waaronder omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland / 106
§ 122.4 Presentatie van de rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte omrekeningsverschillen in de enkelvoudige jaarrekening / 110
§ 122.5 Toelichting / 111
§ 122.6 Overgangsbepalingen / 112
Bijlage Voorbeeld omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland / 114
135 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat / 115
§ 135.1 Wettelijke bepalingen en definities / 115
§ 135.2 Grondslagen / 115
140 Stelselwijzigingen / 118
§ 140.0 Definities / 118
§ 140.1 Wettelijke bepalingen en definities / 119
§ 140.2 Stelselmatigheid en wijziging van een stelsel / 119
145 Schattingswijzigingen / 123
§ 145.0 Definities / 123
§ 145.1 Inleiding / 123
§ 145.2 (vervallen) / 123
§ 145.3 Het verwerken van schattingswijzigingen / 123
150 Foutherstel / 125
§ 150.0 Definities / 125
§ 150.1 Wettelijke bepalingen en definities / 125
§ 150.2 De verwerking, presentatie en toelichting van foutherstel / 126
Bijlage Voorbeeld verwerking van een materiële fout die effect heeft op het eigen vermogen / 128
160 Gebeurtenissen na balansdatum / 130
§ 160.1 Inleiding / 130
§ 160.2 Verwerking / 131
§ 160.3 (vervallen) / 134
§ 160.4 Toelichting en bestuursverslag / 134
Bijlage 1 Verwerken en toelichten gebeurtenissen na balansdatum / 137
Bijlage 2 Voorbeeld balans vóór winstbestemming / 139
170 Discontinuïteit en materiële onzekerheid over continuïteit / 140
§ 170.1 Inleiding / 140
§ 170.2 Discontinuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon is onontkoombaar / 141
§ 170.3 Materiële onzekerheid over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon / 143
Bijlage 1 Continuïteitsscenario’s en relevante verslaggevingsvoorschriften / 145
190 Overige algemene uiteenzettingen / 147
§ 190.1 Geldeenheid en taal / 147
§ 190.2 Onderscheid vast/vlottend / 149
§ 190.3 (vervallen) / 150
§ 190.4 Samengestelde transacties (‘package deals’) / 151

Afdeling 2 JAARREKENINGPOSTEN / 153
210 Immateriële vaste activa / 155
§ 210.0 Definities / 155
§ 210.1 Algemeen / 155
§ 210.2 Waardering bij eerste verwerking van een immaterieel vast actief / 158
§ 210.3 Waardering na eerste verwerking / 164
§ 210.4 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa / 166
§ 210.5 Presentatie en toelichting / 170
Bijlage Bij alinea 210.117 Websitekosten / 173
212 Materiële vaste activa / 177
§ 212.0 Definities / 177
§ 212.1 Inleiding / 177
§ 212.2 Verwerking in de balans / 178
§ 212.3 Waardering bij eerste verwerking / 180
§ 212.4 Waardering na eerste verwerking / 183
§ 212.5 Verwerking bij buitengebruikstelling of desinvestering / 196
§ 212.6 Presentatie / 197
§ 212.7 Toelichting / 198
§ 212.8 Overgangsbepalingen / 201
Bijlage Voorbeelden van verwerking / 204
213 Vastgoedbeleggingen / 216
§ 213.0 Definities / 216
§ 213.1 Inleiding / 216
§ 213.2 Verwerking / 219
§ 213.3 Eerste waardering / 219
§ 213.4 Uitgaven na eerste verwerking / 220
§ 213.5 Waardering na eerste verwerking / 221
§ 213.6 Herclassificatie / 224
§ 213.7 Buitengebruikstelling en afstoting / 226
§ 213.8 Toelichting / 226
§ 213.9 Overgangsbepaling / 229
214 Financiële vaste activa / 230
§ 214.0 Definities / 230
§ 214.1 Inleiding / 231
§ 214.2 Begripsbepaling / 231
§ 214.3 Waardering van deelnemingen / 233
§ 214.4 Waardering overige financiële vaste activa / 246
§ 214.5 Resultaatbepaling / 247
§ 214.6 Presentatie en toelichting / 248
§ 214.7 Overgangsbepaling / 251
Bijlage 1 Stroomschema waardering van deelnemingen / 252
Bijlage 2 Voorbeeld uitgifte van aandelen door de deelneming / 253
Bijlage 3 Voorbeeld inkoop van aandelen door de deelneming / 254
215 Joint ventures / 255
§ 215.0 Definities / 255
§ 215.1 Inleiding / 255
§ 215.2 Verwerking / 255
216 Fusies en overnames / 258
§ 216.0 Definities / 258
§ 216.1 Inleiding / 258
§ 216.2 Overnames / 261
§ 216.3 Samensmelting van belangen / 273
§ 216.4 Toelichting / 274
§ 216.5 Overige onderwerpen / 277
§ 216.6 Fusies tussen stichtingen en verenigingen en overnames door stichtingen en verenigingen / 278
§ 216.7 Overgangsbepaling / 280
Bijlage Voorbeelden van stapsgewijze overname / 281
217 Consolidatie / 283
§ 217.0 Definities / 283
§ 217.1 Inleiding / 283
§ 217.2 Consolidatieplicht / 284
§ 217.3 Consolidatiekring / 290
§ 217.4 Nadere bijzonderheden met betrekking tot consolidatieplicht en consolidatiekring / 294
§ 217.5 Consolidatiemethoden / 295
§ 217.6 Presentatie en toelichting / 297
Bijlage Stroomschema / 299
220 Voorraden / 300
§ 220.0 Definities / 300
§ 220.1 Inleiding / 300
§ 220.2 Verwerking in de balans / 301
§ 220.3 Waardering / 302
§ 220.4 Verwerking waardeveranderingen van agrarische voorraden gewaardeerd tegen actuele waarde / 308
§ 220.5 Presentatie / 309
§ 220.6 Toelichting / 310
Bijlage Stroomschema waardering en verwerking agrarische voorraden / 313
221 Onderhanden projecten / 314
§ 221.0 Definities / 314
§ 221.1 Inleiding / 314
§ 221.2 Uitwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 318
§ 221.3 Verwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 323
§ 221.4 Presentatie en toelichting / 328
§ 221.5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 331
§ 221.6 Overgangsbepalingen / 334
Bijlage bij paragraaf 5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 336
222 Vorderingen / 341
§ 222.0 Definities / 341
§ 222.1 Inleiding / 341
§ 222.2 Waardering en resultaatbepaling / 343
§ 222.3 Presentatie en toelichting / 344
224 Overlopende activa / 347
226 Effecten / 349
§ 226.0 Definities / 349
§ 226.1 Inleiding / 349
§ 226.2 Waardering en resultaatbepaling / 350
§ 226.3 Presentatie en toelichting / 352
228 Liquide middelen / 353
§ 228.0 Definities / 353
§ 228.1 Inleiding / 353
§ 228.2 Waardering / 353
§ 228.3 Presentatie en toelichting / 353
240 Eigen vermogen / 355
§ 240.0 Definities / 355
§ 240.1 Inleiding / 356
§ 240.2 Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening / 357
§ 240.3 Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening / 374
§ 240.4 Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen / 375
Bijlage Voorbeeld voor de presentatie binnen het eigen vermogen van financiële instrumenten met de economische realiteit van vreemd vermogen indien de classificatie wordt gebaseerd op de juridische vorm van het financiële instrument (zie alinea 207) / 379
252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa / 381
§ 252.0 Definities / 381
§ 252.1 Inleiding / 382
§ 252.2 Verwerking / 384
§ 252.3 Waardering / 387
§ 252.4 Toepassing van grondslagen van verwerking en waardering / 389
§ 252.5 Presentatie en toelichting / 395
Bijlage Stroomschema / 399
254 Schulden / 400
§ 254.0 Definities / 400
§ 254.1 Inleiding / 400
§ 254.2 Waardering / 402
§ 254.3 Presentatie / 402
§ 254.4 Toelichting / 404
Bijlage Voorbeeld van mutatieoverzicht langlopende schulden / 407
258 Overlopende passiva / 408
260 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening / 410
§ 260.0 Definities / 410
§ 260.1 Inleiding / 410
§ 260.2 Deelnemingen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode / 412
§ 260.3 Deelnemingen gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele waarde / 415
§ 260.4 Consolidatie / 416
§ 260.5 Verwerking in de jaarrekening van de deelneming / 417
Bijlage Voorbeelden van de verwerking van resultaten op intercompany-transacties / 418
265 Overzicht van het totaalresultaat / 423
§ 265.1 Algemeen / 423
§ 265.2 Inhoud van het overzicht van het totaalresultaat / 424
Bijlage Voorbeelden van presentatie van het overzicht van het totaalresultaat / 426
270 De winst-en-verliesrekening / 429
§ 270.0 Definities / 429
§ 270.1 De verwerking van opbrengsten / 429
§ 270.2 Netto-omzet / 443
§ 270.3 De verwerking van lasten / 444
§ 270.4 Bijzondere baten en lasten / 445
§ 270.5 Overige detaillering van de winst-en-verliesrekening / 447
§ 270.6 Toelichting / 449
§ 270.7 Overgangsbepalingen / 450
Bijlage 1 bij paragraaf 1 De verwerking van opbrengsten / 451
Bijlage 2 bij paragraaf 1 Verwerking van verkooptransacties met terug(ver)koopovereenkomsten / 469
271 Personeelsbeloningen / 481
§ 271.0 Definities / 481
§ 271.1 Algemeen / 483
§ 271.2 Beloningen tijdens het dienstverband / 484
§ 271.3 Pensioenen / 487
§ 271.4 Vut en andere non-activiteitsregelingen / 496
§ 271.5 Ontslagvergoedingen / 497
§ 271.6 Bezoldigingen van bestuurders en commissarissen / 498
§ 271.7 Bezoldiging publieke en semipublieke sector / 501
Bijlage 1 Nadere toelichting op paragraaf 3 / 502
Bijlage 2 Nadere toelichting op de Projected Unit Credit Method / 503
Bijlage 3 Overzicht vormen van bezoldiging, die in elk geval onder de reikwijdte van artikel 2:383(c) BW vallen / 504
272 Belastingen naar de winst / 506
§ 272.0 Definities / 506
§ 272.1 Inleiding / 507
§ 272.2 Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen / 508
§ 272.3 Verwerking van latente belastingverplichtingen en -vorderingen / 508
§ 272.4 Waardering / 513
§ 272.5 Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde of verrekenbare belasting en latente belasting / 515
§ 272.6 Presentatie / 517
§ 272.7 In de toelichting op te nemen gegevens / 519
§ 272.8 Belastingen binnen een fiscale eenheid / 521
273 Rentelasten / 524
§ 273.0 Definities / 524
§ 273.1 Algemeen / 524
§ 273.2 Verwerking / 525
§ 273.3 Presentatie / 528
274 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun / 529
§ 274.0 Definities / 529
§ 274.1 Inleiding / 530
Bijlage Verwerking van om niet verkregen en gekochte emissierechten / 533
275 Op aandelen gebaseerde betalingen / 540
§ 275.0 Definities / 540
§ 275.1 Inleiding / 541
§ 275.2 Verwerking en waardering - transacties anders dan met personeel / 543
§ 275.3 Verwerking en waardering - transacties met personeel / 545
§ 275.4 Toepassing waarderingsgrondslagen / 549
§ 275.5 Presentatie en toelichting / 550
§ 275.6 Overgangsbepalingen / 552
Bijlage 1 Stroomschema / 553
Bijlage 2 Voorbeeld verwerking van op aandelen gebaseerde betalingen / 554
290 Financiële instrumenten / 560
§ 290.0 Definities / 560
§ 290.1 Inleiding / 563
§ 290.2 Toepassingsgebied / 565
§ 290.3 Wettelijke bepalingen / 567
§ 290.4 Categorieën / 568
§ 290.5 Waardering en resultaatbepaling / 569
§ 290.6 Hedge-accounting / 584
§ 290.7 Opnemen en niet langer verwerken in de balans / 599
§ 290.8 Presentatie / 600
§ 290.9 In de toelichting op te nemen gegevens / 613
§ 290.10 Overgangsbepaling / 630
Bijlage 1 Voorbeeld van de effectieve-rentemethode / 632
Bijlage 2 Voorbeeld van een samengesteld instrument / 635
Bijlage 3 Voorbeelden van hedge-accounting / 637
Bijlage 4 Voorbeeld van een in een contract besloten derivaat, uitwerking van alinea 825 en verder / 653
Bijlage 5 Voorbeelden van in een contract besloten derivaten en de noodzaak deze af te splitsen conform alinea 825 en verder / 654
Bijlage 6 Voorbeelden financiële instrumenten al dan niet met winstafhankelijke betalingen / 657
292 Leasing / 660
§ 292.0 Definities / 660
§ 292.1 Inleiding / 662
§ 292.2 Leases in de jaarrekening van de lessee / 672
§ 292.3 Leases in de jaarrekening van de lessor / 676
§ 292.4 Sale and leaseback-transacties / 680
§ 292.5 Samengestelde transacties met de juridische vorm van een leaseovereenkomst / 682
§ 292.6 Overgangsbepalingen / 685
Bijlage 1 Voorbeeld verwerking van een financiële lease / 686
Bijlage 2 Voorbeeld verwerking van een sale en financiële leaseback / 690
Bijlage 3 Sale and leaseback-transacties die leiden tot een operationele lease / 693
Bijlage 4 Samengestelde transacties met de juridische vorm van een leaseovereenkomst / 698

Afdeling 3 TOELICHTING / 701
300 Functie en indeling / 703
305 Vrijstellingen voor groepsmaatschappijen / 707
§ 305.1 Vrijstelling ten aanzien van de inrichting van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van een moedermaatschappij / 707
§ 305.2 Vrijstelling ten aanzien van een jaarrekening van een tot een groep behorende rechtspersoon / 707
315 Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen / 710
§ 315.1 Indeling naar grootte / 710
§ 315.2 Vrijstellingen / 712
Bijlage 1 Wettelijke inrichtings- en publicatievoorschriften voor middelgrote rechtspersonen / 713
Bijlage 2 Vrijstellingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / 720
Bijlage 3 Modellen voor middelgrote rechtspersonen / 724
330 Verbonden partijen / 729
§ 330.0 Definities / 729
§ 330.1 Inleiding / 729
§ 330.2 Presentatie en toelichting / 730
340 Winst per aandeel / 732
§ 340.0 Definities / 732
§ 340.1 Inleiding / 732
§ 340.2 Berekening van de winst per aandeel / 732
§ 340.3 Aanpassing vergelijkende cijfers / 737
§ 340.4 Presentatie / 738
§ 340.5 Toelichting / 738
Bijlage Rekenvoorbeelden / 740
345 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten / 746
§ 345.0 Definities / 746
§ 345.1 Algemeen / 746
§ 345.2 Begripsbepaling / 746
§ 345.3 In de toelichting op te nemen gegevens / 749
§ 345.4 Presentatie en toelichting / 750
Bijlage Voorbeeld verwerking afstoten segment / 752
350 Gesegmenteerde informatie / 755
§ 350.1 Inleiding / 755
§ 350.2 Wettelijk te geven informatie over netto-omzet / 755
§ 350.3 Aanvullende gesegmenteerde informatie / 756
Bijlage Stroomschema samenstelling te rapporteren segmenten / 760
360 Het kasstroomoverzicht / 761
§ 360.0 Definities / 761
§ 360.1 Algemeen / 761
§ 360.2 Inhoud van het kasstroomoverzicht / 762
§ 360.3 Toelichting op het kasstroomoverzicht / 766
Bijlage Voorbeeld van een kasstroomoverzicht / 768
390 Overige in de toelichting op te nemen informatie / 779
§ 390.1 Informatie over dienstverlening uit hoofde van concessie / 779
§ 390.2 Niet in de balans opgenomen regelingen / 780
§ 390.3 Vermelding accountantshonoraria / 781
394 Tussentijdse berichten / 784
§ 394.0 Definities / 784
§ 394.1 Inleiding / 784
§ 394.2 Wettelijke bepalingen / 784
§ 394.3 Vorm en inhoud van een tussentijds bericht / 785
§ 394.4 De verwerking en waardering van posten in een tussentijds bericht / 788
§ 394.5 Halfjaarlijks bestuursverslag / 789
§ 394.6 Verklaring inzake halfjaarlijkse financiële verslaggeving / 789
Bijlage Nadere illustratie van wat wordt gepresenteerd door een rechtspersoon die halfjaarlijks respectievelijk per kwartaal rapporteert / 790
396 Openbaarmaking / 791
398 Accountantsonderzoek / 795

Afdeling 4 BESTUURSVERSLAG, OVERIGE GEGEVENS EN OVERIGE INFORMATIE / 799
400 Bestuursverslag / 801
§ 400.0 Doel en opbouw van dit hoofdstuk / 801
§ 400.1 Voorschriften geldend voor middelgrote en grote rechtspersonen / 802
§ 400.2 Aanvullende voorschriften voor grote rechtspersonen / 811
§ 400.3 Aanvullende voorschriften voor (bepaalde) organisatie van openbaar belang (OOB) / 816
§ 400.4 Aanvullende voorschriften op basis van beursgenoteerd zijn van aandelen of andere effecten / 819
Bijlage Overzicht inhoud bestuursverslag / 830
404 Bezoldigingsverslag en remuneratierapport / 836
§ 404.1 Algemeen / 836
405 Verslag raad van commissarissen / 839
§ 405.1 Algemeen / 839
410 Overige gegevens / 843
420 Winstbestemming, verwerking verlies / 845
430 Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten / 847

Afdeling 5 COUNTRY-BY-COUNTRY-REPORTING / 849
500 Landeninformatie - rapportage van betalingen aan overheden (‘country-by-country-reporting’) / 851
§ 500.1 Inleiding / 851
§ 500.2 Banken en beleggingsentiteiten / 853

Afdeling 6 BIJZONDERE BEDRIJFSTAKKEN / 855
600 Banken / 857
§ 600.0 Definities / 857
§ 600.1 Inleiding / 857
§ 600.2 Balans / 862
§ 600.3 Winst-en-verliesrekening / 876
Bijlage 1 Model kasstroomoverzicht / 880
Bijlage 2 Voorbeeld overzicht van op balansdatum openstaande derivatentransacties / 882
605 Verzekeringsmaatschappijen / 883
§ 605.0 Definities / 883
§ 605.1 Inleiding / 884
§ 605.2 Beleggingen / 885
§ 605.3 Overige activa en overige passiva / 890
§ 605.4 Eigen vermogen / 891
§ 605.5 Technische voorzieningen / 895
§ 605.6 Winst-en-verliesrekening / 909
§ 605.7 Risicoparagraaf / 916
§ 605.8 Overige onderwerpen / 918
Bijlage 1 Model kasstroomoverzicht / 921
Bijlage 2 Waarderingsmogelijkheden beleggingen en verzekeringsverplichtingen / 924
Bijlage 3 Verwerking latente en discretionaire winstdelingen / 925
Bijlage 4 Voorbeeld mutatieoverzichten geldend voor de voorziening verzekeringsverplichtingen / 934
Bijlage 5 Voorbeeld mutatieoverzichten geldend voor de voorziening respectievelijk reserve discretionaire winstdeling / 936
Bijlage 6 Voorbeeld schade / 937
610 Pensioenfondsen / 939
§ 610.0 Definities / 939
§ 610.1 Algemene uiteenzettingen / 939
§ 610.2 Balans / 942
§ 610.3 Staat van baten en lasten / 955
§ 610.4 Risicoparagraaf / 958
§ 610.5 Overige onderwerpen / 960
§ 610.6 Code Pensioenfondsen / 962
Bijlage 1 Voorbeeld Balans pensioenfonds / 963
Bijlage 2 Voorbeeld Staat van baten en lasten pensioenfonds / 964
Bijlage 3 Voorbeeld Kasstroomoverzicht pensioenfonds / 965
611 Premiepensioeninstellingen / 966
§ 611.0 Definities / 966
§ 611.1 Algemene uiteenzettingen / 966
§ 611.2 Balans / 967
§ 611.3 Winst-en-verliesrekening / 971
§ 611.4 Overige onderwerpen / 973
Bijlage 1 Voorbeeld Balans PPI / 975
Bijlage 2 Voorbeeld Winst-en-verliesrekening PPI / 976
615 Beleggingsentiteiten / 977
§ 615.0 Definities / 977
§ 615.1 Inleiding / 978
§ 615.2 Waardering van beleggingen en transactiekosten / 979
§ 615.3 Inrichting en presentatie van de jaarrekening / 981
§ 615.4 Toelichting / 985
§ 615.5 Aanvullende voorschriften voor het bestuursverslag / 996
§ 615.6 Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) / 999
§ 615.7 Specifieke onderwerpen / 999
§ 615.8 Beleggingsentiteiten uit landen met adequaat toezicht / 1003
§ 615.9 Tussentijdse berichten / 1003
Bijlage 1 Voorbeelden van kasstroomoverzichten / 1005
Bijlage 2 Schematisch overzicht van informatieverstrekking door paraplufondsen (zie alinea 718) / 1008
620 Coöperaties / 1011
§ 620.0 Definities / 1011
§ 620.1 Begripsbepaling / 1011
§ 620.2 Balans / 1012
§ 620.3 Exploitatierekening / 1014
§ 620.4 Overige onderwerpen / 1014
Bijlage Voorbeeld 1 Exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden / 1016
Bijlage Voorbeeld 2 Exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden / 1017
630 Commerciële stichtingen en verenigingen / 1018
§ 630.0 Definities / 1018
§ 630.1 Algemene uiteenzetting / 1018
§ 630.2 Presentatie / 1020
§ 630.3 Toelichting / 1022
§ 630.4 Bijzondere onderwerpen / 1023
640 Organisaties-zonder-winststreven / 1025
§ 640.0 Definities / 1025
§ 640.1 Algemene uiteenzetting / 1025
§ 640.2 Verwerking en waardering / 1027
§ 640.3 Presentatie / 1029
§ 640.4 Toelichting / 1032
§ 640.5 Bijzondere onderwerpen / 1034
§ 640.6 Overgangsbepaling / 1039
645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting / 1041
§ 645.0 Definities / 1041
§ 645.1 Algemene uiteenzettingen / 1041
§ 645.2 Verwerking en waardering / 1042
§ 645.3 Presentatie en toelichting / 1047
§ 645.4 Bijzondere onderwerpen / 1050
§ 645.5 Overgangsbepalingen / 1051
650 Fondsenwervende organisaties / 1053
§ 650.0 Definities / 1053
§ 650.1 Algemene uiteenzettingen / 1053
§ 650.2 Verwerking en waardering / 1054
§ 650.3 Presentatie en toelichting / 1055
§ 650.4 Bijzondere onderwerpen / 1062
Bijlage 1 Model balans jaar t, vergelijkende cijfers jaar t-1 / 1069
Bijlage 2 Model van baten en lasten jaar t, vergelijkende cijfers t-1 / 1070
Bijlage 3 Model toelichting bestedingen / 1071
655 Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen / 1072
§ 655.0 Definities / 1072
§ 655.1 Algemene uiteenzettingen / 1073
§ 655.2 Verwerking en waardering / 1077
§ 655.3 Presentatie / 1077
§ 655.4 Toelichting / 1080
§ 655.5 Bijzondere onderwerpen / 1082
Bijlage 1 Model voor de toelichting op de balans / 1088
Bijlage 2 Modellen voor de toelichting op de winst-en-verliesrekening / 1089
660 Onderwijsinstellingen / 1090
§ 660.0 Definities / 1090
§ 660.1 Inleiding / 1091
§ 660.2 Verwerking en waardering / 1092
§ 660.3 Presentatie / 1093
§ 660.4 Toelichting / 1095
§ 660.5 Bijzondere onderwerpen / 1096
§ 660.6 Overgangsbepalingen / 1101
Bijlage Modellen voor de balans, staat van baten en lasten, kasstroomoverzicht en toelichting / 1104

Afdeling 9 BIJLAGEN / 1115
900 Wetteksten / 1117
§ 900.1 Tekst van Titel 9 Boek 2 BW / 1119
§ 900.2 Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW / 1160
§ 900.3 Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007 / 1184
§ 900.4 Tekst van enkele artikelen van de Wet op de ondernemingsraden / 1186
§ 900.5 Tekst van enkele artikelen van de Wet op het financieel toezicht / 1189
§ 900.6 Tekst van enkele artikelen van de Wet toezicht financiële verslaggeving / 1193
§ 900.7 Definitie verbonden partijen volgens IAS 24 / 1199
910 Modellen en besluiten / 1201
§ 910.1 Besluit modellen jaarrekening / 1203
§ 910.2 Besluit actuele waarde / 1238
§ 910.3 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten / 1249
§ 910.4 Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening / 1259
§ 910.5 Besluit jaarrekening banken / 1260
§ 910.6 Besluit elektronische deponering handelsregister / 1269
§ 910.7 Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 / 1277
§ 910.8 Tekst van enkele artikelen van het Besluit toezicht financiële verslaggeving / 1288
§ 910.9 Tekst van enkele artikelen van besluit van 18 december 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en enige andere wijzigingen / 1290
§ 910.10 Tekst van enkele artikelen van de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 / 1291
§ 910.11 Regeling openbare jaarverantwoording WMG en enkele artikelen Regeling Jeugdwet / 1295
§ 910.12 Regeling jaarverslaggeving onderwijs / 1303
§ 910.13 Tekst van enkele artikelen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 1313
§ 910.14 Tekst van enkele artikelen van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 1318
§ 910.15 Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten / 1319
§ 910.16 Besluit rapportage van betalingen aan overheden / 1326
§ 910.17 Besluit inhoud bestuursverslag / 1329
§ 910.18 Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn / 1343
§ 910.19 Besluit bekendmaking niet-financiële informatie / 1344
§ 910.20 Besluit instelling auditcommissie / 1357
911 Codes en richtsnoeren / 1359
§ 911.1 Nederlandse Corporate Governance Code / 1361
§ 911.2 Richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage / 1396
920 Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving / 1417
§ 920.1 Introductie / 1422
§ 920.2 Maatschappelijke verslaggeving / 1423
§ 920.3 De kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving / 1427
§ 920.4 De inhoud van maatschappelijke verslaggeving / 1433
§ 920.5 Totstandkoming van maatschappelijke verslaggeving / 1443
§ 920.6 Presentatie / 1445
921 Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie / 1449
Inhoudsopgave / 1451
Samenvatting / 1453
§ 921.1 Algemeen / 1456
§ 921.2 Classificatie / 1456
§ 921.3 Waardering van DB-regelingen: risicodeling en gezamenlijke financiering / 1464
Bijlage Belangrijkste relevante bepalingen uit IAS 19R / 1472
930 Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen / 1475
Inhoudsopgave / 1477
Toelichting / 1479
Voorwoord / 1480
Inleiding / 1481
Het doel van de jaarrekening / 1484
Grondbeginselen / 1486
Kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen / 1487
De elementen van jaarrekeningen / 1491
Verwerking van de elementen van jaarrekeningen / 1497
Waardering van de elementen van jaarrekeningen / 1500
Vermogensbegrippen en vermogensinstandhoudingsdoelstellingen / 1501
940 Begrippen / 1503

REGISTERS / 1549
950 Register wetsartikelen / 1551
990 Onderwerpenregister / 1563

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen 2024