Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Basisteksten Internationaal en Europees Strafrecht

(Belgisch en internationaal recht)

Paperback Nederlands 2014 9789046606520
Niet leverbaar.

Samenvatting

Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is gegeven aan initiatieven gericht op de aanpak van internationale of georganiseerde criminaliteit en terrorisme.

Het nationale deel bevat, naast essentiële uittreksels uit het Strafwetboek, de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek, alle wetteksten die specifiek betrekking hebben op aspecten van internationale samenwerking in strafzaken.

Wat het multilaterale niveau betreft, is een onderscheid gemaakt naargelang het internationaal samenwerkingsverband waarbinnen de teksten tot stand zijn gekomen: Benelux, Prüm, Europese Unie (m.i.v. Schengen), Raad van Europa of Verenigde Naties.

Zowel studenten, rechtspractici (magistraten, advocaten, politieambtenaren,...) als beleidsmakers beschikken met dit zakwetboekje over een accurate, zeer recente en voordelige tekstuitgave van de elementaire bronnen ter zake.

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari 2014.

Specificaties

ISBN13:9789046606520
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:854
Druk:1
Verschijningsdatum:3-2-2014
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Gert Vermeulen

Gert Vermeulen is Senior Full Professor of European and international Criminal Law and Data Protection Law, Director of the Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Director of the Knowledge and Research Platform on Privacy, Information Exchange, Law Enforcement and Surveillance (PIXLES) and Director of the Smart Solutions for Secure Societies (i4S) business development center, all at Ghent University, Belgium. He is also General Director Publications of the AIDP and Editor-in-Chief of the RIDP.

Andere boeken door Gert Vermeulen

Inhoudsopgave

Nationaal......................................................................................................................................................... 13
Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867) ................................................................................................. 15
Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen .......................................................................................................... 16
Uitleveringswet 15 maart 1874 ........................................................................................................................ 17
Artikelen 6 – 14 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering (Wet 17 april 1878) .................................. 19
Artikelen 11 en 873 Gerechtelijk Wetboek (Wet 10 oktober 1967) ................................................................. 24
Wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, de overname en de
overdracht van het toezicht op voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde
personen, en de overname en de overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en
maatregelen ...................................................................................................................................................... 25
Wet 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van
inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen ..................................................................................................... 29
Wet 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel ............................................................... 33
Wet 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de
internationale straftribunalen ........................................................................................................................... 45
Wet 21 juni 2004 tot omzetting van het besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de
oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken .................... 59
Wet 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging
van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering...................................................................................... 62
Wet 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van
rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie ............................................ 67
Wet van 21 mei 2013 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen
en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve
straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie ............................................................................. 79
Benelux ........................................................................................................................................................... 89
Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk
België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ................................................. 91
Verdrag 8 juni 2004 tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het
Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden ................................................. 102
Prüm ............................................................................................................................................................. 115
Verdrag 27 mei 2005 tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje,
de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het
bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie ... 117
Europese Unie .............................................................................................................................................. 133
Geconsolideerde versie van het Verdrag van 25 maart 1957 betreffende de Werking van de Europese
Unie (laatst gewijzigd door Lissabon, 13 december 2007) ............................................................................ 135
Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen .......................................................................................................................................................... 170
8
Protocol betreffende het Schengenacquis dat is opgenomen in het kader van de Europese Unie
(Amsterdam, 2 oktober 1997, laatst gewijzigd door Lissabon, 13 december 2007) ...................................... 200
Overeenkomst 6 november 1990 tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen betreffende de
overdracht van strafvervolging ...................................................................................................................... 202
Geconsolideerde versie van het Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie (laatst
gewijzigd door Lissabon, 13 december 2007) ................................................................................................ 205
Richtlijn 95/46/EG 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens ............................................................................................................................... 224
Geconsolideerde versie van de Overeenkomst 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied ....................... 237
Protocol 8 mei 2003 tot wijziging, wat betreft de vorming van een referentiebestand van
onderzoeksdossiers op douanegebied, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op
douanegebied ................................................................................................................................................. 245
Besluit van de Raad van 30 november 2009 inzake het gebruik van informatica op douanegebied ............... 248
Overeenkomst 18 december 1997 inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de
douaneadministraties ..................................................................................................................................... 260
Strategie 27 maart 2000 voor het begin van het nieuwe millennium, ter voorkoming en bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit ........................................................................................................................... 274
Overeenkomst 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van
de Europese Unie ........................................................................................................................................... 300
Protocol 16 oktober 2001 bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
tussen de lidstaten van de Europese Unie ...................................................................................................... 313
Programma van maatregelen van 30 november 2000 om uitvoering te geven aan het beginsel van
wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen ................................................................................ 318
Kaderbesluit 26 juni 2001 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing,
inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdrijven .................................. 328
Geconsolideerde versie van het besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van
Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken ......................................... 330
Agreement of 9 June 2004 between Eurojust and Europol ............................................................................ 353
Kaderbesluit 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding zoals geamendeerd door het Kaderbesluit van 28
november 2008 .............................................................................................................................................. 359
Kaderbesluit 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering
tussen de lidstaten .......................................................................................................................................... 363
Overeenkomst 25 juni 2003 betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en
de Verenigde Staten van Amerika .................................................................................................................. 376
Overeenkomst 25 juni 2003 betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van
Amerika ......................................................................................................................................................... 383
Kaderbesluit van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot
bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken ................................................................................................ 389
Kaderbesluit van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op geldelijke sancties .................................................................................................................... 395
Kaderbesluit van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op beslissingen tot confiscatie ....................................................................................................... 402
9
Kaderbesluit 18 december 2006 betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en
inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie ....................... 411
Besluit van de Raad van 6 december 2007 betreffende de samenwerking tussen de nationale bureaus
voor de ontneming van vermogensbestanddelen op het gebied van de opsporing en de identificatie van
opbrengsten van misdrijven of andere vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven...... 416
Besluit van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende
samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit ........... 419
Besluit van de Raad van 23 juni 2008 betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de
intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme
en grensoverschrijdende criminaliteit ............................................................................................................ 430
Kaderbesluit van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke
procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie ............. 437
Kaderbesluit van de Raad van 27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens die
worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken ............................... 439
Kaderbesluit van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen
zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie ............................................ 448
Kaderbesluit van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van de
wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op
proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen ................................................................................................ 459
Kaderbesluit van de Raad van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter
verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures ............................... 470
Kaderbesluit van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling
van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten ..................................................................................... 480
Besluit van de Raad van 6 april 2009 betreffende de oprichting van het Europees Strafregister
Informatiesysteem (ECRIS) overeenkomstig artikel 11 van Kaderbesluit 2009/315/JBZ .............................. 485
Besluit van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) ....................... 488
Co-operation agreement of 5 November 2001 between Interpol and Europol ............................................... 517
Kaderbesluit van de Raad van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese
Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als
alternatief voor voorlopige hechtenis ............................................................................................................. 522
Kaderbesluit van de Raad van 30 november 2009 over het voorkomen en beslechten van geschillen over
de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures ....................................................................................... 532
Overeenkomst van 30 november 2009 tussen de Europese Unie en Japan betreffende wederzijdse
rechtshulp in strafzaken ................................................................................................................................. 536
Het Programma van Stockholm — een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de
burger ............................................................................................................................................................. 545
Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht
op vertolking en vertaling in strafprocedures ................................................................................................. 585
Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op
informatie in strafprocedures ......................................................................................................................... 588
Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare
feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ ............................................................................. 591
Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht
op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees
10
aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming
en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming ....................... 601
Raad van Europa ......................................................................................................................................... 607
Europees Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (uittreksel) ...................................................................................................................................... 609
Europees Verdrag 13 december 1957 betreffende uitlevering ....................................................................... 612
Aanvullend Protocol 15 oktober 1975 bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering .............................. 620
Tweede Aanvullend Protocol 17 maart 1978 bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering .................... 622
Derde Aanvullend Protocol van 10 november 2010 bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering ......... 625
Europees Verdrag 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken .................................... 630
Aanvullend Protocol 17 maart 1978 bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken ....................................................................................................................................................... 636
Tweede aanvullend Protocol van 8 november 2001 bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken ................................................................................................................................. 638
Europees Verdrag 30 november 1964 betreffende het toezicht op de voorwaardelijk veroordeelde of in
vrijheid gestelde personen .............................................................................................................................. 651
Europees Verdrag 28 mei 1970 inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen ............................... 656
Europees Verdrag 15 mei 1972 betreffende de overdracht van strafvervolging ............................................. 668
Europees Verdrag 27 januari 1977 tot bestrijding van terrorisme .................................................................. 676
Protocol 15 mei 2003 tot wijziging van het EuropeesVerdrag tot bestrijding van terrorisme ........................ 679
Aanvullend Protocol 15 maart 1978 bij de Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van
inlichtingen over buitenlands recht, gedaan te Londen op 7 juni ................................................................... 684
Verdrag 28 januari 1981 tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens .................................................................................................................................... 686
Aanvullend Protocol van 8 november 2001 bij het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking
tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, betreffende toezichthoudende autoriteiten en
grensoverschrijdende verkeer van gegevens .................................................................................................. 693
Verdrag 21 maart 1983 inzake de overbrenging van gevonniste personen..................................................... 695
Aanvullend Protocol 18 december 1997 bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen .. 702
Overeenkomst 8 november 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de
confiscatie van opbrengsten van misdrijven................................................................................................... 705
Verdrag 23 november 2001 inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische
netwerken....................................................................................................................................................... 718
Aanvullend Protocol van 28 januari 2003 bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten
verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische
of xenofobische aard verricht via computer-systemen ................................................................................... 736
Verdrag van de Raad van Europa 16 mei 2005 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming
en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme .................................... 740
Europees Verdrag 16 mei 2005 ter voorkoming van terrorisme ..................................................................... 761
Verenigde Naties .......................................................................................................................................... 773
Interpol Constitution of 13 June 1956 ............................................................................................................ 775
Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof van 17 juli 1998 .......................................................... 780
11
Amendment to article 8 .................................................................................................................................. 831
Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court ............... 832
Verdrag van de Verenigde Naties van 15 november 2000 tegen transnationale georganiseerde misdaad ...... 834

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Basisteksten Internationaal en Europees Strafrecht