Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Koop

Paperback Nederlands 2014 9789046606940
Niet leverbaar.

Samenvatting

Dit boek gaat over het recht dat van toepassing is op de internationale koop. Vergeleken met andere typen van overeenkomst is er bij de koop van roerende zaken de bijzonderheid dat deze materie in de eerste plaats wordt beheerst door uniform materieel recht, het Weens Koopverdrag (WKV). Het IPR speelt daarbij een indirecte rol. Bij andere typen van koop en voor niet in het WKV geregelde onderwerpen blijft het IPR zijn volledige, directe rol behouden. Dat IPR is te vinden in de Rome-I Verordening, die de opvolger van het EVO is.

Centraal in dit boek staat de koop van roerende zaken en daarmee de toepasselijkheid van het WKV. Daarbij wordt ook een beknopt overzicht van de materiële regels van het WKV gegeven. De behandeling van de Rome-I Verordening vormt de basis voor het IPR met betrekking tot andere typen van koop en varianten daarvan die daarna worden besproken, zoals koop van onroerende zaken, huurkoop, koop van vorderingen (cessie) en aandelen, de alleenverkoopovereenkomst en franchising. Voorts wordt aandacht besteed aan het toepasselijk recht met betrekking tot algemene voorwaarden, de consumentenkoop, eigendomsvoorbehoud en enige andere goederenrechtelijke kwesties en de rechten van de niet-betaalde verkoper.

Wat betreft de internationale bevoegdheid ligt de nadruk op de EEX-Verordening betreffende bevoegdheid en executie van EU-vonnissen, met bijzondere aandacht voor het in de praktijk zo belangrijke art. 5 lid 1 EEX-Vo en art. 23 EEX-Vo voor de forumkeuze.

Specificaties

ISBN13:9789046606940
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:100
Druk:3
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Koop en ruil

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord
Lijst van afkortingen
Verkort geciteerde literatuur

Hoofdstuk 1 . Inleiding: IPR en EPR, systeem en overgangsrecht
§ 1. De CISG, IPR en EPR
§ 2. De LUVI/EKW (tot 1992) en het overgangsrecht
§ 3. Het systeem bij koopovereenkomsten gesloten op of na 1 januari 1992

Hoofdstuk 2. Roerende lichamelijke zaken. Het Weens koopverdrag (CISG)
§ 1. Inleiding
§ 2. Toepasselijkheid CISG, art. 1
2.1 Rechtstreekse toepasselijkheid, art. 1(1) sub a)
2.2. Toepasselijkheid op grond van verwijzingsregels, art. 1(1) sub b)
2.3. Toepasselijkheid CISG en de praktijk
§ 3. Temporele aspecten ex art. 100 en het voorbehoud ex art. 92
§ 4. Begrip ‘koop’ en uitgesloten onderwerpen, artikel 2-5
4.1. Het begrip ‘koop’
4.2. Uitgesloten koopovereenkomsten, art. 2
4.3. Mengvormen, art. 3
4.4. De CISG heeft niet betrekking op de geldigheid van de overeenkomst en de goederenrechtelijke aspecten, art. 4
4.5. De CISG heeft geen betrekking op de aansprakelijkheid voor dood of letsel, art. 5
§ 5. Uitsluiting van de CISG en vervanging van CISG bepalingen door eigen bepalingen, art. 6
5.1. Algemeen
5.2. Vervanging. Betekenis van algemene voorwaarden en Incoterms
5.3. Uitsluiting van de CISG
5.4. Betekenis van een keuze van Nederlands recht of van het recht van een andere CISG-staat
§ 6. Keuze voor de CISG
§ 7. Verhouding tussen CISG en nationaal (koop)recht
7.1. Inleiding; geen koop in de zin van de CISG; uitgesloten onderwerpen
7.2. Niet specifiek in de CISG geregelde onderwerpen: ‘gap filling’ en
algemene principes van de CISG, art. 7 lid 2; Algemene voorwaarden
7.3. Niet door de CISG geregelde onderwerpen: nationaal (koop)recht,
art. 7 lid 2
§ 8. Deel II CISG: Totstandkoming overeenkomst
8.1. Aanbod
8.2. Aanvaarding
8.3. Niet specifiek geregelde onderwerpen
§ 9. Deel III CISG: Koop van roerende zaken
9.1. De verplichtingen van de verkoper
9.2. De verplichtingen van de koper
9.3. Tekortkoming van de verkoper en koper; keurings- en klachttermijn
9.4. Rechtsmiddelen bij tekortkoming
9.5. Overgang van het risico
§ 10.Toepassing van de CISG door niet-CISG Verdragsstaten

Hoofdstuk 3. Verwijzingsregels van het IPR. Rome-I en het EVO
§ 1. Wanneer worden de verwijzingsregels gehanteerd? Verhouding tot CISG
§ 2. Het EVO Verdrag (tot 17 december 2009) en Rome-I (vanaf 17 december 2009). Algemeen
2.1. Inwerkingtreding. Algemeen
2.2. Uniforme interpretatie
2.3. Temporeel toepassingsgebied. Van EVO naar Rome-I
2.4. Universaliteit
2.5. Uitsluiting renvoi
§ 3. Rechtskeuze, art. 3 Rome-I/EVO
3.1. Inleiding
3.2. Hoe moet gekozen worden? Uitdrukkelijke en stilzwijgende rechtskeuze
3.3. Tijdstip van rechtskeuze. Rechtskeuze vooraf en achteraf (processuele rechtskeuze)
3.4. Welk recht mag gekozen worden?
3.5. Beperkingen aan rechtskeuzebevoegdheid
§ 4. Objectieve verwijzingsregel bij gebreke van rechtskeuze, art. 4 Rome-I/4 EVO
4.1. Inleiding en systeem
4.2. Recht van het land waar de verkoper zijn gewone verblijfplaats heeft, art. 4 lid 1 onder a) Rome-I
4.3. Lokalisering van de ‘gewone verblijfplaats’ van de verkoper, art. 19 Rome-I, art 4 lid 2 EVO
4.4. De mogelijkheid van correctie, art. 4 lid 3 Rome-I, art. 4 lid 5 EVO
§ 5. Bepalingen van bijzonder dwingend recht (voorrangsregels),
art. 9 Rome-I/art. 7 EVO, en openbare orde, art. 21 Rome-I/art. 16 EVO
§ 6. Bestaan en materiële geldigheid, art. 9 Rome-I/art. 8 EVO

Hoofdstuk 4. Bijzondere onderwerpen
§ 1. Toepasselijk recht indien de CISG niet van toepassing is
§ 2. Algemene voorwaarden
2.1. Toepasselijkheid
2.2. ‘Battle of forms’
2.3. Toetsing en geldigheid
§ 3. Consumentenkoop
3.1. CISG niet van toepassing op consumentenkoop
3.2. Bijzondere verwijzingsregels, art. 6 Rome-I, art. 5 EVO
3.3. Consumentenkoop en toetsing van algemene voorwaarden; art. 7:6(3)
en art. 7:46(j) BW
§ 4. Koop en documentair krediet, bankgarantie en borgtocht
§ 5. Goederenrechtelijke aspecten en rechten van de niet-betaalde verkoper
5.1. Inleiding
5.2. Overdracht:levering,titel en beschikkingsbevoegdheid
5.3. Eigendomsvoorbehoud
5.4. Recht van reclame
5.5. Het voorrecht van de niet-betaalde verkoper
5.6. Gevolgen van ontbinding
§ 6. Koop en time-share van onroerende zaken
6.1. De koopovereenkomst (obligatoire verhouding); vormvoorschriften
6.2. De goederenrechtelijke overeenkomst (transport, hypotheek)
6.3. Art. 1:88, 89 BW, vervreemding echtelijke woning
6.4. Timeshare
§ 7. Huurkoop en leasing
§ 8. Koop/verkoop van vorderingen op naam. Cessie
8.1. Verbintenissen tussen verkoper/cedent en koper/cessionaris volgens
art. 14 lid 1 Rome-I/art. 12 lid 1 EVO, cessiestatuut
8.2. Goederenrechtelijke kwesties, de overgang zelf
8.3. Kwesties die beheerst worden door het vorderingsstatuut, art. 14 lid 2
Rome-I/art. 12 lid 2 EVO, de positie van de debiteur
§ 9. Koop van aandelen in NV en BV
9.1. CISG niet van toepassing
9.2. Aandelen op naam in BV
9.3. Aandelen aan toonder in NV, effectengiro’s
§ 10. Alleenverkoopovereenkomsten
10.1. Onderscheid exclusiviteit/raamovereenkomst – individuele koopovereenkomsten
10.2. Exclusiviteit/raamovereenkomst
10.3. Individuele koopovereenkomsten
§ 11. Franchising
§ 12. Koop op veiling

Hoofdstuk 5. Internationaal bevoegdheidsrecht
§ 1. Inleiding, EEX-Vo, EEX-Vo ll, EVEX en Rv
§ 2. De bevoegdheidsregels van de EEX-Vo/EEX-Vo II
2.1. Hoofdregel, art. 2 EEX-Vo/art. 4 EEX-Vo II
2.2. Alternatieve bevoegdheidsregels, art. 5 en 6 EEX-Vo/art. 7 en 8 EEX-Vo II
2.3. Bijzondere bevoegdheidsregels: verzekering en consumentenovereenkomst
§ 3. Exclusieve bevoegdheidsregels, art. 22 EEX-Vo/art. 24 EEX-Vo ll
§ 4. Forumkeuze, art. 23, 24 EEX-Vo/art. 25, 26 EEX-Vo ll
§ 5. Voorlopige en bewarende maatregelen, (incasso) kortgeding, art. 31
EEX-Vo/art. 35 EEX-Vo II
§ 6. De alternatieve bevoegdheidsregel van art. 5 lid 1 EEX-Vo/art. 7 lid 1 EEX-Vo II inzake verbintenissen uit overeenkomst
§ 7. Het commune Nederlandse bevoegdheidsrecht
7.1. Inleiding; art. 1-14 Rv
7.2. Hoofdregel: woonplaats gedaagde, art. 2 Rv
7.3. Aanvullende bevoegdheid: plaats van levering in Nederland, art. 6 sub a jo. art. 6a Rv
7.4. Forumkeuze
Trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Koop