Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Boom Basics Insolventierecht

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2022 9789051899481
Direct te downloaden

Samenvatting

In deze Boom Basics staat het insolventierecht centraal.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

Specificaties

ISBN13:9789051899481
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:379
Druk:5
Verschijningsdatum:21-7-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

I Algemeen 11
1 Vier procedures 11
2 Het faillissement 12
3 De surseance van betaling 15
4 De schuldsanering natuurlijke personen 17
5 Herijking van het faillissementsrecht 19

II De faillietverklaring 21
6 Wie failliet verklaard kan worden 21
7 De toestand opgehouden hebben te betalen 23
8 Faillietverklaring op eigen aangifte, op verzoek van een schuldeiser of ambtshalve door de rechter 26
9 Bevoegdheid rechter 30
10 Wijze van behandeling 31
11 Summierlijk blijken van… 32
12 Uitspraak 33
13 Rechtsmiddelen 34
14 Gevolgen van vernietiging van een faillissementsvonnis 40
15 Publicatie en registers 41
16 Opheffing wegens gebrek aan baten 42

III Gevolgen van de faillietverklaring 45
17 Omvang van de boedel 45
18 Verlies van beheer en beschikking 47
19 Verbintenissen na faillietverklaring ontstaan 50
20 Gevolgen voor gerechtelijke procedures 52
21 Individuele beslagen en executies 55
22 Onmogelijkheid van levering 57
23 Wederkerige overeenkomsten 59
24 Doorleveringsverplichting 63
25 Huurovereenkomsten 65
26 Arbeidsovereenkomsten 68
27 De actio Pauliana 74
28 Vernietiging van verplichte rechtshandelingen 82
29 Bevoegdheid tot en wijze van vernietiging 84
30 Gevolgen van vernietiging 85
31 Samenloop met onrechtmatige daad 87
32 Betaling aan gefailleerde 90
33 Verrekening 91
34 ‘Overnemen’ van schuld of vordering 96
35 Verrekening en pandrecht op vorderingen 98
36 Fiscale verrekening 102
37 Pand en hypotheek 104
38 Retentierecht 107
39 Afkoelingsperiode 109
40 Financiëlezekerheidsovereenkomst (FZO) 112

IV Bestuur van de boedel 115
41 ‘Organen’ 115
42 Benoeming, ontslag en salaris curator 116
43 Taak van de curator 120
44 Machtiging en goedkeuring 127
45 Beroep tegen handelen of nalaten van de curator 128
46 Aansprakelijkheid van de curator/ zorgvuldigheidsnorm 130
4 Boom Basics
47 Rechter-commissaris 133
48 De schuldeiserscommissie 139
49 Vergaderingen van de schuldeisers 142

V De verificatie 144
50 Algemeen 144
51 Vaststelling data 145
52 Indiening van de vorderingen 145
53 Kwalificatie van de ingediende vorderingen 148
54 Betwisting door gefailleerde 150
55 Verificatie van enkele bijzondere vorderingen 150
56 Vereenvoudigde afwikkeling 154

VI Akkoord 157
57 Algemeen 157
58 Buitengerechtelijk (dwang)akkoord 158
59 Bevoegdheid tot aanbieden 159
60 Inhoud 160
61 Ontwerpakkoord 160
62 Stemgerechtigdheid 161
63 Stemming over een akkoord 162
64 Vaststelling van een akkoord 162
65 Latere wijzigingen 163
66 Homologatie 164
67 Rechtsgevolgen van homologatie 165
68 Bevoorrechte schuldeisers 168
69 Ontbinding van een akkoord 169
70 Heropening van het faillissement 169

VII Vereffening, verdeling en rangorde 171
71 Staat van insolventie en vereffening 171
72 Uitdeling 173
73 Einde faillissement 174
74 Nagekomen baten 175
75 Faillissementskosten en boedelschulden 176
76 Rangorde van schuldeisers 182
77 Hoofdregels rangorde 187
78 De (bijzondere) positie van de fiscus 190

VIII Surseance van betaling 197
79 Aan wie kan surseance van betaling worden verleend? 197
80 Verlening van surseance van betaling 197
81 Afwijzing surseance van betaling 200
82 Rechtsmiddelen 200
83 Duur surseance van betaling 202
84 Publicatie en registers 202
85 ‘Organen’ 203
86 Gevolgen van de surseance 206
87 Belangrijke overeenkomsten met faillissementsbepalingen 207
88 Belangrijke verschillen met faillissementsbepalingen 208
89 Akkoord 210
90 Homologatie 216
91 Einde van de surseance van betaling 219
92 Einde van de surseance door omzetting 220
6 Boom Basics

IX Schuldsanering natuurlijke personen 222
93 Inleiding 222
94 Wie kan tot de schuldsaneringsregeling worden toegelaten? 231
95 Samenloop met faillissement en omzetting van faillissement in schuldsanering 232
96 Het verzoek om toelating tot de schuldsanering 237
97 Voorlopige voorzieningen 243
98 Gedwongen schuldregeling 245
99 Toelatingseisen en weigeringsgronden 251
100 Hardheidsclausule 256
101 Rechtsmiddelen 258
102 Publicatie en registers 259
103 ‘Organen’ 260
104 Omvang van de boedel 264
105 Verlies van beheer en beschikking 269
106 Vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt 271
107 Individuele beslagen en executies 273
108 Enkele bijzondere gevolgen 273
109 Verificatie 277
110 Akkoord 281
111 Homologatie 285
112 Ontbinding van een akkoord 286
113 Vereffening 287
114 Kosten van bewindvoering en boedelschulden 289
115 (Vereenvoudigde) rangorde van schuldeisers 290
116 Termijn van de schuldsaneringsregeling 290
117 Beëindiging van de schuldsaneringsregeling 294
118 Schone lei 305

X Buiten faillissement en surseance van betaling 310
119 De voorbereide doorstart: art. 363-368 Fw (gereserveerd) 310
120 Pre-pack in de praktijk 313
121 Wetsvoorstel overgang van onderneming in faillissement 314
122 Het buitengerechtelijk akkoord: art. 369-384 Fw 316
123 De akkoordprocedure onder de WHOA 320
124 Ondersteunende bepalingen 325
125 Tussentijdse voorzieningen 327
126 Aanbieding van een akkoord (art. 378 Fw) 332
127 Indeling van de schuldeisers en aandeelhouders in klassen 335
128 Stemming 336
129 Homologatie 337
130 Wijziging van lopende overeenkomsten 341
131 Zienswijzen 342

XI Grensoverschrijdend insolventierecht 344
132 Inleiding 344
133 Het commune grensoverschrijdende insolventierecht 345
134 Uitgaand verkeer 345
135 Binnenkomend verkeer 348
136 Toepasselijk recht 350
137 De (herziene) Europese Insolventieverordening 351
138 Toepassingsgebied Insolventieverordening 351
139 Hoofdprocedure: bevoegdheid en erkenning 353
140 Hoofdprocedure: toepasselijk recht 357
141 Territoriale (secundaire) procedures 362
142 Toepasselijk recht secundaire procedure 363
143 In welke lidstaat zijn goederen gelegen? 363
144 Coördinatie van procedures 365
145 Rechten van schuldeisers 367
146 Insolventieprocedures ten aanzien van groepen ondernemingen 368

Literatuur 371
Trefwoordenregister 373
Insolventierecht 9

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Insolventierecht