Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I

Inleiding en zakenrecht

Paperback Nederlands 2006 9789054547136
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het juridische onderwijs en de juridische praktijk ondervinden dagelijks de invloeden van de steeds nauwer wordende banden die de leden van de Europese Unie aan elkaar verbinden. De steeds hechter wordende economische gemeenschap heeft ook haar uitwerking op het traditionele privaatrecht. Er wordt zelfs, onder meer door het Europese Parlement, aangedrongen op de samenstelling van een Europees Burgerlijk Wetboek.

Een en ander dwingt tot een bezinning, niet alleen op de verschillen, maar vooral op de overeenkomsten tussen de stelsels die in de diverse Europese landen in de civielrechtelijke codificaties zijn neergelegd. Dit boek, dat bedoeld is als de logische voortzetting van de 'Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis', is gebaseerd op de vaststelling dat die verschillen en overeenkomsten slechts kunnen worden verklaard en begrepen tegen de achtergrond van het Europese ius commune, dat is het gerecipieerde Romeinse recht dat ten grondslag ligt aan alle Europese codificaties (en die van een zeer groot aantal landen buiten Europa).

Daarom wordt ieder deel van dit boek, dat is gewijd aan enige leerstukken van goederenrecht, geopend met een hoofdstuk dat het 'gemene recht' tot onderwerp heeft; in de daaropvolgende hoofdstukken wordt aangegeven op welke wijze de gemeenrechtelijke leerstukken in de belangrijkste West-Europese codificaties zijn verwerkt en hoe zij door de verschillende hoogste rechterlijke instanties in de loop van de rechtsontwikkeling zijn uitgewerkt. Tot slot wordt in ieder deel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het Engelse privaatrecht ('common law' en 'equity').

Zo worden drie doelen tegelijkertijd gediend. Ten eerste wordt verduidelijkt welk een grote mate van samenhang er, ondanks de ogenschijnlijke rechtsverscheidenheid, tussen de verschillende West-Europese rechtsstelsels bestaat. Ten tweede worden de rechtspolitieke overwegingen naar voren gehaald die aan de verschillende keuzes ten grondslag liggen die bij het opstellen van de codificaties en in de latere rechtspraak zijn gemaakt. Ten derde wordt de lezer niet alleen ingeleid in enkele basisbegrippen van de continentale 'civil law', maar tevens in enkele grondbeginselen van de Engelse 'common law'. Daarbij wordt hem tevens duidelijk hoezeer deze laatste aansluiten bij tradities die ook op het West-Europese continent waren vertegenwoordigd, maar daar veelal - ofwel ten gevolge van de receptie van het Romeinse recht, ofwel door de codificaties - zijn verdrongen.

Het boek gaat in op een aantal leerstukken uit het zakenrecht, zoals de eigendomsoverdracht, de cessie van vorderingen en zakelijke zekerheidsrechten op roerende goederen. Het verduidelijkt daarbij de samenhang tussen de verschillende West-Europese rechtsstelsels. Om de onderwerpen goed te kunnen ontsluiten is een uitgebreid zakenregister toegevoegd. Daarnaast bevat het boek een bronnenregister en wordt in diverse hoofdstukken een overzicht gegeven van aanbevolen algemene literatuur.

Specificaties

ISBN13:9789054547136
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:605
Druk:3
Verschijningsdatum:15-8-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Willem Zwalve

Prof. Mr. Willem Zwalve is hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is tevens hoogleraar in het Anglo-Amerikaanse recht aan de juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Willem Zwalve schrijft over de geschiedenis van het Romeinse recht, de geschiedenis van de Europese rechtswetenschap en over het Anglo-Amerikaanse en Nederlandse vermogensrecht.

Andere boeken door Willem Zwalve

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Lijst van afkortingen en verkort aangehaalde literatuur

Deel I Beknopte geschiedenis van het Europese privaatrecht
I Ius commune en ius proprium
1 Ius commune
2 Ius proprium

II De omvang van de receptie
1 Italië
2 Frankrijk
3 De Duitse gebieden
4 Holland
5 Schotland
6 Spanje en Portugal
7 Engeland

III Aard en bestanddelen
1 Canoniek recht
2 Leenrecht
3 De aard van het gemene recht
4 Ius gentium

IV Na de nationale codificaties
1 Nationale codificaties
2 Het doel van dit boek

Deel II Eigendom en bezit
I Ius commune
1 Zakelijke en persoonlijke rechten
2 Eigendom en beperkte zakelijke rechten
3 Eigendom
4 Tussen eigendom en bezit
5 Bezit en bezitsverschaffing
6 De rechtspositie van de houder

II Frans recht
1 Eigendom en zakelijke rechten
2 Bezit en bezitsbescherming

III Duits recht
1 Eigendom, zakelijke en 'verzakelijkte' rechten
2 Bezit en bezitsbescherming
3 Revindicatie van roerende zaken

IV Common law
1 Geen uniforme goederenrechtelijke structuur
2 'Real' en 'personal property'
3 Geen algemeen en absoluut eigendomsrecht
4 Geen verkrijgende, wel bevrijdende verjaring
5 De 'estate in fee simple'
6 De 'use'
7 De 'trust'
8 'Legal interest' en 'equitable interest'
9 De 'trust' en continentale rechtsfiguren
10 'Chattels'
11 Eigendom en bezit van roerende zaken
12 'Bailment'
13 'Constructive possession' en 'constructive delivery'

Deel III Eigendomsoverdracht van roerende zaken
I Ius commune
1 Het leveringsbeginsel
2 Vereisten
3 Verkrijgende verjaring
4 Eigendomsverkrijging en vertegenwoordiging

II Frans recht
1 'Ancien droit français'
2 Romeins recht en natuurrecht
3 Eigendomsovergang 'par l'effet des obligations'
4 Vereisten
5 'Possession vaut titre'
6 Afwijkende tradities

III Duits recht
1 Pruisisch, Oostenrijks en Zwitsers recht
2 'Abstraktionsprinzip'
3 Verkrijging van een beschikkingsonbevoegde

IV Common law
1 De rol van de bezitsverschaffing
2 Overdracht door middel van een 'deed'
3 'Sale of Goods'
4 'Statute of Frauds'
5 'Sale of Goods Act'
6 Titelgebreken
7 'Nemo dat quod non habet'
8 Uitzonderingen

Deel IV Cessie
I Ius commune
1 Vorderingen en zaken
2 Overdraagbaarheid van vorderingen
3 'Cessiemandaat'
4 De actio utilis van de 'cessionaris'
5 Mededeling van de cessie
6 Accessoire rechten
7 Welke vorderingen zijn voor cessie vatbaar?
8 Goederenrechtelijk effect van de mededeling
9 Gemeen recht en natuurrecht

II Frans recht
1 'Ancien droit français'
3 Code civil /
3 Vereisten
4 De positie van de 'cessionaris'
5 Welke vorderingen zijn voor cessie vatbaar?
6 Afwijkende ontwikkelingen

III Duits recht
1 Pruisisch, Oostenrijks en gemeen recht
3 BGB
3 Cessie en 'Abstraktionsprinzip'
4 Bescherming van de debiteur
5 Enige bijzonderheden

IV Common law
1 'Law' en 'equity'
2 Cessie naar 'common law' vóór
3 Cessie naar 'equity' vóór
4 Fusie tussen 'equity' en 'law'
5 'Equitable' en 'statutory assignment'
6 Overdraagbaarheid

Deel V Zekerheidsrechten op roerende goederen
I Ius commune
1 Persoonlijke en zakelijke zekerheden
2 Fiducia cum creditore
3 Pand en hypotheek
4 Object
5 Wettelijke zekerheidsrechten en privileges
6 Accessoir karakter
7 Inhoud van het zekerheidsrecht
8 Latere ontwikkelingen

II Frans recht
1 'Ancien droit français'
2 Code civil
3 'Gage'
4 Object en inhoud
5 Sociaal-economische context
6 Bezitloze zekerheidsrechten
7 Nieuwe ontwikkelingen

III Duits recht
1 Pruisisch, Oostenrijks en gemeen recht
2 De opkomst van de overdracht tot zekerheid
3 BGB
4 Fiducia cum creditore
5 Enige basisbeginselen
6 Accessoriëteit van de fiducia
7 Separatist of preferentie?
8 Slotbeschouwing

IV Common law
1 'Civil law' en 'common law'
2 'Pledge'
3 Van 'chattel mortgage' naar 'bill of sale'
4 Object
5 'Specific charges' en 'floating charges'
6 Eigendomsvoorbehoud
7 'Sale and lease back'
8 Slotbeschouwing

Registers
Bronnenregister
Zakenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht I