Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Boom Basics Jeugdrecht

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2021 9789089744975
Direct te downloaden

Samenvatting

LET OP! e-book met Fixed format.

In deze Boom Basics staat het Jeugdrecht centraal.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar de website van de uitgever.

Specificaties

ISBN13:9789089744975
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:194
Druk:3
Verschijningsdatum:1-7-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Lydia Janssen

Mr. Lydia Janssen is als juriste gespecialiseerd in (jeugd)zorg en recht. Zij verzorgt bij- en nascholing voor (para)medici over de juridische aspecten van de (gezondheids)zorg en adviseert instellingen op dit terrein.

Andere boeken door Lydia Janssen

Inhoudsopgave

Inhoud
Afkortingen 13

I Inleiding 15
1 Omschrijving van het jeugdrecht 15
2 Belang van het kind 16

II De rechtspositie van de minderjarige I 19
3 Wie minderjarig zijn 19
4 Rechtsgevolgen van minderjarigheid 19
5 Handelingsonbekwaam 19
6 Wils(on)bekwaam 22
7 Handlichting 23
8 Woonplaats 24
9 Afgeleide woonplaats 24
10 Raad voor de Kinderbescherming 25
11 Meldrecht Raad voor de Kinderbescherming 27

III De rechtspositie van de minderjarige II 28
12 Leerplicht 28
13 Kinderarbeid 28
14 Arbeidsovereenkomst 29
15 Aansprakelijkheid voor schade die minderjarigen aanrichten 29
16 Verzoeken om wijziging van het geslacht in de geboorteakte 30
17 Huwelijk en geregistreerd partnerschap 31
18 Erkennen van een kind 31
19 Gezag na meerderjarigverklaring 31
20 Testament maken 32
21 Medische behandeling 32
22 Verplichte zorg Wet verplichte ggz 34
23 Onvrijwillige zorg Wet zorg en dwang 34
24 Opvragen donorgegevens na kunstmatige inseminatie 35
25 Orgaandonatie na het overlijden 36
26 Orgaandonatie tijdens het leven 37
27 Levensbeëindiging van minderjarigen 38

IV Ouderschap 39
28 Juridisch ouderschap 39
29 Moederschap 39
30 Duo-ouder 39
31 Moederschap door erkenning 40
32 Moederschap door gerechtelijk vaststellen van het ouderschap 41
33 Moederschap door adoptie 41
34 Biologische vader en verwekker 41
35 Juridisch vaderschap 42
36 Vaderschap door huwelijk/geregistreerd partnerschap 42
37 Vaderschap door erkenning 43
39 Vaderschap door adoptie 46
40 Bijzonder curator in afstammingszaken 47

V Adoptie 48
41 Drie varianten van adoptie 48
42 Gevolgen van de adoptie (art. 1:230 BW) 49
43 Grond voor adoptie 49
44 Voorwaarden voor adoptie 49
45 Herroepen van de adoptie (art. 1:231 BW) 51
46 Partneradoptie 51
47 Interlandelijke adoptie 53

VI Voornaam, achternaam 55
48 Voornaam 55
49 Wijziging voornaam 55
50 Achternaam 56
51 Bewijs van de achternaam 57
52 Wijziging achternaam 57
53 Wijziging van de achternaam van de minderjarige 58

VII Gezag over de minderjarige I: ouderlijk gezag 60
54 Gezag 60
56 Ouderlijk gezag 61
57 Onbevoegd tot het gezag 62
58 Meerderjarigverklaring minderjarige moeder 63
59 Gezamenlijk ouderlijk gezag 63
60 Gezag door één ouder 66
61 Gezamenlijk gezag van een ouder en een ander 69
62 Bijzonder curator 72

VIII Gezag over minderjarigen II: voogdij 74
63 Voogdij 74
64 Door wie kan de voogdij worden uitgeoefend 74
65 Gezamenlijke voogdij 75
66 Aanwijzing door de ouder of benoeming door de rechter 75
67 Aanwijzing van een voogd door een ouder 75
68 Benoeming van een voogd door de rechter 77
69 Einde voogdij 78
70 Gezagsregister 79

IX De minderjarige en de (echt)scheiding van zijn ouders 81
71 Recht op gelijkwaardige opvoeding en verzorging door beide ouders 81
72 Scheiding van de gezaghebbende ouders 82
73 Gezamenlijk gezag en co-ouderschap 82
74 Scheiding van een gezaghebbende ouder en een ouder zonder gezag 83
75 Eenhoofdig gezag na (echt)scheiding 8
76 Eenhoofdig gezag na het verbreken van een informele relatie 84
77 Geschillenregeling 84
78 Andere rechterlijke regelingen voor gescheiden ouders 85
79 Omgangsrecht juridische ouder en kind 86
80 ‘Omgangsrecht’ gezaghebbende ouder en kind 86
81 Omgang na partnerdoding 87
82 Omgangsrecht van een kind en andere personen dan ouders 88
83 Omgang of wijziging omgang op verzoek van de minderjarige 89
84 Handhaving omgangsregeling 89
85 Informatie en consultatie van en door de ouder(s) 91
86 Informatierecht juridische ouder ten opzichte van beroepskrachten 92
87 Onderhoudsplicht 93
88 Vaststellen onderhoudsplicht en inning 94
89 Ouderschapsplan 94
90 Internationale kinderontvoering 95

X Maatregelen van kinderbescherming I: ondertoezichtstelling 97
91 Uitgangspunten 97
92 Taakverdeling Raad, rechtbank en GI 98
93 Ondertoezichtstelling (ots) 99
94 Gronden voor de ots 99
95 De verzoekers van de ots (art. 1:255 lid 2 BW) 101
96 De behandeling van het ots-verzoek 102
97 Duur van de ots 103
98 Ots loopt door bij wijziging van het gezag 103
99 Taak van de GI 103
100 Gezinsvoogd 104
101 Inlichtingenplicht en meldrecht ten aanzien van de GI/de gezinsvoogd 104
102 Familiegroepsplan of plan van aanpak 105
103 Schriftelijke aanwijzing 105
104 Schriftelijke aanwijzing over omgang en zorgregeling 108
105 Vervallenverklaring, intrekking schriftelijke aanwijzing 108
106 Geschillenregeling 109
107 Medische behandeling 110
108 Uithuisplaatsing 110
109 Gedeeltelijke gezagsuitoefening door GI 112
110 Beperken van contact tussen de ouder en het uithuisgeplaatste kind 113
111 Wijziging of vaststelling omgangsregeling of regeling zorgtaken 113
112 Beëindigen uithuisplaatsing 114
113 Uithuisplaatsing in de gesloten jeugdhulp 115
114 Einde ots 118
115 Voorlopige ondertoezichtstelling 118
116 Toetsende taak van de Raad 119

XI Maatregelen van kinderbescherming II: beëindiging van het gezag en tijdelijke (crisis)maatregelen 120
117 Relatie tussen ots en beëindiging gezag 120
118 Verzoekers van de beëindiging van het gezag 121
119 Gevolgen van de beëindiging van het gezag 122
120 Herstel in het gezag 123
121 Schorsing in het gezag 124
122 Voorlopige voogdij 125
123 Tijdelijke voogdij 126

XII Pleegzorg 129
124 Pleegzorg 129
125 Eisen aan de pleegouder 129
126 Pleegzorg tot het 21e jaar 130
127 Pleegcontract 130
128 Einde pleegcontract 130
129 Positie pleegouders 131
130 Specifieke rechten van pleegouders bij een ots 133
131 Pleegouder-voogd 135

XIII Procesrecht in zaken betreffende minderjarigen 136
132 Relatieve bevoegdheid rechter 136
133 Kinderrechter 136
134 Hoorrecht minderjarigen 136
135 Advies van de Raad voor de Kinderbescherming 138
136 Contra-expertise 138
137 Positie van de minderjarige in het proces 139

IVX De minderjarige in het straf(proces)recht 141
138 Geen vervolging 12-minners 141
139 Strafprocesrecht voor minderjarigen vanaf 12 jaar 141
140 Buitengerechtelijke afdoening door politie en OM 142
141 Politiesepot: Waarschuwing 142
142 Voorwaardelijk politiesepot met Halt-verwijzing 142
143 Strafbeschikking door de politie 143
144 Voorwaardelijk OM-sepot 143
145 Strafbeschikking en transactie van het OM 144
146 Afstemmingsoverleg over de afdoening 145
147 Vrijheidsbenemende dwangmiddelen toegepast op jeugdige verdachten 145
148 Staande houden (art. 52 Sv) 146
149 Aanhouden op en buiten heterdaad (art. 53 en 54 Sv) 146
150 Ophouden voor onderzoek (art. 56a Sv) 148
151 Ophouden ter identificatie (art. 56b Sv) 149
152 In verzekering stellen (art. 57 en 58 Sv) 149
153 Voorlopige hechtenis (art. 63 en verder) 150
154 De raadsman van de minderjarige verdachte 153
155 Positie van de ouders of de voogd van de minderjarige verdachte 154
156 Relatieve bevoegdheid rechter 155
157 Absolute bevoegdheid rechter 155
158 Behandeling met gesloten deuren 156
159 Verschijningsplicht van de minderjarige verdachte 156
160 Positie minderjarig slachtoffer 157

VX Jeugdsanctiestelsel 158
161 Toepassing van het jeugdsanctiestelsel 158
162 Adolescentenstrafrecht 158
163 Drie typen sancties 159
164 Hoofdstraffen voor jeugdigen 160
165 Bijkomende straffen 162
166 Maatregelen 163
167 Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (art. 77s Sr) 164
168 Maatregel betreffende het gedrag (art. 77w lid 1 Sr) 165
169 Overige maatregelen 166
170 Voorwaardelijke straffen en maatregelen 167

XVI De organisatie van de jeugdhulp 169
171 Jeugdwet 169
172 Decentralisatie van de jeugdhulp 169
173 Jeugdhulp 169
174 Leeftijdsgrenzen voor jeugdhulp 170
175 Taken gemeenten 171
10 Boom Basics
176 De toegang 171
177 Vrij toegankelijke en gespecialiseerde jeugdhulp 172
178 Jeugdhulpplicht 172
179 Woonplaats 172
180 Jeugdhulp en niet-rechtmatig verblijf 173
181 Verleningsbesluit 174
182 Bezwaar en beroep 175
183 Toegang via jeugdarts, huisarts en medisch specialist 175
184 Professionalisering jeugdhulp 175
185 Kwaliteitseisen 176
186 Verantwoorde hulp 176
187 Toezicht 177

XVII De rechtspositie van de cliënt in de jeugdhulp 178
188 Verschillende procedures bij klachten en onvrede 178
189 Vertrouwenspersoon 178
190 Bezwaar en beroep tegen een verleningsbesluit 179
191 Klachten over (medewerkers van) de gemeente 180
192 Klachten over jeugdhulpaanbieders en GI’s 181
193 Klacht bij een tuchtcollege 182
194 Geïnformeerde toestemming (informed consent) 182
195 In welke gevallen toestemming nodig is voor jeugdhulp 183
196 Leeftijdsgrenzen bij toestemming voor jeugdhulp (art 7.3.4. lid 1 Jeugdwet) 184
197 Toestemming in de verschillende fasen van jeugdhulp 184
198 Toestemming voor het delen van informatie 186
199 Dossierplicht 187
200 Bewaartermijn dossiers 188
201 Inzage en afschrift 188
202 Correctie en eigen verklaring 189
203 Verzoek om vernietiging 189
204 Rechten van de gezaghebbende ouder(s) en de jeugdige 190

XVIII Veilig Thuis, advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 191
205 Veilig Thuis 191
206 Taken Veilig Thuis 191
207 Bevoegdheden Veilig Thuis 192
208 Meldrecht Veilig Thuis 192
209 Meldcode 193
210 De stappen van de meldcode 194

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Boom Basics Jeugdrecht