Managementboek.nl gebruikt cookies.

Werkvonken naar wakkere gemeenschappen

Nederlandstalig | Gebonden
(1)
Verkooppositie: #895
Onze prijs: € 34,50
Vandaag voor 23:00 uur besteld,
morgen in huis.

Video

Samenvatting

De auteurs hebben hun intense betrokkenheid bij het vitaliseren van steden beschreven in hun eerdere boek ‘Werken aan de Wakkere Stad’ in 2015. Naast veel enthousiaste reacties kregen zij ook vaak de vraag: ‘Hoe doe je dat nou concreet, werken aan een wakkere stad?’ Daar bestaan natuurlijk geen traditionele stappenplannen voor. Maar de auteurs wilden wel aan iedereen, die als...Toon volledige samenvatting

Inhoudsopgave

Voorwoord 9
Inleiding 13

Deel 1 De vonk in jezelf ontsteken 29

Vanuit verlangen je buurt ontwikkelen 35
1 Inwoners ontwikkelen zelf hun buurt in Schiedam 36
2 Oversteken naar de leefwereld 47
3 Vermenigvuldigen in meervoudigheid 53
4 Je verlangen volgen 59
5 Realiseren van je context: who else? 65
6 Rekenschap vragen over eigenaarschap 69
7 Aanleren van zelfleren 73
8 Creatief uit de dramadriehoek stappen 79
9 Bewegen in generatief bewustzijn 83
10 Klokkijken in een meervoudige tijd 89

Deel 2 De straat op, de ontmoeting aangaan 95

We leven in een rivier, niet in een kanaal! 101
11 De pijnlijke kunst van het spagatisme 103
12 Beweging echt kunnen zien 107

Ruim baan voor de frontlijn! 111
13 Een integrale pilot in Assendorp 112
14 Eigenaarschap laten bij de eigenaren 117
15 Daadkrachtig op je handen zitten 123
16 De frontlijn laten sturen 129
17 Invloed verwerven door ketenkraken 133

Bouwen aan gemeenschapskracht 137
18 Betekenis in nabijheid regisseren 139
19 Uitnodigen als levensstijl 143
20 Vitaliseren door je conversaties 149
21 Leiderschap delen in fluïde netwerken 155

Postmoderne professionaliteit 159
22 Samenleven in Lombok 160
23 Opereren als postmoderne professional 167
24 Sturing van bonding naar bridging 171
25 Integrerend in plaats van integraal werken 175
26 Schakelen tussen schalen 177
27 De randfiguur als rolmodel nemen 181

Leren in en van de praktijk 185
28 Een sociaal lab in de praktijk 186
29 Praktijk ontwikkelen in plaats van beleid ontwikkelen 189
30 Pionieren via kortcyclisch leren 193

Innovatie ethisch-methodisch aanpakken 199
31 Een wijkbedrijf in Diezerpoort 200
32 De maatschappelijke opdracht vooropstellen 207
33 Intelligent aanmodderen 209
34 Innoveren is versimpelen 211
35 Innoveer ín de keten 213
36 De ‘wisdom of the crowd’ gebruiken 215
37 Innovatie borgen 219

Ten slotte 223
38 Kortom: persisteren op de Plek der Moeite 225

Deel 3 Vierde-orde-leiders voor wakkere organisaties en steden 229

Naar een nieuwe overheid 235
39 Vitalisering van een regio van onderop 236
40 Herijken van de identiteit van de overheid 243
41 Energetische responsiviteit 251
42 Strategisch vernieuwen 255
43 Democratie in de steigers houden 263

Naar vernieuwend leiderschap 267
44 Leiderschap inzetten voor het leren leren 268
45 Radicaliseren van het leiderschap 273
46 Via leerarchitectuur op bewustzijn sturen 277
47 Groen organiseren 281
48 De leidinggevende als antistollingsexpert 285
49 ‘Veruberen’ van je organisatie 291
50 Leiderschap bieden aan uitvoeringskracht 297

Noten 301
Nawoord 305
De auteurs 307

Specificaties

EAN:9789462762176
Taal:Nederlandstalig
Bindwijze:Gebonden, 308 blz.
Uitgever:Management Impact
Druk:1e druk, 2018

Over Frans Verhaaren

Frans Verhaaren studeerde klinische en organisatiepsychologie in Nijmegen. Meer dan 35 jaar was hij organisatieadviseur in met name professionele organisaties: overheid, zorg, onderwijs, publieke diensten als rechterlijke macht, politie en brandweer, en in commerciële professionele organisaties als advocaten-, accountants- en advieskantoren. Hij richtte zich daar met name op vragen van samenwerking, managementontwikkeling en veranderingsprocessen.

Frans hecht sterk aan leren en werkt bij voorkeur met kortdurende leerinterventies om opdrachtgevers en cliënten te leren de noodzakelijke vernieuwingen zelf door te voeren. Vanaf het allereerste begin is hij gericht op zingevingsvragen van mensen in hun werk: vernieuwing van organisaties moet voor hem gelijk opgaan met persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers. Want mensen die geïnspireerd zijn, werken met plezier en bieden hun organisatie het beste wat zij in hun mars hebben.

In de loop van de laatste tien jaar is Frans zich steeds meer gaan richten op maatschappelijke vernieuwing van organisaties. Dat betekent in eerste instantie werken aan gedragsverandering en strategievernieuwing, pas daarna volgt verandering van structuur. Het bevorderen van zelfleren, vooral via ‘leren door te doen’ en via ‘executive coaching’, is dan ook een steeds groter deel van zijn praktijk gaan omvatten. Tegelijk verplaatste zijn aandacht zich naar buiten organisaties: naar wijken en buurten, naar steden en dorpen. Frans werd zich ervan bewust dat burgers zich steeds meer afhankelijk hebben gemaakt van dienstverlening door bedrijven, overheden en professionele instellingen. Daarom is het nu zijn ambitie om netwerken, buurten, en samenlevingsverbanden zodanig te stimuleren dat zij weer grotendeels zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor de gewone vragen van het leven: leefbaarheid, veiligheid, opvoeding van kinderen, gezonde voeding, duurzaamheid, economische zelfstandigheid, samen oud worden, gezond milieu bewaken, open staan voor kwetsbare medemensen en vreemdelingen, enzovoort. Zijn overtuiging is dat het goed kunnen samenleven in leefgemeenschappen een noodzakelijke voorwaarde is om de grote maatschappelijke vragen (milieu, vrede en veiligheid, duurzaamheid) te kunnen oplossen. Frans voelt zich dan ook geen organisatieadviseur meer, hij neemt als betrokken burger zelf initiatieven om gemeenschappen weer vitaal te maken. Hij doet dat samen met enkele collega’s in het netwerk StreamLinks.

Voor meer informatie, zie www.verhaarenconsult.nl

Over Jan van Ginkel

Jan van Ginkel studeerde technische wiskunde in Delft en later veranderkunde bij Sioo. Zijn passie is om, binnen en buiten organisaties, ruimte te scheppen voor het bieden van maatschappelijke meerwaarde. Na een jarenlange loopbaan in Europees onderzoek en consultancy, werkte hij bij diverse gemeenten, waarvan negen jaar als gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Jan was actief binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging gereformeerd schoolonderwijs (VGS). Momenteel is hij concerndirecteur en loco-provinciesecretaris van de provincie Zuid-Holland.

Jan beleeft plezier aan complexe contexten, want daar zijn botsende logica’s te verbinden. Met het organiseren op spanning, variëteit en energie weet hij beweging te creëren. Daardoor worden mensen en systemen in ontwikkeling gezet zodat hun identiteit zich echt vernieuwt. En de enige manier om innovatie te borgen is door te blijven innoveren.

Jan is ervan overtuigd dat het sterker maken van gemeenschappen voortdurend strategische inspanningen vergt van alle betrokkenen. De hedendaagse uitdaging tot meer gemeenschapskracht betreft niet de omslag naar ‘van buiten naar binnen’, maar die naar ‘van buiten naar buiten’. Diepleren en interventies vanuit de wenkende toekomst zijn dan de instrumenten om die vernieuwing te aarden in het bewustzijn van mensen en gemeenschappen.

Jan is een veelgevraagd spreker over thema’s als interventiekunde, sociale en technologische innovatie, gedeeld leiderschap en over de participatie- en informatiesamenleving. De speeches van Jan betreffen vaak een ‘call to nonaction’ of een ‘call to learning’.

Recensies (1)

Recensie door Liesbeth Tettero 

Er moest een dorpsplan komen, vond de gemeente. En dat moesten de bewoners zelf opstellen. Dus we gingen aan de slag, vertegenwoordigers van wijkcommissies, met de buurtregisseur.

Na vele vergaderingen, enquêtes en bijeenkomsten produceerden wij het gevraagde plan. Dat vervolgens eerst op politieke weerstand stuitte en vervolgens geruisloos in de onderste lade verdween… Zo moet het dus niet meer, vinden veel overheden. Ze gaan opgavegericht werken, luisteren en aansluiten bij waar behoefte aan is. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Organisatieadviseur Frans Verhaaren en provincie-directeur Jan van Ginkel schreven een boek vol inspiratie: Werkvonken naar wakkere gemeenschappen.

Van A naar B?

Werkvonken naar wakkere gemeenschappen is het vervolg op het boek Werken aan de wakkere stad, dat op de shortlist stond voor de verkiezing van het Managementboek van het Jaar in 2016. Hierin schreven Verhaaren en Van Ginkel al over de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Met hun nieuwe boek willen ze antwoord geven op de vraag: ‘hoe dan?’ Dat doen zij in, zoals ze het zelf noemen, 50 algoritmen voor meervoudigheid. Dat zijn geen algoritmen die precies vastleggen welke stappen op elkaar volgen. Als A, dan B, enzovoort. Integendeel, de belangrijkste lijn van het boek is dat dat juist niet - of niet meer - werkt. De ambtelijke en politieke werkelijkheid loopt niet in de pas met de buitenwereld. Beleid bedenken, vaststellen, uitvoeren en daarna eventueel waar nodig bijstellen past niet bij de snelheid en de behoeften van de samenleving. Zeker niet als alles vanachter de tekentafel gebeurt. Algoritmes zijn in dit boek vooral voorbeelden van handelingsperspectieven.

Postmoderne professionals

De auteurs constateren dat verandering in de relatie tussen overheid en burgers hard nodig is gezien de ingewikkelde maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere zorg, onderwijs en het klimaat. ‘Die problemen zullen niet worden opgelost door wereldleiders, maar door een mentaliteitsverandering bij onszelf: van passieve eenzame consumenten naar actieve, verbonden burgers’, stellen zij. Maar wat is dan nog de taak van de overheid? Die verandert steeds meer van sturen naar faciliteren. De auteurs reflecteren hierop aan de hand van cases uit de praktijk, over onder andere een buurtwinkel, de ontwikkeling van een wijk en sociaal makelaars. Het werk van de overheid vraagt om ‘postmoderne professionals’. Die niet werken met vaste stappenplannen, maar die ‘intelligent doormodderen’, aansluiten bij wat er gaande is, het lef hebben om los te laten en ‘daadkrachtig op hun handen zitten’. Die meer luisteren naar Kairos dan naar Chronos: van geplande activiteiten naar actie op precies het goede moment. Dit alles vraagt ook een nieuwe rol van de politiek: durven gemeenteraden ook los te laten? Ook niet gemakkelijk, zeker niet aangezien de volksvertegenwoordiging in ons bestel het laatste woord heeft en er natuurlijk niet voor niets verkiezingsprogramma’s zijn.

Ongrijpbaar als de werkelijkheid

Werkvonken naar wakkere gemeenschappen is een inspirerend boek, vol voorbeelden, bevlogen beschouwingen en bloemrijke titels en teksten. ‘Bewegen in generatief bewustzijn’, ‘schakelen in meervoudigheid’, ’persisteren op de Plek der Moeite’ en ‘energetische responsiviteit’, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het maakt het tot een fascinerend en een tikkie ongrijpbaar boek. Maar dat zou maar precies de bedoeling geweest kunnen zijn van de auteurs. Als Werkvonken naar wakkere gemeenschappen iets glashelder maakt, is het dat de werkelijkheid tenslotte ook best ongrijpbaar is.

Liesbeth Tettero is trainer en coach in het openbaar bestuur: www.publice.nl

Liesbeth Tettero is trainer en coach in het openbaar bestuur, met als speciaal stokpaardje de positie van vrouwen daarbinnen. Ze blogt regelmatig over beeldvorming op www.feministerie.nl en verzamelt nieuws op https://www.facebook.com/feministerie/

Bij dit boek hoort ook...