Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Hoofdlijnen milieubestuursrecht

Paperback Nederlands 2015 9789462901018
Niet leverbaar.

Samenvatting

Dit boek behandelt de hoofdlijnen van het bestuursrechtelijke milieurecht ofwel het milieubestuursrecht. Daarbij staat het Nederlandse milieurecht weliswaar centraal, maar dit wordt stevig ingebed in het Europese en internationale milieurecht. Zonder die inbedding kan het milieurecht ook al lang niet meer worden begrepen.

Het boek is primair bedoeld voor het onderwijs op universiteiten en hogescholen, maar is zeker ook bruikbaar in de praktijk. In voetnoten is naar vele bronnen verwezen, zodat de lezer na het bestuderen van de hoofdlijnen weet hoe en waar hij zich verder in de stof kan verdiepen.

Specificaties

ISBN13:9789462901018
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:333
Druk:3
Verschijningsdatum:24-5-2018
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Afkortingen 15

1 Algemeen 19
1.1 Onderwerp 19
1.2 De ontwikkeling van het milieubestuursrecht 20
1.3 Opzet en plaatsbepaling 21
1.4 Indeling 22

2 Beginselen van milieurecht 23
2.1 Inleiding 23
2.2 Preventiebeginsel 23
2.3 Bronbeginsel 24
2.4 Het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ 24
2.5 Het voorzorgsbeginsel 25

3 Internationaal en Europees milieurecht 27
3.1 Inleiding 27
3.2 Internationaal milieurecht 27
3.3 Doorwerking van internationaal recht 37
3.4 Europees milieurecht 40
3.4.1 Inleiding, historische ontwikkeling 40
3.4.2 Verdragsrechtelijke bepalingen 41
3.4.2.1 Milieu in de inleidende bepalingen van het
EU-Verdrag en het Werkingsverdrag 41
3.4.2.2 De milieutitel, art. 191 e.v. VWEU 42
3.4.2.3 Andere bevoegdheidsgrondslagen voor milieumaatregelen 44
3.4.2.4 Milieu en het vrij verkeer van goederen 45
3.4.2.5 Milieu en andere belangrijke verdragsbepalingen 48
3.4.3 Het secundaire recht 51
3.5 Doorwerking van het Europees milieurecht 52

4 Het systeem van de milieuwetgeving 59
4.1 Inleiding 59
4.2 Een korte historische schets 60
4.3 Indeling van de milieuwetgeving 63
4.3.1 Milieuhygiëne, natuurbescherming, water, overig 63
4.3.2 De Wet milieubeheer 63
4.3.3 De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 65
4.3.4 Naar een nieuwe Omgevingswet 67
4.4 Aangrijpingspunten van regulering in de
milieuhygiënische wetgeving 70
4.4.1 Inrichtingenregime 71
4.4.2 Stoffen- en productenregime 71
4.4.3 Afvalstoffenregime 71
4.4.4 Werkenregime 72
4.4.5 Vervoersregime 72
4.4.6 Activiteitenregime 72
4.5 Enkele kernbegrippen: inrichting en bevoegd gezag 73
4.5.1 Het begrip inrichting 73
4.5.1.1 De wettelijke definitie 73
4.5.1.2 Aanwijzing van inrichtingen in het Besluit
omgevingsrecht (Bor) 76
4.5.1.3 Eén of meer inrichtingen? 77
4.5.2 Het bevoegd gezag 78
4.5.2.1 Algemeen 78
4.5.2.2 Het bevoegde gezag van voor de Wabo 78
4.5.2.3 Het bevoegde gezag onder de Wabo 79

5 Milieukwaliteitsnormen 81
5.1 Inleiding 81
5.1.1 Brongerichte en effectgerichte instrumenten 81
5.1.2 Milieukwaliteitsnormen in EU-richtlijnen 82
5.2 De algemene bepalingen in titel 5.1 van de Wet milieubeheer 83
5.2.1 Terminologie 83
5.2.2 Systematiek 83
5.2.3 Milieukwaliteitsnormen in de wet 84
5.2.4 Rechtsgevolgen 84
5.2.5 Saneringssituaties 86
5.3 Luchtkwaliteitseisen in titel 5.2 van de Wet milieubeheer 87
5.3.1 Richtlijn inzake luchtkwaliteit 87
5.3.2 Besluit luchtkwaliteit 88
5.3.3 Programmatische aanpak Wet luchtkwaliteit 89
5.3.4 Toetsing aan grenswaarden 90
5.4 Flexibiliteit: afwijking van milieukwaliteitsnormen 90
5.4.1 De Interimwet Stad-en-milieubenadering 90
5.4.2 De Crisis- en herstelwet 92

6 Plannen 95
6.1 Inleiding 95
6.2 Beschrijving van het planstelsel 96
6.3 Totstandkoming van milieubeleidsplannen 98
6.4 Rechtskarakter van plannen en programma’s 99
6.5 Verwezenlijking van de plannen 99

7 De omgevingsvergunning milieu 101
7.1 Inleiding 101
7.2 De voorbereidingsprocedures van de Wabo 101
7.2.1 Inleiding 101
7.2.2 Vooroverleg 103
7.2.3 Algemene bepalingen 103
7.2.3.1 De indiening van de aanvraag 103
7.2.3.2 De wijze van indiening van de aanvraag 105
7.2.3.3 Kennisgevingseisen 110
7.2.3.4 Aanhouding van de aanvraag 112
7.2.3.5 Bijzondere situaties 113
7.3 De reguliere voorbereidingsprocedure 114
7.3.1 De toepasselijkheid van de reguliere voorbereidingsprocedure 114
7.3.2 De reguliere voorbereidingsprocedure: titel 4.1 Awb 116
7.3.3 De beslistermijn 117
7.3.4 De bekendmaking van de beschikking op de aanvraag 119
7.3.5 De omgevingsvergunning van rechtswege 119
7.4 De uitgebreide voorbereidingsprocedure 121
7.4.1 De toepasselijkheid van de uitgebreide voorbereidingsprocedure 121
7.4.2 De toepasselijkheid van bepalingen van de Wet milieubeheer 122
7.4.3 De uitgebreide voorbereidingsprocedure: afdeling 3.4 Awb 123
7.4.3.1 Inleiding 123
7.4.3.2 De aanvraag 124
7.4.3.3 De ter inzage te leggen stukken 125
7.4.3.4 De verplichting tot aanvulling van de ter inzage gelegde
stukken 127
7.4.3.5 De verplichting om afschrift te verstrekken van de
stukken 129
7.4.3.6 De plaats van terinzagelegging 129
7.4.3.7 De kennisgeving van het ontwerpbesluit en van de
terinzagelegging 130
7.4.3.8 De zienswijzemogelijkheid 135
7.4.3.9 De beslistermijn 140
7.4.3.10 De bekendmaking van de beslissing op de aanvraag 142
7.4.3.11 De reactieve aanwijzingsbevoegdheid 144
7.5 De procedure voor wijziging en intrekking van een
omgevingsvergunning 145
7.6 De algemene coördinatieregeling betreffende de
omgevingsvergunning milieu 148
7.7 De coördinatieregeling omgevingsvergunning – watervergunning 149
7.8 De inhoud van de omgevingsvergunning milieu 151
7.8.1 Inleiding 151
7.8.2 Opkomst en ontwikkeling van de omgevingsvergunning 152
7.8.3 De Europese context: de Richtlijn Industriële Emissies 154
7.8.3.1 Van IPPC naar RIE 154
7.8.3.2 Implementatiewetgeving 157
7.8.4 Wanneer is een omgevingsvergunning milieu vereist? 157
7.8.4.1 Vergunning of algemene regels? 157
7.8.4.2 Typen vergunningen 159
7.8.4.3 Vergunningvrije activiteiten 160
7.8.5 Wie is het bevoegd gezag? 160
7.8.5.1 Vergunning 160
7.8.5.2 Verklaring van geen bedenkingen 160
7.9 Toetsingskader 161
7.9.1 Belang van bescherming van het milieu 161
7.9.2 Wettelijke basis toetsingskader 162
7.9.3 Aspecten waaraan de aanvraag moet worden getoetst 163
7.9.4 Het begrip ‘beste beschikbare technieken’ 165
7.9.5 Milieurichtlijnen en BREF-documenten 168
7.9.6 Toetsingskader bij ‘milieuneutrale’ wijzigingen 169
7.9.7 Weigeringsgronden 169
7.10 Inhoud van de omgevingsvergunning 170
7.10.1 Verwijzen naar de aanvraag 170
7.10.2 Vergunningvoorschriften 171
7.10.3 Typen voorschriften 173
7.11 Intrekking of wijziging van de omgevingsvergunning 174
7.12 Levensloop van de omgevingsvergunning 176
7.12.1 In werking treden 176
7.12.2 Gelding: in beginsel voor onbepaalde tijd 176
7.12.3 Normadressaat en overgang van de omgevingsvergunning 176
7.13 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 177
7.14 Wetsvoorstel Omgevingswet 178

8 Algemene regels voor inrichtingen 179
8.1 Inleiding 179
8.2 Achtergrond van het Activiteitenbesluit 179
8.3 EU-rechtelijke grenzen 180
8.4 Inhoud van het Activiteitenbesluit 181
8.5 Typen inrichtingen 181
8.6 Meldingsplicht 182
8.7 Flexibiliteit en maatwerk 183
8.8 De zorgplichtbepaling in het Activiteitenbesluit 185
8.9 Instructie-AMvB’s 185
8.10 (Instructie)regels van decentrale overheden 186

9 Milieueffectrapportage 187
9.1 Inleiding 187
9.2 Europees- en internationaalrechtelijke
randvoorwaarden 189
9.2.1 Europees recht 189
9.2.2 Internationaal recht 192
9.3 Plan-m.e.r. 192
9.3.1 Werkingssfeer 192
9.3.2 Procedure 195
9.3.3 Inhoud 196
9.4 Project-m.e.r. 198
9.4.1 Werkingssfeer 198
9.4.2 M.e.r-procedure 203
9.4.3 Inhoud van het MER 207
9.5 Samenloop m.e.r.-plichten 208

10 Toegang tot milieu-informatie 209
10.1 Inleiding 209
10.2 Internationale context 209
10.3 Europese context 209
10.4 Openbaarheid in Nederland 210

11 Handhaving 213
11.1 Inleiding 213
11.2 Zorg voor de handhaving 214
11.3 Toezicht op de naleving 218
11.4 Bestuurlijke sancties 222
11.4.1 Last onder bestuursdwang 222
11.4.2 Last onder dwangsom 226
11.4.3 Intrekking van vergunning of ontheffing 229
11.4.4 Punitieve bestuurlijke handhaving 230
11.5 Kostenverhaal afvalstoffenbeheer 231
11.6 Partiële handhaving en bestuurlijk gedogen 232
11.7 Verzoeken van derden om handhaving 235
11.8 Strafrechtelijke handhaving 235

12 Rechtsbescherming in het milieurecht 237
12.1 Inleiding 237
12.2 Europese en internationale context van de rechtsbescherming 237
12.2.1 Het Verdrag van Aarhus 238
12.2.2 Het Europese recht 240
12.3 Bestuurlijke voorprocedures 241
12.4 Beroep inzake omgevingsvergunningen 242
12.4.1 Inleiding 242
12.4.2 De procedure over een omgevingsvergunning 242
12.4.3 De relatie tussen inwerkingtreding van de omgevingsvergunning
en rechtsbescherming 242
12.4.4 De partijen in een procedure over een omgevingsvergunning 243
12.4.4.1 Het bevoegde gezag 243
12.4.4.2 Belanghebbende burgers en rechtspersonen 244
12.4.4.3 Belanghebbende bestuursorganen 244
12.4.5 Bijzonderheden bij de verklaring van geen bedenkingen 245
12.4.6 Voorvereiste voor beroep, met name tegen een
omgevingsvergunning: inbrengen van zienswijzen 245
12.5 Bepalingen over beroep in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer 247
12.6 Advisering door de StAB 248
12.7 De Crisis- en herstelwet 249

13 De relatie van het milieurecht tot verwante rechtsgebieden 253
13.1 Algemeen 253
13.1.1 Inleiding 253
13.1.2 Onderlinge afstemming van voor het milieu relevante plannen 254
13.1.3 Gebiedsgericht beleid 256
13.2 Relatie tot het ruimtelijkeordeningsrecht 257
13.2.1 Inleiding 257
13.2.2 Situering van inrichtingen 258
13.2.3 Oprukkende bebouwing en zich uitbreidende bedrijvigheid 260
13.2.4 Milieunormen en bestemmingsplannen 261
13.2.5 Zonering 262
13.3 Relatie tussen het natuurbeschermingsrecht en het milieurecht 263
13.3.1 Coördinatie van plannen 263
13.3.2 Het betrekken van ecologische aspecten bij de besluitvorming in
het milieurecht 264
13.3.3 Toekomstige wetgeving 267
13.4 De plaats van het waterrecht binnen het omgevingsrecht 268
13.4.1 Inleiding 268
13.4.2 Europese waterwetgeving: de Kaderrichtlijn water 269
13.4.3 Nederlandse waterwetgeving: de Waterwet 271

14 Financiële instrumenten 281
14.1 Algemeen 281
14.2 Milieusubsidies 281
14.3 Nadeelcompensatie 283
14.4 Statiegeld en retourpremies 285
14.5 Afvalbeheersbijdragen 286
14.6 Milieuheffingen en -belastingen 288
14.6.1 Algemeen 288
14.6.2 Gemeentelijke afvalstoffenheffing 289
14.6.3 Provinciale grondwaterheffingen 289
14.6.4 Milieubelastingen 290

15 Emissiehandel 293
15.1 Ontwikkeling van het instrument emissiehandel in Nederland 293
15.2 De verschillende vormen van emissiehandel 295
15.3 De handel in broeikasgasemissierechten (titel 16.2 Wm) 296
15.3.1 Emissievergunning 296
15.3.2 Toewijzing en verdeling van rechten 297
15.3.3 Monitoring en verificatie 298
15.3.4 Inlevering van en handel in emissierechten 299
15.3.5 Rechtsbescherming 299
15.3.6 Handhaving 301
Literatuur 303
Jurisprudentieregister 319
Trefwoordenregister 327

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Hoofdlijnen milieubestuursrecht