Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Wettenbundel financieel recht 2015/2016

Paperback Nederlands 2015 9789462901353
Niet leverbaar.

Samenvatting

Deze wettenbundel bevat een selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van het financieel recht en is samengesteld met medewerking van de Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht van Erasmus School of Law. De sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht verzorgt de masters Financieel recht en Bedrijfsrecht.

Deze bundel bevat onder andere de volgende wet- en regelgeving:
• Wet op het financieel toezicht
• Besluit definitiebepalingen Wft
• Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
• Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft
• Besluit prudentiële regels Wft
• Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
• Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft
• Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft
• Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen
• Besluit marktmisbruik Wft
• Besluit openbare biedingen Wft
• Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
• Wet toezicht financiële verslaggeving
• ESMA-verordening
• SRM-verordening
• SSM-verordening
• Prospectusverordening

Specificaties

ISBN13:9789462901353
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1169
Druk:1
Verschijningsdatum:24-8-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave Wft Inh.Wft

2. Wet op het financieel toezicht (Wet van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop) Wft

3. Besluit definitiebepalingen Wft (Besluit van 12 oktober 2006, houdende bepalingen met betrekking tot enkele definities uit artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht) Bd Wft

4. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Besluit van 11 juni 2009, houdende regels voor het vaststellen van de op grond van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op te leggen bestuurlijke boetes) Bb Wft

5. Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft (Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang tot de financiële markten) Bmfo Wft

6. Besluit prudentiële regels Wft (Besluit van 12 oktober 2006, houdende prudentiële regels voor financiële ondernemingen die werkzaam zijn op de financiële markten) Bpr Wft

7. Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Besluit van 12 oktober 2006 houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen) Bgfo Wft

8. Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft (Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot aanvullend prudentieel toezicht op banken, levensverzekeraars, schadeverzekeraars en beleggingsondernemingen die tot een financiële groep behoren) Bptfg Wft

9. Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft (Besluit van 16 december 2008, houdende bepalingen tot implementatie van richtlijn nr. 2007/14/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PbEU L 69)) Butui Wft

10. Besluitmelding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft (Besluit 728 van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen) Bmz Wft

11. Besluit marktmisbruik Wft (Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen van hoofdstuk 5.4 van de Wet op het financieel toezicht) Bm Wft

12. Besluit openbare biedingenWft (Besluit van 12 september 2007, houdende implementatie van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (PbEU L 142) en houdende modernisering van de regels met betrekking tot het openbaar overnamebod) Bob Wft

13. Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft (Besluit van 25 januari 2008, houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht) Vr Ob Wft

14. Vrijstellingsregeling Wft Vr Wft

15. Regeling eed of belofte financiële sector 2015 (Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2014, kenmerk: FM 2014/1237 M, directie Financiële Markten, houdende regels met betrekking tot de door personen als bedoeld in de artikelen 3:8, eerste lid, 3:17b, eerste en tweede lid, 4:9, eerste lid, en 4:15a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht af te leggen eed of belofte) Reg. eed

16. Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingenWft (Nadere regeling van de autoriteit Financiële Markten van 15 november 2006, houdende regels voor het gedragstoezicht op financiële ondernemingen op grond van de Wet op het financieel toezicht) Nrgfo Wft

17. Beleidsregel geschiktheid 2012 B. reg. gesch.

18. SRMVerordening (Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010) SRM Vo.

19. SSMVerordening (Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen) SSM Vo.

20. ESMA Verordening (Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie) ESMA Vo.

21. Prospectusverordening (Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van reclame betreft) Prosp. Vo.

22. Prospectusverordening Bijlagen I t/m V 1111

23. Gedelegeerde Verordening openbaarmakingsvereisten obligaties (Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 759/2013 van de Commissie van 30 april 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 ten aanzien van de openbaarmakingsvereisten voor converteerbare en omwisselbare obligaties) Vo. Obl.

24. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wet van 15 juli 2008, houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties) Wwft

25. Wet toezicht financiële verslaggeving (Wet van 28 september 2006, houdende regels inzake het toezicht op en de handhaving van de voorschriften voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen alsmede tot wijziging van enige wetten) Wtfv

26. Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag (Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag) Vbnvij

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wettenbundel financieel recht 2015/2016